HASZNÁLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Frissítve: 2013. október


Üdvözli Önt a www.microsoftstore.com webhelyen található Microsoft Online Áruház („Microsoft Áruház” vagy „Webhely”). A Microsoft Áruház a Microsoft Luxembourg S.à.r.l. által üzemeltetett webhely.


Ha Ön elektronikusan letöltött szoftvert vásárol, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Luxembourg S.à.r.l., címe: 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxemburg. Ha más terméket vásárol, akkor az Önnel szerződő vállalat a Microsoft Ireland Operations Limited, címe: The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Írország (együttesen: „Microsoft”, „mi” és ezek ragozott alakjai).


Ha egyszerre vásárol elektronikusan letöltött szoftvert és más terméket a Webhelyről, akkor a Microsoft fenti vállalataitól külön kap visszaigazolást a vásárlásról, hitelkártyáján pedig a Microsoft megfelelő vállalatai által kezdeményezett két külön terhelés fog szerepelni


A Microsoft Áruházon keresztül a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különböző erőforrásokhoz, beleértve a Webhelyet, szoftverekre, szolgáltatásokra és megvásárolható vagy meg nem vásárolható egyéb termékekre vonatkozó információkat, letöltési területeket, szoftvereket és eszközöket (együttesen a „Szolgáltatásokat”). A Szolgáltatásokra ezek a Használati és Értékesítési Feltételek (a „Használati és Értékesítési Feltételek” vagy a „Szerződés”) vonatkoznak, a Szolgáltatásokba beleértve a frissítéseket, a továbbfejlesztéseket, valamint a hozzáadott új webhelyeket is. Azzal, hogy használja a Webhelyet, termékeket vásárol a Microsoft Áruházból, illetve használja a Szolgáltatások valamelyikét, elfogadja ezeket a Használati és Értékesítési Feltételeket, a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (lásd alább az ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK VÉDELME című szakaszt), továbbá a bennük hivatkozásként szereplő és a megfelelő webes hivatkozáson át elérhető vonatkozó feltételeket, előírásokat és korlátozó rendelkezéseket (együttesen a „Microsoft Áruház Házirendjét”). A Microsoft Áruház Házirendje a Microsoft Áruházban is megtalálható. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Microsoft Áruház Házirendjét.


Megjegyzés: Ha az Ön országában vagy térségében a Microsoftnak van Kiskereskedelmi Üzlete, annak házirendje ettől eltérő lehet.


A Microsoft Áruház használatára vonatkozó feltételek

 1. SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

  Ha másként nincs jelezve, a Microsoft Áruházat és a Szolgáltatásokat csak személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja. Tilos a Microsoft Áruház és a Szolgáltatások használata során szerzett adatok és szolgáltatások kereskedelmi terjesztése, közzététele, licencbe adása és értékesítése.


 2. A MICROSOFT ÁRUHÁZ WEBHELYEN TALÁLHATÓ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

  Ön engedélyt kap a Microsoft Áruházból és a Szolgáltatásokból származó Dokumentumok (például tanulmányok, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-dokumentumok) használatára azzal a feltétellel, hogy (1) a „© 2013 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.” szerzői jogi nyilatkozatot minden példányon feltünteti, és a szerzői jogi nyilatkozatot, valamint a jelen engedélyezési nyilatkozatot is megjeleníti, (2) a Microsoft Áruházból és a Szolgáltatásokból származó ilyen Dokumentumok használata tájékoztatási és nem kereskedelmi, illetve kizárólag személyes felhasználási célokat szolgál, és azokat nem másolja vagy küldi el semmilyen hálózati számítógépre, és nem teszi közzé semmilyen adathordozón, kivéve, ha az alkalmazandó szerzői jogi jogszabályok ezek alól a korlátozások alól kivételt tesznek, továbbá (3) nem hajt végre semmilyen módosítást egyik Dokumentumon sem. A feljogosított oktatási intézmények, például az alap-és középfokú oktatási intézmények, az egyetemek, az állami és a magánfőiskolák, valamint a közösségi oktatási intézmények letölthetik és többszörözhetik a Dokumentumokat az osztályteremben történő terjesztésre. Az osztálytermen kívüli terjesztéshez a Microsoft kifejezett írásbeli engedélye szükséges. A jogszabályok kifejezetten tiltják az egyéb célú használatot, és az ilyen használat súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.


  Nem sorolandó a fent körülírt Dokumentumok közé a Microsoft.com webhely, a Webhely és a Microsoft által birtokolt, működtetett, licencbe adott vagy felügyelt egyéb webhely kialakítása és elrendezése. A Microsoft webhelyeinek – ideértve a Webhelyet is – elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre, a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatályai alá esnek, tilos azokat részben vagy egészben másolni, illetve utánozni. A Microsoft webhelyeiről – ideértve a Webhelyet is – származó egyetlen embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, továbbítható vagy tehető elérhetővé a Microsoft vagy az alkalmazandó jogszabályok kifejezett engedélye nélkül.


  Előfordulhat, hogy a Microsoft Áruházban vagy a Szolgáltatások keretében közzétett dokumentumok és a hozzájuk tartozó képek műszaki pontatlanságokat vagy elírásokat tartalmaznak. Az itt közölt információk rendszeres időközönként módosulnak. A Microsoft és/vagy érintett beszállítói bármikor jogosultak az itt ismertetett termék(ek) és/vagy program(ok) tökéletesítésére és/vagy módosítására.


 3. TAGSÁGI FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

  Ha a Microsoft Áruház vagy a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a regisztrálást a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. Előfordulhat, hogy a fiók megnyitásának az is feltétele, hogy elfogadjon egy szolgáltatási szerződést vagy egy különálló használati vagy felhasználási szerződést. Ön felelős azért, hogy fiókadatait és jelszavát titokban tartsa, és Ön felelős a fiókja révén végrehajtott minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy késedelem nélkül értesíti a Microsoftot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról, illetve a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről.


 4. A TÖRVÉNYTELEN ÉS TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

  A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy Ön garantálja felénk, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és értesítések által tiltott célra nem használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet bármely Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében. A Szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérti harmadik felek jogait, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a szándékos károkozást egy személynek vagy jogi személynek, ideértve a Microsoftot is.


  A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amelynek kiszolgáltatására szükség van valamely vonatkozó törvény, jogszabály, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez, illetve ahhoz, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, feltéve, hogy ez ésszerűen indokolható.


 5. AZ ÖN ÁLTAL A MICROSOFT ÁRUHÁZBAN VAGY A WEBHELYEN KÖZZÉTETT ANYAGOK

  A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a vélemények, értékelések és tanácsok), vagy bármelyik Szolgáltatáson és társult szolgáltatásain a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). A Microsoft azonban használhatja az Ön Közleményeit, ideértve az Ön nevét is, arra a célra, amelyre Ön azt elküldte.


  Közleményeinek használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.


  Ön garantálja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Használati és Értékesítési Feltételekben foglaltak szerint, amelybe beletartozik többek között a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jog is.


 6. A KÉRETLEN ÖTLETEK BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉS

  Sem a Microsoft, sem alkalmazottai nem fogadnak el és nem vesznek figyelembe kéretlenül rendelkezésükre bocsátott ötleteket, így hirdetési kampányokra, új promóciókra, új termékekre vagy technológiákra, eljárásokra, anyagokra, marketingtervekre vagy termékek új nevére vonatkozó ötleteket sem. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, ÖTLETET, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT! E rendelkezés kizárólagos célja az abból származó esetleges félreértések és viták elkerülése, hogy a Microsoft technológiái vagy marketingstratégiái a Microsoft számára benyújtott ötletekhez hasonlónak tűnhetnek fel. Tehát arra kérjük, hogy ne küldjön kéretlenül ötleteket sem a Microsoft, sem a Microsoft egyetlen alkalmazottja részére sem.


  Ha az ötletek és anyagok beküldésének mellőzősére irányuló kérésünk ellenére ötleteket és anyagokat küld be, tartsa szem előtt, hogy a Microsoft nem ad értük ellenszolgáltatást, és nem garantálja ötleteinek és anyagainak bizalmas vagy az Ön tulajdonjogát elismerő kezelését.


 7. HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

  A Microsoft Áruház tartalmazhat harmadik fél olyan webhelyeire mutató hivatkozásokat, amelyekkel elhagyja a Webhelyet. Ezek a hivatkozott webhelyek nem állnak a Microsoft felügyelete alatt, és a Microsoft nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, a hivatkozott webhelyeken található hivatkozásokért, valamint az ilyen webhelyek módosításaiért és frissítéseiért. A Microsoft csak az Ön kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősítené az illető webhelyet. A harmadik felek által nyújtott webhelyek használatára a harmadik felek feltételei és kikötései vonatkozhatnak.


Termékek eladására vonatkozó feltételek

 1. FÖLDRAJZI ELÉRHETŐSÉG

  A Microsoft Áruházat azok az ügyfeleink használhatják, akik az e Webhely által kiszolgált térségben laknak, a termékek kiszállítására pedig a kiszállítási feltételeinkben található korlátozások vonatkozhatnak. A vásárláshoz érvényes számlázási és szállítási címmel kell rendelkeznie az illető térségben.


 2. CSAK VÉGFELHASZNÁLÓK

  A Microsoft Áruházban csak végfelhasználók vásárolhatnak. Viszonteladók nem jogosultak a Webhelyen vásárolni.


 3. EXPORTRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

  A Microsoft Áruházban vásárolt termékekre (ideértve a hardvert, a szoftvert és a szoftverletöltést is) vám- és exportkorlátozó jogszabályok és előírások vonatkozhatnak. Ön vállalja, hogy betartja az ilyen termékekkel kapcsolatban Önre vonatkozó nemzetközi és helyi jogszabályokat és rendelkezéseket.


 4. A SZÁMLÁZÁSI ÉS FIÓKADATOK PONTOSSÁGA

  Ön vállalja, hogy a Microsoft Áruházban végrehajtott minden vásárlása alkalmával érvényes, hiánytalan és pontos vásárlási és számlaadatokat ad meg. Vállalja, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb adatait, ideértve e-mail címét és hitelkártyájának, bankkártyájának számát és lejárati dátumát, hogy végrehajthassuk a tranzakciót, és szükség esetén a tranzakciót illetően kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.


 5. A TERMÉK ELÉRHETŐSÉGE ÉS MINŐSÉGE, RENDELÉSI KORLÁTOZÁSOK

  A termékek ára és elérhetősége bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhat, de Önnek mindig a megrendelés-visszaigazolás időpontjában feltüntetett árat kell megfizetnie. A Microsoft korlátozhatja, hogy egy-egy rendelésen, egy-egy fiókon, egy-egy hitel- vagy bankkártyával, egy-egy személy vagy egy-egy háztartás által hány termék vásárolható; erről Ön a Webhelyen, illetve megrendelésének visszaigazolása előtt kap tájékoztatást.


  A Microsoft bármelyik megrendelést bármikor visszautasíthatja, illetve lemondhatja – visszafizetve Önnek a megrendelésért addig már kifizetett összeget –, ha erre alapos indoka van; ilyen indok lehet többek között az, ha Ön nem teljesíti a megrendeléskor meghatározott feltételeket, ha az Ön fizetését nem lehet feldolgozni, ha a megrendelt termékek vagy szolgáltatások már nem kaphatók, vagy ha a Webhelyen vagy a megrendeléséhez kapcsolódóan nyilvánvaló hiba történt. Ha nem tudjuk leszállítani, illetve teljesíteni az Ön által megrendelt termékeket vagy szolgáltatásokat, akkor felvesszük Önnel a kapcsolatot, és helyettesítő terméket kínálhatunk fel. Ha Ön úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a helyettesítő terméket, töröljük megrendelését. Ha a Webhelyen vagy az Ön megrendeléséhez kapcsolódóan nyilvánvaló hiba történt, akkor jogunkban áll kijavítani a hibát, és Öntől a helyes árat megfizetését kérni. Ilyen esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, és felajánljuk, hogy a helyes áron vásárolja meg a terméket, vagy mondja le a megrendelést.


  Kivéve azt az esetet, ha az Ön megrendelésének időpontjában konkrét szállítási határidő lett megnevezve, a megrendelt termékeket és szolgáltatásokat a megrendelés dátumától számított harminc (30) napon belül szállítjuk le. A jóváírások és visszatérítések estében ugyanazt a fizetési módot és fiókot/számlát használjuk, mint amelyet a megrendeléskor Ön is használt.


 6. SZOFTVERVÁSÁRLÁSI ÉS -LICENCELÉSI FELTÉTELEK

  A Microsoft Áruházból letölthető összes szoftver („Szoftver”) és a Microsoft Áruházban vagy a Szolgáltatásokon keresztül elérhető összes egyéb termék (ideértve a szolgáltatásokat is) a Microsoft és/vagy beszállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. Szoftver vásárlásakor Ön valójában használati jogot vásárol a Szoftverhez, nem magát a Szoftvert veszi meg. A Microsoft Áruházban vásárolt szoftverhasználati jogra a Szoftvertermékhez mellékelt licencszerződés (a „Licencszerződés”) vonatkozik. Előfordulhat, hogy a szoftver telepítésekor el kell fogadnia a Licencszerződés feltételeit.


  HA A SZOFTVERCSOMAG FELBONTÁSA ELŐTT (TÉRÍTÉS NÉLKÜL) SZERETNÉ ELOLVASNI EGY TERMÉK LICENCSZERZŐDÉSÉT, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A MICROSOFT ÁRUHÁZZAL (AZ ALÁBBI ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ CÍMŰ SZAKASZBAN ISMERTETETT MÓDON).


  Kifejezetten tilos a Szoftverek, illetve a termékek olyan többszörözése vagy terjesztése, amely nem felel meg a vonatkozó Licencszerződésben és az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.


  AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A MICROSOFT ÁRUHÁZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT, ILLETVE A SZOFTVEREKBEN VAGY A TERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE SZOLGÁLÓ OLYAN ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ, AMELYEK NEM KÉPEZIK AZ ELADOTT TERMÉK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS RÉSZÉT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN.


  Tartsa tiszteletben a mások szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat a Microsoft Áruház és a Szolgáltatások részeként, illetve a Szoftver- és egyéb termékekben elérhetővé tett eszközök és segédprogramok használata során.


 7. ELEKTRONIKUS SZOFTVERLETÖLTÉS

  Az elektronikusan letölthető szoftvertermékeket úgy adjuk át Önnek, hogy a termék megvásárlásához használt Microsoft-fiókjában (korábbi nevén „Windows Live ID-fiók”) elérhetővé teszünk egy letöltő hivatkozást. Figyelembe véve az alábbi bekezdésben foglaltakat is, a letöltő hivatkozást és a hozzá kapcsolódó digitális kulcsot az Ön Microsoft-fiókjában átlagosan legalább három (3) évig tároljuk, a vásárlás dátumától számítva. Az elektronikusan letölthető előfizetéses termékekre más feltételek és tárolási szabályok vonatkozhatnak, ezek áttanulmányozására és elfogadására az előfizetéskor kérjük fel Önt.


  Ön hozzájárul ahhoz, hogy bármikor töröljük vagy módosítsuk a digitális kulcsot tároló programot. Hozzájárul ahhoz is, hogy megszüntessük egy vagy több termék kulcsának tárolását, bármikor és alapos okkal, például a terméktámogatási időszak végén, amit követően Ön már nem fogja elérni a letöltő hivatkozást és a digitális kulcsot. Ha úgy módosítjuk programunkat, hogy Ön a fiókjában többé már nem tudja elérni a letöltő hivatkozást és a digitális kulcso(ka)t, erről Önnek legalább 90 nappal korábban értesítést küldünk a kapcsolódó Microsoft-fiókjában található értesítési címre.


 8. EGYÉB FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

  A Szoftveren és az elektronikusan letölthető termékeken kívül a Microsoft Áruház kínálhat egyéb termékeket és szolgáltatásokat is megvételre vagy kipróbálásra, külön végfelhasználói licencszerződéssel, felhasználási szerződéssel, szolgáltatási szerződéssel vagy egyéb feltételek és kikötések megszabásával. Előfordulhat, hogy ilyen termékek megvásárlásakor vagy használatakor a vásárlás, a telepítés, illetve a használat feltétele az ilyen szerződések, feltételek elfogadása is.


 9. AUTOMATIKUSAN MEGÚJULÓ TERMÉKEK

  Ha az Ön országában, térségében, tartományában, illetve államában megengedett az automatikus megújítás, akkor Önnek lehetősége van automatikusan megújuló előfizetések vásárlására. Azzal, hogy Ön ilyen előfizetést vásárol és a Microsoft számára megad egy fizetési módot, Ön (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési mód használatára, és a megadott összes fizetési adat valós és pontos; (ii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számítson fel Önnek a szolgáltatások használatáért; továbbá (iii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy díjat számítson fel Önnek a szolgáltatások minden olyan díjköteles funkciójáért, amelyre Ön regisztrál vagy amelyet Ön igénybe vesz a jelen szerződés érvényességi időtartama alatt. Az előfizetés-termékek automatikus megújítása előtt e-mailben tájékoztatjuk Ön. Miután értesítettük Önt arról, hogy az előfizetése automatikusan megújul, jogunk van automatikusan megújítani a szolgáltatások nyújtását Önnek, és beszedni Öntől a megújítási időszakra vonatkozó aktuális díjat. Arra is emlékeztetni fogjuk, hogy az Ön által választott fizetési módnak megfelelően fogjuk kiszámlázni a szolgáltatások megújítását, akár benne van a rendszerben ez a fizetési mód a megújításkor, akár később adja meg. A szolgáltatások lemondására vonatkozóan is útmutatással fogjuk ellátni Önt. Ha el kívánja kerülni azt, hogy számlát kapjon a megújításról, akkor még a megújítás napja előtt le kell mondania a szolgáltatásokat.


 10. ÁR ÉS FIZETÉS

  A Microsoft Áruházban lévő termékek ára a Webhelyen feltüntetett ár. Ha az Ön országában vagy térségében van Microsoft Áruház kiskereskedelmi üzlet, az árak, a termékválaszték és a kínált akciók bármikor eltérőek lehetnek a Webhelyen és a kiskereskedelmi üzletben. A Microsoft nem garantálja, hogy a Webhelyen szereplő ár és termék, valamint az ott kínált kedvezmény a kiskereskedelmi üzletben is azonos, megtalálható, illetve érvényesíthető. Másrészt a Microsoft azt sem garantálja, hogy egy kiskereskedelmi üzletben szereplő ár és termék, valamint az ott kínált kedvezmény az interneten keresztüli vásárlásnál is azonos, megtalálható, illetve érvényesíthető.


  A Microsoft Áruházbeli árakat végfelhasználó magánszemélyek számára történt Szoftver- és hardvereladások alapján állapítjuk meg. Ha kereskedelmi, oktatási vagy kormányzati céllal vásárolna, érdeklődjön mennyiségi licencprogramjainkról.


  A Microsoft Áruház nem garantálja az azonos árakat. Árai nem egyeznek meg a más forgalmazók által ugyanazokra a termékekre ajánlott árakkal.


  Előfordulhat, hogy előrendelési lehetőséget kínálunk a Webhelyen a kereskedelmi forgalomba még nem került egyes termékekre. Ha előrendelést ad fel egy termékre, akkor az előrendeléssel egyidejűleg hitelkártyáján vagy bankkártyáján lefoglalhatjuk a megfelelő összeget. Kártyáját azonban mindaddig nem terheljük meg ezzel az összeggel, amíg a terméket nem tettük letölthetővé az Ön számára, illetve amíg ki nem szállítottuk Önnek. Ha a termék meghirdetett ára csökken az előrendelés és a termék letölthetővé vagy kiszállíthatóvá válásának időpontja között, akkor a csökkentett árat fogjuk levonni. Előrendelését a termék kiszállítása, illetve letölthetővé válása előtt bármikor lemondhatja: telefonáljon ügyfélszolgáltunknak, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az Értékesítés és Támogatás oldalon. Ha az előrendelt terméket már kiszállítottuk vagy az már letölthetővé vált, a normál visszavételi szabályzatban foglaltak alkalmazandóak. Ha egy konkrét termék előrendelésére eltérő feltételek vonatkoznak, azt feltüntetjük a Webhelyen.


  A Webhelyen feltüntetett árak tartalmazzák a vásárlás esetén felszámítandó összes adót és díjat („Adó”). A Webhelyen feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. A szállítási költség hozzáadódik a fizetendő összeghez, és a fizetési oldalon látható. A vásárlás megerősítése előtt lehetősége lesz az összes vonatkozó szállítási költséget áttekinteni. A Bevásárlókocsijában lévő minden termék aktuális árán szerepel.


  A Microsoft Áruház termékajánlatai nem jelentik azt, hogy kötelező érvényű ajánlatot teszünk. Azzal, hogy rákattint a „fizetés”, „a vásárlás befejezése”, a „megrendelés küldése” vagy valamilyen hasonló gombra, hogy megrendelését eljuttassa Hozzánk, Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókocsijában található összes termékre vonatkozóan. Ha elfogadjuk megrendelését, Ön automatikus megrendelés-visszaigazoló e-mailt fog kapni. Ez az e-mail zárja le az adás-vételi szerződést.


  A Microsoft Áruházban különböző fizetési módokat használhat; ezeket a Webhely sorolja fel. Fenntartjuk annak jogát, hogy a fizetési módokat bármikor, bármilyen okból megváltoztathassuk. Ha Ön az Ön helyi pénznemében kap ajánlatot, de nemzetközi hitelkártyával/bankkártyával egy másik pénznemben fizet, akkor az Ön helyi pénznemében kifizetendő végső árat a devizaárfolyam, az alkalmazandó adók, valamint a bank, illetve az Ön nemzetközi hitelkártyájának/bankkártyájának kibocsátója által felszámított díjak határozzák meg. Az ilyen tranzakciókat olyan adók és/vagy nemzetközi tranzakciós díjak is terhelhetik, amelyeket nem a Microsoft Áruház számít fel.


 11. VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT

  Ez a szakasz a Microsoft Áruház visszavételi szabályzatát írja le. A visszavételi szabályzat az Ön által törvényben meghatározott visszavételi jogosítványokon felüli szabályokat határozza meg.


  Ön ettől a Szerződéstől tizennégy (14) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat. A tizennégy (14) napos elállási időszak kezdete a következő:

  (i) szolgáltatások és elektronikusan letöltött termékek esetén a szolgáltatás kezdete, illetve az az időpont, amikor a terméket az Ön számára letölthetővé tettük. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás nyújtását vásárláskor azonnal megkezdhessük, illetve az elektronikusan letöltött terméket vásárláskor azonnal letölthetővé tehessük;

  (ii) fizikai termékek esetén a kiszállítás.


  Ha az Ön országában alkalmazandó jogszabályok hosszabb elállási időszakot szabnak meg, akkor az az időszak érvényes.


  Elállási jogának érvényesítéséhez döntéséről még az elállási időszak vége előtt értesítenie kell bennünket. Döntéséről az Értékesítés és Támogatás oldalon értesítsen bennünket, és ott kezdeményezze a visszavételt is.


  Ha él elállási jogával, mi a termékekért és azok kiszállításáért Ön által kifizetett minden összeget visszatérítünk. A visszatérítés az eredeti fizetési módon történik. A megfelelő termékeket Önnek késedelem nélkül, saját költségére kell visszajuttatnia.


  A visszavétel feltételéül a következő követelményeknek kell teljesülniük, az alkalmazandó jog által megengedett mértékben. Minden terméket az elvárható gondosság jeleit felmutató állapotban kell visszaadni (például nem lehet kopott vagy sérült, és olyan állapotban kell lennie, hogy újra eladható legyen). Minden dobozos szoftvert és videojátékot bontatlan csomagolásban kell visszaadni. Szolgáltatás esetén feltétel, hogy a szolgáltatást Önnek még ne nyújtsák, illetve hogy azt Ön még ne vegye igénybe. Elektronikusan letölthető termékek esetén azt is megkövetelhetjük, hogy a szerződéstől való elállás feltételeként aláírjon egy elektronikus megsemmisítési nyilatkozatot.


  Ünnepek alkalmával vagy máskor meghosszabbíthatjuk az elállási időszakot. Ha a Webhely hosszabb időszakot jelez, akkor az ott meghirdetett időszak lesz az érvényes.


  Minden visszavételre visszaküldött termékhez csatolni kell az eredeti nyugtát, számlát vagy ajándékutalványt, az eredeti dokumentációt, a használati útmutatókat, a regisztrációs lapot, az alkatrészeket és összetevőket (ideértve a kábeleket, a vezérlőket és a tartozékokat is), valamint a gyártó csomagolását. Figyelembe véve az alkalmazandó jogszabályokat, ha nem mellékeli ezeket a dolgokat, akkor késhet a visszatérítés vagy a csere, és további költségek is felmerülhetnek, továbbá a Microsoft fenntartja annak jogát, hogy megtagadja a visszavételi feltételeknek meg nem felelő termékek visszavételét és cseréjét.


  KIZÁRÓ FELTÉTELEK:

  • A Microsoft Áruház Webhelyen megrendelt árucikkeket nem lehet a Microsoft Áruház Kiskereskedelmi Üzleteiben visszaadni, kicserélni. Másrészt a Microsoft Áruház kiskereskedelmi üzleteiben vásárolt árucikkeket nem lehet a Microsoft Áruház Webhelyen visszaadni, kicserélni.

  • Frissítési Lehetőség és Visszavétel. Ha Frissítési Lehetőséggel vásárolt meg egy terméket, akkor a visszavételre a tizennégy (14) napos elállási időszakban kerülhet sor, a következő különleges visszavételi eljárással:
   • Ha a frissített termék kiadása előtt adja vissza a terméket, a frissített terméket nem fogja megkapni.
   • Ha a frissített termék kiadása után adja vissza a terméket, akkor az eredeti és a frissített terméket is vissza kell adnia.

  • Ha olyan akciót kínálunk, amelyben több termék egyidejű megvásárlásával takaríthat meg pénzt, pénzt csak akkor tudunk visszatéríteni, ha az akció keretében megvásárolt összes terméket visszaadja. Ha az akció olyan szolgáltatást tartalmazott, amelyet Ön már használt, a visszatérítendő összegből levonjuk a szolgáltatás teljes kiskereskedelmi árát.

  • Próbaidőszakos ajánlatok. Ha Ön bármilyen próbaidőszakos ajánlatot vesz igénybe, akkor az újabb díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében legkésőbb a próbaidőszak végén le kell mondania a szolgáltatást, kivéve, ha ettől eltérő értelmű értesítést küldünk. Ha nem mondja le a szolgáltatást a próbaidőszak végén, akkor a Microsoft díjat számíthat fel a szolgáltatásért.

 12. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  Az ügyfélszolgálati lehetőségeket a Webhely Értékesítés és Támogatás oldala ismerteti.


A Microsoft Áruház használatára és az értékesítésre egyaránt vonatkozó feltételek

 1. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

  Az Ön általi elfogásukkor hatályos Használati és Értékesítési Feltételek szabályozzák a vásárlást, és tekintendők a Microsoft és Ön között létrejött adás-vételi szerződésnek. A Microsoftnak jogában áll az Ön következő vásárlása előtt előzetes bejelentés nélkül módosítani a Használati és Értékesítési Feltételeket. Amikor meglátogatja a Microsoft Áruházat, mindig feltétlenül olvassa el az aktuális Használati és Értékesítési Feltételeket. Javasoljuk, hogy mentse vagy nyomtassa ki és őrizze meg a Használati és Értékesítési Feltételeket, hogy vásárlásával kapcsolatban a későbbiekben felhasználhassa.


 2. A KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

  A Microsoft Áruházban csak akkor vásárolhat, ha a lakhelyén érvényes rendelkezések szerint már nagykorúnak számít.


 3. ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK VÉDELME

  Az Önre és az Ön vásárlásaira vonatkozó adatok kezelése Adatvédelmi Szabályzatunknak megfelelően történik.


 4. A TERMÉKEKE MEGJELENÍTÉSE ÉS SZÍNE

  A Microsoft igyekszik a termékeket és azok színét a lehető legpontosabban megjelenítetni. A különböző monitorok azonban különbözőképp jelenítik meg a színeket, így nem tudjuk garantálni, hogy az Ön monitorán látható szín pontosan megegyezzen a termék színével.


 5. HIBÁK A WEBHELYEN

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információkat pontosan tegyük közzé, rendszeresen frissítsük a Webhelyet, valamint kijavítsuk az észlelt hibákat. Bármikor előfordulhat azonban, hogy a Webhely helytelen vagy idejétmúlt információt tartalmaz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Microsoft Áruház Webhelyet bármikor módosítsuk, ideértve a termékek árát, műszaki adatait, kínálatát és elérhetőségét.


 6. A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELMONDÁSA

  A Microsoftnak bármikor jogában áll felmondani az Ön fiókját vagy a Microsoft Áruház Webhely Ön általi használatát, ha erre nyomós oka van; ilyen ok lehet többek között az, ha Ön megsérti a jelen Használati és Értékesítési Feltételeket, vagy ha a Webhelyet többé már nem a Microsoft üzemelteti. A Microsoft Áruház használatával Ön elfogadja, hogy felelősséggel tartozik a felmondást megelőző minden megrendeléséért és minden Önre kirótt díjért. A Microsoft bármikor, bármilyen okból, előzetes bejelentés nélkül módosíthatja, beszüntetheti vagy más módon felfüggesztheti a Microsoft Áruházat. Ha egy ilyen változás, üzemszünet vagy felfüggesztés befolyásolja a Szolgáltatás vagy a termék Ön általi használatát, vagy más módon akadályozza megrendelésének teljesülését, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft Áruházzal.


 7. A Felelősség kizárása és korlátozása

  A JELEN SZAKASZ FELTÉTELEI A KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT KERETEK KÖZÖTT A LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK. A JELEN SZAKASZ NEM ZÁRJA KI ÉS NEM KORLÁTOZZA AZ ÖN IRÁNT TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT FELELŐSSÉGÜNKET, ÉS NEM IS CÉLOZ MEG ILYESMIT.


  A MICROSOFT ÁRUHÁZBAN ELADOTT TERMÉKEKRE A JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRT GARANCIÁT VÁLLALJUK, ÉS – AHOL EZ ALKALMAZHATÓ – CSAK OLYAN MÉRTÉKBEN ÉS FELTÉTELEKKEL VÁLLALUNK GARANCIÁT, AMILYEN MÉRTÉKBEN ÉS FELTÉTELEKKEL AZ ILLETŐ TERMÉKEKHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS VAGY GYÁRTÓI GARANCIA, HA VAN ILYEN, A GARANCIÁT BIZTOSÍTJA.


  A LICENCSZERZŐDÉSBEN, ILLETVE A GYÁRTÓ ÁLTAL A TERMÉKHEZ ESETLEGESEN BIZTOSÍTOTT GARANCIALEVÉLBEN FOGLALT KIFEJEZETT GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEKEN TÚL SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK.


  A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMILYEN KONKRÉT SZAVATOSSÁGOT VAGY GARANCIÁT, ÉS NEM GARANTÁLJA A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS EGYETLEN FELTÉTEL TELJESÜLÉSÉT SEM, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAKAT IS. A MICROSOFT BIZTOSÍTJA ÖNNEK A HIBÁS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÉS JOGSZABÁLYI GARANCIÁK ÁLTAL MEGHATÁROZOTT VÉDELMET ÉS ELŐNYÖKET.


  A MICROSOFT A MICROSOFT ÁRUHÁZAT ÉS ANNAK TARTALMÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA. SEM A MICROSOFT, SEM PEDIG BESZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK A MICROSOFT ÁRUHÁZRA VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIJELENTÉST, ÉS AZ ITT KIFEJEZETTEN FELSOROLTAKON KÍVÜL A MICROSOFT ÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOSAN NEM ADNAK SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT, ARRA SEM, HOGY ÖN A MICROSOFT ÁRUHÁZAT FOLYAMATOSAN ÉS HIBAMENTESEN TUDJA HASZNÁLNI. NEM ZÁRJUK KI AZONBAN SEM SAJÁT, SEM KÉPVISELŐINK FELELŐSSÉGÉT A CSALÁS ÉS A GONDATLANSÁGBÓL BEKÖVETKEZŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ÉS HALÁLESETEK VONATKOZÁSÁBAN.


 1. ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK
  1. A Szerződés értelmezése.

   Ha valamely joghatósági területen jelen Szerződés bármely feltétele vagy annak alkalmazása bármely félre vagy körülményre korlátozott, tiltott vagy végrehajthatatlan, akkor ezek a rendelkezések az illető joghatósági területen nem teszik érvénytelenné jelen Szerződés egyéb rendelkezéseit, és nem befolyásolják e rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát más joghatósági területen, továbbá nem befolyásolják alkalmazhatóságukat más felekre és körülményekre. Ahol csak lehetséges, az ilyen rendelkezések a törvény által megengedett maximális keretek között alkalmazandóak, és csak ott értelmezendőek és alkalmazandóak korlátozottabban, ahol erre érvényességükhöz feltétlenül szükség van. Ha a Microsoft más webhelyén vásárol terméket vagy szolgáltatást, arra más feltételek vonatkozhatnak.

  2. Átruházás

   A jelen Szerződésből adódó jogainkat és kötelezettségeinket részben vagy egészében, előzetes értesítés nélkül, bármikor átruházhatjuk Önre, illetve átengedhetjük Önnek. Ön nem engedheti át a Szerződést másik félnek, illetve nem ruházhatja át a benne foglalt jogait.

  3. Harmadik fél nem lehet kedvezményezett

   Ez a Szerződés csak az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatja. Nem szolgálhatja senki más érdekeit, kivéve a Szerződésben megengedett jogutódokat és azokat a feleket, amelyekre a Microsoft a Szerződést esetleg átruházta.

  4. Igények

   Az igényeket, követeléseket az Önre vonatkozó helyi törvények által meghatározott időn belül kell bejelenteni. Amennyiben az igény bejelentése nem történik meg időben, az igény véglegesen elévül.

  5. Értesítések és kommunikáció

   Ügyfélszolgálati ügyekben keresse fel a Webhely Értékesítés és Támogatás oldalát. Vitás kérdésekben a jelen Használati és Értékesítése Feltételek elején megadott címen lépjen velünk kapcsolatba.

  6. Alkalmazandó jog

   MINDEN IGÉNYRE VONATKOZÓAN, BELEÉRTVE A SZERZŐDÉSSZEGÉSSEL, A GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉVEL, A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEKKEL, A TISZTESSÉGTELEN VERSENYRE VONATKOZÓ TÖRVÉNYEKKEL ÉS AZOK MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS BÁRMELY IGÉNYT, LUXEMBURG TÖRVÉNYEI VAGY AZ ÖN LAKÓHELYE SZERINTI ORSZÁG VAGY TÉRSÉG TÖRVÉNYEI AZ IRÁNYADÓK, AZ ÖN VÁLASZTÁSA SZERINT. ÖN DÖNTHETI EL, HOGY LUXEMBURG VAGY A SZOLGÁLTATÁS ÖN ÁLTALI IGÉNYBEVÉTELE SZERINTI ORSZÁG VAGY TÉRSÉG TERÜLETÉN MELY ILLETÉKES BÍRÓSÁG HATÁSKÖRÉNEK VETI ALÁ MAGÁT A JELEN SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS VAGY ABBÓL EREDŐ BÁRMINEMŰ JOGVITA RENDEZÉSE CÉLJÁBÓL.


 1. ÉRTESÍTÉSEK

  A szerzői jogsértéssel kapcsolatos értesítéseket a Microsoft kijelölt megbízottjához kell továbbítani. További tájékoztatásért és a kapcsolatfelvételi adatokért tekintse át a „Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement” (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítések és eljárás) című (angol nyelvű) ismertetőt a következő webhelyen: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. A BEKÜLDÖTT, DE AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK MEG NEM FELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK.


Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozat

A Webhely és a Szolgáltatások teljes tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy beszállítói. Copyright © 2013 Microsoft Corporation és/vagy beszállítói, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, Amerikai Egyesült Államok. Minden jog fenntartva. A Webhelyre, a Szolgáltatásokra és a tartalomra vonatkozó mindennemű jogcím, szerzői jog és szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Microsoft vagy beszállítói tulajdona. A Microsoft és minden Microsoft-termék és -szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és/vagy más országokban.


A Microsoft védjegyeinek listája itt található: http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. A létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen Szerződésben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.