Než vrátíte produkt

Narazíte-li na problém s produktem, před vrácením můžete využít další možnosti:

 • Online vyhledejte nápovědu na webu podpory společnosti Microsoft.
 • Publikujte příspěvek v diskusních skupinách společnosti Microsoft.
 • Jestliže potřebujete technickou podporu produktu, máte otázky k vaší objednávce nebo potřebujete pomoc se stažením a instalací softwaru, obraťte se na Prodej a podporu.

Zásady pro vracení produktů

Úplné zásady pro vrácení produktů v obchodě Microsoft Store jsou popsány zde. Naleznete je také na odkazu Podmínky použití a prodeje. Zásady vrácení jsou poskytovány navíc k veškerým právním zárukám nebo dalším zákonným právům na vrácení, které můžete mít podle zákonů (viz níže uvedená část Záruky za produkt).

Podle našich kritérií vrácení můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat refundaci finančních prostředků bez uvedení důvodu do třicet (30) kalendářních dnů. Termín odstoupení od smlouvy uplyne po třicet (30) kalendářních dnech od:

 • U produktů ke stažení začíná lhůta plynout dnem, kdy byly produkty dodány elektronicky na váš účet a byly zpřístupněny ke stažení.
 • U předplatných a služeb ke stažení začíná lhůta plynout dnem, kdy kliknete na tlačítko pro zakoupení v procesu platby pokladnou. Předplatné nebo službu můžeme začít poskytovat ihned při koupi.
 • U fyzických produktů, které nejsou ke stažení, začíná lhůta plynout dnem doručení.
 • U předem objednaných produktů ke stažení a předplatných začíná lhůta plynout dnem, kdy byly produkty dodány elektronicky na váš účet a byly zpřístupněny ke stažení. U předem objednaných fyzických produktů, které nejsou ke stažení, začíná lhůta plynout dnem doručení.
 • Jestliže jsou produkty objednány jednou objednávkou a dodány jednotlivě, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění posledního produktu.
 • Jestliže se produkty skládají z několika dávek nebo kusů, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění poslední dávky nebo posledního kusu.
 • V případě pravidelných dodávek produktů během definované časové lhůty, začíná lhůta plynout dnem dodání nebo zpřístupnění prvního produktu.

Jestliže příslušný zákon ve vaší zemi uděluje delší lhůtu odstoupení od smlouvy, platí předmětná lhůta ze zákona. Právo na odstoupení od kupní smlouvy můžeme prodloužit během prázdnin, svátků nebo v dalších obdobích. Jestliže naše webové stránky uvádějí delší období, platí uvedené období.

Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od kupní smlouvy, musíte nás informovat o svém rozhodnutí v průběhu 30denní lhůty. Chcete-li nás informovat o svém rozhodnutí a zahájit proces vrácení produktu, přečtěte si níže část Proces vrácení, kde naleznete pokyny. Abyste splnili konečný termín stanovené lhůty k odstoupení od kupní smlouvy, stačí, když nám zašlete své sdělení o odstoupení od smlouvy dříve, než stanovená lhůta uplyne.

Účinky odstoupení

Pokud uplatníte své právo na odstoupení, uhradíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na přepravné (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých volbou jiného přepravce, než je námi nabízený nejlevnější typ přepravy) bez zbytečného prodlení, do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy budeme informováni o vašem odstoupení od smlouvy. Refundace bude provedena stejnou metodou platby, jakou jste použili pro počáteční transakci, pokud nebudete výslovně souhlasit s jiným řešením; za všech okolností platí, že v důsledku této náhrady nebudete hradit žádné poplatky.

Zboží nám musíte zaslat zpět bez nepatřičného prodlení a za všech okolností ne později než 14 kalendářních dní ode dne, ve kterém nám sdělíte své odstoupení od této smlouvy. Termín je splněn, pokud odešlete zboží zpět před uplynutím lhůty 14 kalendářních dní. Položky po jejich přijetí zkontrolujeme a, pokud splňují naše kritéria vrácení, vrátíme vám prostředky stejným způsobem platby, který jste použili při koupi položky, a odešleme vám e-mail s oznámením o refundaci.

Vrácení peněz můžeme pozdržet, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud nám neposkytnete důkaz, že jste produkty odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení poneseme my. Vy jste pouze povinni nést náklady za sníženou hodnotu zboží, která je výsledkem jiné než nejnutnější manipulace potřebné ke zjištění povahy, charakteristik a funkce zboží.

Kritéria vrácení

Umožňujeme vrácení položek, které splňují naše kritéria vrácení. Podmínkou odstoupení od smlouvy a v rozsahu povoleném zákonem platí následující požadavky.

Všechny produkty musí být vráceny s přiměřenou péčí, která byla věnována (například nesmí jevit známky opotřebení nebo poškození a musí být ve stavu, který umožňuje jejich další prodej). Všechny vrácené produkty musí mít přiloženu původní stvrzenku nebo dárkovou stvrzenku, dále původní dokumentaci, návody k použití, registraci, díly a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a originální obal od výrobce. Jestliže vracíte software, musíte rovněž přiložit veškerá média a kódy kód Product Key. Pokud v souladu s příslušnými právními ustanoveními nepřiložíte tyto položky, může být refundace opožděna nebo mohou být účtovány dodatečné poplatky. V případě, že nebudou splněny podmínky vrácení, společnost Microsoft si vyhrazuje právo zamítnout jakékoli vrácení.

Obchod Microsoft Store nepřijme vrácení následujících položek: (i) položky, které byly upraveny nebo přizpůsobeny: (ii) položky zvláštní objednávky, které nejsou součástí propagační maloobchodní prodejní nabídky obchodu Microsoft Store, (iii) položky, které byly používány, změněny nebo vykazují poškození opotřebením, (iv) fyzické nebo stáhnutelné dárkové poukazy a poukazy ke službě či předplatnému (např. poukazy pro služby Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, Windows Store), (v) provedené služby, (vi) produkty pamětí RAM (Random Access Memory) a (vii) výprodejové položky či položky s označením „Doprodej“ nebo „Nelze vrátit“.

Další podmínky:

Produkty ke stažení a předplatné. U produktů oprávněných ke stažení a předplatných od vás jako podmínku vrácení můžeme požadovat podpis elektronického potvrzení o zničení, aby bylo zajištěno, že jste produkt odinstalovali a nemáte v držení jeho kopie. Kód Product Key k těmto produktům bude zablokován a daný software nebudete moci v budoucnosti instalovat ani používat.

Služby. Abyste mohli uplatnit vrácení, služba nesmí být dodána, uskutečněna ani vámi spotřebována.

Software a hry. V případě softwaru a her musí být veškerý krabicový software či videohry vráceny s neporušenou pečetí.

Telefony. Telefony lze vrátit během naší lhůty na vrácení, ale sami odpovídáte za zrušení služby poskytované vaším operátorem během specifikované doby, nebo může být operátor oprávněn účtovat vám poplatky za předčasné ukončení služby. To je součástí zásad operátora a my nemáme žádný vliv na jejich zásady při rušení služby.

Karty s kódem Product Key („PKC“). Karty s kódem Product Key („PKC“) zakoupené s počítačem lze vrátit v rámci lhůty pro vrácení jako samostatně poskytnutou položku, pokud nebyly otevřeny, změněny nebo poškozeny. Vrátíte-li počítač, který jste zakoupili s kartou PKC, musí být vrácena i karta PKC.


Možnosti upgradu a vrácení. Jestliže zakoupíte produkt s možností upgradu, na který by se jinak vztahovala možnost vrácení, vrácení bude možné v průběhu období vrácení a platí při něm následující zvláštní postupy:
 • Jestliže vrátíte produkt před uvolněním upgradu, upgrade neobdržíte.
 • Jestliže vrátíte produkt po uvolnění upgradu, musíte vrátit produkt i upgrade současně.

Propagační akce a balíčky. U propagačních položek a balíčků musí být vráceny všechny předmětné produkty nebo služby současně. Jestliže byla služba zahrnutá do propagační akce a/nebo balíčku využita (například byl použit propagační kód) nebo propagační akce a/nebo balíček zahrnují nevratnou položku, od refundované částky bude odečtena plná maloobchodní hodnota této služby a/nebo nevratné položky. Jestliže bude zakoupen balíček a pouze část balíčku bude vrácena, sleva na balíček je neplatná a celá sleva na balíček bude odečtena od refundované částky.

Nabídky s dobou na vyzkoušení. Jestliže se účastníte kterékoliv nabídky s dobou na vyzkoušení, musíte zrušit službu ke konci zkušební doby, aby nevznikaly nové poplatky, s výjimkou případů, kdy vás budeme informovat jinak. Jestliže nezrušíte službu ke konci doby na vyzkoušení, opravňujete nás účtovat vám vaším způsobem platby poplatek za službu.

Osobní údaje. Microsoft neodpovídá za žádné osobní údaje obsažené ve vracených položkách. Před vrácením zajistěte, aby ze všech položek byly odstraněny vaše osobní údaje.

Postup vrácení

Proces vrácení většiny položek objednaných na tomto webu lze ihned zahájit online. Chcete-li zahájit proces vrácení, přejděte do Historie objednávek a postupujte podle instrukcí. O vrácení můžete také požádat telefonicky. Můžete také použít přiložený formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Jeho použití však není povinné. Pokud se rozhodnete použít tento formulář, odešlete ho na e-mailovou adresu uvedenou na formuláři. Poté vám neprodleně zašleme e-mailem oznámení o přijetí.

Upozorňujeme, že v souladu s našimi postupy v oblasti ochrany osobních údajů a zabezpečení si zrušení a refundace u některých produktů mohou vyžadovat telefonické potvrzení.

Online

 1. Chcete-li zahájit proces vrácení on-line, přejděte do nabídky Historie objednávek.
 2. U položek, které lze vrátit online, klikněte na odkaz pro vrácení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 3. Po dokončení vrácení si vytiskněte štítek pro vrácení (pokud je třeba).
 4. Přilepte jej na balíček. Dříve použité štítky pro sledování na balíčku zakryjte nebo odstraňte.
 5. V případě vrácení z Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska počkejte po dobu 1 pracovního dne na doručení faktury e-mailem.
 6. Předejte balíček a fakturu (je-li třeba) přepravci UPS. Vyhledejte přepravní centrum společnosti UPS ve svém okolí.
 7. Odešlete jej pomocí UPS.

Jakmile bude vrácení dokončeno, odešleme vám e-mail s potvrzením o vrácení.

Telefonicky

Požádejte pracovníka služeb Prodeje a podpory o vrácení ve denní (30) třicet lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy. Jakmile podle pokynů pracovníka podpory dokončíte proces vrácení, bude vám zaslán e-mail s potvrzením o vrácení.

Stav vrácení

Přejděte do části Historie objednávky nebo se obraťte na oddělení Prodeje a podpory.

Záruky na produkty

Řada produktů dostupných v obchodu Microsoft Store je vybavena zárukami výrobce. Konkrétní podrobnosti ke způsobu řešení problémů, jež jsou kryty těmito zárukami, naleznete v materiálech k zárukám od výrobců. U některých produktů budete mít možnost zakoupit za příplatek Rozšířený plán služeb. Podrobnosti naleznete v jednotlivých plánech.

Naše produkty mohou být navíc vybaveny zárukami, které nelze odmítnout podle zákona, například zákonná ochrana vztahující se na vadné nebo nesprávně popsané zboží nebo služby. Veškeré komerční záruky jsou navíc k těmto právům. Další informace o obchodních zárukách a právech.

V případě potíží s vaším produktem se obraťte na oddělení Prodeje a podpory.

 
Zpět nahoru
Máte nějaké dotazy?