Bao gồm phiên bản Office for Mac mới 

Office 365 University

 Bao gồm phiên bản Office for Mac mới 

Office 365 University

Giá sinh viên

đ 1.499.000,00

 • Đăng ký 4 năm
 • Dành cho 2 máy tính PC, máy Mac hoặc máy tính bảng gồm iPad, Android hoặc Windows, cộng thêm 2 điện thoại
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ đám mây OneDrive 1TB
 • Truy cập liên tục vào các bản cập nhật

Ưu đãi cho các trường học này dành cho sinh viên, giảng viên và đội ngũ nhân viên đủ điều kiện yêu cầu xác minh tính đủ điều kiện trước khi mua và có thể có một số hạn chế4

 • Đăng ký 4 năm
 • Dành cho 2 máy tính PC, máy Mac hoặc máy tính bảng gồm iPad, Android hoặc Windows, cộng thêm 2 điện thoại
 • Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, và nhiều ứng dụng khác
 • Lưu trữ đám mây OneDrive 1TB
 • Truy cập liên tục vào các bản cập nhật

 

 

Tổng quan


Học tập và làm việc theo cách của bạn


Với tính năng tiết kiệm thời gian và giao diện hiện đại, gọn gàng trên tất cả các chương trình, bạn có thể làm các bài tập ở trường và dự án cá nhân thậm chí còn nhanh hơn. Thêm vào đó, hãy lưu tài liệu của bạn vào đám mây trên OneDrive để truy cập hầu như mọi nơi .  


 • Đăng ký 4 năm, bao gồm các ứng dụng Microsoft Office đầy đủ mới nhất1 dành riêng cho sinh viên, giảng viên và nhân viên đủ điều kiện
 • Office trên 2 thiết bị, bao gồm máy tính PC, máy tính Mac, iPad, Android, hay máy tính bảng Windows, cộng thêm 2 điện thoại2
 • Dễ dàng truy cập vào tài liệu của bạn với các ứng dụng Office Mobile cho iPhone, điện thoại Android và Windows
 • 1TB lưu trữ trực tuyến trên OneDrive
 • Gọi điện tại hơn 60 quốc gia với 60 phút gọi Skype mỗi tháng3
Word Word
 • Trong Chê´ dô? Ðo?c mo´i, van b?n t? d?ng dàn l?i trong c?t d? d? d?c hon trên màn hình
 • I´t menu hon dô`ng nghi~a vo´i viê?c thêm tro?ng tâm da?t va`o nô?i dung cu?a ba?n—chi? xem ca´c công cu? ba?n câ`n khi ba?n câ`n chu´ng
 • Mo? PDF trong Word va` chi?nh su?a nô?i dung don gia?n nhu thê? ba?n da~ ta?o no´ trong Word
 • Cho thâ´y phong ca´ch cu?a ba?n ba`ng ca´ch du`ng ca´c mâ~u Word trong hon 40 thê? loa?i
Excel Excel
 • Mô~i sô? la`m viê?c na`m trong cu?a sô? cu?a chi´nh no´, giu´p dê~ da`ng hon khi la`m viê?c trên hai sô? la`m viê?c-- hoa?c hai ma`n hi`nh-- cu`ng mô?t lu´c
 • Ca´c chu´c nang mo´i trong ca´c thê? loa?i toa´n ho?c va` luo?ng gia´c, thô´ng kê, ky~ thuâ?t, nga`y gio`, tra cu´u va` tham chiê´u, lô-gic va` ca´c thê? loa?i chu´c nang van ba?n
 • Nu´t Biê?u dô` duo?c Ðê` xuâ´t mo´i cho phe´p ba?n cho?n tu` mô?t loa?t ca´c biê?u dô` thi´ch ho?p cho du~ liê?u cu?a ba?n
PowerPoint PowerPoint
 • Chê´ dô? xem Diê~n gia? cho phe´p ba?n xem ca´c ghi chu´ cu?a mi`nh trên ma`n hi`nh trong khi kha´n gia? chi? nhi`n thâ´y b?n chi?u do´
 • Huo´ng dâ~n Thông minh tu? dô?ng xuâ´t hiê?n khi ca´c dô´i tuo?ng cu?a ba?n gâ`n dê`u nhau va` cho ba?n biê´t khi na`o ca´c dô´i tuo?ng ca´ch dê`u nhau
 • Hô~ tro? cho nhiê`u di?nh da?ng da phuong tiê?n hon, cha?ng ha?n nhu .mp4 va` .mov, thêm nhiê`u nô?i dung dô? ne´t cao kha´c va` thêm nhiê`u bô? ma~ ho´a-gia?i ma~ ti´ch ho?p kha´c
OneNote OneNote
 • D? dàng v?, xóa và ch?nh s?a b?ng ngón tay, bút trâm ho?c chu?t trên bâ´t ky` thiê´t bi? co´ kha? nang cha?m na`o
 • OneNote tu? dô?ng chuyê?n dô?i ba?n viê´t tay cu?a ba?n tha`nh van ba?n, vi` thê´ không câ`n pha?i lo la´ng gi` vê` ba?n viê´t tay cu?a mi`nh
 • Công cu? Gu?i dê´n OneNote mo´i giu´p dê~ da`ng hon trong viê?c dua ca´c ta`i liê?u hoa?c trang Web trong ca´c sô? ghi che´p cu?a ba?n
Outlook Outlook
 • People Card thu thâ?p tâ´t ca? ca´c thông tin chi tiê´t quan tro?ng vê` nguo`i liên hê? va`o mô?t noi
 • Thêm du? ba´o tho`i tiê´t di?a phuong cu?a ba?n ngay ta?i do´ o? chê´ dô? xem Li?ch, cu`ng vo´i ca´c diê`u kiê?n hiê?n ta?i
 • Nh?n email, cu?c h?n và liên h? du?c d?y t? Outlook.com, (truo´c dây là Hotmail) – ngay trong tr?i nghi?m Outlook cu?a b?n
Publisher Publisher
 • Che`n va` tu`y chi?nh ca´c khô´i xây du?ng tha`nh phâ`n trang ti´ch ho?p truo´c, bao gô`m li?ch, duo`ng viê`n, qua?ng ca´o va` nhiê`u tha`nh phâ`n kha´c
 • Du`ng ca´c hiê?u u´ng trông chuyên nghiê?p, bao gô`m ca´c bo´ng mê`m hon, pha?n chiê´u va` ca´c ti´nh nang OpenType
 • Tìm ki?m album tr?c tuy?n c?a b?n trên Facebook, Flickr và các d?ch v? khác d?ng th?i thêm ?nh tr?c ti?p vào tài li?u cu?a ba?n
Truy nh?p Access
 • B?n ch? c?n nh?p nh?ng gì b?n c?n theo dõi và Access s? d?ng các m?u b?ng d? cung c?p ?ng d?ng có ch?c nang th?c hi?n công vi?c dó
 • Khung d? li?u chu?n hóa giúp ho?t d?ng di?u hu?ng ?ng d?ng tr? lên quen thu?c và d? dàng
 • Nh?p nhanh d? li?u m?t cách chính xác v?i các menu th? xu?ng và các d? xu?t xu?t hi?n khi b?n b?t d?u nh?p

Yêu cầu

Bộ xử lý Yêu cầu

PC: Bộ xử lý x86 bit hoặc x64 bit 1 gigahertz (Ghz) hoặc nhanh hơn cùng với bộ hướng dẫn SSE2
Mac: Bộ xử lý Intel

Hệ điều hành Yêu cầu

PC: Windows 7 hoặc cao hơn, Windows Server 2008 R2, hoặc Windows Server 2012
Mac: Office 2016 cho Mac yêu cầu hệ điều hành Mac OS X 10.10 hoặc cao hơn. Office cho Mac 2011 yêu cầu hệ điều hành Mac OS X 10.6 hoặc cao hơn.
Máy tính bảng Windows: Windows 8 hoặc cao hơn
iOS: Office cho iPad® yêu cầu hệ điều hành iOS 7.0 hoặc cao hơn, Office dành cho iPhone® có thể được cài đặt trên điện thoại chạy hệ điều hành iOS 6.0 hoặc cao hơn.
Android: Office cho máy tính bảng Android™ có thể được cài đặt trên các máy tính bảng chạy Android KitKat 4.4 với kích thước màn hình tối thiểu là 7 inch và bộ xử lý trên nền tảng ARM. Office Mobile cho điện thoại Android có thể được cài đặt trên điện thoại chạy hệ điều hành OS 4.0 hoặc cao hơn.

Bộ nhớ Yêu cầu

Máy tính PC: 1 GB RAM (32 bit); 2GB RAM (64 bit)
Mac: 4 GB RAM đối với Office 2016 cho Mac; 1 GB RAM đối với Office cho Mac 2011

Dung lượng Đĩa cứng Yêu cầu

PC: 3,0GB dung lượng đĩa trống
Mac: 6 GB HFS+ định dạng đĩa cứng đối với Office 2016 cho Mac; 2,5 GB HFS + định dạng đĩa cứng đối với Office cho Mac 2011

Màn hình Yêu cầu

PC: độ phân giải 1024 x 576
Mac: độ phân giải 1280 x 800

Đồ họa

Tính năng tăng tốc phần cứng đồ họa yêu cầu phải có cạc đồ họa DirectX 10.

Đa chạm

Yêu cầu phải có thiết bị có cảm ứng để dùng bất kỳ chức năng đa chạm nào. Tuy nhiên, tất cả tính năng và chức năng đều luôn sẵn có bằng cách dùng bàn phím, chuột hoặc thiết bị nhập chuẩn hoặc có thể truy nhập khác. Lưu ý là các tính năng chạm mới đều được tối ưu hóa để sử dụng với Windows 8.

Yêu cầu Hệ thống Bổ sung

Chức năng Internet yêu cầu phải có kết nối Internet.

Cần phải có tài khoản Microsoft.

Chức năng sản phẩm và đồ họa có thể khác nhau tùy theo cấu hình hệ thống của bạn. Một số tính năng có thể yêu cầu phải có phần cứng bổ sung hoặc nâng cao hoặc kết nối máy chủ.