ข้อกำหนดในการใช้และการจำหน่าย

ลงวันที่เมื่อมกราคม 2014


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Microsoft Online Store ที่ www.microsoftstore.com (“Microsoft Store” หรือ “เว็บไซต์”) Microsoft Store เป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดย Microsoft Regional Sales Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา โดยมีสาขาอยู่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีสถานที่ทำการหลักอยู่ที่ 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968 (“Microsoft,” “เรา” หรือ “ของเรา”)


Microsoft ให้ท่านเข้าถึงแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายผ่านทาง Microsoft Store ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการและผลิตภัณฑ์ทางการค้าอื่นๆ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีอยู่สำหรับการซื้อ พื้นที่ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมปรับปรุง การปรับปรุง คุณลักษณะใหม่ๆ และ/หรือการเพิ่มคุณสมบัติเว็บใหม่ๆ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้และการจำหน่ายเหล่านี้ (“ข้อกำหนดในการใช้และจำหน่าย” หรือ “สัญญา”) โดยการใช้เว็บไซต์ การซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft Store หรือการใช้บริการใดๆ แสดงว่าท่านยอมรับและตกลงในเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft (โปรดดูสิทธิความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่าง) และข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบาย หรือการปฏิเสธความรับผิดชอบที่ใช้บังคับอื่นๆ ซึ่งอ้างอิงในที่นี้และสามารถเข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมโยงหลายมิติที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “นโยบายของ Microsoft Store”) ท่านยังสามารถพบนโยบายของ Microsoft Store ได้ใน Microsoft Store เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายของ Microsoft Store อย่างละเอียด


โปรดทราบว่าหากเรามี Microsoft Retail Store ตั้งอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคของท่าน Microsoft Retail Store ดังกล่าวอาจมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไป


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Store ของท่าน

 1. ข้อจำกัดของการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

  Microsoft Store และบริการต่างๆ มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านไม่สามารถแจกจ่าย เผยแพร่ อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือจำหน่ายข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่ได้รับจาก Microsoft Store หรือบริการต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ได้


 2. การบอกกล่าวเฉพาะสำหรับเอกสารที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Microsoft Store

  จะมีการให้อนุญาตเพื่อใช้เอกสาร (เช่น เอกสารเชิงวิชาการ ข่าวประกาศ แผ่นข้อมูล และคำถามที่ถามบ่อย) จาก Microsoft Store และบริการ โดยมีเงื่อนไขคือ (1) มีคำบอกกล่าวด้านลิขสิทธิ์ดังนี้ “© 2014 Microsoft Corporation สงวนลิขสิทธิ์” ปรากฏอยู่ในสำเนาทั้งหมด รวมทั้งมีคำบอกกล่าวเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และคำประกาศเรื่องการอนุญาตนี้ปรากฏอยู่ (2) การใช้เอกสารดังกล่าวจาก Microsoft Store หรือบริการต่างๆ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือเป็นการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น และจะต้องไม่มีการทำสำเนาหรือเผยแพร่เอกสารดังกล่าวลงบนคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายใดๆ หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ และ (3) จะต้องไม่มีการดัดแปลงแก้ไขเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง เช่น สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัยของเอกชน/รัฐ และวิทยาลัยชุมชน สามารถดาวน์โหลดและทำเอกสารซ้ำเพื่อแจกจ่ายในห้องเรียนได้ การแจกจ่ายภายนอกห้องเรียนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Microsoft การใช้งานเพื่อจุดประสงค์อื่นใดเป็นการกระทำผิดกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และอาจทำให้ถูกลงโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด


  เอกสารที่ระบุไว้ข้างต้นไม่ได้รวมถึงงานออกแบบหรือเค้าโครงของเว็บไซต์ Microsoft.com เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ Microsoft เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับสิทธิการใช้งาน หรือควบคุม องค์ประกอบต่างๆ ในเว็บไซต์ของ Microsoft รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายว่าด้วยส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ (Trade Dress) เครื่องหมายการค้า การแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายอื่นๆ รวมถึงไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด และห้ามมิให้มีการทำซ้ำ ส่งต่อ หรือจัดให้มีโลโก้ กราฟิก เสียง หรือภาพใดๆ จากเว็บไซต์ของ Microsoft รวมถึงเว็บไซต์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Microsoft หรือกฎหมายที่มีผลบังคับใช้


  เอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่บน Microsoft Store หรือบริการอาจมีความไม่ถูกต้องในเชิงเทคนิค หรือมีข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ได้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในที่นี้จะได้รับการเพิ่มเติมเป็นระยะ Microsoft และ/หรือผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้องของ MICROSOFT สามารถดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่ระบุไว้ในที่นี้เมื่อใดก็ได้


 3. บัญชีของสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย

  หาก Microsoft Store หรือบริการใดๆ กำหนดให้ท่านเปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนทุกขั้นตอนให้เสร็จสิ้น โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันแก่เราในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ท่านจะต้องระบุรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ด้วย อาจมีการกำหนดให้ท่านยอมรับข้อตกลงของบริการหรือเงื่อนไขการใช้ที่แยกต่างหากเป็นเงื่อนไขในการเปิดบัญชีอีกด้วย ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลบัญชีและรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับ รวมถึงรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของท่าน ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ Microsoft ทราบโดยไม่ชักช้าถึงการใช้งานบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นใด


 4. ห้ามใช้งานโดยผิดกฎหมายหรือตามที่ได้ห้ามไว้

  ตามเงื่อนไขในการใช้บริการของท่าน ท่านให้ประกันกับเราว่าท่านจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือที่ข้อกำหนด เงื่อนไข และคำประกาศเหล่านี้ห้ามไว้ ท่านไม่สามารถใช้บริการในลักษณะที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft หรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้ รับภาระเกินควร หรือเกิดการชำรุด หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้อื่นจากบริการใด ท่านต้องไม่พยายามให้ได้มาซึ่งการเข้าใช้งานบริการใดๆ บัญชี ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ใดๆหรือเชื่อมต่อกับบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ด้วยวิธีการเจาะระบบ การถอดรหัสผ่าน หรือวิธีการอื่นใด ท่านไม่สามารถได้มาหรือพยายามให้ได้มาซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างไว้ให้มีอยู่ผ่านบริการ ท่านไม่สามารถใช้บริการในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจงใจทำให้บุคคลหรือนิติบุคคล รวมถึง Microsoft เสียหาย


  Microsoft ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ การเปิดเผยที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้ใดๆ หรือขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปฏิเสธที่จะประกาศหรือลบข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา หากมีเหตุผลอันสมควรในการดำเนินการเช่นนั้น


 5. เนื้อหาที่ท่านให้กับ MICROSOFT Store หรือที่ลงประกาศไว้บนเว็บไซต์

  Microsoft ไม่อ้างสิทธิในความเป็นเจ้าของในเนื้อหาที่ท่านให้กับ Microsoft (ซึ่งรวมถึงคำติชม การจัดอันดับ และคำแนะนำ) หรือประกาศ อัปโหลด ป้อนเข้าหรือส่งไปยังบริการหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้องของ Microsoft เพื่อให้สาธารณชนหรือสมาชิกของชุมชนสาธารณะหรือเอกชนได้ตรวจสอบ (ซึ่งแต่ละประเภทเรียกว่า “การนำส่ง” และรวมเรียกว่า “การนำส่ง”) อย่างไรก็ตาม Microsoft จะได้รับอนุญาตให้ใช้การนำส่งของท่าน รวมถึงชื่อของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการนำส่ง


  จะไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้การนำส่งของท่าน Microsoft ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการประกาศหรือใช้การนำส่งใดๆ ที่ท่านให้ไว้ และ Microsoft สามารถลบทิ้งการนำส่งใดๆ ในเวลาใดก็ตามภายใต้ดุลยพินิจของ Microsoft แต่เพียงผู้เดียว


  ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิทั้งหมดของสิ่งที่ท่านนำส่งดังที่อธิบายไว้ในเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิทั้งหมดที่จำเป็นต่อท่านในการให้ ประกาศ อัปโหลด ป้อนเข้า หรือส่งสิ่งที่นำส่ง


 6. นโยบายสำหรับการส่งความคิดที่ไม่ได้ร้องขอให้ส่งมา

  Microsoft หรือพนักงานของ Microsoft จะไม่ยอมรับหรือพิจารณาความคิดที่ไม่ได้ร้องขอให้ส่งมา ซึ่งรวมถึงความคิดสำหรับแคมเปญการโฆษณาใหม่ การส่งเสริมการขายใหม่ ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี กระบวนการ เนื้อหา แผนการตลาด หรือชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดอย่าส่งต้นฉบับงานศิลป์ที่สร้างขึ้น ความคิด ตัวอย่าง ตัวอย่างสาธิต หรืองานอื่นๆ มา ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของนโยบายนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดหรือข้อโต้แย้งเมื่อผลิตภัณฑ์หรือกลยุทธ์ทางการตลาดของ Microsoft อาจคล้ายคลึงกับความคิดที่ส่งมายัง Microsoft ดังนั้น โปรดอย่าส่งความคิดที่ไม่ได้ร้องขอให้ส่งมาของท่านมาที่ Microsoft หรือบุคคลใดที่ Microsoft


  แม้ว่าเราได้ทำการขอร้องมิให้ท่านส่งความคิดและเนื้อหาของท่านมายังเราแล้ว หากท่านยังคงส่งมา โปรดเข้าใจว่า Microsoft จะไม่ให้ค่าชดเชยแก่ท่านสำหรับสิ่งดังกล่าว และจะไม่รับประกันใดๆ ว่าความคิดและเนื้อหาของท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับหรืออย่างมีกรรมสิทธิ์


 7. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

  Microsoft Store อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้ท่านออกจากเว็บไซต์ ไซต์ที่ลิงก์เหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ Microsoft และ Microsoft จะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของไซต์ที่ลิงก์ใดๆ หรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในไซต์ที่ลิงก์ หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆ ในไซต์ดังกล่าว Microsoft จัดเตรียมลิงก์เหล่านี้ให้แก่ท่านเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และการรวมลิงก์ใดๆ เข้าไว้ด้วยกันไม่ได้แสดงนัยยะถึงการรับรองของ Microsoft ต่อไซต์ดังกล่าว การที่ท่านใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลภายนอกดังกล่าว


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน

 1. พื้นที่ที่ให้บริการ

  Microsoft Store มีจุดประสงค์เพื่อให้ลูกค้าซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่เว็บไซต์นี้ให้บริการใช้งานเท่านั้น ซึ่งอาจมีการจำกัดสถานที่ที่เราสามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการจัดส่งของเรา ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่านให้เสร็จสมบูรณ์ ท่านต้องมีที่อยู่ในการออกใบเรียกเก็บเงินและที่อยู่ในการจัดส่งที่ถูกต้องภายในประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว


 2. เฉพาะผู้ใช้ขั้นปลาย

  ท่านต้องเป็นผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นี้จาก Microsoft Store ผู้จัดจำหน่ายไม่มีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์


 3. ข้อจำกัดในการส่งออก

  ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาจาก Microsoft Store (ซึ่งรวมถึง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์) อาจอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบด้านภาษีศุลกากรและการส่งออก ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดซึ่งใช้บังคับกับท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


 4. ความถูกต้องของข้อมูลในการออกใบเรียกเก็บเงินและบัญชีผู้ใช้

  ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องในการซื้อทั้งหมดที่ Microsoft Store ท่านตกลงที่จะปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้และข้อมูลอื่นๆ ของท่านทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตกับวันหมดอายุของท่าน เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกรรมของท่านและติดต่อท่านตามที่ต้องการเกี่ยวกับธุรกรรมของท่าน


 5. ความพร้อมและปริมาณกับข้อจำกัดในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

  ราคาและความพร้อมของผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ แต่ท่านจะต้องชำระราคาตามที่ปรากฏในเวลาที่ท่านยืนยันคำสั่งซื้อของท่านเสมอ Microsoft อาจกำหนดการจำกัดปริมาณการซื้อสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อ แต่ละบัญชีผู้ใช้ แต่ละบัตรเครดิต แต่ละบุคคล หรือแต่ละครัวเรือนที่ท่านจะได้รับแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์หรือก่อนที่เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่าน


  Microsoft อาจปฏิเสธหรือไม่ยอมรับคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลา ปฏิเสธการคืนเงินให้กับท่านในจำนวนที่ท่านชำระตามคำสั่งซื้อ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเวลาที่สั่งซื้อ กรณีที่การชำระเงินของท่านไม่สามารถประมวลผลได้ กรณีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สั่งซื้อไม่มีอยู่ หรือด้วยข้อผิดพลาดที่ชัดเจนบนเว็บไซต์หรือที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน หากเราไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านสั่งซื้อได้ เราจะติดต่อท่านและอาจเสนอผลิตภัณฑ์อื่นให้ท่านพิจารณาแทน หากท่านไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นแทน เราจะยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน ในกรณีของข้อผิดพลาดที่ชัดเจนบนเว็บไซต์หรือที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและเรียกเก็บเงินจากท่านในราคาที่ถูกต้อง ในสถานการณ์ดังกล่าว เราจะติดต่อท่านและเสนอตัวเลือกให้ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน


  เว้นแต่จะมีการระบุถึงระยะเวลาการส่งโดยเฉพาะในเวลาที่ท่านส่งคำสั่งซื้อของท่าน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่านจะได้รับการส่งมอบภายในสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ในคำสั่งซื้อของท่าน โดยจะมีการออกเครดิตหรือคืนเงินด้วยวิธีเดียวกันกับการชำระเงินและบัญชีเดียวกันกับที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ


 6. การซื้อซอฟต์แวร์และเงื่อนไขสิทธิการใช้งาน

  ซอฟต์แวร์ใดก็ตามที่พร้อมให้ดาวน์โหลดได้จาก Microsoft Store (“ซอฟต์แวร์”) และผลิตภัณฑ์ทางการค้าอื่นๆ (ซึ่งรวมถึงบริการต่างๆ) ที่มีอยู่ใน Microsoft Store หรือบริการ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ Microsoft และ/หรือผู้จำหน่ายของ Microsoft เมื่อท่านซื้อซอฟต์แวร์ ท่านซื้อแต่เพียงสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ ไม่ได้ซื้อตัวซอฟต์แวร์ สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ซื้อจาก Microsoft Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (“ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ”) ท่านจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อท่านติดตั้งซอฟต์แวร์


  โปรดติดต่อ MICROSOFT STORE (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อการบอกกล่าวและการสื่อสาร) หากท่านต้องการสำเนาข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนที่ท่านจะเปิดซอฟต์แวร์


  การทำซ้ำหรือการแจกจ่ายต่อซึ่งซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าใดๆ โดยไม่เป็นไปตามข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามโดยชัดแจ้ง และอาจได้รับโทษขั้นรุนแรงทั้งทางแพ่งและทางอาญา ผู้ฝ่าฝืนมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด


  เพื่อความสะดวกของท่าน MICROSOFT อาจเปิดให้ใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของ MICROSOFT STORE หรือบริการ หรือในซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้าของ MICROSOFT เพื่อให้ใช้งานและ/หรือดาวน์โหลดซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จำหน่าย ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต MICROSOFT จะไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำของผลลัพธ์หรือผลที่ได้จากการใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ดังกล่าว


  โปรดเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นเมื่อใช้งานเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีอยู่ใน Microsoft Store หรือบริการต่างๆ หรือในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์ทางการค้า


 7. การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แบบอิเล็กทรอนิกส์

  ผลิตภัณฑ์ที่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ (“ESD”) จะได้รับการจัดส่งให้แก่ท่านโดยการสร้างลิงก์สำหรับดาวน์โหลดให้มีอยู่ในบัญชี Microsoft ของท่าน (ซึ่งก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ “Windows Live ID”) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน ตามย่อหน้าด้านล่าง เราจะเก็บลิงก์สำหรับดาวน์โหลดและรหัสดิจิทัลที่เกี่ยวข้องในบัญชี Microsoft ของท่านเป็นระยะเวลาสาม (3) ปีนับจากวันที่ซื้อ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครสมาชิก ESD อาจใช้เงื่อนไขและสิทธิในการจัดเก็บที่ต่างไป ซึ่งท่านจะถูกร้องขอให้ตรวจสอบและยอมรับในเวลาที่ท่านสมัครเป็นสมาชิก


  ท่านตกลงว่าเราอาจยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมการจัดเก็บรหัสดิจิทัลของเราได้ตลอดเวลา ท่านยังตกลงว่าเราอาจหยุดให้การสนับสนุนการจัดเก็บรหัสของผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา และด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง เช่น ในช่วงท้ายของวงจรอายุการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ซึ่งท่านจะไม่มีการเข้าถึงลิงก์สำหรับดาวน์โหลดหรือรหัสดิจิทัลหลังจากนั้น หากเรายกเลิกหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมของเราจนทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดหรือรหัสดิจิทัลในบัญชีของท่านได้อีกต่อไป เราจะบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันตามข้อมูลสำหรับติดต่อของบัญชี Microsoft ที่เกี่ยวข้อง


 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

  นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ ESD แล้ว ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่มีให้ซื้อหรือทดลองใช้บน Microsoft Store อาจยังคงมีอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้งาน เงื่อนไขการใช้ เงื่อนไขการให้บริการ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่แยกต่างหาก หากท่านซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น อาจมีการกำหนดให้ท่านรับข้อกำหนดเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขในการซื้อ ติดตั้ง หรือใช้งาน


 9. การต่ออายุผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ

  หากประเทศ ภูมิภาค จังหวัด หรือมลรัฐของคุณอนุญาตให้มีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถซื้อการสมัครสมาชิกที่จะต่ออายุโดยอัตโนมัติจากเราได้ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครสมาชิกดังกล่าวและแจ้งเราถึงวิธีการชำระเงิน เท่ากับว่าคุณ (i) รับรองว่าคุณมีอำนาจในการใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้กำหนดไว้ และข้อมูลการชำระเงินใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง (ii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับบริการโดยใช้วิธีการชำระเงินของคุณ และ (iii) ให้อำนาจ Microsoft ที่จะเรียกเก็บเงินจากคุณสำหรับคุณลักษณะที่ชำระเงินของบริการซึ่งคุณเลือกที่จะสมัครหรือใช้ในขณะที่ข้อตกลงนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลก่อนที่จะต่ออายุผลิตภัณฑ์ที่ต้องสมัครสมาชิกโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้แจ้งให้คุณทราบว่าจะต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณโดยอัตโนมัติ เราจะสามารถต่ออายุบริการของคุณได้โดยอัตโนมัติและเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาปัจจุบันสำหรับระยะเวลาที่ต่อออกไป นอกจากนี้ เรายังจะเตือนคุณว่าเราจะเรียกเก็บค่าต่ออายุบริการตามวิธีการชำระเงินที่คุณได้เลือกไว้ ไม่ว่าจะอยู่ในแฟ้มในวันที่ต่ออายุหรือมีการจัดไว้ให้ในภายหลัง และเราจะให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับวิธียกเลิกบริการด้วยเช่นกัน คุณต้องยกเลิกบริการก่อนวันที่ต่ออายุเพื่อไม่ให้ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการต่ออายุ


 10. ราคาและการชำระเงิน

  ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft Store จะได้รับการระบุไว้บนเว็บไซต์ หากเรามีสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีก Microsoft Store อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านอยู่ ราคา การเลือกผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายที่เสนอไว้บนเว็บไซต์อาจจะแตกต่างกันไปจากสิ่งที่เสนอหรือมีอยู่ในสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีกของเราในเวลาใดก็ตาม Microsoft จะไม่รับประกันว่าราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขายที่เสนอทางออนไลน์จะยังคงมีอยู่หรือได้รับการดำเนินการในสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีก ในทำนองเดียวกัน Microsoft จะไม่รับประกันว่าราคา ผลิตภัณฑ์ หรือการส่งเสริมการขาย ณ สถานที่ตั้งของร้านค้าปลีกจะยังคงมีอยู่หรือได้รับการดำเนินการทางออนไลน์


  การกำหนดราคาที่ Microsoft Store นั้นขึ้นอยู่กับการจำหน่ายซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้แก่ผู้บริโภคขั้นปลายแต่ละราย หากท่านกำลังซื้อสินค้าให้แก่หน่วยงานเชิงพาณิชย์ การศึกษา หรือของรัฐบาล โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Volume Licensing ของเรา


  Microsoft Store ไม่มีการรับประกันราคาที่เท่ากัน ราคาอาจไม่เท่ากับราคาที่โฆษณาซึ่งผู้ค้าปลีกรายอื่นนำเสนอสำหรับสินค้ารายการเดียวกัน


  เราอาจเสนอโอกาสในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าจากเว็บไซต์ของเราให้แก่ท่าน ก่อนที่จะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น หากท่านเลือกที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า เราอาจกันเงินในบัตรเครติดของท่านในเวลาที่สั่งซื้อล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านจนกว่าจะถึงวันที่ผลิตภัณฑ์พร้อมให้ท่านดาวน์โหลด หรือเราได้ส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน หากราคาที่โฆษณาของผลิตภัณฑ์ลดลงในระหว่างวันที่ท่านสั่งซื้อล่วงหน้าและวันที่ผลิตภัณฑ์พร้อมให้ดาวน์โหลดหรือจัดส่ง เราจะเรียกเก็บเงินจากท่านตามราคาที่ต่ำกว่า ท่านอาจยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าของท่านได้ทุกเมื่อก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดส่งหรือพร้อมให้ดาวน์โหลด โดยการโทรแจ้งหมายเลขการสนับสนุนแก่ลูกค้าของเราที่อยู่บนเพจฝ่ายขายและสนับสนุนของเรา เมื่อผลิตภัณฑ์ที่ท่านสั่งซื้อล่วงหน้าได้รับการจัดส่งหรือพร้อมให้ดาวน์โหลด นโยบายการคืนสินค้าตามปกติของเราจะมีผลใช้บังคับ เราจะระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าจะนำข้อกำหนดการสั่งซื้อล่วงหน้าต่างๆ มาใช้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือไม่


  ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์นั้นไม่รวมภาษีหรือการเรียกเก็บเงินทั้งหมด (“ภาษี”) ที่สามารถปรับใช้กับการซื้อของท่านได้ และราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ยังไม่รวมค่าส่งสินค้า ภาษีและค่าจัดส่งจะรวมอยู่ในจำนวนเงินที่ท่านซื้อและจะแสดงอยู่บนเพจการเช็คเอาท์ ท่านจะมีโอกาสตรวจสอบภาษีและค่าจัดส่งทั้งหมดที่เพิ่มมาในการซื้อของท่านก่อนที่ท่านจะยืนยันการซื้อของท่าน รายการสินค้าแต่ละรายการในตะกร้าช้อปปิ้งจะแสดงราคาสินค้าปัจจุบัน


  ข้อเสนอผลิตภัณฑ์บน Microsoft Store ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อเสนอที่ผูกพันโดยเรา ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์” “ส่งคำสั่งซื้อ” หรือปุ่มที่สามารถชดเชยกันได้เพื่อส่งคำสั่งซื้อของท่านให้กับเรา แสดงว่าท่านได้ทำข้อเสนอที่ผูกพันซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตะกร้าของท่าน หากเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการซื้อที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ สัญญาการซื้อขายจะรวมอยู่ในอีเมลนี้


  Microsoft Store มีตัวเลือกการชำระเงินต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการชำระเงินได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากมีการทำข้อเสนอภายใต้สกุลเงินท้องถิ่นของท่านและสามารถชำระเงินเป็นสกุลเงินอื่นได้ด้วยบัตรเครดิตระหว่างประเทศ ราคาสุดท้ายในสกุลเงินของท่านจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษี และค่าธรรมเนียมที่ธนาคารของท่านหรือผู้ออกบัตรเครดิตระหว่างประเทศให้ท่านบังคับใช้ การทำธุรกรรมเหล่านี้อาจมีการคิดภาษีและ/หรือค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่ Microsoft Store ไม่ได้เป็นผู้เรียกเก็บเงิน


 11. นโยบายการคืนสินค้า

  นโยบายการคืนสินค้าของ Microsoft Store ระบุไว้ด้านล่างนี้ มีนโยบายการคืนสินค้าเพิ่มในสิทธิในการคืนสินค้าตามกฎหมายใดๆ ที่ท่านอาจมีภายใต้กฎหมาย


  ท่านอาจเพิกถอนจากสัญญานี้โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลภายในสิบสี่ (14) วันตามปฏิทิน ระยะการเพิกถอนจะหมดอายุหลังจากสิบสี่ (14) วันนับจาก

  (i) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ESD เมื่อผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดหรือบริการเริ่มต้นขึ้น ท่านยอมรับว่าเราอาจเริ่มให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ ESD ในทันทีเมื่อมีการซื้อ และ

  (ii) สำหรับผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ เมื่อมีการจัดส่ง


  หากกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศของท่านอนุญาตให้มีระยะการเพิกถอนที่นานกว่า ระยะเวลาดังกล่าวจะนำมาใช้


  หากต้องการใช้สิทธิเพิกถอนของท่าน ท่านต้องแจ้งการตัดสินใจของท่านให้เราได้รับทราบก่อนระยะการเพิกถอนหมดอายุ โปรดติดต่อเราผ่านฝ่ายขายและสนับสนุน เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของท่านและเริ่มต้นขั้นตอนการคืนผลิตภัณฑ์


  เราจะคืนเงินตามจำนวนที่ท่านชำระค่าผลิตภัณฑ์และค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์นั้นให้กับท่านหากท่านใช้สิทธิเพิกถอนของท่าน โดยเราจะส่งคืนเงินให้ผ่านวิธีการชำระเงินเดิม ท่านต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับเราโดยไม่ชักช้าเกินควร และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย


  ตามเงื่อนไขการส่งคืนและเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาต ข้อกำหนดต่อไปนี้จะนำมาใช้บังคับ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องได้รับการส่งคืนโดยใช้ความระมัดระวังตามสมควร (เช่น จะต้องไม่ปรากฏการสึกหรอหรือความเสียหาย และต้องอยู่ในสภาพที่ทำให้เราสามารถขายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นต่อได้) ซอฟต์แวร์และวิดีโอเกมทั้งหมดที่อยู่ในกล่องต้องได้รับการส่งคืนพร้อมกับซีลที่ไม่ชำรุดเสียหาย สำหรับบริการ บริการต้องไม่ได้รับการจัดส่งหรือใช้โดยท่าน สำหรับผลิตภัณฑ์ ESD เรายังอาจกำหนดให้ท่านลงชื่อในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการทำลายเป็นเงื่อนไขในการเพิกถอนจากสัญญานี้


  เราอาจขยายสิทธิของระยะการเพิกถอนในระหว่างวันหยุดหรือช่วงเวลาอื่นๆ หากมีการโฆษณาระยะเวลาที่นานกว่านี้บนเว็บไซต์ของเรา ระยะเวลาที่โฆษณาดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ


  การส่งคืนทั้งหมดควรมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบเสร็จที่แสดงรหัสแต่ไม่ระบุราคา เอกสารประกอบต้นฉบับ คู่มือการใช้ การลงทะเบียน ส่วนต่างๆ และส่วนประกอบต่างๆ (ซึ่งรวมถึงสายเคเบิล ตัวควบคุม และอุปกรณ์เสริม) และบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิต ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ ความล้มเหลวในการรวมรายการดังกล่าวอาจหยุดยั้งหรือทำให้การคืนเงินหรือค่าตอบแทนล่าช้า หรืออาจทำให้มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเกิดขึ้น และ Microsoft สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการส่งคืนหรือค่าตอบแทนใดๆ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ในการส่งคืนของเราได้


  ข้อยกเว้น


  • ผลิตภัณฑ์ที่สั่งจากเว็บไซต์ Microsoft Store จะไม่สามารถส่งคืนหรือแลกคืนที่สถานที่ตั้งของร้านค้าปลีก Microsoft Retail Store ในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากสถานที่ตั้งของร้านค้าปลีก Microsoft Store จะไม่สามารถส่งคืนหรือแลกคืนที่เว็บไซต์ Microsoft Store ได้
  • ตัวเลือกการอัปเกรดและการส่งคืน หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์โดยมีตัวเลือกการอัปเกรด การส่งคืนจะอยู่ภายใต้ระยะการเพิกถอนสิบสี่ (14) วัน และให้ใช้กระบวนการส่งคืนพิเศษดังต่อไปนี้
   • หากท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์ก่อนการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรด ท่านจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรด
   • หากท่านส่งคืนผลิตภัณฑ์หลังจากการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรด ท่านจะต้องส่งคืนทั้งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่อัปเกรดพร้อมกัน
  • เมื่อเราเสนอการส่งเสริมการขายที่ช่วยให้ท่านประหยัดเงินโดยการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ พร้อมกัน ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการขายจะต้องได้รับการส่งคืนเพื่อขอรับคืนเงิน หากการส่งเสริมการขายของท่านรวมบริการที่ท่านได้ใช้แล้ว มูลค่าการขายปลีกเต็มจำนวนของบริการจะถูกหักลดจากจำนวนการขอคืนเงินของท่าน
  • ข้อเสนอระยะเวลาทดลองใช้ หากท่านกำลังเข้าร่วมข้อเสนอสำหรับช่วงทดลองใช้งานใดๆ ท่านจะต้องยกเลิกบริการดังกล่าวก่อนหมดช่วงทดลองใช้งานเพื่อป้องกันการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหม่ เว้นแต่เราได้แจ้งให้ท่านทราบเป็นอย่างอื่น หากท่านไม่ได้ยกเลิกบริการเมื่อหมดช่วงทดลองใช้งาน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการจากท่าน

 12. การบริการลูกค้า

  โปรดติดต่อเราผ่านฝ่ายขายและสนับสนุนเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงการตัดสินใจของท่านและเริ่มต้นขั้นตอนการคืนผลิตภัณฑ์


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ Microsoft Store ของท่านและการจำหน่ายให้แก่ท่าน

 1. การเปลี่ยนแปลงคำจำกัดความ

  เงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายที่ใช้บังคับในเวลาที่ท่านยอมรับเงื่อนไขเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้กับการซื้อของท่าน และทำหน้าที่เป็นสัญญาการซื้อขายระหว่าง Microsoft กับท่าน ก่อนที่ท่านจะซื้อครั้งถัดไป Microsoft อาจปรับปรุงเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ โปรดอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายปัจจุบันทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชม Microsoft Store เราแนะนำให้ท่านบันทึกหรือพิมพ์สำเนาของเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายเพื่อการอ้างอิงและการใช้ในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของท่าน


 2. ข้อจำกัดในการใช้ของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

  ท่านต้องบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดในจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ จึงจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จาก Microsoft Store ได้


 3. สิทธิความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

  ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและประวัติการซื้อของท่านจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา


 4. การแสดงและสีของผลิตภัณฑ์

  Microsoft พยายามแสดงสีและภาพของผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม จอภาพของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะแสดงสีที่แตกต่างกันไปและเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสีที่ท่านเห็นบนจอภาพของท่านจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์


 5. ข้อผิดพลาดที่พบบนไซต์

  เราทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง ปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอและแก้ไขข้อผิดพลาดเมื่อพบ อย่างไรก็ตาม เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเราอาจไม่ถูกต้องหรือไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ณ เวลานั้นๆ เราสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ Microsoft Store ได้ทุกเมื่อ ซึ่งรวมถึงราคา สเปค ข้อเสนอ และความพร้อมของผลิตภัณฑ์


 6. การยกเลิกการใช้ไซต์

  Microsoft อาจบอกเลิกบัญชีหรือการใช้เว็บไซต์ Microsoft Store ของท่านได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ท่านละเมิดเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายเหล่านี้ หรือกรณีที่ Microsoft ไม่ได้จัดการเว็บไซต์อีกต่อไป การใช้ Microsoft Store แสดงว่าท่านตกลงที่จะรับผิดชอบในคำสั่งซื้อที่ท่านได้ทำขึ้นหรือการเรียกเก็บเงินใดๆ ที่ท่านได้รับก่อนการบอกเลิกดังกล่าว Microsoft อาจเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือระงับ Microsoft Store ได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามโดยไม่บอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า หากการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก หรือการระงับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการใช้บริการและ/หรือผลิตภัณฑ์ของท่าน หรือขัดขวางคำสั่งซื้อของท่าน โปรดติดต่อ Microsoft Store


 7. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดการรับผิด

  เงื่อนไขของหัวข้อนี้จะมีผลใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต หัวข้อนี้ไม่มีเจตนาและไม่ได้ดำเนินการเพื่อจำกัดความรับผิดของเราภายใต้ขอบเขตที่เราอาจต้องรับผิดต่อท่านตามกฎหมายหรือตามสิทธิทางกฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้กับท่าน


  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายบน MICROSOFT STORE จะอยู่ภายใต้การรับประกันตามกฎหมายใดๆ และในกรณีที่ทำได้ จะอยู่ภายใต้เฉพาะการรับประกันตามข้อกำหนดของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการรับประกันของผู้ผลิตใดๆ ซึ่งอาจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์


  เว้นแต่จะมีการรับประกันโดยชัดแจ้งในข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือการรับประกันใดๆ ของผู้ผลิตที่อาจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ จะไม่มีการให้การรับประกันใดๆ


  MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เป็นการเฉพาะและไม่ได้ให้การรับประกันถึงเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด MICROSOFT จะให้ท่านได้รับการคุ้มครองและผลประโยชน์ของกฎหมายที่ใช้บังคับหรือการรับประกันตามกฎหมายใดๆ ที่นำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่อง


  Microsoft Store และเนื้อหาของ Microsoft Store ได้รับการจัดเตรียม “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” MICROSOFT และผู้จัดหาของ MICROSOFT ไม่ได้ให้การรับรองหรือให้การรับประกันใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้ที่เกี่ยวข้องกับ MICROSOFT STORE ซึ่งรวมถึงข้อที่ว่าการใช้ MICROSOFT STORE ของท่านจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด เราไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดของเราหรือของตัวแทนของเราจากการฉ้อโกงหรือจากอาการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่อ


 1. ข้อกำหนดทางกฎหมายทั่วไป
  1. การตีความสัญญา

   หากในเขตอำนาจศาลใด ข้อกำหนดใดๆ ของสัญญาฉบับนี้หรือการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้กับคู่สัญญาฝ่ายใดหรือในสถานการณ์ใดๆ มีการจำกัด ห้าม หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวตามเขตอำนาจศาลนั้นๆ จะไม่มีผลบังคับใช้ โดยไม่ทำให้ข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญาฉบับนี้ตกเป็นโมฆะ และไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือการสามารถใช้บังคับได้ของข้อกำหนดดังกล่าวในเขตอำนาจศาลอื่นใด หรือโดยไม่กระทบต่อการบังคับใช้ข้อกำหนดต่อคู่สัญญาฝ่ายอื่นหรือในสถานการณ์อื่นๆ หากเป็นไปได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต และจะได้รับการตีความ รวมถึงบังคับใช้ในขอบเขตที่แคบกว่าหากจำเป็นเพื่อให้มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ อาจมีผลบังคับใช้หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ จากเว็บไซต์อื่นๆ ของ Microsoft

  2. การโอน

   เราสามารถโอน ถ่ายโอน หรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิและหน้าที่ของเราภายใต้สัญญาฉบับนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ท่านไม่สามารถโอนสัญญาฉบับนี้หรือถ่ายโอนสิทธิใดๆ ภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ได้

  3. ไม่มีผู้รับประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก

   สัญญาฉบับนี้ใช้เพื่อประโยชน์ของท่านและของเราเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น ยกเว้นทายาทและผู้รับโอนที่ได้รับอนุญาต

  4. การเรียกร้องสิทธิ

   การเรียกร้องสิทธิต้องได้รับการยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายท้องถิ่นของท่านกำหนดไว้ หากท่านไม่ได้ยื่นการเรียกร้องสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป

  5. การบอกกล่าวและการสื่อสาร

   สำหรับการขอการสนับสนุนสำหรับลูกค้า โปรดดูเพจฝ่ายขายและสนับสนุนบนเว็บไซต์ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านบนสุดของเงื่อนไขในการใช้และการจำหน่ายเหล่านี้

  6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

   ให้ใช้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในการตีความสัญญาฉบับนี้ รวมถึงให้ใช้บังคับในการเรียกร้องสิทธิสำหรับการละเมิดหน้าที่ตามสัญญาฉบับนี้ โดยคำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกันประกอบด้วย การอ้างสิทธิอื่นใด ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเกี่ยวกับกรณีละเมิดสัญญา กรณีละเมิดการรับประกัน กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนั้นจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายของจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ในเวลาที่ท่านได้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงคำถามใดๆ เกี่ยวกับการดำรงอยู่ การมีผล หรือการบอกเลิก จะได้รับการยื่นเรื่องไปยังและระงับข้อพิพาทให้สิ้นสุดโดยอนุญาโตตุลาการในประเทศสิงคโปร์ตามกฎอนุญาโตตุลาการของ Singapore International Arbitration Center (SIAC) โดยให้ถือว่ามีการรวมกฎเหล่านี้ไว้โดยการอ้างอิงในข้อนี้ โดยองค์คณะจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ SIAC ภาษาที่ใช้ในกระบวนวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุด มีผลผูกพัน และไม่สามารถโต้แย้งได้ และอาจใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินข้อพิพาทในประเทศหรือภูมิภาคใดๆ

 1. คำบอกกล่าว

  คำบอกกล่าวสำหรับการฟ้องคดีการละเมิดลิขสิทธิ์ควรได้รับการส่งให้แก่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ Microsoft สำหรับรายละเอียดและข้อมูลในการติดต่อ โปรดดูการแจ้งข่าวและกระบวนการอ้างสิทธิ์กรณีละเมิดลิขสิทธิ์ ที่: https://www.Microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm การสอบถามที่ส่งมาแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะไม่ได้รับการตอบกลับ


คำบอกกล่าวเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า


เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์และบริการเหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ © 2014 ของ Microsoft Corporation และ/หรือผู้จัดหาของ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA สงวนลิขสิทธิ์ เราหรือผู้จัดหาของเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเว็บไซต์ บริการ และเนื้อหา Microsoft และชื่อ โลโก้ และไอคอนของผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ทั้งหมด อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ/หรือประเทศอื่น


ท่านสามารถดูรายการเครื่องหมายการค้าของ Microsoft ได้ที่:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ตามความเป็นจริงอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้

 
กลับไปด้านบน
มีคำถามหรือไม่