Než vrátíte produkt

Máte-li problémy s produktem, než ho vrátíte, můžete chtít použít jednu z následujících možností:

 • Získejte online nápovědu na webu podpory společnosti Microsoft
 • Odešlete dotaz do diskusních skupin společnosti Microsoft
 • Jestliže potřebujete osobní podporu produktu, máte otázky k vaší objednávce nebo potřebujete pomoc se stahováním a instalací softwaru, obraťte se na Prodej a podporu.

Zásady pro vracení produktů

Zde jsou podrobně popsány celé zásady vrácení a jsou uvedeny v části Podmínky používání a prodeje. Zásady vrácení jsou poskytovány navíc k veškerým právním zárukám nebo dalším zákonným právům na vrácení, které můžete mít podle zákonů (viz část Záruky za produkt uvedené dále).

Podle našich kritérií vrácení můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat refundaci finančních prostředků bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) kalendářních dnů. Termín odstoupení od smlouvy uplyne po čtrnácti (14) kalendářních dnech po následujících událostech:

 • U produktů ke stažení začíná lhůta plynout dnem, kdy byly produkty dodány elektronicky na váš účet a byly zpřístupněny ke stažení.
 • U předplatných a služeb ke stažení začíná lhůta plynout dnem, kdy kliknete na tlačítko Koupit teď v procesu platby pokladnou. Předplatné nebo službu můžeme začít poskytovat ihned při koupi.
 • U fyzických produktů, které nejsou ke stažení, začíná lhůta plynout dnem doručení.
 • U předem objednaných produktů ke stažení a předplatných začíná lhůta plynout dnem, kdy byly produkty dodány elektronicky na váš účet a byly zpřístupněny ke stažení. U předem objednaných fyzických produktů, které nejsou ke stažení, začíná lhůta plynout dnem doručení.
 • Jestliže jsou produkty objednány jednou objednávkou a dodány jednotlivě, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění posledního produktu.
 • Jestliže se produkty skládají z několika dávek nebo kusů, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění poslední dávky nebo kusu.
 • V případě pravidelných dodávek produktů během definované časové lhůty, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění prvního produktu.

Jestliže příslušný zákon ve vaší zemi uděluje delší lhůtu odstoupení od smlouvy, platí předmětná lhůta ze zákona.Právo na odstoupení od kupní smlouvy můžeme prodloužit během prázdnin, svátků nebo v dalších obdobích. Jestliže naše webové stránky uvádějí delší období, platí uvedené období.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí dříve, než uplyne stanovená lhůta. Chcete-li nás informovat o svém rozhodnutí a zahájit proces vrácení produktu, kontaktujte nás prostřednictvím úseku Prodej a podpora. Můžete také použít připojené formuláře o odstoupení od kupní smlouvy, ale není to povinné. Jestliže použijete tento formulář, odešlete ho elektronicky v průběhu stanovené lhůty, jak je uvedeno ve formuláři, a my vám neprodleně zašleme e-mailem oznámení o přijetí. Abyste splnili konečný termín stanovené lhůty k odstoupení od kupní smlouvy, stačí, když nám zašlete své sdělení o odstoupení od smlouvy dříve, než stanovená lhůta uplyne.

Účinky odstoupení

Jestliže využijete své právo na odstoupení, uhradíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou doplňkových nákladů plynoucích z vaší volby typu dodávky jiné, než je nejlevnější typ standardní dodávky, který nabízíme), bez nepřiměřeného prodlení a za všech okolností ne později než 14 kalendářních dní po dnu, kdy jste nás informovali o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Refundace bude provedena stejnou metodou platby, jakou jste použili pro počáteční transakci, pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným řešením; za všech okolností platí, že v důsledku této náhrady nebudete hradit žádné poplatky.

Zboží nám musíte zaslat zpět bez nepatřičného prodlení a za všech okolností ne později než 14 kalendářních dní ode dne, ve kterém nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Termín je splněn, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 kalendářních dní.

Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste produkty odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení poneseme my. Vy jste pouze povinni nést náklady za sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem jiné než nejnutnější manipulace potřebné ke zjištění povahy, charakteristik a funkce zboží.

Kritéria vrácení

Umožňujeme vrácení položek, které splňují naše kritéria vrácení. Podmínkou odstoupení od smlouvy a v rozsahu povoleném zákonem platí následující požadavky.

Všechny vrácené produkty musí mít přiloženy původní stvrzenku nebo dárkovou stvrzenku, původní dokumentaci, návody k použití, registraci, díly a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a originální obal od výrobce. Jestliže vracíte software, musíte rovněž přiložit veškerá média a kódy kód Product Key. Podle příslušného zákona může opomenutí přiložit takové položky zabránit vrácení peněz nebo ho pozdržet, nebo může mít za následek další poplatky; společnost Microsoft si vyhrazuje právo odmítnout vrácení, pokud nesplňuje kritéria a podmínky vrácení. Všechny produkty musí být vráceny s přiměřenou péčí, která byla věnována (například nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jejich další prodej).

U produktů ke stažení a předplatného můžeme od vás požadovat podpis elektronického potvrzení o zničení jako podmínku odstoupení od této smlouvy. V případě služeb nesmí být předmětná služba dodána, uskutečněna ani vámi spotřebována. V případě softwaru a her veškerý software a video hry v krabici musí být vráceny s nedotčenou pečetí.

Telefony lze vrátit během naší lhůty na vrácení, ale sami odpovídáte za zrušení služby poskytované vaším operátorem během specifikované doby, nebo může být operátor oprávněn účtovat vám poplatky za předčasné ukončení služby. To je součástí zásad operátora a my nemáme žádný vliv na jejich zásady při rušení služby. Karty s kódem Product Key (PKC) prodané s počítači lze vrátit v průběhu lhůty určené k vrácení jako samostatnou položku za předpokladu, že nejsou otevřené, pozměněné ani poškozené. Vrátíte-li počítač, který jste zakoupili s kartou PKC, musí být vrácena i karta PKC.

Obchod Microsoft Store nepřijme k vrácení následující položky: (i) položky, které byly personalizovány nebo upraveny: (ii) položky na speciální objednávku, pokud není součástí propagační nabídky maloobchodního prodeje obchodu Microsoft Store, (iii) položky, které byly použity, pozměněny nebo které jeví známky opotřebení nebo poškození, (iv) fyzické dárkové karty a dárkové karty ke stažení a servisní karty (například karty Skype, Xbox Live), (v) realizované služby, (vi) produkty s pamětí s náhodným přístupem (RAM) a (vii) výprodejové položky nebo položky označené jako Konečný výprodej nebo Nevratné.

Další podmínky

Možnosti upgrade a vrácení. Jestliže zakoupíte produkt, na který by se jinak vztahovala možnost vrácení, s možností upgradu, vrácení bude možné v průběhu období vrácení a platí zvláštní postupy vrácení takto:

 • Jestliže vrátíte produkt před uvolněním upgradu, upgrade neobdržíte.
 • Jestliže vrátíte produkt po uvolnění upgradu, musíte vrátit produkt i upgrade současně.

Propagační akce a balíčky. U propagačních položek a balíčků musí být vráceny všechny předmětné produkty nebo služby současně. Jestliže byla služba zahrnutá do propagační akce nebo balíčku využita (například byl použit propagační kód), od refundované částky bude odečtena plná maloobchodní cena služby. Jestliže bude zakoupen balíček a pouze část balíčku bude vrácena, sleva na balíček je neplatná a celá sleva na balíček bude odečtena od refundované částky.

Nabídky s dobou na vyzkoušení. Jestliže se účastníte kterékoliv nabídky s dobou na vyzkoušení, musíte zrušit službu ke konci zkušební doby, aby nevznikaly nové poplatky, s výjimkou případů, kdy vás budeme informovat jinak. Jestliže nezrušíte službu ke konci doby na vyzkoušení, opravňujete nás účtovat vám vaším způsobem platby poplatek za službu.

Osobní údaje. Microsoft neodpovídá za žádné osobní údaje obsažené ve vracených položkách. Před vrácením zajistěte, aby ze všech položek byly odstraněny vaše osobní údaje.


Postup vrácení

Jak zrušit předobjednávku:

Vaši předobjednávku můžete zrušit kdykoliv před uvolněním produktu; za tímto účelem kontaktujte Prodej a podporu. Jakmile byla vaše objednávka zpřístupněna ke stažení nebo zpracována k odeslání, platí normální zásady vrácení.

Zrušení předplatného nebo služby:

V průběhu 14 kalendářních dnů od data nákupu se obraťte na Prodej a podporu nebo použijte formulář odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným výše. Můžeme vás požádat, abyste jako podmínku vrácení podepsali Potvrzení o zničení.

Vrácení softwaru ke stažení:

 1. Ověřte si, že vaše objednávka byla zadána v průběhu posledních čtrnácti (14) kalendářních dní.
 2. Odinstalujte software ze svého počítače:
  • V systému Windows 8.1, 8, Windows 7, a Vista: v části Ovládací panely jděte na položku Programy a funkce a poté klikněte na Odinstalovat program.
  • V systému Windows XP: v části Ovládací panely přejděte na položku Přidat nebo odebrat programy a potom klikněte na Odinstalovat program.
 3. V průběhu 14 kalendářních dnů od data nákupu se obraťte na Prodej a podporu nebo použijte formulář odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným výše a potvrďte, že jste odinstalovali program a že jste si nevytvořili žádné kopie softwaru. Podmínkou vrácení může být také žádost o podepsání elektronického Potvrzení o zničení. Termín je splněn, pokud to provedete před uplynutím lhůty 14 kalendářních dní. Poté bude kód Product Key zablokován a daný software nebudete moci v budoucnosti instalovat ani používat. Kredit vydáme stejným způsobem platby, který jste použili při koupi položky, a odešleme vám e-mail s oznámením o refundaci.

Postup vrácení fyzických produktů, které nejsou ke stažení:

V průběhu 14 kalendářních dnů od data nákupu se obraťte na Prodej a podporu nebo použijte formulář odstoupení od smlouvy způsobem uvedeným výše. Jakmile obdržíme vaše sdělení, odešleme vám pokyny k vrácení a zašleme vám e-mailem dodací lístek k vrácení. Položky nám musíte zaslat zpět podle instrukcí bez nepatřičného prodlení a ne později než 14 kalendářních dní ode dne, ve kterém nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Termín je splněn, pokud odešlete položky zpět před uplynutím lhůty 14 kalendářních dní. Položky po jejich přijetí zkontrolujeme, a pokud splňují naše kritéria vrácení, vydáme kredit stejným způsobem platby, který jste použili při koupi položky, a odešleme vám e-mail s oznámením o refundaci.


Stav vrácení

Obraťte se na Prodej a podporu.


Záruky na produkty

Řada produktů dostupných v obchodu Microsoft Store je vybavena zárukami výrobce. Konkrétní podrobnosti ke způsobu řešení problémů, jež jsou kryty těmito zárukami, viz záruky výrobců. U některých produktů budete mít možnost zakoupit za příplatek Rozšířený plán služeb. Podrobnosti naleznete v jednotlivých plánech.

Naše produkty mohou být navíc vybaveny zárukami, které nelze odmítnout podle zákona, například zákonná ochrana vztahující se na vadné nebo nesprávné popsané zboží nebo služby. Veškeré komerční záruky jsou navíc k těmto právům. Pokud byste měli se svým produktem problém, kontaktujte prosím Prodej a podporu.