VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSÄLJNING

Uppdaterat oktober 2013


Välkommen till Microsofts onlinebutik som finns på www.microsoftstore.com (”Microsoft Store” eller ”Webbplatsen”). Microsoft Store är en webbplats som drivs av Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Om du köper nedladdningar av elektronisk programvara ingår du avtal med Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxemburg. Om du köper andra produkter ingår du avtal med Microsoft Ireland Operations Limited på adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (gemensamt ”Microsoft”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”).


Om du köper både nedladdningar av elektronisk programvara och andra produkter från Webbplatsen samtidigt kan du få separata köpbekräftelser från Microsofts enheter ovan, och ditt kontoutdrag kan visa separata debiteringar från respektive Microsoft-bolag.


Genom Microsoft Store får du åtkomst till olika resurser, inklusive Webbplatsen, information om programvara, tjänster och andra varor som kan vara tillgängliga att köpa, hämtningssidor, programvara och verktyg (gemensamt ”Tjänster”). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya webbegenskaper, är underkastade dessa Villkor för användning och försäljning (”Villkor för användning och försäljning” eller ”Avtal”). Genom att använda Webbplatsen, köpa produkter från Microsoft Store eller använda någon Tjänst godkänner du dessa Villkor för användning och försäljning, Microsofts Sekretesspolicy (se avsnittet SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION nedan) och tillämpliga allmänna villkor, policyer eller friskrivningar som nämns häri och är tillgängliga genom tillhörande länkar (gemensamt ”Policyer för Microsoft Store”). Policyerna för Microsoft Store finns även på Microsoft Store. Vi rekommenderar att du läser Policyerna för Microsoft Store noggrant.


Observera att om det finns en återförsäljare för Microsoft i ditt land eller din region kan andra policyer gälla för den.


Villkor för din användning av Microsoft Store

 1. ENDAST PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING

  Om inget annat anges får du endast använda Microsoft Store och Tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte i kommersiellt syfte distribuera, publicera, licensiera eller sälja information eller tjänster som du erhåller från Microsoft Store eller Tjänsterna.


 2. MEDDELANDE OM DOKUMENT PÅ MICROSOFT STORES WEBBPLATS

  Du får använda Dokument (till exempel ”white papers”, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från Microsoft Store och Tjänsterna, förutsatt att (1) följande upphovsrättsmeddelande: “© 2013 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.” finns i alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och detta tillstånd finns, (2) användningen av sådana Dokument från Microsoft Store eller Tjänsterna sker i informationssyfte och endast för icke-kommersiellt eller personligt bruk och att de inte kommer att kopieras eller läggas upp på någon nätverksansluten dator eller överföras genom några medier, såvida det inte är tillåtet i tillämpliga upphovsrättslagar, och (3) att inga ändringar görs i Dokumenten. Auktoriserade utbildningsinstitutioner, till exempel grundskolor, universitet, privata/allmänna college och statliga college, får hämta och kopiera Dokumenten för distribution i klassrummet. Distribution utanför klassrummet kräver särskilt skriftligt tillstånd från Microsoft. Användning i andra syften är uttryckligen förbjudet i lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning.


  Dokumenten som anges ovan omfattar inte utformningen av eller layouten för webbplatsen Microsoft.com, Webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Microsoft. Element på Microsofts webbplatser, inklusive Webbplatsen, skyddas av lagar om trade dress, varumärken, orättvis konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras i sin helhet eller delvis. Ingen logotyp, grafik, bild och inget ljud från någon av Microsofts webbplatser, inklusive Webbplatsen, får kopieras, överföras eller göras tillgänglig utan uttryckligt tillstånd från Microsoft eller tillämplig lag.


  Dokumenten och relaterad grafik som publiceras på Microsoft Store eller Tjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till i informationen häri. Microsoft och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller förändringar i produkten (produkterna) och/eller programmet (programmen) som beskrivs häri.


 3. MEDLEMSKONTON, LÖSENORD OCH SÄKERHET

  Om Microsoft Store eller någon av Tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det aktuella registreringsformuläret. Du kommer även att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du kanske också måste godkänna ett serviceavtal eller separata användningsvillkor för att kunna öppna kontot. Du ansvarar för att hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord konfidentiella och för all aktivitet i ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Microsoft vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten.


 4. INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

  Som ett villkor för att använda Tjänsterna garanterar du att inte använda Tjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Tjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Tjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Tjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har tillhandahållits genom tjänsterna. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att du gör intrång på tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada på person eller enhet, inklusive Microsoft.


  Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som är nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, då det finns rimliga skäl att göra det.


 5. MATERIAL SOM DU TILLHANDAHÅLLER MICROSOFT STORE ELLER LÄGGER UPP PÅ WEBBPLATSEN

  Microsoft begär inte äganderätt för det material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback, betyg och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon Tjänst eller dess relaterade tjänster för allmän beskådan, eller till någon persons privata diskussionsgrupp (vart och ett kallat för ”Bidrag”, tillsammans ”Bidragen”). Microsoft ska emellertid ha rätt att använda ditt Bidrag, inklusive ditt namn, i det syfte det skickades in för.


  Ingen ersättning betalas för användningen av ditt Bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.


  Du garanterar och försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i dessa Villkor för användning och försäljning, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in Bidragen.


 6. POLICY OM INSKICKANDE AV EJ BEGÄRDA IDÉER

  Microsoft och dess anställda accepterar inte och överväger inte ej begärda idéer, inklusive idéer om nya reklamkampanjer, nya erbjudanden, nya produkter eller ny teknik, nya processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn. SKICKA INGEN EGEN DESIGN OCH INGA FÖRSLAG, PROVER, DEMOS ELLER ANNAT ARBETE. Syftet med denna policy är att undvika eventuella missförstånd eller tvister när Microsofts produkter eller marknadsföringsstrategier kan likna idéer som har skickats in till Microsoft. Skicka därför inte in ej begärda idéer till Microsoft eller till någon person på Microsoft.


  Om du trots vår begäran om att inte skicka in dina idéer och ditt material till oss ändå gör det ska du vara medveten om att Microsoft inte kommer att ge dig någon ersättning för dem, och Microsoft garanterar inte att dina idéer och ditt material kommer att behandlas som konfidentiellt eller som parts egendom.


 7. LÄNKAR TILL TREDJE MANS WEBBPLATSER

  Microsoft Store kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser som gör att du lämnar Webbplatsen. Dessa länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft är inte ansvarigt för innehållet på sådana länkade webbplatser eller några länkar som finns på en länkad webbplats eller några ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. Microsoft tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighets skull, och det innebär inte att Microsoft stödjer den webbplatsen. Din användning av tredje mans webbplats kan vara underkastad tredje mans allmänna villkor.


Villkor för försäljning av produkter till dig

 1. GEOGRAFISK OMFATTNING

  Microsoft Store är avsedd för kunder som bor i den region som Webbplatsen omfattar och det kan finnas begränsningar för vart vi kan leverera produkter enligt vad som anges i våra leveransvillkor. För att du ska kunna genomföra köpet måste du ha en giltig fakturerings- och leveransadress inom den regionen.


 2. ENDAST SLUTANVÄNDARE

  Du måste vara slutanvändare för att kunna köpa produkter från Microsoft Store. Återförsäljare har inte rätt att köpa något från Webbplatsen.


 3. EXPORTBEGRÄNSNINGAR

  Produkter som köps från Microsoft Store (inklusive hårdvara, programvara och nedladdningar av programvara) kan vara underkastade tull- och exportlagar och andra föreskrifter. Du samtycker till att följa alla internationella och nationella lagar och andra föreskrifter som gäller för sådana produkter.


 4. KORREKTA FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

  Du samtycker till att ange aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp på Microsoft Store. Du samtycker till att snarast uppdatera dina kontouppgifter och annan information, såsom din e-postadress, kreditkortsnummer och datum för upphörande, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktionerna.


 5. PRODUKTERS TILLGÄNGLIGHET OCH KVANTITET OCH BEGRÄNSNING AV BESTÄLLNING

  Produkternas priser och tillgänglighet kan ändras när som helst utan föregående meddelande, men du debiteras alltid det pris som anges vid den tidpunkt då du bekräftar beställningen. Microsoft kan begränsa antalet produkter som kan köpas per beställning, per konto, per kreditkort, per person eller per hushåll, vilket du får information om på Webbplatsen eller innan vi godkänner din beställning.


  Microsoft kan neka eller avslå en beställning när som helst, och återbetalar då eventuella pengar som du har lagt ut för beställningen, av legitima skäl, till exempel om du inte uppfyller villkoren som anges vid tidpunkten för beställningen, om din betalning inte kan behandlas, om de beställda produkterna eller tjänsterna inte är tillgängliga eller på grund av uppenbara fel på Webbplatsen eller i samband med din beställning. Om vi inte kan leverera produkterna eller tjänsterna som du beställde kontaktar vi dig och kan eventuellt erbjuda en alternativ produkt. Om du väljer att inte köpa den alternativa produkten avbryter vi din beställning. Om det skulle förekomma uppenbara fel på Webbplatsen eller i samband med din beställning förbehåller vi oss rätten att åtgärda felet och debitera dig rätt pris. I sådana fall kontaktar vi dig och ger dig möjlighet att köpa produkten till rätt pris eller att avbryta beställningen.


  Om ingen särskild leveranstid anges vid den tidpunkt då du gör beställningen kommer produkterna eller tjänsterna att levereras inom trettio (30) dagar från beställningsdatum. Kredit eller återbetalning görs med samma betalningsmetod och till samma konto som användes för att göra beställningen.


 6. VILLKOR FÖR PROGRAMVARUKÖP OCH LICENS

  All programvara som är tillgänglig för nedladdning från Microsoft Store (”Programvara”) och andra varor (inklusive tjänster) som finns på Microsoft Store eller i Tjänsterna är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Microsoft och/eller dess leverantörer. När du köper Programvara köper du i själva verket en licens att använda Programvaran och inte själva Programvaran. Programvarulicenser som köps på Microsoft Store är underkastade licensavtalet som följer med Programvaruprodukten (”Licensavtalet”). Du måste godkänna de allmänna villkoren i Licensavtalet när du installerar Programvaran.


  KONTAKTA MICROSOFT STORE (ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITTET MEDDELANDEN OCH KOMMUNIKATION NEDAN) OM DU VILL HA EN KOPIA AV DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET, UTAN KOSTNAD, INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN.


  All reproduktion eller vidaredistribution av Programvaran eller varor som inte görs enligt relevant licensavtal och tillämplig lag är strikt förbjuden och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser riskerar att beivras i största möjliga omfattning.


  FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT, SOM EN DEL AV MICROSOFT STORE ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM EN DEL I SIN PROGRAMVARA ELLER SINA VAROR, TILLHANDAHÅLLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING SOM INTE ÄR EN DEL AV DEN SÅLDA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTFÄRDAR MICROSOFT INGA GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN I RESULTATEN VID ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL.


  Respektera andras immateriella rättigheter när du använder de verktyg och hjälpmedel som tillhandahålls på Microsoft Store eller i Tjänsterna, eller i Programvaruprodukter eller varor.


 7. NEDLADDNING AV ELEKTRONISK PROGRAMVARA

  Nedladdningar av Elektronisk Programvara (”ESD”) levereras till dig genom en länk i Microsoft-kontot (tidigare ”Windows Live ID”) som hör till produktköpet. I enlighet med nedanstående stycke sparar vi länken och tillhörande digital nyckel i ditt Microsoft-konto i tre (3) år efter datumet för köpet. För produkter med ESD-prenumeration kan andra villkor och lagringsrättigheter gälla, och i sådana fall blir du ombedd att läsa och godkänna dem när prenumerationen börjar.


  Du samtycker till att vi kan upphöra med eller ändra vår lagring av digitala nycklar när som helst. Du samtycker också till att vi kan upphöra med att stödja lagring av nycklar för en eller flera produkter när som helst och av legitima skäl, till exempel i slutet av produktsupportens livscykel, varefter du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller den digitala nyckeln. Om vi upphör med eller ändrar vårt program så att du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller de digitala nycklarna i ditt konto ska vi meddela dig minst 90 dagar i förväg genom kontaktuppgifterna för det tillhörande Microsoft-kontot.


 8. ANDRA ALLMÄNNA VILLKOR

  Utöver Programvara och ESD-produkter kan andra produkter och tjänster som finns att köpa eller är tillgängliga som provversion på Microsoft Store erbjudas enligt separata slutanvändaravtal, användningsvillkor, servicevillkor eller andra allmänna villkor. Om du köper eller använder sådana produkter kan du behöva godkänna de villkoren för att kunna köpa, installera eller använda produkterna.


 9. PRODUKTER SOM FÖRNYAS AUTOMATISKT

  Under förutsättning att automatiska förnyelser är tillåtna i ditt land, din region eller din stat kan du köpa abonnemang från oss som automatiskt förnyas. Om du köper sådana abonnemangsprodukter och tillhandahåller oss en betalningsmetod (i) intygar du att du är behörig att använda den betalningsmetod som du har tillhandahållit och att all betalningsinformation som du tillhandahåller är äkta och korrekt, (ii) auktoriserar du Microsoft att debitera dig för tjänsterna med betalningsmetoden och (iii) auktoriserar du Microsoft att debitera dig för alla betalda funktioner i tjänsterna som du väljer att registrera dig för eller använda under den tid som detta avtal gäller. Vi meddelar dig via e-post innan vi automatiskt förnyar abonnemangsprodukter. När vi har informerat dig om att ditt abonnemang kommer att förnyas automatiskt kan vi förnya tjänsterna automatiskt och debitera dig aktuellt pris för förnyelseperioden. Vi påminner dig även om att vi använder din valda betalningsmetod för att debitera för förnyelsen av tjänsterna, oavsett om den lämnades in på förnyelsedatumet eller tillhandahölls senare. Vi tillhandahåller dig även instruktioner för hur du säger upp tjänsterna. Du måste säga upp tjänsterna före datum för förnyelse för att undvika att debiteras för förnyelsen.


 10. PRIS OCH BETALNING

  Priserna för produkterna på Microsoft Store är de som uppges på Webbplatsen. Om vi har en återförsäljare för Microsoft Store i ditt land eller din region kan priserna, produktsortimentet och kampanjerna som står på Webbplatsen skilja sig från det som erbjuds eller är tillgängligt hos återförsäljaren. Microsoft garanterar inte att ett pris, en produkt eller en kampanj som erbjuds online även kommer att vara tillgänglig eller gälla hos återförsäljaren. Microsoft garanterar inte heller att ett pris, en produkt eller en kampanj som erbjuds hos en återförsäljare även kommer att vara tillgänglig online.


  Prissättningen på Microsoft Store baseras på försäljningen av Programvara och hårdvara till enskilda slutkunder. Om du köper produkter till en kommersiell eller utbildningsrelaterad organisation eller myndighet kan du kontakta oss för att få mer information om våra program för volymlicensiering.


  Microsoft Store har ingen garanti för prismatchning. Priserna matchar inte andra återförsäljares annonserade priser för samma produkter.


  Vi kan ge dig möjlighet att förbeställa en produkt från Webbplatsen innan den finns att köpa. Om du väljer att förbeställa en produkt kan vi reservera ett belopp på ditt konto vid tidpunkten för förbeställningen. Vi debiterar dock inte ditt konto innan det datum då produkten är tillgänglig för nedladdning eller då vi skickar produkten. Om det annonserade priset på produkten sänks mellan det datum då du gör förbeställningen och det datum då produkten är tillgänglig för nedladdning eller leverans ska vi debitera det lägre priset. Du kan när som helst avbryta förbeställningen innan produkten skickas eller är tillgänglig för nedladdning genom att ringa vår kundtjänst på numret som står på sidan Försäljning och support . När den förbeställda produkten har skickats eller är tillgänglig för nedladdning gäller våra vanliga returvillkor. Vi anger på Webbplatsen om andra förbeställningsvillkor gäller för en viss produkt.


  Priserna som anges på Webbplatsen inkluderar alla skatter eller avgifter (”Skatter”) som kan gälla för ditt köp. Priserna som anges på Webbplatsen är exklusive leveranskostnader. Leveranskostnaden läggs till på köpbeloppet och visas på betalningssidan. Du har möjlighet att granska alla leveranskostnader som gäller för köpet innan du bekräftar köpet. Alla artiklar i kundvagnen visas med det aktuella priset.


  Produkterbjudanden på Microsoft Store utgör inte bindande erbjudanden från oss. Genom att klicka på ”slutför köp”, ”skicka beställning” eller motsvarande knapp för att skicka beställningen till Oss ingår du ett bindande avtal för alla produkter i kundvagnen. Om vi godkänner din beställning får du en automatisk bekräftelse av köpet via e-post. Köpavtalet slutförs genom detta e-postmeddelande.


  Microsoft Store erbjuder olika betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsalternativen när som helst, oavsett orsak. Om erbjudanden görs i din lokala valuta men ska betalas i en annan valuta med ett internationellt kreditkort, kommer slutgiltigt pris i din valuta att avgöras av växlingskursen för den utländska valutan, skatter och avgifter som debiteras av din bank eller av utfärdaren av ditt internationella kreditkort. Dessa transaktioner kan vara föremål för skatt och/eller internationella transaktionsavgifter som inte debiteras av Microsoft Store.


 11. RETURPOLICY

  Microsoft Stores returpolicy anges nedan. Returpolicyn är ett tillägg till eventuella lagstadgade returrättigheter.


  Du kan upphäva detta Avtal, utan att ange någon orsak, inom fjorton (14) kalenderdagar. Upphävandeperioden går ut efter fjorton (14) dagar från:

  (i) För ESD-produkter och tjänster: när produkten är tillgänglig för nedladdning eller när tjänsten börjar gälla. Du samtycker till att vi kan börja tillhandahålla tjänsten eller ESD-produkten omedelbart vid köp; och

  (ii) För fysiska produkter: leverans.


  Om tillämplig lag i ditt land medger en längre ångerfrist ska den fristen gälla


  För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut innan ångerfristen har gått ut. Kontakta vår försäljnings- och supportavdelning för att meddela oss om ditt beslut och påbörja returprocessen.


  Vi betalar tillbaka det belopp som du betalat för produkterna och leveransen om du utövar din ångerrätt. Återbetalningen görs på samma sätt som det ursprungliga betalningssättet. Du måste returnera de relaterade produkterna till oss utan oskälig fördröjning och på egen bekostnad.


  Följande krav gäller för retur, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Alla produkter som returneras måste vara i rimligt gott skick (till exempel utan synligt slitage eller skada, och i ett skick som gör att vi kan återförsälja dem). All programvara och alla spel som levereras förpackade måste returneras i obruten förpackning. Vad gäller tjänster får tjänsten inte ha levererats eller använts av dig. Vad gäller ESD-produkter kan du även behöva skriva under ett elektroniskt LOD-formulär (Letter of Destruction) för att upphäva detta avtal.


  Vi kan förlänga ångerfristen under helger eller andra perioder. Om en längre frist anges på Webbplatsen är det den fristen som gäller.


  Alla returer ska åtföljas av originalkvitto eller ”gift receipt”, originaldokumentation, instruktionshandböcker, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, styrenheter och tillbehör) och tillverkarens förpackning. Om du inte inkluderar sådana artiklar kan det, enligt tillämplig lag, förhindra eller fördröja återbetalningen eller bytet eller leda till ytterligare avgifter, och Microsoft förbehåller sig rätten att avvisa en retur eller ett byte om våra returkrav inte uppfylls.


  UNDANTAG:

  • Artiklar som beställs från Microsoft Stores Webbplats kan inte returneras till eller bytas hos en återförsäljare för Microsoft Store. Artiklar som köps från en återförsäljare för Microsoft Store kan inte heller returneras till eller bytas på Microsoft Stores Webbplats.

  • Uppgraderingsalternativ och returer. Om du köpte en produkt med uppgraderingsalternativ ska returerna vara underkastade ångerfristen på fjorton (14) dagar, och särskilda returprocesser gäller enligt följande:
   • Om du returnerar produkten innan uppgraderingsprodukten släpps får du inte uppgraderingsprodukten.
   • Om du returnerar produkten efter att uppgraderingsprodukten släppts måste du returnera produkten och uppgraderingsprodukten tillsammans.

  • När vi har kampanjer där du kan spara pengar genom att köpa flera produkter tillsammans måste alla produkter som köptes som en del av kampanjen returneras för att du ska få en återbetalning. Om kampanjen inkluderade en tjänst som du redan har använd dras hela värdet för tjänsten av från beloppet som återbetalas.

  • Erbjudanden om provperiod. Om du deltar i ett erbjudande om provperiod måste du avsluta tjänsten i slutet av perioden för att undvika några nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Om du inte avbryter tjänsten i slutet av provperioden kan vi debitera dig för tjänsten.


 12. KUNDTJÄNST

  På vår försäljnings- och supportsida finns mer information om kundtjänstens alternativ.


Villkor för din användning av Microsoft Store och försäljning till dig

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

  De Villkor för användning och försäljning som gäller då du godkänner dem reglerar ditt köp och utgör vårt köpavtal. Innan ditt nästa köp kan Microsoft ha uppdaterat Villkoren för användning och försäljning utan att meddela dig. Var noga med att läsa igenom de aktuella Villkoren för användning och försäljning varje gång du besöker Microsoft Store. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av Villkoren för användning och försäljning för framtida referens och användning i samband med dina köp.


 2. BEGRÄNSNINGAR FÖR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING

  Du måste ha uppnått myndighetsåldern i din hemregion för att få köpa produkter från Microsoft Store.


 3. SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

  Information om dig och din köphistorik behandlas enligt Vår Sekretesspolicy.


 4. PRODUKTERNAS VISNING OCH FÄRGER

  Microsoft försöker att visa produkternas färger och bilder så korrekt som möjligt. Olika datorskärmar visar dock färger på olika sätt, och vi kan inte garantera att färgen du ser på skärmen överensstämmer helt med färgen på produkten.


 5. FEL PÅ WEBBPLATSEN

  Vi strävar efter att lägga upp korrekt information, uppdatera Webbplatsen regelbundet och rätta till fel när vi upptäcker dem. Det kan dock hända att något av innehållet på Webbplatsen är felaktigt eller inaktuellt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på Microsoft Stores Webbplats, inklusive produktpriser, specifikationer, erbjudanden och tillgänglighet.


 6. UPPHÖRANDE AV WEBBPLATSANVÄNDNING

  Microsoft kan säga upp ditt konto eller din användning av Microsoft Stores Webbplats när som helst av legitima skäl, till exempel om du bryter mot dessa Villkor för användning och försäljning eller om Webbplatsen inte längre drivs av Microsoft. Genom att använda Microsoft Store samtycker du till att ansvara för alla beställningar du gör eller avgifter som du kan vara skyldig att betala innan sådant upphörande. Microsoft kan ändra, upphöra med eller på annat sätt stänga av Microsoft Store när som helst, oavsett orsak och utan föregående meddelande till dig. Om en sådan ändring eller avstängning eller sådant upphörande påverkar din användning av Tjänsten eller produkten eller på annat sätt orsakar problem med beställningen kontaktar du Microsoft Store.


 7. FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

  VILLKOREN I DETTA AVSNITT GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DET HÄR AVSNITTET ÄR INTE AVSETT ATT BEGRÄNSA VÅRT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING VI KAN VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ENLIGT LAG ELLER ENLIGT NÅGRA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR DIG.


  PRODUKTERNA SOM SÄLJS PÅ MICROSOFT STORE ÄR UNDERKASTADE ALLA LAGSTADGADE GARANTIER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, INNEHAR ENDAST GARANTI ENLIGT VILLKOREN I NÅGOT LICENSAVTAL ELLER NÅGON TILLVERKARGARANTI SOM KAN MEDFÖLJA PRODUKTERNA.


  INGEN GARANTI GES UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I LICENSAVTALET ELLER I NÅGON TILLVERKARGARANTI SOM KAN MEDFÖLJA PRODUKTEN.


  MICROSOFT LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER FÖR NÅGRA VILLKOR GÄLLANDE PRODUKTERNA, INKLUSIVE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. MICROSOFT SKA GE DIG SKYDDET OCH FÖRMÅNERNA I ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER LAGSTADGADE GARANTIER SOM GÄLLER PRODUKTER MED FEL.


  MICROSOFT STORE OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. VARKEN MICROSOFT ELLER DESS LEVERANTÖRER GER NÅGRA GARANTIER UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI GÄLLANDE MICROSOFT STORE, INKLUSIVE ATT DIN ANVÄNDNING AV MICROSOFT STORE SKA VARA FRI FRÅN AVBROTT ELLER FEL. VI FRISKRIVER VARKEN OSS ELLER VÅRT OMBUD FRÅN ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER FÖR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL SOM ORSAKAS AV VÅRDSLÖSHET.


 1. ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR
  1. Tolkning av Avtalet

   Om något villkor i detta Avtal eller dess tillämpning på någon part eller omständighet är begränsat, förbjudet eller icke verkställbart i någon jurisdiktion ska ett sådant villkor, i den jurisdiktionen, inte gälla, dock utan att ogiltigförklara de övriga villkoren i detta Avtal och utan att påverka giltigheten eller verkställbarheten för sådana villkor i någon annan jurisdiktion eller utan att påverka dess tillämpning på andra parter eller omständigheter. Där det är möjligt ska ett sådant villkor tillämpas i den utsträckning lagen tillåter och tolkas och tillämpas i mindre omfattning där det krävs för att vara giltigt. Andra villkor kan gälla om du köper produkter eller tjänster från andra Microsoft-webbplatser.

  2. Överlåtelse

   Vi har rätt att när som helst överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, helt eller delvis, utan föregående meddelande. Du har inte rätt att överföra detta avtal eller överlåta någon rättighet härunder.

  3. Inga utomstående förmånstagare

   Detta Avtal avser bara dig och oss. Det är inte till förmån för någon annan person, med undantag av tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet.

  4. Krav

   Krav måste framställas inom den tidsperiod som krävs enligt lokal lag. Om ditt krav inte framställs i tid preskriberas det.

  5. Meddelanden och kommunikation

   För förfrågningar som rör kundsupport går du till försäljnings- och supportsidan på Webbplatsen. För tvister kontaktar du oss på adressen som står högst upp i dessa Villkor för användning och försäljning.

  6. Gällande lag

   ALLA KRAV, INKLUSIVE KRAV AVSEENDE AVTALSBROTT, BROTT MOT GARANTIN, KONSUMENTSKYDD, KONKURRENSRÄTT OCH UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND, SKA VARA UNDERKASTADE LAGARNA I LUXEMBURG ELLER DET LAND DÄR DU BOR, VILKET DU VÄLJER. VAD GÄLLER JURISDIKTION KAN DU VÄLJA ANSVARIG DOMSTOL I LUXEMBURG ELLER I DET LAND DÄR VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN FÖR ALLA TVISTER TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL.

 1. MEDDELANDEN

  Enligt avdelning 17, avsnitt 512 (c ) (2) i United States Code, ska meddelande om påstått upphovsrättsintrång skickas till Microsofts utnämnda ombud. Mer information och kontaktinformation finns under Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. INSKICKADE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR PROCEDUREN KOMMER INTE ATT BESVARAS.


Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden


Allt innehåll på Webbplatsen och i Tjänsten är upphovsrättsskyddat “© 2013 och tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter för Webbplatsen, Tjänsten och innehållet. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA, Kanada och/eller andra länder.


En lista över Microsofts varumärken finns här:
http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna.