Pasutijumi

Pasutijumi

Pasutijumi tiek apstradati pec pogas Pabeigt pirkumu, Iesniegt pasutijumu vai salidzinašanas pogas nospiešanas norekinašanas procesa beigas, lai nosutitu jusu pasutijumu mums. Lejupieladejama programmatura ir pieejama uzreiz pec pirkuma pabeigšanas.

Pasutijuma atcelšana

 • Ja esat veicis priekšpasutijumu, pasutijumu var atcelt pirms vienuma izlaides. Papildinformaciju skatiet zemak sadala Priekšpasutijumi.
 • Lejupieladejamas programmaturas gadijuma rikojieties atbilstoši standarta atgriešanas procesam. Informaciju par to, ka atgriezt vienumu un ka noteikt, kurus vienumus var atgriezt, skatiet lapa Atgriešana/atmaksa.

Priekšpasutijumi

Noteiktus vienumus, kuriem nav pieejama tuliteja piegade, ir iespejams priekšpasutit. Priekšpasutijumus varat parskatit, atjauninat vai atcelt jebkura laika, kamer priekšpasutitie vienumi nav izlaisti. Sazinieties ar mums, zvanot uz klientu atbalsta dienesta talruna numuru, kas atrodas lapa Pardošana un atbalsts, lai parskatitu vai atceltu priekšpasutijumu vai atjauninatu šadus vienumus:

 • priekšpasutijumam piesaistito kreditkarti (tostarp mainitu kreditkartes veidu, kreditkartes numuru, norekinu adresi un deriguma terminu);
 • vienumu daudzumu.

Priekšpasutito vienumu cenas sedz priekšpasutijuma cenas garantija, kas aprakstita lietošanas un pardošanas nosacijumos.

Veicot priekšpasutijumu, ir nepieciešama kreditkarte, tacu, kamer produkts nebus pieejams lejupieladei, maksa no tas netiks iekaseta. Nemiet vera: ja kartes derigums beidzas laika starp vienuma priekšpasutišanas datumu un datumu, kad vienums klust pieejams, maksu no kartes nevar iekaset, un pasutijumu nevar izpildit. Vienmer parliecinieties, ka esat noradijis jaunako norekinu informaciju un kontaktinformaciju.

Ja velaties atgriezt priekšpasutitu vienumu, to var izdarit, sakot no briža, kad lejupieladejamie vienumi klust pieejami lejupieladei.

Programmaturas jauninašanas opcijas piemerotiem produktiem

Daži produkti var tikt jauninati bez maksas, kad ir pieejama nakama versija (piemeram, iegadajoties programmu komplektu Microsoft Office 2007, to var jauninat uz nakamo versiju — Office 2010). Tadejadi varat iegadaties pašreizejo produktu šodien un jauninat uz jaunaku versiju bez papildu maksas.

Produkti, kuriem ir pieejama jauninašanas opcija, Microsoft veikala tiek identificeti ar zimi, kura noradita versija, uz kuru varesit jauninat, un cita butiska informacija par piedavajumu. Instrukcijas par produkta jaunas versijas iegušanu skatiet pirkuma apstiprinajuma e-pasta zinojuma.

Nosutišanas opcijas, izmaksas un piegades laiki

Visi Microsoft veikala veiktie tiešsaistes pasutijumi tiek nosutiti, izmantojot Microsoft izveleta parvadataja pakalpojumus. Uz visam nosutišanam attiecas piemerojamie noteikumi un nosacijumi.

Mes veicam sutišanu uz šadam vietam:

 • Microsoft veikala iegadatos produktus pašlaik var nosutit uz noteiktam vietam Eiropa. Lai veiktu pirkumus no citam valstim vai regioniem, apmeklejiet kadu no starptautiskajiem Microsoft veikaliem.
 • Mes neveicam nosutišanu uz pastkastitem.
 • Parvadatajiem piegades nolukos ir nepieciešama pilna adrese.
 • Pec nosutišanas Microsoft veikals nelauj parvadatajam novirzit paku uz citu adresi. Tadejadi tiek mazinata krapnieciba tiešsaiste.

Piegades laika aprekinašana atkariba no nosutišanas metodes:

 • piegades laiks attiecas uz darbdienam (no pirmdienas lidz piektdienai, iznemot svetku dienas).
 • Microsoft izveletais parvadatajs neveic piegades nedelas nogales un svetku dienas.
 • Pasutijumi, kas tiek veikti nedelas nogales, svetku dienas vai piektdienas pec plkst. 09:30 (GMT), tiek apstradati nakamaja darbdiena.

Nosutišanas metodes:

 • standarta — bezmaksas (7–10 darbdienu laika, iznemot nedelas nogales un svetku dienas).

Bezmaksas nosutišanas piedavajumi:

piedavajot bezmaksas nosutišanu, norekinašanas laika mes to piemerosim automatiski, un ta tiks noradita jusu iepirkumu groza. Ja piedavajuma nav noradits citadi, bezmaksas nosutišana attiecas tikai uz standarta nosutišanu — ja izvelesities nosutišanas veidu Express vai Prioritate, par to bus jamaksa. Bezmaksas nosutišana ir pieejama tikai tiem pirkumiem, kas veikti bezmaksas nosutišanas piedavajuma laika, un to nevar izmantot citiem pirkumiem vai samainit pret naudu. Musu bezmaksas nosutišanas piedavajumu var piemerot tikai atbilstošiem produktiem, kas tiek sutiti uz noteiktam vietam Eiropa. Bezmaksas nosutišana neattiecas uz pastkastitem, jo uz tam mes sutišanu neveicam.