PODMIENKY POUŽÍVANIA A PREDAJA

Aktualizácia: jún 2014


Vitajte v online predajni Microsoft Obchod nachádzajúcej sa na lokalite www.microsoftstore.com (ďalej „Microsoft Obchod“ alebo „webová lokalita“). Microsoft Obchod je webová lokalita prevádzkovaná spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l.


Ak kupujete elektronické súbory na prevzatie softvéru, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Luxembourg S.à.r.l. sídliacou na adrese 23-29, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg. Ak kupujete iné produkty, uzatvárate zmluvu so spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited sídliacou na adrese The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (ďalej súhrnne „Microsoft“, „my“, „náš“ a všetky pádové tvary týchto zámen).


Ak z webovej lokality naraz kupujete elektronické súbory na prevzatie softvéru aj iné produkty, môžete od subjektov spoločnosti Microsoft uvedených vyššie dostať samostatné potvrdenia o kúpe a na výpise z kreditnej karty sa môžu zobrazovať samostatné poplatky od príslušnej spoločnosti Microsoft.


Prostredníctvom predajne Microsoft Obchod vám spoločnosť Microsoft poskytuje prístup k rôznym zdrojom vrátane webovej lokality, informácií o softvéri, službách a inom tovare, ktorý si možno alebo nemožno kúpiť, oblastí preberania, softvéru a nástrojov (ďalej súhrnne „služby“). Služby vrátane aktualizácií, zlepšení, nových funkcií alebo pridania nových webových vlastností podliehajú týmto Podmienkam používania a predaja (ďalej „Podmienky používania a predaja“ alebo „zmluva“). Používaním webovej lokality, kúpou produktov z predajne Microsoft Obchod alebo používaním služieb súhlasíte s týmito Podmienkami používania a predaja, prehlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (pozrite si článok OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV nižšie) a príslušnými podmienkami a požiadavkami, zásadami alebo vylúčeniami, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a ktoré sú prístupné prostredníctvom súvisiacich hypertextových prepojení (súhrnne „zásady predajne Microsoft Obchod“). Zásady predajne Microsoft Obchod sa nachádzajú aj na stránkach predajne Microsoft Obchod. Odporúčame, aby ste si zásady predajne Microsoft Obchod dôkladne prečítali.


Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa Microsoft Obchod, môže mať iné zásady.


Podmienky týkajúce sa používania predajne Microsoft Obchod

 1. OBMEDZENIE OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽÍVANIA

  Pokiaľ nie je stanovené inak, predajňa Microsoft Obchod a služby sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete komerčne distribuovať, publikovať, poskytovať licencie ani predávať žiadne informácie ani služby získané z predajne Microsoft Obchod alebo služieb.


 2. OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA DOKUMENTOV DOSTUPNÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE MICROSOFT OBCHOD

  Povolenie na používanie dokumentov (napríklad technických dokumentov, tlačových správ, údajových hárkov a najčastejších otázok) v rámci predajne Microsoft Obchod a služieb sa udeľuje za predpokladu, že (1) všetky kópie budú obsahovať nasledujúcu informáciu o autorských právach: „© 2014 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.“ a bude sa v nich zobrazovať informácia o autorských právach aj oznámenie o tomto povolení, (2) uvedené dokumenty v rámci predajne Microsoft Obchod alebo služieb sa budú používať len na informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a nebudú sa kopírovať do žiadneho počítača v sieti, uverejňovať v ňom ani vysielať v žiadnych médiách, pokiaľ to nepovoľujú výnimky na základe príslušných zákonov o ochrane autorských práv, a (3) žiadny z dokumentov sa nebude nijako upravovať. Akreditované vzdelávacie inštitúcie, napríklad základné a stredné školy, univerzity, súkromné alebo štátne vysoké školy, môžu prevziať a reprodukovať dokumenty na distribúciu v triede počas vyučovania. Na distribúciu mimo triedy je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Microsoft. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Proti porušovateľom bude začaté trestné stíhanie v maximálnom možnom rozsahu.


  Dokumenty uvedené vyššie nezahŕňajú návrhy ani vzhľad webovej lokality Microsoft.com, danej webovej lokality ani žiadnej inej webovej lokality, ktorú vlastní, prevádzkuje alebo riadi spoločnosť Microsoft alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie spoločnosti Microsoft. Prvky webových lokalít spoločnosti Microsoft vrátane daných webových lokalít sú chránené zákonmi na ochranu obchodných znakov, ochranných známok, zákonmi na ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou a ďalšími zákonmi a nesmú sa vcelku ani čiastočne kopírovať ani napodobňovať. Bez výslovného povolenia spoločnosti Microsoft alebo ustanovenia príslušného zákona sa zo žiadnej webovej lokality spoločnosti Microsoft vrátane danej webovej lokality nesmú kopírovať, opakovane prenášať ani sprístupňovať logá, grafické prvky, zvuky ani obrazové materiály.


  Dokumenty a súvisiace grafické prvky publikované v rámci predajne Microsoft Obchod alebo služieb môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie uvedené v týchto dokumentoch sa pravidelne upravujú. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek zlepšiť alebo upraviť produkty alebo programy v nich popisované.


 3. ČLENSKÉ KONTO, HESLO A ZABEZPEČENIE

  Ak Microsoft Obchod alebo akákoľvek zo služieb vyžaduje vytvorenie konta, musíte sa zaregistrovať tak, že nám na základe príslušného registračného formulára poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie. Používatelia si taktiež zvolia heslo a používateľské meno. Podmienkou vytvorenia konta môže byť aj prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok používania. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o konte a hesla, ako aj za všetky aktivity v rámci svojho konta. Súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft bezodkladne oznámite akékoľvek neoprávnené použitie vášho konta alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia.


 4. ŽIADNE NEZÁKONNÉ ANI ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

  Podmienkou používania služieb je vaše zaručenie, že ich nebudete používať na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané v týchto ustanoveniach, podmienkach a oznámeniach. Služby sa nesmú používať žiadnym spôsobom, ktorým by sa mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo akékoľvek siete pripojené ku ktorémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft, alebo ktorým by sa mohlo zasahovať do používania alebo využívania služieb inými osobami. Používateľ sa nesmie pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k žiadnym službám, ďalším kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k serverom alebo službám spoločnosti Microsoft prostredníctvom hakerského postupu, neoprávneného získavania hesiel alebo inými spôsobmi. Používateľ nesmie získavať, ani sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať o získanie materiálov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne dostupné v rámci služieb. Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, okrem iného aj vrátane zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane spoločnosti Microsoft.


  Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje na dodržanie platných zákonov, nariadení, právnych postupov alebo vládnych požiadaviek, alebo upraviť, odmietnuť poslať či odstrániť všetky informácie alebo materiály, či už kompletné, alebo ich časť, pokiaľ je takýto úkon v primeranej miere opodstatnený.


 5. MATERIÁLY POSKYTNUTÉ PREDAJNI MICROSOFT OBCHOD ALEBO ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ LOKALITE

  Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nároky na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnete (vrátane odozvy, hodnotení a návrhov) alebo uverejníte, odovzdáte, zadáte alebo odošlete do služieb alebo s nimi súvisiacich služieb na účely kontroly verejnosťou alebo členmi akejkoľvek verejnej alebo súkromnej komunity (ďalej a súhrnne „odoslané údaje“). Spoločnosť Microsoft však bude môcť vaše odoslané údaje vrátane vášho mena použiť na účely, na ktoré boli odoslané.


  V súvislosti s používaním odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek odoslané údaje poskytnuté používateľom a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť.


  Zaručujete sa a vyhlasujete, že vlastníte alebo inak riadite všetky práva na svoje odoslané údaje podľa popisu v týchto Podmienkach používania a predaja vrátane, ale nie výhradne, všetkých práv, ktoré potrebujete na poskytovanie, zverejňovanie, odovzdávanie, zadávanie alebo odosielanie odoslaných údajov.


 6. ZAOBCHÁDZANIE S ODOSLANÝMI NEVYŽIADANÝMI NÁPADMI

  Spoločnosť Microsoft a jej zamestnanci neprijímajú ani nezvažujú nevyžiadané nápady vrátane nápadov na nové reklamné kampane, nové propagačné akcie, nové produkty alebo technológie, postupy, materiály, marketingové plány alebo nové názvy produktov. NEPOSIELAJTE ŽIADNE ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ NÁVRHY, NÁPADY, VZORKY, UKÁŽKY ANI INÉ PRÁCE. Výhradným účelom tejto zásady je zabrániť možným nedorozumeniam alebo sporom v prípadoch, kedy sa môžu zdať produkty alebo marketingové stratégie spoločnosti Microsoft podobné nápadom odoslaným spoločnosti Microsoft. Preto spoločnosti Microsoft ani zamestnancom spoločnosti Microsoft neposielajte nevyžiadané nápady.


  Ak napriek tejto žiadosti o neodosielanie odošlete svoje nápady a materiály, musíte si uvedomiť, že spoločnosť Microsoft za ne neposkytuje žiadnu kompenzáciu a nepreberá žiadne záruky za to, že sa s vašimi nápadmi a materiálmi bude zaobchádzať ako s dôvernými alebo patentovanými.


 7. PREPOJENIA NA WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN

  Microsoft Obchod môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán, ktoré umožňujú opustiť túto webovú lokalitu. Tieto prepojené lokality nie sú spravované spoločnosťou Microsoft a spoločnosť Microsoft nezodpovedá za ich obsah, prepojenia na takýchto lokalitách ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie na takýchto lokalitách. Spoločnosť Microsoft vám tieto prepojenia poskytuje iba ako pomoc. To však neznamená, že spoločnosť Microsoft danú lokalitu akýmkoľvek spôsobom podporuje. Vaše používanie webovej lokality tretej strany môže podliehať podmienkam a požiadavkám tejto tretej strany.


Podmienky týkajúce sa predaja produktov

 1. GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOSŤ

  Microsoft Obchod je určený na používanie zákazníkmi, ktorí bývajú v oblasti obsluhovanej touto webovou lokalitou. Miesta doručovania produktov môžu byť obmedzené, ako je to uvedené v našich prepravných zásadách. Na dokončenie nákupu musíte mať v tejto oblasti platnú fakturačnú a dodaciu adresu. Ďalšie informácie nájdete v časti Objednávky.


 2. IBA KONCOVÍ POUŽÍVATELIA

  Ak chcete nakupovať produkty z predajne Microsoft Obchod, musíte byť koncovým používateľom. Predajcovia nemajú oprávnenie na nákup z webovej lokality.


 3. VÝVOZNÉ OBMEDZENIA

  Produkty kúpené v predajni Microsoft Obchod (vrátane hardvéru, softvéru a súborov na prevzatie softvéru) môžu podliehať colným zákonom a predpisom, ako aj zákonom a predpisom na kontrolu exportu. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých medzinárodných a vnútroštátnych zákonov a predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú v súvislosti s takýmito produktmi.


 4. PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH INFORMÁCIÍ A INFORMÁCIÍ O KONTE

  Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných fakturačných informácií a informácií o konte pre všetky nákupy uskutočnené v predajni Microsoft Obchod. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov uplynutia doby účinnosti, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami.


 5. DOSTUPNOSŤ A MNOŽSTVO PRODUKTOV A OBMEDZENIA OBJEDNÁVOK

  Ceny a dostupnosť produktov sa môžu kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť. Vždy sa však bude účtovať cena zobrazená v čase potvrdenia vašej objednávky. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť množstvo kupovaných položiek na jednu objednávku, konto, kreditnú kartu, osobu alebo domácnosť, o čom budete informovaní na webovej lokalite alebo pred prijatím vašej objednávky.


  Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek z legitímnych dôvodov odmietnuť alebo zamietnuť akúkoľvek objednávku a vrátiť vám peniaze zaplatené za objednávku. Medzi tieto dôvody okrem iného patrí nesplnenie podmienok platných v čase objednávky, nemožnosť spracovať platbu, nedostupnosť objednaných produktov alebo služieb, prípadne zrejmé chyby na webovej lokalite alebo v súvislosti s vašou objednávkou. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, peniaze sa vrátia na ten istý účet a použitím rovnakého spôsobu platby ako pri zadaní objednávky. Ak nemôžeme dodať objedané produkty alebo služby, budeme vás kontaktovať a môžeme vám namiesto nich ponúknuť alternatívny produkt. Ak sa rozhodnete nekúpiť alternatívny produkt, zrušíme vašu objednávku. V prípade zrejmých chýb na webovej lokalite alebo v súvislosti s vašou objednávkou si vyhradzujeme právo na odstránenie chyby a účtovanie správnej ceny. V takej situácii vás budeme kontaktovať a ponúkneme vám možnosť kúpy produktu za správnu cenu alebo zrušenia vašej objednávky.


  Ak v čase zadania vašej objednávky nie je uvedené konkrétne obdobie doručenia, vaše produkty alebo služby budú doručené bez zbytočného meškania a najneskôr do tridsiatich (30) dní od dátumu objednávky. Nezodpovedáme za žiadne nedoručené zásielky, ak prepravca poskytne primeraný doklad o doručení na adresu, ktorú ste zadali. Ďalšie informácie nájdete v časti Objednávky.


 6. KÚPA SOFTVÉRU A LICENČNÉ PODMIENKY

  Na akýkoľvek softvér dostupný na prevzatie z predajne Microsoft Obchod (ďalej „softvér“) a iný tovar (vrátane služieb) dostupný prostredníctvom predajne Microsoft Obchod alebo služieb vlastní autorské práva spoločnosť Microsoft alebo jej dodávatelia. Pri kúpe softvéru si v skutočnosti kupujete licenciu na používanie softvéru. Nekupujete samotný softvér. Licencie na softvér kúpený v predajni Microsoft Obchod podliehajú licenčnej zmluve, ktorá sa dodáva so softvérovým produktom (ďalej „licenčná zmluva“). Pri inštalácii softvéru sa od vás bude vyžadovať súhlas s podmienkami a požiadavkami licenčnej zmluvy.


  AK CHCETE ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ KÓPIU PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVY, PRED OTVORENÍM SOFTVÉRU KONTAKTUJTE MICROSOFT OBCHOD (AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU OZNÁMENIA A KOMUNIKÁCIA NIŽŠIE).


  Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru alebo tovaru, ktorá nie je v súlade s príslušnou licenčnou zmluvou a platnými zákonmi, je výslovne zakázaná a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia riskujú trestné stíhanie v maximálnom možnom rozsahu.


  SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MÔŽE V RÁMCI PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD, SLUŽIEB, SOFTVÉRU ALEBO TOVARU SPRÍSTUPNIŤ NÁSTROJE A POMÔCKY NA POUŽÍVANIE ALEBO PREVZATIE, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU PREDÁVANÉHO PRODUKTU ANI SLUŽIEB. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV Z POUŽÍVANIA TÝCHTO NÁSTROJOV A POMÔCOK.


  Rešpektujte duševné vlastníctvo iných osôb pri používaní nástrojov a pomôcok, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom predajne Microsoft Obchod, služieb, softvérových produktov alebo tovaru.


 7. ELEKTRONICKÉ SÚBORY NA PREVZATIE SOFTVÉRU

  Produkty ESD (elektronické súbory na prevzatie softvéru) sa doručujú sprístupnením prepojenia na prevzatie vo vašom konte Microsoft (predtým označovanom ako konto „Windows Live ID“), ktoré je spojené s kúpou produktu. V súlade s odsekom nižšie uchováme prepojenie na prevzatie a súvisiaci digitálny kľúč vo vašom konte Microsoft tri (3) roky po dátume kúpy. Na predplatené produkty ESD sa môžu vzťahovať iné podmienky a práva na uchovávanie, ktoré si budete musieť prečítať a odsúhlasiť v čase predplatenia.


  Súhlasíte s tým, že náš program uchovávania digitálnych kľúčov môžeme kedykoľvek zrušiť alebo upraviť. Takisto súhlasíte s tým, že pre niektoré produkty môžeme kedykoľvek prestať podporovať uchovávanie kľúčov z legitímnych dôvodov, napríklad po skončení podpory produktu. Potom už nebudete mať prístup k prepojeniu na prevzatie ani k digitálnemu kľúču. Ak náš program zrušíme alebo upravíme tak, že už nebudete mať prístup k prepojeniu na prevzatie ani k digitálnym kľúčom vo svojom konte, najmenej 90 dní vopred vás na to upozorníme použitím kontaktných informácií pre súvisiace konto Microsoft.


 8. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY

  Okrem softvéru a produktov ESD vám môžu byť v predajni Microsoft Obchod ponúkané aj iné produkty a služby, ktoré si môžete kúpiť alebo vyskúšať. Tieto produkty a služby podliehajú samostatným licenčným zmluvám koncového používateľa, podmienkam používania, podmienkam služby alebo iným podmienkam a požiadavkám. Pri kúpe alebo používaní týchto produktov sa od vás tiež môže vyžadovať prijatie týchto podmienok, aby ste ich mohli kúpiť, inštalovať alebo používať.


 9. PRODUKTY S MOŽNOSŤOU AUTOMATICKÉHO PREDĹŽENIA

  Ak sú vo vašej krajine, oblasti, provincii alebo štáte povolené automatické predĺženia, môžete si od nás zakúpiť predplatné, ktoré sa automaticky predlžuje. Ak si takéto predplatené produkty zakúpite a poskytnete nám informácie o spôsobe platby, (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú funkciu služieb, ktorú ste sa rozhodli zaregistrovať alebo používať počas platnosti tejto zmluvy. Pred automatickým predĺžením akýchkoľvek predplatených produktov vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Keď vám oznámime, že vaše predplatné bude automaticky predĺžené, môžeme automaticky predĺžiť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Tiež vám pripomenieme, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za predĺženie služieb, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia, alebo neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky.


 10. CENA A PLATBA

  Cena produktov v predajni Microsoft Obchod bude uvedená na webovej lokalite. Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa Microsoft Obchod, ceny, výber produktov a propagačné akcie ponúkané na webovej lokalite sa môžu kedykoľvek líšiť od toho, čo je ponúkané alebo dostupné v maloobchodných predajniach. Spoločnosť Microsoft sa nezaručuje, že cena, produkt alebo propagačná akcia ponúkaná online bude dostupná alebo uznaná aj v maloobchodnej predajni. Podobne sa spoločnosť Microsoft nezaručuje, že cena, produkt alebo propagačná akcia ponúkaná v maloobchodnej predajni bude dostupná alebo uznaná aj online.


  Ceny v predajni Microsoft Obchod sú založené na predaji softvéru a hardvéru jednotlivým koncovým zákazníkom. Ak nakupujete pre komerčnú, vzdelávaciu alebo vládnu organizáciu, kontaktujte nás, aby sme vám poskytli ďalšie informácie o multilicenčných programoch.


  Microsoft Obchod nezaručuje rovnakú cenu ako u konkurencie. Nedorovná inzerovanú cenu, ktorú iní maloobchodní predajcovia ponúkajú pre rovnaké položky.


  Môžeme umožňovať, aby ste si produkt vopred objednali z našej webovej lokality, skôr než bude k dispozícii na predaj. Pre predbežnú objednávku sa vyžaduje kreditná karta, ale príslušná suma sa bude účtovať až po tom, ako vám objednaný produkt odošleme alebo sprístupníme na stiahnutie. V prípade predbežnej objednávky však môžeme rezervovať jej sumu na vašej kreditnej alebo debetnej karte alebo zúčtovať z nej malý dočasný poplatok. Ak však v období od dátumu predbežnej objednávky produktu do dátumu sprístupnenia produktu platnosť vašej karty uplynie, suma sa nebude dať zúčtovať z karty a objednávka sa nebude dať dokončiť. Udržujte svoje fakturačné a kontaktné údaje vždy v aktualizovanom stave. Ak sa v období od dátumu predbežnej objednávky do dátumu sprístupnenia produktu na stiahnutie alebo dátumu odoslania zníži inzerovaná cena produktu, zaúčtujeme vám nižšiu cenu. Ak si všimnete, že sme znížili cenu produktu, ktorý ste si nedávno predbežne objednali, kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora. Radi vám rozdiel vrátime alebo vystavíme dobropis.


  Predbežné objednávky si môžete pred sprístupnením produktu na stiahnutie alebo jeho odoslaním kedykoľvek prezrieť, aktualizovať alebo zrušiť. Ak si chcete predbežnú objednávku prezrieť, aktualizovať alebo zrušiť, kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora. Na webovej lokalite bude uvedené, či sa na konkrétny produkt vzťahujú odlišné podmienky týkajúce sa predbežnej objednávky. Po odoslaní produktu alebo jeho sprístupnení na stiahnutie na základe predbežnej objednávky platia naše bežné zásady vrátenia tovaru. Ďalšie informácie nájdete v časti Objednávky.


  Ceny zobrazené na webovej lokalite zahŕňajú všetky dane alebo poplatky (ďalej „dane“), ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup. Ceny zobrazené na webovej lokalite nezahŕňajú náklady na doručenie. Všetky ďalšie súvisiace náklady a poplatky budete musieť výslovne odsúhlasiť. Náklady na doručenie (a všetky ďalšie prípadné poplatky) sa pripočítajú k sume nákupu a zobrazia na stránke pokladne. Pred potvrdením nákupu budete môcť skontrolovať všetky náklady na doručenie a ďalšie poplatky, ktoré sa vzťahujú na váš nákup. Každá položka v nákupnom košíku sa zobrazuje s aktuálnou cenou položky.


  Ponuky produktov v predajni Microsoft Obchod nepredstavujú záväzné ponuky. Kliknutím na tlačidlo „dokončiť nákup“ alebo podobné tlačidlo na odoslanie vašej objednávky vytvoríte záväznú ponuku pre všetky produkty vo vašom košíku. Ak vašu objednávku prijmeme, dostanete automatický e-mail s potvrdením nákupu. Týmto e-mailom sa uzatvára kúpna zmluva.


  Microsoft Obchod ponúka rôzne možnosti platby, ako sú uvedené na našej webovej lokalite. Produkty v predajni Microsoft Obchod môžete nakupovať použitím ľubovoľného z nasledujúcich typov kariet: Visa, MasterCard a American Express. V predajni Microsoft Obchod tiež môžete nakupovať pomocou služby PayPal. Microsoft Obchod neakceptuje šeky, peňažné poukážky, maloobchodné darčekové poukazy spoločnosti Microsoft ani iné spôsoby platby. Maloobchodné darčekové poukazy spoločnosti Microsoft možno v súčasnosti používať len u partnerských maloobchodných predajní predajne Microsoft Obchod. Vyhradzujeme si právo zmeniť možnosti platby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak sú ponuky uvedené vo vašej miestnej mene a splatné v inej mene pomocou medzinárodnej kreditnej karty, konečná cena vo vašej mene bude závisieť od výmenných kurzov, daní a poplatkov účtovaných vašou bankou alebo vydavateľom vašej medzinárodnej kreditnej karty. Tieto transakcie môžu podliehať daniam a/alebo poplatkom za medzinárodné transakcie, ktoré Microsoft Obchod neúčtuje.


  Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, musíte službu zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak na konci skúšobného obdobia nezrušíte používanie služby, môžeme vám zaúčtovať poplatok za službu.


 11. ZÁSADY VRÁTENIA TOVARU

  Tieto zásady vrátenia tovaru dopĺňajú akékoľvek zákonné záruky alebo iné štatutárne práva na vrátenie tovaru, ktoré môžete mať podľa zákona (pozrite si časť Záruky na produkty nižšie). V súlade s našimi kritériami vrátenia tovaru môžete odstúpiť od nákupnej zmluvy a požiadať o vrátenie peňazí bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) kalendárnych dní. Obdobie odstúpenia uplynie po štrnástich (14) kalendárnych dňoch od príslušnej udalosti uvedenej nižšie.

  • Produkty na stiahnutie: od elektronického doručenia produktu do vášho konta a sprístupnenia produktu na stiahnutie.
  • Predplatné a služby na stiahnutie: od kliknutia na tlačidlo nákupu na stránke pokladne. Predplatné alebo službu môžeme začať poskytovať ihneď po nákupe.
  • Fyzické produkty a produkty iné ako na stiahnutie: od doručenia.
  • Predbežne objednané produkty a predplatné na stiahnutie: od elektronického doručenia produktu do vášho konta a sprístupnenia produktu na stiahnutie. Predbežne objednané fyzické produkty a produkty iné ako na stiahnutie: od doručenia produktu.
  • Produkty objednané v jednej objednávke a doručené samostatne: od doručenia alebo sprístupnenia posledného produktu.
  • Produkt pozostávajúci z viacerých dávok alebo kusov: od doručenia alebo sprístupnenia poslednej dávky alebo kusa.
  • Produkty dodávané pravidelne počas určeného časového obdobia: od doručenia alebo sprístupnenia prvého produktu.

  Ak vám zákon platný vo vašej krajine umožňuje dlhšie obdobie odstúpenia, bude platiť toto obdobie. Obdobie uplatnenia práva na odstúpenie môžeme rozšíriť počas sviatkov alebo iných období. Ak sa na našej webovej lokalite inzeruje dlhšie obdobie, bude platiť toto inzerované obdobie.


  Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať, skôr než uplynie obdobie odstúpenia. Kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora, na ktorej nám môžete oznámiť svoje rozhodnutie a začať postup vrátenia tovaru. Môžete tiež použiť niektorý z priložených formulárov na odstúpenie, nie je to však povinné. Ak formulár použijete, odošlite ho elektronicky v rámci obdobia na odstúpenie uvedeného vo formulári a my vám bez meškania odošleme e-mail s potvrdením o prijatí. Lehotu na odstúpenie dodržíte, ak nás informujete o svojom rozhodnutí uplatniť svoje právo na odstúpenie skôr, než uplynie obdobie odstúpenia.


  Účinky odstúpenia


  Ak uplatníte svoje právo na odstúpenie, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vášho výberu iného spôsobu doručenia, než je najlacnejší spôsob štandardného doručenia, aký ponúkame) bez zbytočného meškania a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď nás informujete o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, peniaze sa vrátia rovnakým spôsobom platby, ako ste použili pri prvej transakcii. V súvislosti s vrátením peňazí vám nevzniknú žiadne náklady.


  Tovar nám musíte poslať naspäť bez zbytočného meškania, v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu, keď ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Lehotu dodržíte, ak nám tovar pošlete naspäť pred uplynutím obdobia 14 kalendárnych dní. Vrátenie peňazí môžeme zadržať, kým vrátené produkty nedostaneme alebo kým nám nedodáte doklad o odoslaní produktov, podľa toho, ktorá z týchto možností nastane skôr. Náklady na vrátenie znášame my. Vy nesiete zodpovednosť len za stratu hodnoty tovaru spôsobenú manipuláciou, okrem tej, ktorá je potrebná na určenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


  Kritériá vrátenia tovaru


  Akceptujeme vrátenie produktov, ktoré spĺňajú kritériá vrátenia. Na odstúpenie od zmluvy sa v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vzťahujú nasledujúce požiadavky.


  Všetok vrátený tovar sa musí dodať spolu s pôvodným dokladom alebo dokladom o darovaní, pôvodnou dokumentáciou, návodmi na používanie, registráciou, časťami a súčasťami (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a pôvodným obalom výrobcu. Ak vraciate softvér, musíte tiež vrátiť všetky médiá a kódy Product Key. Nedodanie týchto položiek môže na základe príslušných zákonov zamedziť alebo oneskoriť vrátenie peňazí, prípadne viesť k ďalším poplatkom. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek vrátenie peňazí, ak nie sú splnené naše kritériá a podmienky vrátenia tovaru. Všetky vrátené produkty musia vykazovať znaky primeranej starostlivosti (nesmú byť opotrebované ani poškodené a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj).


  V prípade produktov a predplatného na stiahnutie môžeme od vás požadovať, aby ste podpísali elektronický list zničenia, ktorý je podmienkou odstúpenia od tejto zmluvy. Služby nesmú byť poskytnuté, vykonané ani použité. Všetok softvér a videohry v škatuliach sa musia vrátiť s neporušenou pečaťou.


  Telefóny môžete vrátiť počas obdobia na vrátenie, ale nesiete zodpovednosť za zrušenie služby v rámci lehoty určenej operátorom. Operátor môže účtovať poplatok za predčasné ukončenie zmluvy. Tieto pravidlá určuje operátor. Na pravidlá zrušenia služby nemáme žiadny vplyv. Kartu s kľúčom Product Key zakúpenú s počítačom môžete vrátiť v lehote na vrátenie ako samostatnú položku pod podmienkou, že nie je otvorená, zmenená ani poškodená. Ak vraciate počítač, ktorý ste zakúpili spolu s kartou s kľúčom Product Key, musíte vrátiť aj kartu s kľúčom Product Key.


  Microsoft Obchod neakceptuje vrátenie nasledujúcich produktov: (i) produkty, ktoré boli prispôsobené, (ii) produkty na základe špeciálnych objednávok, ak nie sú súčasťou maloobchodnej akciovej ponuky predajne Microsoft Obchod, (iii) produkty, ktoré boli použité, zmenené alebo ktoré javia známky opotrebovania alebo poškodenia, (iv) fyzické darčekové poukazy alebo poukazy na služby určené na stiahnutie (napríklad poukazy služby Skype alebo Xbox Live), (v) vykonané služby, (vi) produkty pamäte s náhodným prístupom („RAM“) a (vii) produkty výpredaja alebo produkty označené ako „Posledný výpredaj“ alebo „Nevratné“.


  Ďalšie podmienky:


  Možnosť inovácie a vrátenie tovaru. Ak ste kúpili produkt s možnosťou inovácie a vrátenia, vrátenie tovaru bude podliehať obdobiu vrátenia a budú sa naň vzťahovať nasledujúce špeciálne postupy vrátenia:

  • Ak produkt vraciate pred vydaním inovácie, inováciu nedostanete.
  • Ak produkt vraciate po vydaní inovácie, musíte vrátiť produkt aj inováciu.

  Akcie a balíky. V prípade akciových produktov a balíkov musia byť naraz vrátené všetky zahrnuté produkty a služby. Ak ste službu zahrnutú v akcii alebo balíku použili (napríklad ste použili propagačný kód), od vrátenej sumy sa odpočíta celá maloobchodná hodnota služby. V prípade zakúpenia balíka a vrátenia len časti balíka zľava na balík neplatí a od vrátenej sumy sa odpočíta celá zľavnená cena balíka.

  Osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nezodpovedá za žiadne osobné údaje zahrnuté vo vrátených produktoch. Pred vrátením produktov z nich odstráňte svoje osobné údaje.


 12. ZÁRUKY NA PRODUKTY

  Mnoho produktov dostupných v predajni Microsoft Obchod sa dodáva so zárukami výrobcov. Podrobnosti o riešení problémov, na ktoré sa záruky vzťahujú, nájdete v zárukách výrobcov. Pre niektoré produkty si za dodatočný poplatok môžete zakúpiť rozšírený plán služieb. Podrobnosti nájdete v príslušných plánoch. Naše produkty sa tiež môžu dodávať so zárukami, ktoré v zmysle zákona nemožno odoprieť, ako je napríklad zákonná ochrana pred chybným alebo chybne opísaným tovarom alebo službami. Všetky komerčné záruky sa poskytujú nad rámec týchto práv. Prečítajte si ďalšie informácie o komerčných zárukách a zákonných právach. Ak sa vyskytnú problémy s produktom, kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora.


 13. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

  Môžete si od nás vyžiadať informácie o našich produktoch a službách alebo o svojich nákupoch, požiadať o zákaznícku podporu, ohlásiť akýkoľvek súvisiaci problém alebo zadať sťažnosť. Môžete nás kontaktovať ľubovoľným spôsobom uvedeným na stránke Predaj a podpora.


Podmienky týkajúce sa používania predajne Microsoft Obchod aj predaja

 1. ZMENA PODMIENOK

  Podmienky používania a predaja platné v čase, keď ste s nimi súhlasili, budú riadiť váš nákup a slúžiť ako kúpna zmluva medzi nami. Pred ďalším nákupom môže spoločnosť Microsoft aktualizovať Podmienky používania a predaja bez toho, aby vám to oznámila. Pri každej návšteve predajne Microsoft Obchod si prečítajte aktuálne Podmienky používania a predaja. Kópiu Podmienok používania a predaja odporúčame uložiť alebo vytlačiť na účely budúceho použitia a používania v súvislosti s vaším nákupom.


 2. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA MALOLETÝMI OSOBAMI

  Produkty z predajne Microsoft Obchod môžu nakupovať iba osoby, ktoré dosiahli vek plnoletosti platný v krajine alebo oblasti ich trvalého bydliska.


 3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  S informáciami o vás a vašej histórii nákupov sa bude zaobchádzať v súlade s naším prehlásením o ochrane osobných údajov.


 4. ZOBRAZENIE A FARBY PRODUKTU

  Spoločnosť Microsoft sa snaží zobrazovať farby a obrázky produktov čo najpresnejšie. Jednotlivé počítačové monitory však zobrazujú farbu odlišným spôsobom, takže nemôžeme zaručiť, že farba zobrazená na monitore bude presne zodpovedať farbe produktu.


 5. CHYBY NA LOKALITE

  Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme publikovali presné informácie, pravidelne aktualizovali webovú lokalitu a opravovali nájdené chyby. Akýkoľvek obsah na našej webovej lokalite však v danom čase môže byť nesprávny alebo neaktuálny. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah webovej lokality Microsoft Obchod vrátane cien, špecifikácií, ponúk a dostupnosti produktov.


 6. UKONČENIE POUŽÍVANIA LOKALITY

  Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek ukončiť vaše konto alebo používanie webovej lokality Microsoft Obchod z legitímnych dôvodov vrátane, ale nie výhradne, prípadov, keď porušíte tieto Podmienky používania a predaja alebo keď spoločnosť Microsoft prestane prevádzkovať webovú lokalitu. Používaním predajne Microsoft Obchod súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za akékoľvek uskutočnené objednávky alebo poplatky vzniknuté pred takýmto ukončením. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek zmeniť, ukončiť alebo inak pozastaviť činnosť predajne Microsoft Obchod z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Ak takáto zmena, ukončenie alebo pozastavenie ovplyvní vaše používanie služby alebo produktu, prípadne inak naruší vašu objednávku, kontaktujte Microsoft Obchod.


 7. ODOPRETIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  USTANOVENIA TOHTO ČLÁNKU PLATIA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM. TENTO ČLÁNOK NIE JE URČENÝ A NESLÚŽI NA OBMEDZENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI V ROZSAHU, V AKOM MÔŽEME VOČI VÁM NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE ZÁKONA ALEBO AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH PRÁV, KTORÉ SA NA VÁS MÔŽU VZŤAHOVAŤ.


  PRODUKTY PREDÁVANÉ V PREDAJNI MICROSOFT OBCHOD PODLIEHAJÚ AKÝMKOĽVEK ZÁKONNÝM ZÁRUKÁM A V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH SA NA NE POSKYTUJE ZÁRUKA IBA PODĽA PODMIENOK LICENČNEJ ZMLUVY ALEBO ZÁRUKY VÝROBCU, KTORÁ SA MÔŽE DODÁVAŤ S PRODUKTMI.


  OKREM VÝSLOVNEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V LICENČNEJ ZMLUVE ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁRUKE VÝROBCU, KTORÁ SA MÔŽE DODÁVAŤ S PRODUKTOM, SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA.


  SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ŠPECIFICKÉ VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY A NEZARUČUJE ŽIADNE PODMIENKY S OHĽADOM NA PRODUKTY VRÁTANE PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VÁM POSKYTNE OCHRANU A VÝHODY AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA CHYBNÉ PRODUKTY.


  MICROSOFT OBCHOD A JEHO OBSAH SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“ A „PODĽA DOSTUPNOSTI“. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY NEŽ TIE, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE A TÝKAJÚ SA PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD, VRÁTANE TOHO, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD BUDE BEZ PRERUŠENÍ ALEBO CHÝB. NEODMIETAME NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ NAŠICH ZÁSTUPCOV ZA PODVOD, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ ALEBO SMRŤ ZAPRÍČINENÉ NEDBALOSŤOU.


 1. VŠEOBECNÉ ZÁKONNÉ PODMIENKY
  1. Interpretácia zmluvy

   Ak je v ktorejkoľvek jurisdikcii niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho uplatnenie na akúkoľvek zmluvnú stranu alebo okolnosť obmedzené, zakázané alebo nevynútiteľné, takéto ustanovenie bude v tejto jurisdikcii neúčinné bez toho, aby sa stali neplatnými ostatné ustanovenia tejto zmluvy, a bez ovplyvnenia platnosti alebo vynútiteľnosti takýchto ustanovení v akejkoľvek inej jurisdikcii alebo bez ovplyvnenia jeho uplatnenia na iné zmluvné strany alebo okolnosti. Ak je to možné, takéto ustanovenie sa uplatní v plnom rozsahu povolenom zákonmi a bude sa interpretovať a uplatňovať v menšom rozsahu, pokiaľ sa to vyžaduje na dosiahnutie platnosti. Ak kupujete produkty alebo služby z iných webových lokalít spoločnosti Microsoft, môžu sa uplatňovať iné podmienky.

  2. Postúpenie zmluvy

   Naše práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť, previesť alebo inak prideliť, či už vcelku, alebo čiastočne. Z vašej strany nie je možné postúpenie tejto zmluvy ani prevod žiadnych práv, ktoré z nej vyplývajú.

  3. Žiadne oprávnené osoby tretej strany

   Táto zmluva slúži výlučne vo váš a náš prospech. Nejde v nej o prospech žiadnych ďalších osôb okrem povolených nástupcov a postupníkov.

  4. Nároky

   Nároky sa musia uplatniť do časového obdobia požadovaného miestnymi zákonmi. Ak si nárok neuplatníte včas, stane sa natrvalo premlčaným.

  5. Oznámenia a komunikácia

   Ak máte otázky na zákaznícku podporu, pozrite si stránku Predaj a podpora na webovej lokalite. V prípade sporov sa obráťte na adresu uvedenú vo vrchnej časti týchto Podmienok používania a predaja.

  6. Rozhodujúci právny poriadok

   VŠETKY NÁROKY VRÁTANE NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, ZÁKONOV NA OCHRANU SPOTREBITEĽA, ZÁKONOV O NEKALEJ SÚŤAŽI A PRÍPADY ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA BUDÚ PODĽA VÁŠHO ROZHODNUTIA PODLIEHAŤ ZÁKONOM LUXEMBURSKA ALEBO KRAJINY, V KTOREJ BÝVATE. S OHĽADOM NA JURISDIKCIU SI PRE ROZHODOVANIE VŠETKÝCH SPOROV, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z TEJTO ZMLUVY ALEBO S ŇOU SÚVISIA, MÔŽETE VYBRAŤ PRÍSLUŠNÝ SÚD V LUXEMBURSKU, PRÍPADNE V KRAJINE ALEBO OBLASTI, DO KTOREJ SMERUJEME VAŠU SLUŽBU.

 1. UPOZORNENIA

  Oznámenia o porušení uplatnených autorských práv treba odoslať poverenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente o upozorneniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv na lokalite: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NA ODOSLANÉ OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S TÝMTO POSTUPOM, NEBUDEME REAGOVAŤ.


Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach

Na všetok obsah webovej lokality a služby sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2014), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, prípadne jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na webovú lokalitu, službu a obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA, Kanade alebo iných krajinách.


Zoznam ochranných známok spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite:
http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-US.aspx. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené.