УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОДАЖБА

Актуализирано: октомври 2015 г.


Добре дошли в Онлайн магазина на Microsoft на адрес www.microsoftstore.com („Магазинът на Microsoft“ или „Уеб сайтът“). Магазинът на Microsoft е уеб сайт, управляван от Microsoft Ireland Operations Limited с адрес: The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ирландия (общо наричана „Microsoft“, „Ние“, „Нас“, „Нашите“).

Чрез Магазина на Microsoft Microsoft Ви предоставя достъп до различни ресурси, включително Уеб сайта, информация за софтуер, услуги и други продукти в търговския оборот, които може да са налични (или не) за покупка, области за изтегляне, софтуер и инструменти (общо наричани „Услуги“). Услугите, включително всякакви актуализации, подобрения, нови функции и/или добавянето на каквито и да е нови Уеб свойства, се подчиняват на настоящите Условия за използване и продажба („Условия за използване и продажба“). Чрез използването на Уеб сайта, закупуването на продукти от Магазина на Microsoft или използването на каквито и да е Услуги Вие приемате и се съгласявате с настоящите Условия за използване и продажба, с Декларацията за поверителност на Microsoft (вж. раздел „ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ“ по-долу), както и с приложимите правила и условия, правила или откази от отговорност с позоваване тук, достъпни чрез съответните хипервръзки (общо наричани „Правила на Магазина на Microsoft“). Правилата на Магазина на Microsoft могат също така да бъдат намерени в Магазина на Microsoft. Ние Ви насърчаваме да прочетете внимателно Правилата на Магазина на Microsoft. Настоящите Условия за използване и продажба, Декларацията за поверителност на Microsoft и Правилата на Магазина на Microsoft („Договор“) представляват цялото споразумение между Вас и Microsoft и заместват и отменят всички предишни писмени или устни споразумения, обещания, осигуровки, гаранции, декларации и договорености от каквото и да е естество относно описаната в тях материя.

Условия, свързани с използването на Магазина на Microsoft от Ваша страна

 1. ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНО И НЕТЪРГОВСКО ИЗПОЛЗВАНЕ

  Освен ако не е указано друго, Магазинът на Microsoft и Услугите са за Ваше лично използване с нетърговска цел. Нямате право да разпространявате, публикувате, лицензирате, създавате производни документи, прехвърляте или продавате с търговска цел каквато и да е информация или услуги, получени от Магазина на Microsoft или от Услугите.

 2. СЪОБЩЕНИЕ, ОТНАСЯЩО СЕ КОНКРЕТНО ДО ДОКУМЕНТИ, НАЛИЧНИ НА УЕБ САЙТА НА МАГАЗИНА НА MICROSOFT

  Разрешение за използване на Документи (като напр. помощни теми, официални документи, електронни таблици и често задавани въпроси и отговори) от Магазина на Microsoft и Услугите се предоставя, при условие че (1) следната бележка за авторско право: „© 2015 Microsoft Corporation. Всички права запазени.“ се появява във всички копия, като трябва да присъстват както бележката за авторските права, така и текстът с разрешението, (2) използването на такива Документи от Магазина на Microsoft или Услугите е само за информативни цели и за нетърговско или лично използване, като не се допуска копирането или публикуването им на който и да е мрежов компютър или разпространяването им на какъвто и да е носител, освен ако не се разрешава от изключения по силата на приложимите закони за авторските права и (3) не са въведени никакви модификации в съдържанието на Документите. Акредитирани образователни институции, като например начални и средни училища, университети, частни или обществени колежи, както и специализирани колежи, могат да изтеглят и възпроизвеждат Документите за разпространение в класната стая. Разпространението извън класната стая изисква изрично писмено разрешение от Microsoft. Използването с каквато и да е друга цел е изрично забранено със закон и може да доведе до сериозни граждански и криминални санкции. Нарушителите ще бъдат преследвани до максималната степен, разрешена от закона.

  Документите, указани по-горе, не включват дизайна или оформлението на уеб сайта Microsoft.com или на който и да е друг уеб сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от Microsoft. Елементите на уеб сайтовете на Microsoft, включително Уеб сайтовете, са защитени чрез законите за търговски облик, търговска марка, нелоялна конкуренция, както и чрез други закони, а също така и не могат да бъдат изцяло или частично копирани или имитирани. Не е разрешено копиране, повторно разпространяване или предоставяне на емблеми, графики, звуци или изображения от който и да е уеб сайт на Microsoft, включително от Уеб сайта, освен ако това не е изрично разрешено от Microsoft или приложимото право.

  Документите и съответните графики, публикувани в Магазина на Microsoft или Услугите, може да включват технически неточности или печатни грешки. Периодично се добавят промени в информацията на настоящите условия. Microsoft и/или съответните й доставчици може да правят подобрения и/или промени в продуктите и/или програмите, описани в настоящите условия, по всяко време.

 3. ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТ, ПАРОЛА И ЗАЩИТА

  Ако Магазинът на Microsoft или която и да е от Услугите изисква от Вас да откриете акаунт, трябва да завършите процеса по регистрация, като предоставите актуална, пълна и точна информация, както се изисква в приложимия регистрационен формуляр. Също така е необходимо да изберете парола и потребителско име. Може да се изисква да приемете споразумение за услуги или отделни условия за използване като условие за откриването на акаунта. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на информацията за Вашия акаунт и парола, както и за всяка дейност, която се извършва от Вашия акаунт. Вие се съгласявате да уведомявате Microsoft незабавно за всяко неупълномощено използване на Вашия акаунт или за всякакъв друг пробив в защитата.

 4. БЕЗ НЕЗАКОННА ИЛИ ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБА

  Като условие за използването на Услугите от Ваша страна, Вие ни гарантирате, че няма да използвате Услугите за каквато и да е цел, която е незаконна или забранена в настоящите условия, правила и бележки. Не може да използвате Услугите по начин, който може да повреди, забрани, претовари или наруши работата на който и да е сървър на Microsoft или мрежите, свързани към който и да е сървър на Microsoft, или да пречи на използването на Услугите от други лица. Нямате право да правите опити за получаване на неоторизиран достъп до каквито и да е Услуги, други акаунти, компютърни системи или мрежи, свързани с който и да е сървър на Microsoft или с която и да е от Услугите, като използвате хакване, търсене на пароли или каквито и да е други способи. Нямате право да получавате или да правите опити за получаване на каквито и да е материали или информация посредством каквито и да е способи, ако те не са умишлено предоставени чрез Услугите. Не може да използвате Услугите по начин, който нарушава правата на трети лица, включително, но не само, умишленото ощетяване на физическо или юридическо лице, включително на Microsoft.

  Microsoft запазва правото по всяко време да разкрива каквато и да е информация, която смята за необходима за изпълнението на което и да е приложимо право, разпоредба, съдебен процес или правителствена заявка, както и да редактира, да откаже публикуването или частично да премахне каквато и да е информация или материали при наличие на разумно основание за това.

 5. МАТЕРИАЛИ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯТЕ НА МАГАЗИНА НА MICROSOFT ИЛИ ПУБЛИКУВАТЕ НА УЕБ САЙТА

  Microsoft не предявява претенции за собственост върху материалите, които предоставяте на Microsoft (включително мнения, оценки и предложения) или публикувате, качвате, въвеждате или подавате в която и да е от Услугите или нейните свързани услуги, за преглед от широката общественост или от членове на която и да е публична или частна общност (всеки отделно наричан „Материал“, а общо наричани „Материали“). Въпреки това Microsoft трябва да има разрешение за използване на Вашия Материал, включително на името Ви, за целта, за която той е бил подаден.

  Няма да се плаща никаква компенсация по отношение на използването на Вашия Материал. Microsoft не е длъжна да публикува или използва каквито и да е Материали, които може да предоставите, а също така Microsoft може да премахне които и да е Материали по всяко време и по своя преценка.

  Вие гарантирате и декларирате, че притежавате или по друг начин управлявате всички права за Вашия Материал, както е описано в настоящите Условия на използване и продажба, включително, но не само, всички необходими права, за да предоставяте, публикувате, качвате, въвеждате или подавате Материалите.

 6. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ИДЕИ

  Microsoft и нейните служители не приемат или взимат предвид нежелани идеи, вкл. идеи за нови рекламни кампании, нови промоции, нови продукти или технологии, процеси, материали, маркетинг планове или нови имена на продукти. НЕ ИЗПРАЩАЙТЕ КАКВИТО И ДА Е ПРОЕКТИ НА АВТОРСКО ТВОРЧЕСТВО, ИДЕИ, ШАБЛОНИ, ДЕМОНСТРАЦИИ ИЛИ ДРУГИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Единствената цел на тази политика е да се избегнат потенциални недоразумения или спорове, когато продукти на Microsoft или маркетингови стратегии може да изглеждат подобни на идеи, подадени към Microsoft. Поради това, не изпращайте Вашите нежелани идеи на Microsoft или на когото и да е в Microsoft.

  Ако, въпреки молбата ни да не ни изпращате Ваши идеи и материали, Вие все пак изпратите такива, Microsoft няма да Ви предостави възнаграждение за тях и не гарантира, че идеите и материалите Ви ще се считат за поверителни или за Ваша собственост.

 7. ВРЪЗКИ КЪМ УЕБ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

  Магазинът на Microsoft може да включва връзки към уеб сайтове на трети лица, които Ви позволяват да напуснете Уеб сайта. Тези свързани сайтове не се контролират от Microsoft и Microsoft не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове или връзките в тях, както и за евентуалните промени или актуализации на тези сайтове. Microsoft Ви предоставя тези връзки само за удобство и включването на каквито и да е връзки не означава, че Microsoft одобрява дадения сайт. Използването от Ваша страна на дадения уеб сайт на трето лице подлежи на условията и правилата на това трето лице.

Условия, свързани с продажбата на продукти на Вас

 1. НАЛИЧНОСТ НА ГЕОГРАФСКИ ПРИНЦИП

  Магазинът на Microsoft е предназначен за използване от клиенти, живеещи в региона, обслужван от този Уеб сайт, и е възможно да има ограничения за това къде можем да доставяме продуктите си според установеното от нашите правила за доставка. За да завършите Вашата покупка, трябва да имате валиден адрес за фактуриране и доставка в рамките на този регион. За повече информация вж. Поръчки.

 2. САМО ЗА КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

  Трябва да сте краен потребител, за да закупувате продукти от Магазина на Microsoft. Риселърите не отговарят на условията за закупуване от Уеб сайта.

 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗНОСА

  Продуктите, закупени от Магазина на Microsoft (вкл. хардуер, софтуер и изтегляния на софтуер), може да се подчиняват на законите и наредбите относно контрол на износа и на митническите правила. Вие приемате да съблюдавате всички международни и местни закони и разпоредби, които важат за Вас във връзка с такива продукти.

 4. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ФАКТУРИРАНЕ И ЗА АКАУНТА

  Вие се съгласявате да предоставяте актуална, пълна и точна информация за закупуването и за акаунта си за всички покупки, които правите в Магазина на Microsoft. Вие се съгласявате своевременно да актуализирате информацията за акаунта си и всяка друга информация, вкл. имейл адрес, номера на кредитните карти и датите на тяхното изтичане, така че да можем да завършим транзакциите Ви и да се свържем с Вас, ако е необходимо, във връзка с тези транзакции.

 5. НАЛИЧНОСТ И КОЛИЧЕСТВО НА ПРОДУКТА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОРЪЧКАТА

  Цените на продукта и наличността подлежат на промени по всяко време без предупреждение, но Вие винаги ще трябва да заплатите цената, показвана в момента, в който потвърдите поръчката си. Microsoft може да постави ограничение на количеството, което може да се закупи за една поръчка, от един акаунт, от една кредитна карта, от едно лице или от едно домакинство, за което ще бъдете информирани на Уеб сайта, преди да приемем Вашата поръчка.

  Microsoft може да откаже или отхвърли всяка поръчка по всяко време, като Ви възстанови заплатените суми за поръчката, по законни причини, които включват, но не само, случаите, в които не сте спазили указаните условия по време на поръчката, в които не е възможно да се обработи плащането Ви, в които поръчаните продукти или услуги не са налични, или при очевидни грешки на Уеб сайта или във връзка с Вашата поръчка. Ще издадем кредит или ще възстановим сумата в същата сметка и по същия начин на плащане, използвани за подаване на поръчката, освен ако изрично не сте приели друго. Ако нямаме възможност да доставим продуктите или услугите, които сте поръчали, ще се свържем с Вас и може да Ви предложим да обмислите закупуването на алтернативен продукт. Ако не изберете да закупите алтернативния продукт, ще отменим Вашата поръчка. В случай на очевидна грешка на Уеб сайта или във връзка с Вашата поръчка, запазваме правото да коригираме грешката и да Ви таксуваме по правилната цена. При тази ситуация ще се свържем с Вас и ще Ви предложим опцията да закупите продукта на правилната цена или да отмените поръчката си.

  Освен ако не бъде указан конкретен период за доставка при подаването на поръчката, Вашите продукти или услуги ще бъдат доставени без прекомерно закъснение в рамките на максимум тридесет (30) дни от датата на поръчката. Не поемаме отговорност за недоставени пакети, ако доставчикът представи задоволително доказателство за доставка на посочения от Вас адрес. За повече информация вж. Поръчки.

 6. ПОКУПКИ НА СОФТУЕР И ЛИЦЕНЗИОННИ УСЛОВИЯ

  Всеки софтуер, който е наличен за изтегляне от Магазина на Microsoft, („Софтуер“) и други продукти в търговски оборот (вкл. услуги), налични в Магазина на Microsoft или Услугите, представлява продукт със защитени авторски права на Microsoft и/или нейните доставчици. Когато закупувате Софтуер, Вие всъщност закупувате лиценз за използването на Софтуера, а не самия Софтуер. Лицензите за Софтуера, закупени в Магазина на Microsoft, се подчиняват на лицензионното споразумение, което придружава Софтуерния продукт („Лицензионно споразумение“). Ще бъдете помолени да приемете правилата и условията на Лицензионното споразумение към момента на инсталирането на Софтуера.

  СВЪРЖЕТЕ СЕ С МАГАЗИНА НА MICROSOFT (КАКТО Е ОПИСАНО В РАЗДЕЛ „ИЗВЕСТИЯ И СЪОБЩЕНИЯ“ ПО-ДОЛУ), АКО ИСКАТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ БЕЗПЛАТНО КОПИЕ НА ПРИЛОЖИМОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРЕДИ ДА ОТВОРИТЕ СОФТУЕРА.

  Всяко възпроизвеждане или повторно разпространяване на Софтуера или продукти в търговския оборот, което не е в съответствие със съответното Лицензионно споразумение и приложимото право, е изрично забранено от закона и може да доведе до сериозни граждански и наказателни санкции. Нарушителите рискуват да бъдат съдени в максималната степен, разрешена от закона.

  ЗА ВАШЕ УДОБСТВО MICROSOFT МОЖЕ ДА НАПРАВИ НАЛИЧНИ, КАТО ЧАСТ ОТ МАГАЗИНА НА MICROSOFT/УСЛУГИТЕ ИЛИ В СОФТУЕРА/ПРОДУКТА В ТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ, ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОДАВАНИЯ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГИ. В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, MICROSOFT НЕ ГАРАНТИРА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ТОЧНОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАКИВА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ.

  Уважавайте правата на интелектуална собственост на другите, когато използвате инструментите и помощните програми, налични в Магазина на Microsoft или Услугите, както и в Софтуерните продукти или продуктите в търговския оборот.

 7. ЕЛЕКТРОННИ ИЗТЕГЛЯНИЯ НА СОФТУЕР

  Продуктите за електронно изтегляне на Софтуер („ESD“) Ви се предоставят чрез наличност на връзка за изтегляне във Вашия акаунт в Microsoft (известен преди като „Windows Live ID“), свързан с покупката на Вашия продукт. Както е описано в абзаца по-долу, ние ще съхраним връзката за изтегляне и свързания цифров ключ във Вашия акаунт в Microsoft за период от 3 (три) години след датата на покупката. Възможно е за продукти с абонамент за ESD да важат различни условия и правила за съхранение, които ще бъдете помолени да прегледате и приемете в момента на абониране.

  Вие давате съгласие, че може да отменим или модифицираме нашата програма за съхранение на цифрови ключове по всяко време. Вие също така се съгласявате, че имаме право да спираме поддръжката на съхранението на ключове за един или повече продукти по всяко време поради основателна причина, включително напр. в края на цикъла на живота на поддръжка на продукта, след който няма да можете вече да осъществявате достъп до връзката за изтегляне или до цифровия ключ. Ако отменим или променим програмата, така че да нямате повече достъп до връзката за изтегляне или до цифровия ключ във Вашия акаунт, ще предоставим предизвестие поне 90 дни предварително, използвайки информацията за контакт за съответния акаунт в Microsoft.

 8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА

  В допълнение към Софтуера и ESD продуктите може да Ви се предлагат и други продукти и услуги, налични за закупуване или за пробен период в Магазина на Microsoft, подчиняващи се на отделни споразумения с краен потребител, условия за използване, условия за услуга или други условия и правила. Ако закупите или използвате тези продукти, от Вас може да се поиска да приемете и онези условия като правила за покупката, инсталирането или използването.

 9. ПРОДУКТИ С АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ

  При условие че автоматичното подновяване е разрешено във Вашата страна, регион, област или щат, може да купите абонаменти за автоматично подновяване от нас. Ако закупите такива абонаментни продукти и ни предоставите начин на плащане, Вие (i) декларирате, че сте упълномощени да използвате метода на плащане, който сте предоставили, и че цялата информация относно плащането, която предоставяте, е вярна и точна; (ii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за услугите, като използва метода Ви на плащане; и (iii) упълномощавате Microsoft да Ви таксува за всяка платена функция на услугите, за които сте избрали да се запишете или да използвате, докато настоящото споразумение е в сила. Ще Ви информираме по имейл, преди да подновим автоматично абонаментни продукти. След като сме Ви информирали, че абонаментът Ви ще бъде автоматично подновен, е възможно автоматично да подновим услугите и да Ви таксуваме с актуалната цена за срока на подновяване. Ще Ви напомним също, че ще Ви начислим такса за подновяването на услугите по посочения от Вас към датата на подновяването или по-късно начин на плащане. Ние също ще Ви предоставим и инструкции за начина, по който можете да се откажете от услугите. Трябва да се откажете от услугите преди датата на подновяване, за да избегнете начисляването на такса за подновяването.

 10. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

  Цените на продуктите в Магазина на Microsoft са тези, които са обявени на Уеб сайта. Ако разполагаме с Магазин на Microsoft за продажби на дребно във Вашата страна или регион, цените, изборът на продукти и промоциите, предлагани на Уеб сайта, може да се различават по всяко време от тези, предлагани или налични в нашите магазини за продажби на дребно. Microsoft не гарантира, че цената, продуктите или промоциите, предлагани онлайн, ще са налични или приети и в магазина на дребно. Аналогично, Microsoft не гарантира, че цената, продуктите и промоциите, предлагани в магазина на дребно, ще са налични или приети онлайн.

  Ценообразуването в Магазина на Microsoft се базира на продажбите на Софтуер и хардуер на физически лица, които са крайни потребители. Ако закупувате за търговска, образователна или правителствена организация, се свържете с нас за повече информация относно програмите ни за корпоративно лицензиране.

  Магазинът на Microsoft не предлага гаранция за еднаквост на цените. Той няма да уеднакви дадена цена с рекламираната цена, предлагана от други търговци на дребно за същите артикули.

  Може да предложим възможността за предварителна поръчка на даден продукт от нашия Уеб сайт, преди да направим продукта наличен за закупуване. За предварителни поръчки се изисква кредитна карта, но картата Ви няма да бъде таксувана, докато поръчката не бъде доставена или докато продуктът не стане наличен за изтегляне. Въпреки това върху кредитната или дебитната Ви карта може да се наложи задържане на сума от разполагаемата наличност или да се начисли малка временна такса в резултат на предварителната поръчка. Имайте предвид, че не можем да начислим такса на картата Ви и да изпълним Вашата поръчка, ако срокът на картата Ви изтича между датата на предварителната поръчка на продукта и датата на предоставяне на продукта в наличност. Поддържайте информацията си за фактуриране и за контакт актуална по всяко време. Ако рекламираната цена на продукта претърпи намаление между датата на предварителната поръчка и датата на предоставяне на продукта в наличност за изтегляне или доставка, ще начислим по-ниската цена. Ако забележите, че сме намалили цената на даден продукт, който наскоро сте поръчали предварително, просто се свържете с Продажби и поддръжка и ние с радост ще възстановим сумата или ще издадем кредит в размер на разликата, ако е приложимо.

  Предварителните поръчки може да се преразглеждат, да се актуализират или да се отказват по всяко време, преди предварително поръчаните продукти да се предоставят в наличност за изтегляне или да се обработят за доставка. Свържете се с Продажби и поддръжка за преразглеждане, актуализиране или отказ на предварителна поръчка. Различните условия за предварителна поръчка, които важат за конкретен продукт, ще бъдат указани от нас на уеб сайта. След като предварителната Ви поръчка е доставена или предоставена в наличност за изтегляне, се прилага нашият обичаен процес за връщане на продукти. За повече информация вж. Поръчки.

  Цените, упоменати на Уеб сайта, включват всички данъци или такси („Данъци“), които важат за Вашата покупка. Цените, посочени на Уеб сайта, не включват разходите за доставка. Ще се наложи изрично да приемете всякакви допълнителни приложими разходи или такси. Разходите за доставка (или всички останали такси, ако такива са налични) ще се добавят към сумата на покупката и ще се покажат на страницата за приключване на поръчката. Ще имате възможност да прегледате всички разходи за доставка и други приложими такси, които важат за Вашата покупка, преди да я потвърдите. Всеки артикул във Вашата Кошница за пазаруване се показва с текущата продажна цена.

  Офертите за продукти в Магазина на Microsoft не са обвързващи оферти от нас. Като щракнете върху „купи сега“ или съответния подобен бутон, за да изпратите поръчката си до нас, Вие приемате обвързваща оферта във връзка с всички продукти във Вашата кошница. Ако приемем Вашата поръчка, ще получите имейл с автоматичен отговор за потвърждаване на покупката. Договорът за покупката се сключва с този имейл.

  Магазинът на Microsoft предлага различни опции за плащане, както е посочено на нашия Уеб сайт. Може да купувате продукти от Магазина на Microsoft с помощта на следните видове карти: Visa, MasterCard и American Express. Също така може да купувате продукти от Магазина на Microsoft чрез PayPal. Магазинът на Microsoft не приема чекове, платежни нареждания, Ваучери за подарък за стоки на дребно от Microsoft или други форми на плащане. В момента Ваучерите за подарък за стоки на дребно от Microsoft може да се използват само в участващите магазини за продажба на дребно на Магазина на Microsoft. Ние си запазваме правото да променяме опциите за плащане по всяко време и поради каквато и да е причина. Ако офертите се предлагат в местната Ви валута, а трябва да се заплатят в друга валута чрез международна кредитна карта, финалната цена във Вашата валута ще зависи от валутните курсове за чуждата валута, данъците и таксите, които се прилагат от банката Ви или от издателя на международната Ви кредитна карта. Тези транзакции може да подлежат на облагане с данъци и/или такси за международни транзакции, които не се начисляват от Магазина на Microsoft.

  Ако участвате в каквато и да е оферта с пробен период, може да отмените услугата до края на пробния период, с цел да избегнете начисляването на такса, освен ако не сме Ви уведомили за друго. Ако не сте отменили услугата в края на пробния период, може да Ви начислим такса за услугата.

 11. ПРАВИЛА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

  Настоящите правила за връщане на продукти са предоставени в допълнение на всякакви правни гаранции или други законни права за връщане на продукти, с които може да разполагате съгласно приложимите закони (вж. раздела „Гаранции за продукти“ по-долу). Според нашите критерии за връщане на продукти може да се оттеглите от договора за покупка и да изискате възстановяване на сумата без причина в рамките на тридесет (30) календарни дни. Периодът на оттегляне ще изтече тридесет (30) календарни дни след:

  • Електронното доставяне на продуктите до акаунта Ви и предоставянето им в наличност за изтегляне – за продуктите за изтегляне.
  • Щракването върху бутона за закупуване в процеса на закупуване – за абонаментите и услугите за изтегляне. Може да започнем да предоставяме абонамента или услугата незабавно при закупуване.
  • Доставката – за физическите продукти/продуктите, които не са за изтегляне.
  • Електронното доставяне на продуктите до акаунта Ви и предоставянето им в наличност за изтегляне – за предварително поръчаните продукти и абонаменти за изтегляне. Доставянето на продуктите – за предварително поръчаните физически продукти/продукти, които не са за изтегляне.
  • Доставката или предоставянето в наличност на последния продукт – в случай на обща поръчка или отделна доставка на продукти.
  • Доставката или предоставянето в наличност на последната партида или част – в случай на продукт, състоящ се от няколко партиди или части.
  • Доставката или предоставянето в наличност на първия продукт – в случай на редовна доставка на продукти в рамките на определен период от време.

  Ако приложимото право на Вашата страна Ви предоставят по-дълъг период на оттегляне, ще важи този период. Може понякога да удължим правото на период за оттегляне при наличие на празници или други периоди. Ако на нашия уеб сайт се рекламира по-дълъг период, ще важи рекламираният период.

  За да упражните правото си на оттегляне, трябва да ни информирате за решението си преди изтичането на периода на оттегляне. Свържете се с нас в Продажби и поддръжка, за да ни уведомите за решението си и за да инициирате процеса на връщане. Също така можете да използвате някой от приложените формуляри за оттегляне, но това не е задължително. Ако използвате този формуляр, подайте го по електронен път в рамките на посочения във формуляра период на оттегляне и незабавно ще Ви изпратим имейл с известие за получаването на формуляра. За да спазите срока за оттегляне, достатъчно е да ни изпратите съобщението си относно упражняването на правото Ви на оттегляне преди изтичането на периода на оттегляне.

  Ефекти от оттеглянето

  Ако упражните правото си на оттегляне, незабавно ще Ви възстановим сумите за всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи в резултат от избора на определен тип доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, който предлагаме), като във всеки случай ще извършим възстановяването не по-късно от тридесет (30) календарни дни след деня, в който сте ни информирали за решението си да се оттеглите от договора. Ще възстановяваме сумите по същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте приели друго; във всеки случай няма да Ви бъдат начислени такси в резултат на подобно възстановяване на разходи.

  Трябва незабавно да ни върнете стоките, като във всеки случай това трябва да се осъществи не по-късно от тридесет (30) календарни дни след деня, в който сте ни информирали за оттеглянето си от договора. Срокът ще се спази, ако ни върнете стоките преди изтичането на периода от тридесет (30) календарни дни. Може да отложим възстановяването на разходите, докато не получим обратно продуктите или докато не ни предоставите доказателство за изпращането на върнатите продукти – което от двете настъпи по-рано. Разходите по връщането ще са за наша сметка. Вие ще носите отговорност само за намалената стойност на стоките в резултат от работата с тях, с изключение на извършените необходими дейности за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

  Критерии за връщане на продукти

  Ще приемаме връщания на продукти, които покриват нашите изисквания за връщане на продукти. Като условие за оттеглянето, доколкото е разрешено от приложимото законодателство, важат посочените по-долу изисквания.

  Всички връщания трябва да са придружени от оригиналната разписка или документ за подарък, оригиналната документация, ръководства с инструкции, регистрация, части и компоненти (включително кабели, контролери и аксесоари), както и оригиналната опаковка на производителя. Ако връщате софтуер, трябва също така да включите всички носители и продуктови ключове. Според приложимото право невъзможността за включване на подобни продукти може да предотврати или да забави възстановяването на заплатената от Вас сума или може да доведе до начисляване на допълнителни такси, а Microsoft си запазва правото да откаже всяко връщане, ако то не съответства на критериите и условията за връщане. Всички продукти трябва да бъдат върнати, като за тях е положена съответната грижа (като например да не изглеждат износени или повредени и да са в състояние, което ни позволява да ги продадем повторно).

  За продуктите и абонаментите за изтегляне може да поискаме да подпишете и електронно писмо за унищожение като условие за оттеглянето от договора. За услугите – съответната услуга не трябва да е била доставена, извършена или консумирана от Вас. За софтуера и игрите – опакованият софтуер и видеоигри трябва да се върнат с непокътнат печат.

  За телефоните – може да ги върнете по време на периода за връщане, но носите отговорност да откажете услугата в рамките на указания период от Вашия доставчик – или доставчикът може да Ви начисли такса за преждевременно прекратяване. Това е правило на доставчика и ние нямаме влияние върху правилата за отказ на съответния доставчик. За картите с продуктови ключове („PKC“), закупени с компютри – те може да се връщат в рамките на периода за връщане като отделен продукт, при условие че не са били отваряни, изменяни или повредени. Ако върнете закупения компютър заедно с PKC, PKC също трябва да се върне.

  Магазинът на Microsoft няма да приема следните продукти за връщане: (i) персонализирани продукти: (ii) продукти от специални поръчки, които не са част от промоционална оферта за продажба на дребно от Магазина на Microsoft, (iii) използвани продукти, изменени продукти или видимо износени или повредени продукти, (iv) физически ваучери за подарък и карти за услуги и такива за изтегляне (т.е. карти за Skype, карти за Xbox Live), (v) извършени услуги, (vi) продукти за оперативна памет („RAM“), както и (vii) продукти в разпродажба или продукти с обозначения, като например „Финална разпродажба“ или „Не подлежи на връщане“.

  Допълнителни условия:

  Опция за надстройка и връщане. Ако сте закупили продукт, подлежащ на връщане, с опция за надстройка, връщането ще се приема в рамките на периода за връщане, като се прилагат специални процедури за връщане, както следва:

  • Ако връщате продукта преди пускането в оборот на надстройката, няма да получите надстройката.
  • Ако връщате продукта след пускането в оборот на надстройката, трябва да върнете както продукта, така и надстройката заедно.

  Промоции и пакети. За промоционалните продукти и пакети всички включени продукти и/или услуги трябва да се връщат заедно. Ако дадена услуга, включена в промоция и/или пакет, е използвана (например използван промоционален код), пълната цена на дребно на услугата ще се приспадне от сумата за възстановяване. При закупуване на даден пакет и връщане само на част от пакета отстъпката за пакета е невалидна, а общата отстъпка за пакета ще се приспадне от сумата за възстановяване.

  Лични данни. Microsoft не носи отговорност за включените лични данни във върнатите продукти. Уверете се, че личните Ви данни са премахнати от всички продукти преди връщането.

 12. ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДУКТИ

  Много от продуктите, които са налични в Магазина на Microsoft, се предоставят с гаранции от производителите. Прегледайте гаранциите от производителите за конкретни подробни данни относно разрешаването на проблеми, които се покриват от съответните гаранции. За някои продукти ще разполагате с опцията за закупуване на Разширен план за услуги срещу допълнително заплащане. За по-подробна информация вж. конкретните планове. В допълнение към това нашите продукти може да се предоставят с гаранции, от които според приложимото законодателство не може да се прави отказ, като например законова защита във връзка с неизправни, повредени или неправилно описани стоки или услуги. Всички търговски гаранции се издават в допълнение към тези права. Научете повече за Търговските гаранции и Законните права. Ако възникне проблем с Вашия продукт, свържете се с Продажби и поддръжка.

 13. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

  Можете да се свържете с нас, за да изискате информация за нашите продукти и услуги или за Вашите покупки, както и за да отправите запитвания за поддръжка на клиенти или други сродни проблеми или оплаквания чрез всеки от посочените начини за връзка на нашата страница Продажби и поддръжка.

 14. РЕЦИКЛИРАНЕ

  Вижте Рециклиране за подробности относно правилата на Microsoft за връщане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) във Вашата юрисдикция.

Условия, свързани както с използването на Магазина на Microsoft от Ваша страна, така и с продажбите към Вас

 1. ВАРИАЦИИ НА УСЛОВИЯТА

  Условията за използване и продажба, които са били в сила, когато сте се съгласили на тях, ще управляват покупката и ще служат като договор за покупко-продажба между нас. Microsoft може да актуализира Условията за използване и продажба преди следващата Ви покупка без известие за това. Преглеждайте текущите Условия за използване и продажба при всяко посещение на Магазина на Microsoft. Препоръчваме да запишете или разпечатате копие на Условията за използване и продажба за бъдеща справка и използване във връзка с Вашата покупка.

 2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ МАЛОЛЕТНИ

  Трябва да сте навършили пълнолетие съгласно държавата/територията на местожителство, за да закупувате продукти от Магазина на Microsoft.

 3. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Вашата лична информация и хронологията на Вашите покупки се третират в съответствие с Нашата Декларация за поверителност.

 4. ПОКАЗВАНЕ И ЦВЕТОВЕ НА ПРОДУКТА

  Microsoft се опитва да показва максимално реалистични цветове и изображения на продукта. Въпреки това, различните монитори на компютри показват цветовете по различен начин и не можем да гарантираме, че цветът, който виждате на монитора си, ще съответства на цвета на продукта.

 5. ГРЕШКИ НА САЙТА

  Работим усилено, за да публикуваме точно информацията, актуализираме редовно Уеб сайта и коригираме грешки, когато са открити такива. Въпреки това, всяко съдържание на нашия Уеб сайт може да е неправилно или неактуално по всяко време. Запазваме си правото да правим промени в Уеб сайта на Магазина на Microsoft по всяко време, вкл. цените на продуктите, спецификациите, офертите и наличността.

 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА

  Microsoft може да прекрати Вашия акаунт или използването на Уеб сайта на Магазина на Microsoft от Ваша страна по всяко време при наличие на основателни причини, включващи, но не само, нарушаване от Ваша страна на тези Условия за използване и продажба, или в случай, че Уеб сайтът вече не се управлява от Microsoft. Чрез използването на Магазина на Microsoft Вие се съгласявате да носите отговорност за всички поръчки, които правите, или такси, възникнали преди това прекратяване. Microsoft може да промени, прекрати или по друг начин временно да преустанови Магазина на Microsoft по всяко време, поради каквато и да е причина и без предварително известие за това към Вас. Ако подобна промяна, прекратяване или преустановяване засегне използването на Услугата или/продукта от Ваша страна или по друг начин наруши Вашия ред, се свържете с Магазина на Microsoft.

 7. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  УСЛОВИЯТА В ТОЗИ РАЗДЕЛ ВАЖАТ В МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР, РАЗРЕШЕН ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ТОЗИ РАЗДЕЛ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН И НЕ ЦЕЛИ ДА ОГРАНИЧИ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ДО СТЕПЕНТА, ПРИ КОЯТО МОЖЕМ ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС СЪГЛАСНО ЗАКОНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪГЛАСНО ВСЯКАКВИ ЗАКОННИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ).

  ПРОДУКТИТЕ, ПРОДАВАНИ В МАГАЗИНА НА MICROSOFT, ПОДЛЕЖАТ НА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАКОННИ ГАРАНЦИИ И, КЪДЕТО Е ПРИЛОЖИМО, ИМАТ ГАРАНЦИЯ САМО СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРИДРУЖАВА ПРОДУКТИТЕ.

  ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО ГАРАНТИРАНО В ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ В КОЯТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРИДРУЖАВА ПРОДУКТА, НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ.

  MICROSOFT ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ КОНКРЕТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ И НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИИ ЗА НИКАКВИ УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОДАВАЕМОСТТА ИЛИ ГОДНОСТТА ИМ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. MICROSOFT ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТАТА И ПОЛЗИТЕ НА ВСЯКО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖИМО ПРАВО ИЛИ ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ.

  МАГАЗИНЪТ НА MICROSOFT И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА, И КАКТО Е ПРИЛОЖИМО. НИТО MICROSOFT, НИТО НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ И НЕ ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ОСВЕН ИЗРИЧНО СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ ТУК, ОТНАСЯЩИ СЕ ЗА МАГАЗИНА НА MICROSOFT, ВКЛ. ЧЕ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА НА MICROSOFT ЩЕ БЪДЕ БЕЗ СМУЩЕНИЯ ИЛИ ГРЕШКИ. НЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ, ИЛИ ТАЗИ НА НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗМАМА, СМЪРТ ИЛИ ЛИЧНО НАРАНЯВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНОСТ.

  ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ЧРЕЗ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДОСТЪП ДО УЕБ САЙТА И/ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ПОКУПКИ ЧРЕЗ УЕБ САЙТА НЕ СТЕ РАЗЧИТАЛИ НА И НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ НИКАКВИ КОМПЕНСАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С КОЕТО И ДА Е ПИСМЕНО ИЛИ УСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ОСИГУРОВКА ИЛИ ГАРАНЦИЯ (НАПРАВЕНИ НЕВОЛНО ИЛИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ), КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО УПОМЕНАТИ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОДАЖБА, ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА MICROSOFT И/ИЛИ ПРАВИЛАТА НА МАГАЗИНА НА MICROSOFT.

 8. ОБЩИ ЗАКОНОВИ УСЛОВИЯ

  29.1   Тълкуване на Договора

  Ако във Вашата юрисдикция която и да е клауза на настоящия Договор (или приложението й по отношение на която и да е страна или при каквито и да е обстоятелства) е ограничена, забранена или неприложима, тази клауза ще бъде, по отношение на тази юрисдикция, неефективна, без да се засяга валидността или приложимостта на останалите клаузи в която и да е друга юрисдикция или без да се засяга прилагането им спрямо други страни/при други обстоятелства. Където е възможно, всяка подобна клауза ще се прилага в максималната степен, разрешена от закона, и ще се тълкува и прилага в най-малката степен, където е необходимо, за да е валидна. Други условия може да се прилагат, ако закупите продукти или услуги от други уеб сайтове на Microsoft.

  29.2   Възлагане

  Можем да възлагаме, прехвърляме или по друг начин да се разпореждаме с нашите права по настоящия Договор, изцяло или частично, по всяко време и без предварително известие към Вас. Вие нямате право да прехвърляте настоящия договор или каквито и да е права по него.

  29.3   Без облагодетелстване на трети лица

  Този Договор е в полза само на Вас и на нас. Той не е в полза на което и да е друго лице, с изключение на надлежните правоприемници.

  29.4   Искове

  Исковете трябва да се подават в изисквания от приложимите закони срок. Ако искът Ви не е подаден в срок, той се забранява завинаги.

  29.5   Известия и съобщения

  Вижте страницата Продажби и поддръжка на Уеб сайта за запитвания относно поддръжката на клиенти. За спорове се свържете с нас на адреса, посочен най-горе на тези Условия за използване и продажба.

  29.6   Приложимо право

  НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР И ВСИЧКИ ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И НЕДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НЕГО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИСКОВЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, НАРУШЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА, НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ И ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ И СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ЗАКОНИТЕ НА ИРЛАНДИЯ. С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ СТРАНИТЕ (ВИЕ И MICROSOFT) СЕ СЪГЛАСЯВАТ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ЮРИСДИКЦИЯ НА СЪДИЛИЩАТА В ИРЛАНДИЯ ЗА ВСЕКИ СПОР ИЛИ НЕДОГОВОРНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

 1. БЕЛЕЖКИ

  Известията за искове за нарушение на авторски права трябва да се изпращат на указания представител на Microsoft. За подробности и информация за връзка вж. Уведомления и процедура за подаване на искове за нарушение на авторски права на адрес: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. ВСИЧКИ ЗАПИТВАНИЯ, КОИТО СА ПОДАДЕНИ, НО НЕ СА ОТНОСИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА, НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ОТГОВОР.

Бележки за авторско право и търговски марки

Съдържанието на Уеб сайта и Услугата е защитено с авторски права на © 2015 Microsoft Corporation и/или нейните доставчици, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, САЩ. Всички права запазени. Ние или нашите доставчици притежаваме собствеността, авторските права и др. права на интелектуална собственост в Уеб сайта, Услугата и съдържанието. Microsoft и имената, емблемите и иконите на всички продукти и услуги на Microsoft може да са или търговски марки, или регистрирани такива на Microsoft в САЩ, Канада и/или др. държави.

Списък на търговските марки на Microsoft може да се намери на адрес:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Имената на действителни фирми и продукти може да са търговски марки на съответните им собственици. Всички права, които не са изрично предоставени в това споразумение, са запазени.


 
Обратно в началото
Имате въпроси?