PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE

Aktualizace: říjen 2013


Vítejte na webu Microsoft Online Store na adrese www.microsoftstore.com („web Microsoft Store“ nebo „web“). Web Microsoft Store je web provozovaný společností Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Pokud kupujete stažení elektronického softwaru, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Luxembourg S.a.r.l., která sídlí na adrese 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg. Jestliže kupujete jiné produkty, uzavíráte smlouvu se společností Microsoft Ireland Operations Limited, která sídlí na adrese The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (dále jen „Microsoft“, „my“, „nás“, „naši“).


V případě, že současně kupujete stažení elektronického softwaru a další produkty z webu, můžete obdržet samostatná potvrzení o nákupu od výše uvedených právnických osob společnosti Microsoft a na výpisu plateb vaší kreditní karty mohou být uvedeny samostatné platby od jednotlivých zástupců společnosti Microsoft.


Prostřednictvím webu Microsoft Store vám společnost Microsoft poskytuje přístup k různým prostředkům, k nimž patří web, informace o softwaru, službách a dalším zboží, které může, ale nemusí být k dispozici k zakoupení, oblasti pro stahování, software a nástroje (souhrnně „služby“). Na služby včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí anebo nově přidaných vlastností webu se vztahují tyto podmínky používání a prodeje („podmínky používání prodeje“ nebo „smlouva“). Použitím webu, zakoupením produktů z webu Microsoft Store nebo použitím jakýchkoli služeb přijímáte tyto podmínky používání a prodeje, prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (viz oddíl OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ níže) a všechny další příslušné podmínky a ujednání, zásady a výluky nacházející se v této smlouvě a na webech souvisejících odkazů (souhrnně „zásady webu Microsoft Store“) a souhlasíte s nimi. Zásady webu Microsoft Store také naleznete přímo na webu Microsoft Store. Doporučujeme vám si zásady webu Microsoft Store pozorně prostudovat.


Upozorňujeme, že pokud se ve vaší zemi nebo oblasti nachází maloobchodní prodejna společnosti Microsoft, může používat odlišné zásady.


Podmínky související s vaším používáním webu Microsoft Store

 1. OMEZENÍ NA OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ

  Není-li uvedeno jinak, jsou web Microsoft Store a služby určeny pro vaše osobní a nekomerční používání. Jakékoli informace nebo služby získané z webu nebo služeb Microsoft Store nesmíte komerčně distribuovat, publikovat, licencovat ani prodávat.


 2. POZNÁMKA K DOKUMENTŮM, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA WEBU MICROSOFT STORE

  Uděluje se oprávnění používat dokumenty z webu Microsoft Store (například dokumenty white paper, tiskové zprávy, datové listy a nejčastější dotazy) za předpokladu, že (1) ve všech kopiích budou uvedeny následující informace o autorských právech: © 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena“ a budou obsahovat jak informace o autorských právech, tak i toto sdělení k oprávněním, (2) takové dokumenty získané prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb budou užívány výhradně k informativním a nekomerčním nebo osobním účelům a nebudou kopírovány ani publikovány v žádném síťovém počítači ani vysílány prostřednictvím žádného média, není-li toto povoleno výjimkami podle příslušného autorského práva, a (3) žádné dokumenty nebudou nijak upravovány. Akreditované vzdělávací instituce, např. instituce poskytující základní a střední vzdělání, univerzity, soukromé a státní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat dokumenty pro distribuci při výuce. Distribuce mimo výuku je podmíněna výslovným písemným svolením společnosti Microsoft. Použití k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek závažné občanskoprávní nebo trestněprávní postihy. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.


  Součástí výše uvedených dokumentů není návrh ani rozvržení webu Microsoft.com, tohoto webu ani jiného webu, který vlastní, provozuje, licencuje nebo řídí společnost Microsoft. Prvky webů společnosti Microsoft, včetně tohoto webu, jsou chráněny firemním vzhledem, ochrannou známkou, zákony na ochranu před nekalou soutěží a dalšími právními předpisy a nesmějí být vcelku ani zčásti kopírovány ani napodobovány. Žádná loga, grafické prvky, zvuk ani obraz z kteréhokoli webu společnosti Microsoft včetně tohoto webu nesmějí být kopírovány, přenášeny ani zpřístupněny bez výslovného svolení společnosti Microsoft nebo podle rozhodného práva.


  Dokumenty a související grafické prvky zveřejněné prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Ke zde uvedeným informacím jsou pravidelně přidávány změny. Společnost Microsoft a její příslušní dodavatelé mohou zde popsané produkty a programy kdykoli vylepšovat nebo v nich provádět změny.


 3. ČLENSKÝ ÚČET, HESLO A ZABEZPEČENÍ

  Vyžaduje-li web Microsoft Store nebo některá ze služeb, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a správné informace podle pokynů příslušného registračního formuláře. Rovněž si zvolíte heslo a uživatelské jméno. Jako podmínka otevření účtu od vás také může být vyžadováno přijetí smlouvy o poskytování služeb nebo samostatných podmínek používání. Jste odpovědní za uchování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle a máte odpovědnost za všechny aktivity, které probíhají pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat společnost Microsoft o jakémkoli neoprávněném užívání vašeho účtu nebo o jiném porušení zabezpečení.


 4. VYLOUČENÍ NEZÁKONNÉHO A ZAKÁZANÉHO POUŽÍVÁNÍ

  Užívání služeb je podmíněno tím, že nám zaručíte, že služby nebudete užívat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a sděleními. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání žádné z těchto služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli službě prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání. Služby nesmíte užívat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby včetně společnosti Microsoft.


  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, považuje-li takové zveřejnění za nezbytné pro splnění požadavků příslušných zákonů, předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály jako celek i po částech, pokud k takovému počínání existuje přiměřený důvod.


 5. MATERIÁLY, KTERÉ POSKYTNETE WEBU MICROSOFT STORE NEBO NA WEBU VYSTAVÍTE

  Společnost Microsoft si nenárokuje vlastnické právo na materiály, které jí poskytnete (včetně názorů, hodnocení a doporučení) nebo které vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do kterékoli služby nebo jejích přidružených služeb k posouzení veřejností nebo členy libovolné veřejné či soukromé komunity (jednotlivě „příspěvek“, souhrnně „příspěvky“). Společnost Microsoft je však oprávněna používat vaše předložené údaje včetně vašeho jména za účelem, za kterým byly předloženy.


  V souvislosti s používáním vašich předložených údajů nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit ani použít žádný z příspěvků, které případně poskytnete, a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.


  Zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách používání a prodeje, včetně všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvky poskytnout, zveřejnit, odeslat, zadat či vystavit.


 6. ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S NEVYŽÁDANÝMI NÁVRHY

  Společnost Microsoft ani její zaměstnanci nepřijímají žádné nevyžádané návrhy včetně návrhů na nové inzertní a propagační kampaně, nové produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produktů, a ani se jimi nezabývají. NEZASÍLEJTE ŽÁDNÁ PŮVODNÍ UMĚLECKÁ DÍLA, NÁVRHY, VZORKY, UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. Výhradním účelem těchto zásad je vyloučit možné nedorozumění nebo spor v případě, že by se produkty nebo marketingové strategie společnosti Microsoft podobaly návrhům, které byly společnosti Microsoft zaslány. Společnosti Microsoft ani žádnému jejímu zaměstnanci proto nezasílejte žádné nevyžádané návrhy.


  Pokud takové návrhy a materiály zašlete navzdory naší žádosti, abyste je nezasílali, vezměte na vědomí, že společnost Microsoft vám za ně neposkytne žádnou odměnu a nezaručí, že s nimi bude nakládáno jako s materiály, které jsou důvěrné nebo chráněné vlastnickými právy.


 7. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

  Web Microsoft Store může obsahovat odkazy na weby třetích stran umožňující opuštění tohoto webu. Odkazované weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft neodpovídá za jejich obsah, za odkazy na odkazovaném webu ani za změny nebo aktualizace takových webů. Společnost Microsoft poskytuje tyto odkazy pouze v zájmu usnadnění a zahrnutí libovolného odkazu neznamená, že společnost Microsoft dotyčný server schvaluje. Užívání webů třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.


Podmínky související s prodejem produktů

 1. GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST

  Web Microsoft Store je určen pro zákazníky, kteří sídlí v oblastech obsluhovaných daným webem. Oblasti, do kterých můžeme zasílat produkty, mohou být omezeny podle našich zásad doručování. Nutnou podmínkou pro dokončení nákupu je uvedení platné fakturační a dodací adresy v této oblasti.


 2. POUZE PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

  Produkty mohou z webu Microsoft Store kupovat pouze koncoví uživatelé. Prodejci nejsou k nákupům z tohoto webu oprávněni.


 3. OMEZENÍ VÝVOZU

  Na produkty zakoupené z webu Microsoft Store (včetně hardwaru, softwaru a položek ke stažení) se mohou vztahovat zákony a předpisy upravující cla a omezení vývozu. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny mezinárodní a místní zákony a předpisy, které se vztahují na tyto produkty.


 4. PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ O ÚČTU

  Souhlasíte s tím, že pro všechny nákupy provedené na webu Microsoft Store poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete informace o svém účtu a ostatní informace, včetně vaší e-mailové adresy nebo čísel a dat vypršení platnosti vašich platebních karet, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby v souvislosti s vašimi transakcemi.


 5. DOSTUPNOST PRODUKTŮ A OMEZENÍ MNOŽSTVÍ A OBJEDNÁVEK

  Ceny a dostupnost produktů se mohou kdykoli a bez předchozího sdělení změnit, nicméně vždy budete platit cenu, která byla zobrazena v okamžiku potvrzení vaší objednávky. Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu zavést omezení množství, které je možné zakoupit, na jednu objednávku, jeden účet, jednu platební kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost, přičemž o tomto omezení budete informováni na webu nebo před potvrzením objednávky.


  Společnost Microsoft může kdykoli odmítnout nebo zamítnout jakoukoli objednávku, vrátit vám celou částku zaplacenou za objednávku, a to z oprávněných důvodů, které mohou zahrnovat mimo jiné případy, kdy nesplníte podmínky stanovené v okamžiku objednávky, pokud vaši platbu nelze zpracovat, jestliže vámi objednané produkty a služby nejsou k dispozici nebo pro zřejmé důvody uvedené na webu nebo vzniklé v souvislosti s objednávkou. Pokud vám nedokážeme dodat objednané produkty nebo služby, obrátíme se na vás a nabídneme vám ke zvážení alternativní produkt. Jestliže se nerozhodnete zakoupit alternativní produkt, zrušíme vaši objednávku. V případě zřejmé chyby na webu nebo chyby vzniklé v souvislosti s objednávkou si vyhrazujeme právo chybu napravit a účtovat správnou cenu. V taktovém případě se na vás obrátíme a nabídneme vám možnost zakoupit produkt za správnou cenu nebo zrušit objednávku.


  Není-li v okamžiku zadání vaší objednávky uvedena konkrétní dodací lhůta, vaše produkty a služby budou doručeny do třiceti (30) dnů od data objednávky. Při vrácení částky nebo dobropisu bude použit stejný způsob platby a účet, které byly použity při podání objednávky.


 6. ZAKOUPENÍ SOFTWARU A LICENČNÍ PODMÍNKY

  Veškerý software, který je k dispozici ke stažení z webu Microsoft Store („software“), a ostatní zboží (včetně služeb), které je k dispozici prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb, jsou díla společnosti Microsoft anebo jejích dodavatelů chráněná autorským zákonem. Při zakoupení softwaru kupujete místo samotného softwaru licenci k jeho užívání. Pro licence na software zakoupené na webu Microsoft Store platí licenční smlouvy, které jsou s daným softwarovým produktem dodávány („licenční smlouva“). V okamžiku instalace softwaru bude od vás požadován souhlas s podmínkami a ujednáními licenční smlouvy.


  POKUD PŘED OTEVŘENÍM SOFTWARU POŽADUJETE KOPII PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVY, KONTAKTUJTE WEB MICROSOFT STORE (VIZ NÁSLEDUJÍCÍ ODDÍL SDĚLENÍ A KOMUNIKACE). TATO SLUŽBA JE ZDARMA.


  Jakékoli rozmnožování nebo další distribuce softwaru či zboží, které není v souladu s příslušnou licenční smlouvou a rozhodným právem, je výslovně zakázáno a může být přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno v maximální možné míře.


  PRO PRAKTICKÉ ÚČELY MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST WEBU MICROSOFT STORE NEBO SLUŽEB NEBO V RÁMCI SOFTWARU ČI ZBOŽÍ DÁT K DISPOZICI NÁSTROJE URČENÉ K PŘÍMÉMU UŽÍVÁNÍ NEBO KE STAŽENÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO PRODUKTU ČI SLUŽEB. SPOLEČNOST MICROSOFT V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ A POMOCNÝCH PROGRAMŮ.


  Při užívání nástrojů a pomocných programů zpřístupněných na webu Microsoft Store nebo služeb nebo v softwarových produktech či zboží respektujte práva duševního vlastnictví ostatních.


 7. ELEKTRONICKÉ STAHOVÁNÍ SOFTWARU

  Produkty určené pro elektronické stažení („produkty ESD“) jsou dodávány tak, že je vám ve vašem účtu Microsoft (dříve označován jako „Windows Live ID“) přidruženém k nákupu produktu dán k dispozici odkaz pro stažení. Podle ustanovení předchozího odstavce vám odkaz pro stažení a související digitální kód uložíme v účtu Microsoft na dobu tří (3) let od data zakoupení. Na produkty ESD poskytované formou předplatného se mohou vztahovat jiné podmínky a práva k uložení, které je třeba při odběru přečíst a potvrdit.


  Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli zrušit nebo upravit náš program pro ukládání digitálních kódů. Souhlasíte také s tím, že z oprávněných důvodů můžeme přestat podporovat ukládání kódů pro jeden či více produktů, mimo jiné na konci životního cyklu podpory produktu. Poté již nebudete mít k odkazu pro stažení ani k digitálnímu kódu přístup. Pokud náš program zrušíme nebo jej upravíme tak, že již nebudete mít přístup k odkazu pro stažení nebo k digitálním kódům ve svém účtu, upozorníme vás alespoň 90 dnů předem s použitím kontaktních údajů pro související účet společnosti Microsoft.


 8. DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

  Kromě softwaru a produktů ESD mohou být na webu Microsoft Store k dispozici k zakoupení nebo vyzkoušení další produkty a služby, na které se mohou vztahovat samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, podmínky používání, podmínky poskytování služeb nebo jiné podmínky a ujednání. Pokud takové produkty zakoupíte nebo použijete, může být od vás vyžadován také souhlas s těmito podmínkami jako podmínka jejich zakoupení, instalace nebo použití.


 9. PRODUKTY S AUTOMATICKÝM PRODLOUŽENÍM

  Pokud jsou automatická prodloužení ve vaší zemi nebo oblasti povolena, můžete si od nás zakoupit předplatné, která se automaticky obnoví. Pokud si produkty s takovýmto předplatným zakoupíte a poskytnete údaje o způsobu platby, (i) vyjadřujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti této smlouvy. Před automatickým prodloužením produktů s předplatným vás budeme informovat e-mailem. Poté, co vás informujeme o automatickém prodloužení předplatného, můžeme vaše služby automaticky prodloužit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při prodloužení. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo v den prodloužení registrováno, nebo poskytnuto později. Také vám poskytneme pokyny k případnému zrušení služeb. Služby musíte zrušit před datem prodloužení, aby vám nebylo prodloužení naúčtováno.


 10. CENA A PLATBA

  Cena produktů na webu Microsoft Store bude taková, jaká je na webu uvedena. Máme-li ve vaší zemi nebo oblasti maloobchodní prodejnu Microsoft Store, ceny, skladba produktů a propagační nabídky nabízené na webu se mohou kdykoli lišit od nabídky v našich maloobchodních prodejnách. Společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená online bude k dispozici nebo uznána také v maloobchodní prodejně. Stejně tak společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená v maloobchodní prodejně bude k dispozici nebo uznána také online.


  Ceny na webu Microsoft Store jsou stanoveny na základě prodeje softwaru a hardwaru jednotlivým koncovým uživatelům. Provádíte-li nákup pro obchodní společnost, vzdělávací instituci nebo organizaci státní správy, vyžádejte si od nás další informace o našich multilicenčních programech.


  Web Microsoft Store nenabízí záruku vyrovnání ceny. Nebude upravovat cenu tak, aby se vyrovnala ceně nabízené pro stejné položky jinými prodejci.


  Můžeme vám nabídnout možnost předběžné objednávky produktu z našeho webu, než bude produkt k dispozici k zakoupení. Pokud se rozhodnete podat předběžnou objednávku, můžeme v okamžiku podání předběžné objednávky blokovat příslušnou částku na vaší platební kartě. Transakce na vaší platební kartě ale nebude zaúčtována až do doby, kdy bude produkt k dispozici ke stažení nebo kdy váš produkt odešleme. Pokud se v době od podání předběžné objednávky do data, kdy bude produkt k dispozici k odeslání nebo stažení, nabízená cena produktu sníží, bude vám účtována nižší cena. Než bude produkt odeslán nebo k dispozici ke stažení, můžete svou předběžnou objednávku kdykoli telefonicky zrušit na čísle oddělení zákaznické podpory, které je uvedeno na stránce prodeje a podpory. Jakmile bude produkt odeslán nebo bude k dispozici ke stažení, budou platit naše běžné zásady vrácení produktů. Na webu označíme, zda se na konkrétní produkt vztahují jiné podmínky objednávky.


  Ceny uvedené na webu zahrnují všechny daně a poplatky („daně“), které se na váš nákup mohou vztahovat. Ceny uvedené na webu nezahrnují žádné poplatky za doručení. Poplatky za doručení budou přidány k částce vašeho nákupu a zobrazeny na stránce pro dokončení nákupu. Před potvrzením nákupu budete mít příležitost zkontrolovat všechny poplatky za doručení, které se na váš nákup vztahují. Všechny položky ve vašem nákupním košíku jsou zobrazeny s použitím aktuální ceny položky.


  Produkty nabízené na webu Microsoft Store nepředstavují závazné nabídky. Kliknutím na odkaz „Dokončit nákup“, „Odeslat objednávku“ nebo na tlačítko s odpovídajícím významem, kterým nám odešlete objednávku, vytvoříte závaznou objednávku, která se vztahuje na všechny produkty ve vašem košíku. Pokud vaši objednávku přijmeme, obdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením o nákupu. Tímto e-mailem potvrzujeme nákupní smlouvu.


  Web Microsoft Store nabízí různé možnosti placení, které jsou stanoveny na našem webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu naše možnosti placení změnit. Jsou-li nabídky k dispozici ve vaší místní měně a je-li nutné je uhradit v zahraniční měně pomocí mezinárodní platební karty, bude konečná cena ve vaší měně záviset na směnném kurzu, daních a poplatcích účtovaných vaší bankou nebo vydavatelem mezinárodní platební karty. Na tyto transakce se mohou vztahovat daně anebo poplatky z mezinárodních transakcí, které neúčtuje web Microsoft Store.


 11. ZÁSADY VRÁCENÍ PRODUKTŮ

  Pro web Microsoft Store platí zásady vrácení produktů uvedené níže. Zásady vrácení produktů jsou poskytovány jako doplněk veškerých práv na vrácení zboží, která můžete mít ze zákona.


  Do čtrnácti (14) kalendářních dní můžete odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Toto období vyprší po čtrnácti (14) dnech od:

  (i) pro produkty a služby ESD okamžiku, kdy byl produkt dán k dispozici ke stažení nebo služba spuštěna, poskytnutí souhlasu, že můžeme začít poskytovat službu nebo produkt ESD ihned po nákupu, nebo

  (ii) doručení fyzických produktů.


  Pokud máte podle rozhodného práva ve vaší zemi nárok na delší období pro odmítnutí produktu, platí toto období.


  Chcete-li uplatnit právo na odmítnutí, musíte nás o svém rozhodnutí informovat před uplynutím určeného období. Obraťte se na naše služby prodeje a podpory a sdělte nám své rozhodnutí, abychom mohli zahájit proces vrácení.


  Při uplatnění práva na odmítnutí vám vrátíme částku zaplacenou za produkty a jejich doručení. Vratka bude provedena s použitím původního způsobu platby. Příslušné produkty nám musíte vrátit bez zpoždění a na své náklady.


  Jako podmínky vrácení a v rozsahu stanoveném rozhodným právem platí následující požadavky. Všem vráceným produktům musí být věnována přiměřená péče (například nesmějí vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musejí být ve stavu, který umožňuje jejich další prodej). Veškerý krabicový software a videohry musí být vráceny s nepoškozenou záruční nálepkou. V případě služeb vám služba nesmí být doručena a nesmíte ji odebírat. V případě produktů ESD můžeme také jako podmínku pro odstoupení od této smlouvy vyžadovat podpis elektronického dopisu o zničení.


  Lhůtu pro vrácení můžeme prodloužit během svátků nebo jiných období. Pokud je na našem webu oznámena delší lhůta pro vrácení, bude tato oznámená lhůta pro vrácení platit.


  Součástí všech vracených položek musí být původní stvrzenka nebo stvrzenka dárkového balení, původní dokumentace, návody k použití, registrace, součásti a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a původní obal. V souladu s rozhodným právem může nedodání uvedených položek zabránit nebo prodloužit proces vrácení či výměny nebo může vyžadovat další poplatky, přičemž společnost Microsoft si vyhrazuje právo vratku nebo výměnu zcela odmítnout, pokud nesplní naše kritéria pro vracení.


  VÝJIMKY:


  • Položky objednané z webu Microsoft Store nelze vrátit ani vyměnit v maloobchodních prodejnách společnosti Microsoft. Stejně tak položky zakoupené v maloobchodních prodejnách společnosti Microsoft nelze vrátit ani vyměnit na webu Microsoft Store.

  • Možnost upgradu a vrácení. Pokud jste zakoupili produkt s možností upgradu, bude umožněno jeho vrácení po dobu čtrnácti (14) dní a budou platit následující speciální postupy pro vrácení:
   • Pokud jste položku vrátili před uvedením upgradovaného produktu, upgradovaný produkt neobdržíte.
   • Pokud položku vrátíte po uvedení upgradovaného produktu, musíte společně s danou položkou vrátit i upgradovaný produkt.

  • V případě propagačních nabídek, které vám umožňují ušetřit peníze zakoupením kombinace více produktů společně, vám mohou být vráceny peníze, pouze pokud vrátíte všechny produkty zakoupené v rámci dané propagační nabídky. Pokud propagační nabídka zahrnovala službu, kterou jste již použili, bude z vrácené částky odečtena plná maloobchodní cena této služby.

  • Nabídky zkušebního období. Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci této zkušební doby nezrušíte službu, můžeme vám začít účtovat užívání služby.

 12. ZÁKAZNICKÁ PODPORA

  Další informace o možnostech zákaznické podpory naleznete na stránce prodeje a podpory.


Podmínky související s vaším používáním webu Microsoft Store i s prodejem

 1. ZMĚNY PODMÍNEK

  Váš nákup se bude řídit podmínkami používání a prodeje platnými v době, kdy jste je schválili; tyto podmínky budou sloužit jako kupní smlouva uzavřená mezi námi. Před dalším nákupem může společnost Microsoft podmínky užívání a prodeje kdykoli bez upozornění aktualizovat. Prostudujte si podmínky používání a prodeje při každé své návštěvě webu Microsoft Store. Doporučujeme vám uložit si nebo vytisknout kopii podmínek užívání a prodeje pro vaši budoucí potřebu a pro použití v souvislosti s vaším nákupem.


 2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ NEZLETILÝMI

  Produkty z webu Microsoft Store můžete zakoupit pouze po dosažení plnoletosti ve státě/oblasti vašeho trvalého bydliště.


 3. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  S informacemi o vás a historii vašich nákupů zacházíme v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.


 4. VYOBRAZENÍ A BARVY PRODUKTŮ

  Společnost Microsoft usiluje o co nejpřesnější vyobrazení barev a obrázků produktů. Různé počítačové monitory ale zobrazují barvy různým způsobem a nemůžeme zaručit, že barva, kterou vidíte na svém monitoru, bude přesně odpovídat barvě produktu.


 5. CHYBY NA WEBU

  Usilovně pracujeme na tom, abychom informace publikovali přesně, pravidelně web aktualizovali a opravovali zjištěné chyby. Jakýkoli obsah na našem webu nicméně může být v kterémkoli okamžiku nesprávný nebo zastaralý. Vyhrazujeme si právo provádět kdykoli změny webu Microsoft Store, včetně cen a specifikací produktů, nabídek a dostupnosti.


 6. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ WEBU

  Společnost Microsoft může kdykoli ukončit váš účet nebo užívání webu Microsoft Store z jakéhokoli oprávněného důvodu, včetně mimo jiné porušení těchto podmínek používání a prodeje nebo situace, kdy tento web přestane být provozován společností Microsoft. Užíváním webu Microsoft Store souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za jakékoli objednávky, které podáte, nebo poplatky, které vám budou účtovány před takovým ukončením. Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, ukončit nebo jinak pozastavit provoz webu Microsoft Store, aniž by vám předem poskytla upozornění. Pokud taková změna, ukončení podpory nebo pozastavení ovlivní vaše užívání služby nebo produktu, případně jinak naruší objednávku, obraťte se na web Microsoft Store.


 7. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  PODMÍNKY V TOMTO ODDÍLU PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM. ÚČELEM TOHOTO ODDÍLU NENÍ OMEZIT ROZSAH NAŠÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM V ROZSAHU, VE KTERÉM MŮŽEME BÝT VŮČI VÁM ODPOVĚDNI PODLE ZÁKONA NEBO NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI ZÁKONNÝCH PRÁV, KTERÁ MŮŽETE MÍT.


  PRODUKTY PRODÁVANÉ NA WEBU MICROSOFT STORE PODLÉHAJÍ VEŠKERÝM ZÁKONNÝM ZÁRUKÁM, PŘÍPADNĚ SE K NIM POSKYTUJE PŘÍSLUŠNÁ ZÁRUKA PODLE PODMÍNEK JAKÉKOLI LICENČNÍ SMLOUVY ČI ZÁRUKY VÝROBCE, KTERÉ MOHLY BÝT DODÁNY SPOLEČNĚ S PRODUKTY.


  NENÍ-LI ZÁRUKA VÝSLOVNĚ UVEDENA V LICENČNÍ SMLOUVĚ ČI V JINÉ ZÁRUCE VÝROBCE, KTERÁ BY MOHLA BÝT DODÁNA S PRODUKTEM, ŽÁDNÁ ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE.


  SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ KONKRÉTNÍ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY PRO JAKOUKOLI PODMÍNKU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY VČETNĚ PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST MICROSOFT VÁM POSKYTNE OCHRANU A VÝHODY ROZHODNÉHO PRÁVA NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VADNÉ PRODUKTY.


  WEB MICROSOFT STORE A JEHO OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A PODLE MOŽNOSTÍ, KTERÉ JSOU „AKTUÁLNĚ K DISPOZICI“. SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY S VÝJIMKOU ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ, POKUD JDE O WEB MICROSOFT STORE VČETNĚ TOHO, ŽE VAŠE POUŽITÍ WEBU MICROSOFT STORE PROBĚHNE BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB. NEVYLUČUJEME NAŠI ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST NAŠICH ZÁSTUPCŮ ZA PODVOD NEBO ZRANĚNÍ ČI ÚMRTÍ OSOB Z DŮVODU NEDBALOSTI.


 1. OBECNÉ PRÁVNÍ PODMÍNKY
  1. Výklad smlouvy

   Pokud je podle jakékoli jurisdikce jakékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho uplatnění na jakoukoli stranu či jakoukoli situaci omezené, zakázané nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení pro takovou jurisdikci neúčinné, aniž by toto mělo za účinek zneplatnění ostatních ustanovení této smlouvy a dopad na platnost či vymahatelnost takových ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci a dopad na její uplatnění na jiné osoby či okolnosti. Kdykoli to bude možné, jakékoli takové ustanovení bude platit v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem a bude interpretováno a platit v menším rozsahu, pokud je to nezbytné pro zachování jeho platnosti. Pokud zakoupíte produkty nebo služby z jiných webů společnosti Microsoft, mohou platit jiné podmínky.

  2. Postoupení

   Svá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě můžeme kdykoli a bez upozornění postoupit, převést nebo jiným způsobem předat v úplnosti nebo částečně. Vy nesmíte tuto smlouvu postoupit ani nesmíte převést žádná práva z ní vyplývající.

  3. Žádná oprávnění třetích stran

   Tato smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Není ve prospěch jakékoli další osoby kromě povolených nástupců a zástupců.

  4. Nároky

   Nároky musí být uspokojeny ve lhůtě určené místním právem. Není-li váš nárok vznesen včas, je tento nárok trvale odmítnut.

  5. Sdělení a komunikace

   S dotazy, které se týkají zákaznické podpory, se obracejte na stránku prodeje a podpory na webu. V případě sporů se obraťte na nás na adrese uvedené na začátku těchto podmínek používání a prodeje.

  6. Rozhodné právo

   všechny nároky, včetně nároků týkajících se porušení smlouvy, porušení záruky, zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů, budou podléhat zákonům Lucemburska nebo země ČI OBLASTI, ve které máte bydliště, podle vašeho rozhodnutí. S ohledem na jurisdikci můžete zvolit příslušný soud v Lucembursku nebo v zemi ČI OBLASTI, ve které poskytujeme naši službu, pro všechny spory, které vznikly v důsledku této smlouvy nebo v souvislosti s ní.

 1. Sdělení

  Oznámení týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv by měla být zasílána stanovenému zástupci společnosti Microsoft. Podrobné informace a kontaktní údaje naleznete v dokumentu Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva, který je k dispozici na adrese: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NA ODESLANÉ DOTAZY, KTERÉ NEDODRŽÍ TENTO POSTUP, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.


Doložky o autorských právech a ochranných známkách

Veškerý obsah webu a služby je chráněn autorským právem © 2013 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se webu, služby nebo obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb společnosti Microsoft mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft v USA, Kanadě anebo v jiných zemích.


Seznam ochranných známek společnosti Microsoft je k dispozici na adrese: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena.