Voordat u een product terugzendt

Als u met een bepaald product problemen ondervindt, probeer dan een van onderstaande opties voordat u besluit het product terug te zenden:

 • Zoek in de online-Help op de Microsoft Support-website
 • Stel een vraag in een Microsoft-discussiegroep
 • Neem contact op met Verkoop en ondersteuning voor persoonlijke technische productondersteuning bij vragen over uw bestelling of hulp met het downloaden en installeren van software.

Terugzendbeleid

Het volledige terugzendbeleid van Microsoft Store vindt u hieronder. Het wordt uitgelegd in de Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden. Het terugzendbeleid is een aanvulling op de wettelijke garantie en andere terugzendrechten waarop u wettelijk aanspraak kunt maken (zie het deel Productgarantie hieronder).

Afhankelijk van onze terugzendcriteria kunt u de koopovereenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen na aankoop intrekken en een terugbetaling vragen zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Deze intrekperiode vervalt na veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf:

 • Bij downloadbare producten: zodra de producten elektronisch zijn afgeleverd in uw account en beschikbaar zijn voor downloaden.
 • Bij downloadbare abonnementen en diensten: zodra u bij de kassa op de toets Koop nu hebt geklikt. Mogelijk start het abonnement of de service meteen na aankoop.
 • Bij niet-downloadbare producten die fysiek worden afgeleverd: na levering.
 • Bij vooraf bestelde downloadbare producten en abonnementen: zodra de producten elektronisch zijn afgeleverd in uw account en beschikbaar zijn voor downloaden. Bij vooraf bestelde niet-downloadbare producten die fysiek worden afgeleverd: op het moment dat de producten zijn afgeleverd.
 • In het geval dat de producten samen werden besteld, maar afzonderlijk zijn geleverd, zodra het laatste product is geleverd of beschikbaar is gesteld.
 • In het geval het product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat, zodra de laatste partij of het laatste onderdeel is geleverd of beschikbaar is gesteld.
 • In het geval van een regelmatige levering van producten tijdens een vooraf vastgelegde periode, zodra het eerste product is geleverd of beschikbaar is gesteld.

Als het toepasselijk recht in uw land u een langere intrekkingsperiode toekent, dan geldt die periode.Mogelijk verlengen we uw recht op een intrekkingsperiode tijdens een vakantie- of een andere periode. Als op onze website een langere intrekkingsperiode wordt vermeld, geldt de aangegeven periode.

Als u uw recht op intrekking wilt uitoefenen, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing voordat de intrekkingsperiode vervalt. Neem met ons contact op via Verkoop en ondersteuning om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om de terugzendprocedure te starten. U kunt ook gebruik maken van het bijgaande intrekkingsformulier. Dit is echter geen verplichting. Als u dit formulier gebruikt, stuur het dan elektronisch op binnen de intrekkingsperiode zoals vermeld op het formulier. We sturen u zo snel mogelijk een ontvangstmelding per e-mail. Teneinde aan de deadline voor de intrekking te voldoen, is het voldoende dat u ons uw bericht, waarin u aangeeft een beroep te willen doen op het intrekkingsrecht, toestuurt voordat de intrekkingsperiode is verlopen.

Gevolgen van de intrekking

Als u een beroep doet op uw intrekkingsrecht, retourneren wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van uw keuze voor een andere leveringswijze dan de meest goedkope standaard leveringswijze door ons aangeboden). We doen dit zonder verwijl en ten laatste 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop we op de hoogte werden gebracht van uw beslissing om de overeenkomst in te trekken. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze die u hebt gekozen voor de initiële transactie, tenzij dit expliciet anders werd overeengekomen. in geen geval zullen er kosten worden aangerekend voor de terugbetaling.

U moet ons de goederen zonder verwijl terugbezorgen, ten laatste binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om de overeenkomst in te trekken. Aan deze termijn is voldaan indien u ons de goederen terugzendt voor het einde van de periode van 14 kalenderdagen.

Mogelijk houden we de terugbetaling in tot we de goederen van u hebben terug ontvangen of u ons het bewijs hebt geleverd dat deze producten zijn teruggestuurd (afhankelijk van wat het snelste is). De terugzendkosten zijn voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen ten gevolge van andere behandelingen dan deze die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van de goederen vast te stellen.

Terugzendcriteria

Wij accepteren het terugzenden van artikelen die voldoen aan onze terugzendcriteria. Als voorwaarden voor de intrekking en voor zover toegelaten door de wet, gelden de volgende vereisten:

Alle terugzendingen moeten worden vergezeld van het oorspronkelijke ontvangstbewijs of geschenkbewijs, de originele documentatie, instructiehandleidingen, registratie, en onderdelen en componenten (inclusief kabels, controllers en accessoires) en zijn verpakt in de originele verpakking van de producent. Als u software retourneert, moet u ook alle media en productcodes meezenden. Afhankelijk van het toepasselijk recht, kan, indien een of meerdere van de bovenstaande artikelen niet werden mee teruggeleverd, de terugbetaling worden vertraagd of mogelijk helemaal worden afgelast of kunnen bijkomende kosten worden aangerekend. Bovendien behoudt Microsoft zich het recht voor om een terugzending te weigeren indien niet aan de terugzendcriteria en -voorwaarden is voldaan. Voor alle teruggezonden producten moeten redelijke maatregelen zijn genomen om schade te voorkomen (ze mogen bijvoorbeeld geen slijtage of schade vertonen en moeten in een toestand verkeren die ons toelaat om het artikel opnieuw te verkopen).

Voor downloadbare producten en abonnementen kunnen we vragen dat u een elektronisch bewijs van vernietiging ondertekent als voorwaarde om deze overeenkomst te kunnen intrekken. Voor services is vereist dat de service nog niet werd afgeleverd, uitgevoerd of door u verbruikt. Voor software en games moeten alle softwaredozen en videogames worden teruggezonden met het zegel intact.

U kunt telefoons terugzenden tijdens de terugzendperiode, maar het is uw verantwoordelijkheid om uw service te annuleren binnen de tijdspanne aangegeven door uw provider. Doet u dit niet, dan kan uw provider u mogelijk kosten aanrekenen voor een vroegtijdige beëindiging. Dit is afhankelijk van het beleid van uw provider. We hebben geen invloed op hun annuleringsbeleid. Een productcodekaart (“PKC”) aangekocht bij een computer kan binnen de terugzendperiode worden teruggezonden als een losstaand artikel op voorwaarde dat deze niet werd geopend, gewijzigd of beschadigd. Als u samen met de PKC ook een computer terugzendt, dan moet ook de PKC worden teruggezonden.

De volgende artikelen worden niet door de Microsoft Store aanvaard voor terugzending: (i) artikelen die werden gepersonaliseerd of aangepast; (ii) speciaal bestelde artikelen als deze geen deel uitmaken van een promotie van de Microsoft Store; (iii) artikelen die werden gebruikt, aangepast of die slijtage of schade vertonen; (iv) fysieke en downloadbare geschenk- en servicekaarten (bijv. Skype-kaarten, Xbox Live-kaarten); (v) uitgevoerde services; (vi) RAM-producten; en (vii) producten in de uitverkoop, aangeduid met Uitverkoop of Niet-terugzendbaar.

Bijkomende voorwaarden

Upgradeopties en terugzendingen Als u een anderszins terug te zenden product hebt aangekocht met een upgradeoptie, wordt terugzenden nagekomen binnen de geldende terugzendperiode. De volgende bijzondere terugzendprocedures zijn van toepassing:

 • Als u het product terugzendt voordat de upgrade is vrijgegeven, ontvangt u de upgrade niet.
 • Als u het product terugzendt nadat de upgrade werd vrijgegeven, moet u zowel het product als de upgrade samen terugzenden.

Promoties en bundels Voor promoties en bundels moeten alle producten en/of services in de bundel of in de promotie samen worden teruggezonden. Indien een service in de promotie en/of in de bundel al is gebruikt (bijvoorbeeld een gebruikte promotiecode), wordt de volledige handelswaarde van de service afgetrokken van het terug te betalen bedrag. Als er een bundel is aangekocht en slechts een gedeelte van de bundel wordt teruggezonden, vervalt de bundelkorting en wordt de totale bundelkorting afgetrokken van de terugbetaling.

Aanbiedingen voor proefperiodes Als u deelneemt aan een proefperiodeaanbod, moet u de service annuleren voor het einde van de proefperiode (tenzij we dit anders aangeven) om te voorkomen dat u kosten worden aangerekend. Als u de service niet annuleert voor het einde van de proefperiode, geeft u ons toestemming om u kosten aan te rekenen via de afgesproken betaalwijze voor de service.

Persoonlijke gegevens. Microsoft kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke gegevens die zich op teruggezonden artikelen bevinden. Zorg ervoor dat alle persoonlijke gegevens van alle artikelen zijn verwijderd voordat u ze naar ons terugzendt.


TERUGZENDPROCEDURE

Zo kunt u een voorbestelling annuleren:

U kunt voorbestellingen op elk ogenblik annuleren zolang het product nog niet op de markt is gebracht. Neem hiervoor contact op met Verkoop en ondersteuningZodra uw bestelling beschikbaar is gesteld voor downloaden of wordt klaargemaakt voor verzending, geldt het normale terugzendbeleid.

Zo kunt u een abonnement of service annuleren:

Neem contact op met Verkoop en ondersteuning of gebruik het intrekkingsfomulier binnen 14 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum op de wijze die hierboven is vermeld. Het is mogelijk dat we u als voorwaarde voor uw terugzending vragen een elektronisch Bewijs van vernietiging (LOD: Letter of Destruction) te tekenen.

Zo kunt u downloadbare software terugzenden:

 1. Bevestig dat uw bestelling werd geplaatst binnen de afgelopen veertien (14) kalenderdagen.
 2. Maak de installatie van de software op uw computer ongedaan:
  • In Windows 8.1, 8, Windows 7 en in Vista: Ga in Configuratiescherm naar Programma's en onderdelen en klik op Een programma verwijderen.
  • In Windows XP: Ga in Configuratiescherm naar Programma verwijderen en klik op Een programma verwijderen.
 3. Neem contact op met Verkoop en ondersteuning of gebruik het intrekkingsformulier op de wijze die hierboven is vermeld en bevestig dat u de installatie van de software hebt verwijderd en geen kopieën van de sofware hebt gemaakt. Doe dit binnen 14 kalenderdagen na de datum van aankoop. Het is mogelijk dat we u als voorwaarde voor uw terugzending vragen een elektronisch Bewijs van vernietiging (LOD: Letter of Destruction) te tekenen. Er is aan de deadline voldaan als dit wordt uitgevoerd vóór afloop van de periode van 14 dagen. Hierna wordt de productcode geblokkeerd en kunt u de software niet meer installeren of gebruiken. Wij storten het bedrag terug op dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die u gebruikte om het artikel aan te kopen. We sturen u per e-mail een melding hierover.

Zo kunt u een niet-downloadbaar / fysiek product terugzenden:

Neem contact op met Verkoop en ondersteuning of gebruik het intrekkingsfomulier binnen 14 kalenderdagen vanaf de aankoopdatum op de wijze die hierboven is vermeld. Na uw bevestiging sturen we u per e-mail terugzendinstructies en het label met het retouradres voor terugzending per post. U moet ons de artikelen onverwijld terugzenden zoals in de instructies is vermeld en ten laatste op de 14e kalenderdag na de datum waarop u bij ons hebt aangegeven dat u uw overeenkomst wilt intrekken. Er is aan de deadline voldaan als u ons de artikelen hebt teruggestuurd vóór afloop van de periode van 14 dagen. We zullen de artikelen bij ontvangst onderzoeken. Als ze voldoen aan de terugzendvoorwaarden, storten we het bedrag terug via dezelfde betaalwijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor uw aankoop. We sturen u per e-mail een melding hierover.


Status van een terugzending

Neem contact op met Verkoop en ondersteuning.


Productgaranties

Veel producten beschikbaar in de Microsoft Store worden geleverd met fabrieksgaranties. Zie de fabrieksgaranties voor specifieke informatie over het oplossen van problemen die door deze garanties worden gedekt. Bij sommige producten wordt u de mogelijkheid geboden tegen extra betaling een uitgebreid serviceplan aan te kopen. Raadpleeg hiervoor de specifieke plannen.

Bovendien is het mogelijk dat onze producten worden geleverd met wettelijk verplichte garanties, bijvoorbeeld een statutaire bescherming met betrekking tot gebrekkige of verkeerd beschreven goederen of diensten. Eventuele commerciële garanties vormen een aanvulling op deze rechten. Mocht u een probleem ondervinden met uw product, dan neemt u contact op met Verkoop en ondersteuning.