Skôr než vrátite produkt

Ak máte problémy s niektorým produktom, pred jeho vrátením môžete vyskúšať jednu z nasledujúcich možností:

 • vyhľadajte pomoc online na webovej lokalite podpory spoločnosti Microsoft,
 • zverejnite otázku v diskusných skupinách spoločnosti Microsoft,
 • ak potrebujete osobnú technickú podporu pre produkt, ak máte otázky týkajúce sa vašej objednávky alebo ak potrebujete pomoc so stiahnutím a inštaláciou softvéru, kontaktujte oddelenie predaja a podpory.

Zásady vrátenia

Úplné podrobné zásady vrátenia produktov pre obchod Microsoft Store sú uvedené tu a stanovené v podmienkach používania a predaja. Zásady vrátenia produktov sa poskytujú navyše k ľubovoľným zákonným zárukám alebo iným zákonným právam na vrátenie produktov, ktoré môžete mať na základe zákona (pozrite si časť Záruky na produkty uvedenú nižšie).

V súlade s našimi kritériami vrátenia produktov môžete do štrnástich (14) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadať o refundáciu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po štrnástich (14) kalendárnych dňoch od nasledujúcich časov:

 • Stiahnuteľné produkty: keď sa produkty doručia elektronicky do vášho konta a sprístupnia na stiahnutie.
 • Stiahnuteľné predplatné a služby: keď kliknete na tlačidlo Kúpiť v rámci procesu prechodu do pokladne. Predplatné alebo službu môžeme začať poskytovať hneď po zakúpení.
 • Fyzické produkty a produkty bez možnosti stiahnutia: od doručenia.
 • Predbežne objednané produkty s možnosťou stiahnutia a predplatné: keď sa produkty doručia elektronicky do vášho konta a sprístupnia na stiahnutie. Predbežne objednané fyzické produkty a produkty bez možnosti stiahnutia: keď sa produkty doručia.
 • Produkty objednané v jednej objednávke a dodané samostatne: keď sa doručí alebo sprístupní posledný produkt.
 • Produkt zložený z viacerých častí alebo dielov: keď sa doručí alebo sprístupní posledná časť alebo posledný diel.
 • Pravidelné doručovanie produktov počas definovaného časového intervalu: keď sa doručí alebo sprístupní prvý produkt.

Ak vám platné zákony vašej krajiny udeľujú dlhšiu lehotu na odstúpenie od zmluvy, bude platiť táto lehota.Lehotu na využitie práva na odstúpenie od zmluvy môžeme počas sviatkov alebo iných období predĺžiť. Ak je na našej webovej lokalite uvedená dlhšia lehota, bude platiť táto oznámená lehota.

Ak chcete využiť vaše právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o vašom rozhodnutí ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vaše rozhodnutie nám môžete oznámiť a proces vrátenia produktu môžete iniciovať kontaktovaním oddelenia predaja a podpory. Môžete použiť aj ľubovoľný z priložených formulárov odstúpenia od zmluvy, nie je to však povinné. Ak použijete tento formulár, odošlite ho elektronicky v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej na formulári a my vám ihneď odošleme e-mail s oznámením o prijatí. Na splnenie podmienok konečného termínu odstúpenia od zmluvy stačí, aby ste odoslali oznámenie týkajúce sa vášho využitia práva na odstúpenie od zmluvy ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak využijete vaše právo na odstúpenie od zmluvy, preplatíme vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov v dôsledku vašej voľby iného spôsobu doručenia než najlacnejšieho štandardného spôsobu doručenia, ktorý ponúkame), bezodkladne a v každom prípade najneskôr 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy budeme informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Refundácie sa budú vykonávať prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pri počiatočnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neodsúhlasili iný spôsob; v každom prípade sa vám v dôsledku takejto refundácie nebudú účtovať žiadne poplatky.

Tovar nám musíte bezodkladne zaslať naspäť a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy nám oznámite vaše odstúpenie od tejto zmluvy. Konečný termín bude splnený, ak tovar odošlete naspäť pred uplynutím lehoty 14 kalendárnych dní.

Refundáciu môžeme pozastaviť dovtedy, kým nám nebudú doručené naspäť príslušné produkty alebo kým neposkytnete dôkaz o ich zaslaní naspäť, podľa toho, čo nastane skôr. Náklady na vrátenie produktov hradíme my. Vy budete zodpovední iba za ľubovoľnú zníženú hodnotu tovaru v dôsledku inej manipulácie než tej, ktorá je potrebná na stanovenie povahy, charakteristiky a fungovania tovaru.

Kritériá vrátenia produktov

Akceptujeme vrátenie produktov, ktoré budú spĺňať naše kritériá vrátenia produktov. Aby bolo možné odstúpiť od zmluvy, musia byť v rozsahu povolenom zákonmi splnené nasledujúce požiadavky.

Pri všetkých vráteniach produktov musíte priložiť originál dokladu o zakúpení alebo darovaní, originálnu dokumentáciu, návody na používanie, registráciu, súčasti a komponenty (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a originál obalu od výrobcu. Ak chcete vrátiť softvér, musíte pribaliť aj všetky príslušné médiá a kódy Product Key. V súlade s platnými zákonmi platí, že ak nepribalíte dané položky, môže to zabrániť refundácii, oneskoriť ju alebo mať za následok ďalšie poplatky a spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť ľubovoľné vrátenie produktu, ak nespĺňa kritériá a podmienky vrátenia produktov. Pri vracaní všetkých produktov sa musí zachovávať primeraná starostlivosť (napríklad nesmú vykazovať opotrebovanie ani poškodenie a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj).

V prípade stiahnuteľných produktov a predplatných môžeme vyžadovať, aby ste v súlade s podmienkou odstúpenia od tejto zmluvy podpísali elektronický doklad o zničení. V prípade služieb vám tieto nesmú byť ešte doručené, poskytnuté ani byť vami využité. V prípade softvéru a hier sa všetky balené softvérové produkty a videohry musia vrátiť s ich neporušeným zapečatením.

Telefóny môžete vrátiť počas našej lehoty na vrátenie produktov, nesiete však zodpovednosť za zrušenie vašich mobilných služieb v priebehu časového obdobia stanoveného vaším operátorom, inak vám váš operátor môže účtovať poplatok za skoré vypovedanie zmluvy. Ide o podmienky operátora týkajúce sa rušenia služieb, na ktoré nemáme žiadny vplyv. Karty s kódom Product Key („karty PKC“) zakúpené s počítačmi môžete vrátiť do lehoty na vrátenie produktov ako samostatnú položku, pokiaľ nebola otvorená, upravená ani poškodená. Ak chcete vrátiť počítač, ktorý ste si zakúpili spolu s kartou PKC, musíte vrátiť aj kartu PKC.

Obchod Microsoft Store neakceptuje na vrátenie nasledujúce položky: (i) položky, ktoré boli prispôsobené alebo upravené: (ii) položky na špeciálnu objednávku, ak nie sú súčasťou propagačnej maloobchodnej ponuky obchodu Microsoft Store, (iii) položky, ktoré boli používané, upravené alebo ktoré vykazujú známky opotrebovania alebo poškodenia, (iv) fyzické a stiahnuteľné darčekové poukazy a karty na využívanie služieb (t. j. karty pre služby Skype, Xbox Live), (v) poskytnuté služby, (vi) pamäte RAM a (vii) výpredajové položky alebo položky označené ako určené na výpredaj alebo nevratné.

Ďalšie podmienky:

Možnosť inovácie a vrátenia produktov. Ak si zakúpite produkt s možnosťou inovácie, ktorý možno štandardne vrátiť, jeho vrátenie sa bude akceptovať počas lehoty na vrátenie produktu, pričom budú platiť nasledujúce osobitné postupy vrátenia produktov:

 • Ak produkt vrátite pred vydaním inovácie, túto inováciu nezískate.
 • Ak vrátite produkt po vydaní inovácie, musíte spolu vrátiť produkt aj inováciu.

Propagačné akcie a balíky. V prípade propagačných produktov a balíkov musíte spolu vrátiť všetky zahrnuté produkty alebo služby. Ak služba zahrnutá v propagačnej akcii alebo balíku už bola použitá (napríklad použitý kód poskytovaný v rámci propagačnej akcie), z refundovanej sumy sa odráta celá maloobchodná cena služby. Keď po zakúpení balíka vrátite iba jeho časť, prestáva platiť zľava na balík a z refundovanej sumy sa odráta celková zľava na balík.

Ponuky skúšobného obdobia. Ak využívate nejakú ponuku skúšobného obdobia a nechcete platiť nové poplatky, musíte službu zrušiť do konca jej skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak službu na konci skúšobného obdobia nezrušíte, oprávňujete nás účtovať službu prostredníctvom vášho spôsobu platby.

Osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za žiadne osobné údaje obsiahnuté v rámci vrátených položiek. Zabezpečte odstránenie vašich osobných údajov zo všetkých položiek pred ich vrátením.


Proces vrátenia

Zrušenie predbežnej objednávky:

Predbežnú objednávku môžete kedykoľvek pred vydaním produktu zrušiť, a to kontaktovaním oddelenia predaja a podpory. Po sprístupnení objednávky na stiahnutie alebo jej spracovaní na dodanie budú platiť normálne zásady vrátenia produktov.

Zrušenie predplatného alebo služby:

Do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia kontaktujte oddelenie predaja a podpory alebo použite formulár odstúpenia od zmluvy spôsobom uvedeným vyššie. V rámci podmienok vrátenia vás môžeme požiadať o podpísanie elektronického dokladu o zničení.

Vrátenie softvéru s možnosťou stiahnutia:

 1. Overte si, či bola vaša objednávka zadaná v priebehu uplynulých štrnástich (14) kalendárnych dní.
 2. Odinštalujte softvér z počítača:
  • V systémoch Windows 8.1, 8, Windows 7 a Vista: V okne Ovládací panel prejdite do časti Programy a súčasti a potom kliknite na položku Odinštalovať program.
  • V systéme Windows XP: V okne Ovládací panel prejdite do časti Pridanie alebo odstránenie programov a kliknite na položku Odinštalovať program.
 3. Do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia kontaktujte oddelenie predaja a podpory alebo použite formulár odstúpenia od zmluvy spôsobom uvedeným vyššie a potvrďte, že ste softvér odinštalovali a neurobili ste si žiadne jeho kópie. V rámci podmienok vrátenia vás môžeme požiadať aj o podpísanie elektronického dokladu o zničení. Podmienky budú splnené, ak to vykonáte pred uplynutím lehoty 14 dní. Po tomto čase bude príslušný kód Product Key zablokovaný a softvér už nebudete môcť neskôr nainštalovať ani používať. Vystavíme vám dobropis, ktorý bude uhradený rovnakým spôsobom platby, aký ste použili na zakúpenie tejto položky, a odošleme vám e-mail s oznámením o refundácii.

Vrátenie fyzického produktu alebo produktu bez možnosti stiahnutia:

Do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia kontaktujte oddelenie predaja a podpory alebo použite formulár odstúpenia od zmluvy spôsobom uvedeným vyššie. Po prijatí vášho oznámenia vám odošleme e-mailom pokyny na vrátenie produktu a sprievodku na vrátenie produktu. Položky nám musíte odoslať podľa pokynov bezodkladne a najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy nám oznámite vaše odstúpenie od zmluvy. Podmienky budú splnené, ak položky odošlete späť pred uplynutím lehoty 14 dní. Položky po ich prijatí preskúmame a ak budú spĺňať naše kritériá vrátenia produktov, vystavíme vám dobropis, ktorý bude uhradený rovnakým spôsobom platby, aký ste použili na zakúpenie danej položky, a odošleme vám e-mail s oznámením o refundácii.


Stav vrátenia

Kontaktujte oddelenie predaja a podpory.


Záruky na produkty

Mnohé produkty dostupné v obchode Microsoft Store sa dodávajú so zárukami výrobcu. Konkrétne podrobnosti o tom, ako vyriešiť problémy, na ktoré sa vzťahujú tieto záruky, nájdete v informáciách o zárukách výrobcu. V prípade niektorých produktov budete mať možnosť zakúpiť si za určitý doplatok rozšírený plán služby. Podrobnosti nájdete v informáciách o konkrétnych plánoch.

Okrem toho sa naše produkty môžu dodávať so zárukami, ktoré nemožno odoprieť na základe zákona, ako napríklad zákonná ochrana týkajúca sa chybných alebo nesprávne označených tovarov alebo služieb. Všetky komerčné záruky dopĺňajú tieto práva. Ak budete mať nejaký problém s vaším produktom, kontaktujte oddelenie predaja a podpory.