Microsoft®Student Store

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ณ เดือนมกราคม 2556

Microsoft ขอมอบส่วนลดสำหรับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และสินค้าอื่น ๆ เฉพาะรายการให้แก่นักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ (“นักเรียนที่มีสิทธิ์” ตามที่กำหนดด้านล่าง) ใน Student Store (“โปรแกรม”) โปรแกรมที่รวมข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโปรแกรม เป็นข้อเสนอที่มีให้สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”) ต่อไปนี้ การเข้าร่วมโปรแกรม และใช้ประโยชน์จากข้อเสนอของโปรแกรม ถือว่าคุณยืนยันว่าคุณเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์ และรับทราบรวมถึงยอมรับความผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับขอบเขตที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ข้อกำหนดการซื้ออื่นใดทั้งหมดจาก Microsoft Store รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายการส่งคืน และข้อกำหนดการใช้และการขาย มีผลต่อการซื้อที่ผ่านทางโปรแกรมนี้

รายละเอียดโปรแกรม

นักเรียนที่มีสิทธิ์จะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อเสนอโปรแกรม และซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ Microsoft Student Store ที่ http://www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH/home (“ไซต์ข้อเสนอ”) หรือ URL ที่สืบเนื่องตามมา

ระยะเวลาของโปรแกรมและข้อเสนอ

โปรแกรมยังคงมีอยู่จนกว่าจะบอกเลิกโดย Microsoft Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด รวมทั้ง Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิก ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเฉพาะใด ๆ ที่ทำผ่าน หรือที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ข้อกำหนดการมีสิทธิ์ในโปรแกรม

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดด้านล่าง (“นักเรียนที่มีสิทธิ์ ”) เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในโปรแกรมนี้:

  1. บุคคลดังกล่าวต้องเป็นนิสิต หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา หรือไม่เต็มเวลา หรืออาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่มีการรับรองสิทธิ์ และ ต้องสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนเรียนแก่ Microsoft หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งเมื่อได้รับการร้องขอ ศิษย์เก่าของสถาบันเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์
  2. บุคคลดังกล่าวต้องสามารถผ่านการตรวจสอบสถานะการมีสิทธิ์ของตนผ่านกระบวนการตรวจสอบออนไลน์สำหรับสถานะทางวิชาการในไซต์ข้อเสนอ และ
  3. บุคคลดังกล่าวต้องมีบัญชี Microsoft หรือสร้างบัญชีขึ้นเมื่อทำการสั่งซื้อ

ถ้าคุณเข้าร่วมโปรแกรม Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกับคุณโดยตรง หรือผ่านผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจาก Microsoft เพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์ถูกต้อง ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้เอกสารที่ครบถ้วนแก่ Microsoft หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์ ถือว่าคุณตกลงที่จะชำระเงินคืนแก่ Microsoft สำหรับส่วนต่างที่คุณได้ชำระไปตามข้อเสนอของโปรแกรมที่ให้ส่วนลด และราคาขายปลีกโดยประมาณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์แบบเดียวกัน Microsoft จะมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าเอกสารที่คุณให้เพื่อการตรวจสอบว่าคุณเป็นนักเรียนที่มีสิทธิ์นั้นเพียงพอหรือไม่ การมอบข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีสิทธิ์แก่ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของ Microsoft ถือว่าคุณยอมรับว่าผู้จำหน่ายอาจใช้ข้อมูลนั้นร่วมกันกับ Microsoft เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับโปรแกรม

โดยการใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว Microsoft อาจยอมรับรูปแบบการตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อพิจารณาการมีสิทธิ์แทนกระบวนการตรวจสอบทางออนไลน์สำหรับสถานะทางวิชาการ Microsoft อาจกำหนดเกณฑ์การมีสิทธิ์ภายใต้โปรแกรม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การมีสิทธิ์ หรือปฏิเสธการมีสิทธิ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจ

ข้อจำกัดการซื้อ

ซอฟต์แวร์ที่ลดราคา:

  1. ซอฟต์แวร์ Office 365 University: นักเรียนที่มีสิทธิ์แต่ละคนสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ Office 365 University ได้สูงสุดสองรายการ นักเรียนที่มีสิทธิ์จะสามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ Office 365 University ที่สองได้ต่อเมื่อเปิดใช้งานครั้งแรกแล้วสามปีเท่านั้น
  2. ซอฟต์แวร์ Windows 8 Professional สำหรับนักเรียน: นักเรียนที่มีสิทธิ์สามารถซื้อใบอนุญาตให้ใช้งานได้คนละไม่เกินห้า (5) ชุดต่อระยะเวลา 12 เดือน
  3. ซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่นำเสนอ: เว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของข้อเสนอที่เฉพาะเจาะจง ภายใต้โปรแกรมนี้นักเรียนที่มีสิทธิ์สามารถซื้อใบอนุญาตการใช้งานซอฟต์แวร์ได้สูงสุดสามรายการต่อระยะเวลา 12 เดือน และไม่เกินหนึ่งใบอนุญาตต่อชื่อซอฟต์แวร์ ไม่ว่าในกรณีใด หนึ่งครอบครัวไม่สามารถซื้อใบอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์มากกว่าจำนวนสูงสุดสามใบอนุญาต

ฮาร์ดแวร์ และสินค้าอื่น ๆ ที่ลดราคา:

ข้อเสนอของโปรแกรมที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนสินค้าที่สามารถซื้อได้ต่อนักเรียน ต่อครอบครัว ต่อข้อเสนอ หรือต่อช่วงเวลาดังอธิบายในข้อกำหนดของข้อเสนอที่ระบุ

ซอฟต์แวร์ที่เสนอให้

ข้อเสนอของโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะมีให้ในรุ่นการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ("ESD") เท่านั้น สำหรับซอฟต์แวร์บางชื่อ อาจสามารถสั่งซื้อดิสก์สำรองได้จากไซต์ข้อเสนอโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

กลับไปยังส่วนบนสุด

กลับไปด้านบน