PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PRODEJE

Datum aktualizace: říjen 2015


Vítejte na webu Microsoft Online Store na adrese www.microsoftstore.com („web Microsoft Store“ nebo „web“). Microsoft Store je web provozovaný společností Microsoft Ireland Operations Limited, která sídlí na adrese The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (dále jen „Microsoft“, „my“, „nás“, „naši“).

Prostřednictvím webu Microsoft Store vám společnost Microsoft poskytuje přístup k různým prostředkům, k nimž patří web, informace o softwaru, službách a dalším zboží, které může, ale nemusí být k dispozici k zakoupení, oblasti pro stahování, software a nástroje (souhrnně „služby“). Na služby včetně veškerých aktualizací, vylepšení, nových funkcí anebo nově přidaných vlastností webu se vztahují tyto podmínky používání a prodeje („podmínky používání prodeje“). Použitím webu, zakoupením produktů z webu Microsoft Store nebo použitím jakýchkoli služeb přijímáte tyto podmínky používání a prodeje, prohlášení společnosti Microsoft o ochraně osobních údajů (viz oddíl OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ níže) a všechny další příslušné podmínky a ujednání, zásady a výluky nacházející se v této smlouvě a na webech souvisejících odkazů (souhrnně „zásady webu Microsoft Store“) a souhlasíte s nimi. Zásady webu Microsoft Store také naleznete přímo na webu Microsoft Store. Doporučujeme vám si zásady webu Microsoft Store pozorně prostudovat. Tyto podmínky používání a prodeje, prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft a zásady webu Microsoft Store („smlouva“) představují úplnou smlouvu mezi vámi a společností Microsoft a nahrazují veškeré předchozí dohody, přísliby, záruky, garance, prohlášení a sdělení jakékoli povahy, písemné i ústní, týkající se předmětu smlouvy.

Podmínky související s vaším používáním webu Microsoft Store

 1. OMEZENÍ NA OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ

  Není-li uvedeno jinak, jsou web Microsoft Store a služby určeny pro vaše osobní a nekomerční používání. Jakékoli informace nebo služby získané z webu nebo služeb Microsoft Store nesmíte komerčně distribuovat, publikovat, licencovat ani prodávat.

 2. POZNÁMKA K DOKUMENTŮM, KTERÉ JSOU K DISPOZICI NA WEBU MICROSOFT STORE

  Uděluje se oprávnění používat dokumenty z webu Microsoft Store (například dokumenty white paper, tiskové zprávy, datové listy a nejčastější dotazy) za předpokladu, že (1) ve všech kopiích budou uvedeny následující informace o autorských právech: „© 2015 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena“ a budou obsahovat jak informace o autorských právech, tak i toto sdělení k oprávněním, (2) takové dokumenty získané prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb budou užívány výhradně k informativním a nekomerčním nebo osobním účelům a nebudou kopírovány ani publikovány v žádném síťovém počítači ani vysílány prostřednictvím žádného média, není-li toto povoleno výjimkami podle příslušného autorského práva, a (3) žádné dokumenty nebudou nijak upravovány. Akreditované vzdělávací instituce, např. instituce poskytující základní a střední vzdělání, univerzity, soukromé a státní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat dokumenty pro distribuci při výuce. Distribuce mimo výuku je podmíněna výslovným písemným svolením společnosti Microsoft. Použití k jakémukoli jinému účelu je výslovně zakázáno zákonem a může mít za následek závažné občanskoprávní nebo trestněprávní postihy. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami.

  Součástí výše uvedených dokumentů není návrh ani rozvržení webu Microsoft.com, tohoto webu ani jiného webu, který vlastní, provozuje, licencuje nebo řídí společnost Microsoft. Prvky webů společnosti Microsoft, včetně tohoto webu, jsou chráněny firemním vzhledem, ochrannou známkou, zákony na ochranu před nekalou soutěží a dalšími právními předpisy a nesmějí být vcelku ani zčásti kopírovány ani napodobovány. Žádná loga, grafické prvky, zvuk ani obraz z kteréhokoli webu společnosti Microsoft včetně tohoto webu nesmějí být kopírovány, přenášeny ani zpřístupněny bez výslovného svolení společnosti Microsoft nebo podle rozhodného práva.

  Dokumenty a související grafické prvky zveřejněné prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Ke zde uvedeným informacím jsou pravidelně přidávány změny. Společnost Microsoft a její příslušní dodavatelé mohou zde popsané produkty a programy kdykoli vylepšovat nebo v nich provádět změny.

 3. ČLENSKÝ ÚČET, HESLO A ZABEZPEČENÍ

  Vyžaduje-li web Microsoft Store nebo některá ze služeb, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace a poskytnout nám v jeho rámci aktuální, úplné a správné informace podle pokynů příslušného registračního formuláře. Rovněž si zvolíte heslo a uživatelské jméno. Jako podmínka otevření účtu od vás také může být vyžadováno přijetí smlouvy o poskytování služeb nebo samostatných podmínek používání. Jste odpovědní za uchování důvěrnosti údajů o vašem účtu a hesle a máte odpovědnost za všechny aktivity, které probíhají pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete neprodleně informovat společnost Microsoft o jakémkoli neoprávněném užívání vašeho účtu nebo o jiném porušení zabezpečení.

 4. VYLOUČENÍ NEZÁKONNÉHO A ZAKÁZANÉHO POUŽÍVÁNÍ

  Užívání služeb je podmíněno tím, že nám zaručíte, že služby nebudete užívat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a sděleními. Služby nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit jakýkoli server společnosti Microsoft, a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání žádné z těchto služeb. Nesmíte se pokoušet o získání neoprávněného přístupu k jakýmkoli službám, jiným účtům, počítačovým systémům ani sítím připojeným k jakémukoli serveru společnosti Microsoft nebo jakékoli službě prolomením ochrany, neoprávněným shromažďováním dat ani jinými způsoby. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím služeb záměrně zpřístupněny, ani se pokoušet o jejich získání. Služby nesmíte užívat způsobem, který by porušoval práva třetích stran, mimo jiné včetně úmyslného poškozování fyzické či právnické osoby včetně společnosti Microsoft.

  Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, považuje-li takové zveřejnění za nezbytné pro splnění požadavků příslušných zákonů, předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály jako celek i po částech, pokud k takovému počínání existuje přiměřený důvod.

 5. MATERIÁLY, KTERÉ POSKYTNETE WEBU MICROSOFT STORE NEBO NA WEBU VYSTAVÍTE

  Společnost Microsoft si nenárokuje vlastnické právo na materiály, které jí poskytnete (včetně názorů, hodnocení a doporučení) nebo které vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete do kterékoli služby nebo jejích přidružených služeb k posouzení veřejností nebo členy libovolné veřejné či soukromé komunity (jednotlivě „příspěvek“, souhrnně „příspěvky“). Společnost Microsoft je však oprávněna používat vaše předložené údaje včetně vašeho jména za účelem, za kterým byly předloženy.

  V souvislosti s používáním vašich předložených údajů nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna vystavit ani použít žádný z příspěvků, které případně poskytnete, a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.

  Zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v těchto podmínkách používání a prodeje, včetně všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvky poskytnout, zveřejnit, odeslat, zadat či vystavit.

 6. ZÁSADY NAKLÁDÁNÍ S NEVYŽÁDANÝMI NÁVRHY

  Společnost Microsoft ani její zaměstnanci nepřijímají žádné nevyžádané návrhy včetně návrhů na nové inzertní a propagační kampaně, nové produkty nebo technologie, procesy, materiály, marketingové plány nebo nové názvy produktů, a ani se jimi nezabývají. NEZASÍLEJTE ŽÁDNÁ PŮVODNÍ UMĚLECKÁ DÍLA, NÁVRHY, VZORKY, UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. Výhradním účelem těchto zásad je vyloučit možné nedorozumění nebo spor v případě, že by se produkty nebo marketingové strategie společnosti Microsoft podobaly návrhům, které byly společnosti Microsoft zaslány. Společnosti Microsoft ani žádnému jejímu zaměstnanci proto nezasílejte žádné nevyžádané návrhy.

  Pokud takové návrhy a materiály zašlete navzdory naší žádosti, abyste je nezasílali, vezměte na vědomí, že společnost Microsoft vám za ně neposkytne žádnou odměnu a nezaručí, že s nimi bude nakládáno jako s materiály, které jsou důvěrné nebo chráněné vlastnickými právy.

 7. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

  Web Microsoft Store může obsahovat odkazy na weby třetích stran umožňující opuštění tohoto webu. Odkazované weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft neodpovídá za jejich obsah, za odkazy na odkazovaném webu ani za změny nebo aktualizace takových webů. Společnost Microsoft poskytuje tyto odkazy pouze v zájmu usnadnění a zahrnutí libovolného odkazu neznamená, že společnost Microsoft dotyčný server schvaluje. Užívání webů třetích stran může podléhat podmínkám a ujednáním těchto třetích stran.

Podmínky související s prodejem produktů

 1. GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOST

  Web Microsoft Store je určen pro zákazníky, kteří sídlí v oblastech obsluhovaných daným webem. Oblasti, do kterých můžeme zasílat produkty, mohou být omezeny podle našich zásad doručování. Nutnou podmínkou pro dokončení nákupu je uvedení platné fakturační a dodací adresy v této oblasti. Další informace naleznete v části Objednávky.

 2. POUZE PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

  Produkty mohou z webu Microsoft Store kupovat pouze koncoví uživatelé. Prodejci nejsou k nákupům z tohoto webu oprávněni.

 3. OMEZENÍ VÝVOZU

  Na produkty zakoupené z webu Microsoft Store (včetně hardwaru, softwaru a položek ke stažení) se mohou vztahovat zákony a předpisy upravující cla a omezení vývozu. Souhlasíte, že budete dodržovat všechny mezinárodní a místní zákony a předpisy, které se vztahují na tyto produkty.

 4. PŘESNOST FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACÍ O ÚČTU

  Souhlasíte s tím, že pro všechny nákupy provedené na webu Microsoft Store poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete informace o svém účtu a ostatní informace, včetně vaší e-mailové adresy nebo čísel a dat vypršení platnosti vašich platebních karet, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby v souvislosti s vašimi transakcemi.

 5. DOSTUPNOST PRODUKTŮ A OMEZENÍ MNOŽSTVÍ A OBJEDNÁVEK

  Ceny a dostupnost produktů se mohou kdykoli a bez předchozího sdělení změnit, nicméně vždy budete platit cenu, která byla zobrazena v okamžiku potvrzení vaší objednávky. Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu zavést omezení množství, které je možné zakoupit, na jednu objednávku, jeden účet, jednu platební kartu, jednu osobu nebo jednu domácnost, přičemž o tomto omezení budete informováni na webu nebo před potvrzením objednávky.

  Společnost Microsoft může kdykoli odmítnout nebo zamítnout jakoukoli objednávku, vrátit vám celou částku zaplacenou za objednávku, a to z oprávněných důvodů, které mohou zahrnovat mimo jiné případy, kdy nesplníte podmínky stanovené v okamžiku objednávky, pokud vaši platbu nelze zpracovat, jestliže vámi objednané produkty a služby nejsou k dispozici nebo pro zřejmé důvody uvedené na webu nebo vzniklé v souvislosti s objednávkou. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, bude při vrácení částky nebo dobropisu použit stejný způsob platby a účet, které byly použity při podání objednávky. Pokud vám nedokážeme dodat objednané produkty nebo služby, obrátíme se na vás a nabídneme vám ke zvážení alternativní produkt. Jestliže se nerozhodnete zakoupit alternativní produkt, zrušíme vaši objednávku. V případě zřejmé chyby na webu nebo chyby vzniklé v souvislosti s objednávkou si vyhrazujeme právo chybu napravit a účtovat správnou cenu. V taktovém případě se na vás obrátíme a nabídneme vám možnost zakoupit produkt za správnou cenu nebo zrušit objednávku.

  Není-li v okamžiku zadání vaší objednávky uvedena konkrétní dodací lhůta, vaše produkty a služby budou doručeny bez zpoždění a nejpozději do třiceti (30) dnů od data objednávky. Pokud přepravce poskytne uspokojivý doklad o doručení na zadanou adresu, neneseme odpovědnost za žádné nedoručené balíčky. Další informace naleznete v části Objednávky.

 6. ZAKOUPENÍ SOFTWARU A LICENČNÍ PODMÍNKY

  Veškerý software, který je k dispozici ke stažení z webu Microsoft Store („software“), a ostatní zboží (včetně služeb), které je k dispozici prostřednictvím webu Microsoft Store nebo služeb, jsou díla společnosti Microsoft anebo jejích dodavatelů chráněná autorským zákonem. Při zakoupení softwaru kupujete místo samotného softwaru licenci k jeho užívání. Pro licence na software zakoupené na webu Microsoft Store platí licenční smlouvy, které jsou s daným softwarovým produktem dodávány („licenční smlouva“). V okamžiku instalace softwaru bude od vás požadován souhlas s podmínkami a ujednáními licenční smlouvy.

  POKUD PŘED OTEVŘENÍM SOFTWARU POŽADUJETE KOPII PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVY, KONTAKTUJTE WEB MICROSOFT STORE (VIZ ODDÍL SDĚLENÍ A KOMUNIKACE NÍŽE). TATO SLUŽBA JE ZDARMA.

  Jakékoli rozmnožování nebo další distribuce softwaru či zboží, které není v souladu s příslušnou licenční smlouvou a rozhodným právem, je výslovně zakázáno a může být přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno v maximální možné míře.

  PRO PRAKTICKÉ ÚČELY MŮŽE SPOLEČNOST MICROSOFT JAKO SOUČÁST WEBU MICROSOFT STORE NEBO SLUŽEB NEBO V RÁMCI SOFTWARU ČI ZBOŽÍ DÁT K DISPOZICI NÁSTROJE URČENÉ K PŘÍMÉMU UŽÍVÁNÍ NEBO KE STAŽENÍ, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ ZAKOUPENÉHO PRODUKTU ČI SLUŽEB. SPOLEČNOST MICROSOFT V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, POKUD JDE O PŘESNOST VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ POCHÁZEJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ A POMOCNÝCH PROGRAMŮ.

  Při užívání nástrojů a pomocných programů zpřístupněných na webu Microsoft Store nebo služeb nebo v softwarových produktech či zboží respektujte práva duševního vlastnictví ostatních.

 7. ELEKTRONICKÉ STAHOVÁNÍ SOFTWARU

  Produkty určené pro elektronické stažení („produkty ESD“) jsou dodávány tak, že je vám ve vašem účtu Microsoft (dříve označován jako „Windows Live ID“) přidruženém k nákupu produktu dán k dispozici odkaz pro stažení. Podle ustanovení předchozího odstavce vám odkaz pro stažení a související digitální kód uložíme v účtu Microsoft na dobu tří (3) let od data zakoupení. Na produkty ESD poskytované formou předplatného se mohou vztahovat jiné podmínky a práva k uložení, které je třeba při odběru přečíst a potvrdit.

  Souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli zrušit nebo upravit náš program pro ukládání digitálních kódů. Souhlasíte také s tím, že z oprávněných důvodů můžeme přestat podporovat ukládání kódů pro jeden či více produktů, mimo jiné na konci životního cyklu podpory produktu. Poté již nebudete mít k odkazu pro stažení ani k digitálnímu kódu přístup. Pokud náš program zrušíme nebo jej upravíme tak, že již nebudete mít přístup k odkazu pro stažení nebo k digitálním kódům ve svém účtu, upozorníme vás alespoň 90 dnů předem s použitím kontaktních údajů pro související účet společnosti Microsoft.

 8. DALŠÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ

  Kromě softwaru a produktů ESD mohou být na webu Microsoft Store k dispozici k zakoupení nebo vyzkoušení další produkty a služby, na které se mohou vztahovat samostatné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, podmínky používání, podmínky poskytování služeb nebo jiné podmínky a ujednání. Pokud takové produkty zakoupíte nebo použijete, může být od vás vyžadován také souhlas s těmito podmínkami jako podmínka jejich zakoupení, instalace nebo použití.

 9. PRODUKTY S AUTOMATICKÝM PRODLOUŽENÍM

  Pokud jsou automatická prodloužení ve vaší zemi nebo oblasti povolena, můžete si od nás zakoupit předplatné s automatickým obnovením. Pokud si takové produkty s předplatným zakoupíte a poskytnete nám údaje o způsobu platby, (i) prohlašujete, že jste k použití poskytnutého způsobu platby oprávněni a že veškeré vámi uvedené fakturační údaje jsou pravdivé a přesné; (ii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala poplatky za služby k úhradě pomocí vašeho způsobu platby; a (iii) opravňujete společnost Microsoft k tomu, aby vám účtovala použití veškerých placených součástí služeb, ke kterým jste se zaregistrovali v době platnosti této smlouvy. Před automatickým prodloužením produktů s předplatným vás budeme informovat e-mailem. Poté, co vás informujeme o automatickém prodloužení předplatného, můžeme vaše služby automaticky prodloužit a účtovat vám po dobu prodloužení cenu služeb aktuální při prodloužení. Současně vás upozorníme, že vám budeme prodloužení služeb účtovat k úhradě pomocí vašeho vybraného nastavení způsobu platby, bez ohledu na to, zda bylo v den prodloužení registrováno, nebo poskytnuto později. Také vám poskytneme pokyny k případnému zrušení služeb. Služby musíte zrušit před datem prodloužení, aby vám nebylo prodloužení naúčtováno.

 10. CENA A PLATBA

  Cena produktů na webu Microsoft Store bude taková, jaká je na webu uvedena. Máme-li ve vaší zemi nebo oblasti maloobchodní prodejnu Microsoft Store, ceny, skladba produktů a propagační nabídky nabízené na webu se mohou kdykoli lišit od nabídky v našich maloobchodních prodejnách. Společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená online bude k dispozici nebo uznána také v maloobchodní prodejně. Stejně tak společnost Microsoft nezaručuje, že cena, produkt nebo propagační akce nabízená v maloobchodní prodejně bude k dispozici nebo uznána také online.

  Ceny na webu Microsoft Store jsou stanoveny na základě prodeje softwaru a hardwaru jednotlivým koncovým uživatelům. Provádíte-li nákup pro obchodní společnost, vzdělávací instituci nebo organizaci státní správy, vyžádejte si od nás další informace o našich multilicenčních programech.

  Web Microsoft Store nenabízí záruku vyrovnání ceny. Nebude upravovat cenu tak, aby se vyrovnala ceně nabízené pro stejné položky jinými prodejci.

  Můžeme vám nabídnout možnost předběžné objednávky produktu z našeho webu, než bude produkt k dispozici k zakoupení. Pro předběžnou objednávku je vyžadována kreditní karta, ale částka bude z vaší karty stržena až po expedici objednávky nebo zpřístupnění produktu ke stažení. V důsledku vaší předběžné objednávky však může být na vaši kreditní nebo debetní kartu uplatněna blokace pro stržení peněz nebo z ní může být odečten malý dočasný poplatek. Upozorňujeme, že z vaší karty nemůžeme strhnout částku a objednávku dokončit, pokud mezi datem předběžné objednávky položky a datem, kdy položka bude dostupná, vyprší platnost vaší karty. Zajistěte, aby vaše fakturační a kontaktní údaje byly vždy aktuální. Pokud se v době od podání předběžné objednávky do data, kdy bude produkt k dispozici k odeslání nebo stažení, nabízená cena produktu sníží, bude vám účtována nižší cena. Pokud zaznamenáte, že jsme snížili cenu položky, kterou jste si nedávno předobjednali, kontaktujte služby prodeje a podpory a obdržíte náhradu ve formě peněz či zboží ve výši rozdílu.

  Před tím, než budou předobjednané položky k dispozici ke stažení nebo zpracovány k expedici, lze předběžné objednávky kdykoli zkontrolovat, aktualizovat nebo zrušit. Chcete-li předběžnou objednávku zkontrolovat, aktualizovat nebo zrušit, kontaktujte služby prodeje a podpory. Na webu označíme, zda se na konkrétní produkt vztahují jiné podmínky objednávky. Jakmile bude produkt odeslán nebo bude k dispozici ke stažení, budou platit naše běžné zásady vrácení produktů. Další informace naleznete v části Objednávky.

  Ceny uvedené na webu zahrnují všechny daně a poplatky („daně“), které se na váš nákup mohou vztahovat. Ceny uvedené na webu nezahrnují žádné poplatky za doručení. Další příslušné náklady nebo poplatky budete muset výslovně schválit. Poplatky za doručení (nebo případné další poplatky) budou přidány k částce vašeho nákupu a zobrazeny na stránce pro dokončení nákupu. Před potvrzením nákupu budete mít příležitost zkontrolovat všechny poplatky za doručení a jiné příslušné poplatky, které se na váš nákup vztahují. Všechny položky ve vašem nákupním košíku jsou zobrazeny s použitím aktuální ceny položky.

  Produkty nabízené na webu Microsoft Store nepředstavují závazné nabídky. Kliknutím na odkaz „Koupit“ nebo na tlačítko s odpovídajícím významem, kterým nám odešlete objednávku, vytvoříte závaznou objednávku, která se vztahuje na všechny produkty ve vašem košíku. Pokud vaši objednávku přijmeme, obdržíte automaticky generovaný e-mail s potvrzením o nákupu. Tímto e-mailem potvrzujeme nákupní smlouvu.

  Web Microsoft Store nabízí různé možnosti placení, které jsou stanoveny na našem webu. Položky lze na webu Microsoft Store nakupovat pomocí jakéhokoli z následujících typů karet: Visa, MasterCard a American Express. Nakupovat lze také s využitím služby PayPal. Na webu Microsoft Store nejsou přijímány šeky, peněžní poukázky, dárkové poukázky společnosti Microsoft a jiné formy plateb. Dárkové poukázky společnosti Microsoft mohou být momentálně použity pouze v maloobchodních prodejnách společnosti Microsoft. Vyhrazujeme si právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu naše možnosti placení změnit. Pokud jsou nabídky zveřejněny ve vaší místní měně a uhrazeny v jiné měně pomocí mezinárodní kreditní karty, bude konečná cena ve vaší místní měně záviset na směnném kurzu, daních a poplatcích aplikovaných vaší bankou nebo společností, která vaši mezinárodní kreditní kartu vystavila. Na tyto transakce se mohou vztahovat daně nebo poplatky z mezinárodních transakcí, které nejsou účtovány webem Microsoft Store.

  Pokud vás nebudeme informovat jinak, musíte v případě, že využíváte jakoukoli nabídku zkušební doby, zrušit služby před koncem této zkušební doby, jinak vám budou za služby účtovány poplatky. Pokud na konci této zkušební doby nezrušíte službu, můžeme vám začít účtovat užívání služby.

 11. ZÁSADY VRÁCENÍ PRODUKTŮ

  Tyto zásady vrácení produktů jsou poskytovány jako doplněk právních záruk nebo jiných práv na vrácení zboží, která můžete mít ze zákona (viz oddíl Záruky produktu níže). Na základě našich kritérií pro vrácení produktů můžete od kupní smlouvy bez udání důvodu odstoupit a požádat o vrácení peněz, a to do třicet (30) kalendářních dnů. Toto období vyprší po třicet (30) kalendářních dnech od:

  • V případě produktů ke stažení v okamžiku, kdy jsou produkty elektronicky doručeny do vašeho účtu a zpřístupněny ke stažení.
  • V případě předplatného a služeb ke stažení v okamžiku, kdy kliknete na tlačítko Koupit v procesu nákupu. Předplatné nebo službu můžeme začít poskytovat ihned po nákupu.
  • V případě fyzických produktů nebo produktů, které nejsou ke stažení, v okamžiku doručení.
  • V případě předobjednaných produktů ke stažení a předplatných v okamžiku, kdy jsou produkty elektronicky doručeny do vašeho účtu a zpřístupněny ke stažení. V případě předobjednaných fyzických produktů nebo produktů, které nejsou ke stažení, v okamžiku doručení produktů.
  • V případě produktů objednaných v rámci jedné objednávky a doručených odděleně v okamžiku doručení nebo zpřístupnění posledního produktu.
  • V případě produktu, který zahrnuje více šarží nebo kusů, v okamžiku doručení nebo zpřístupnění poslední šarže nebo kusu.
  • V případě běžného doručení produktů během definovaného období v okamžiku doručení nebo zpřístupnění prvního produktu.

  Pokud máte podle rozhodného práva ve vaší zemi nárok na delší období pro odmítnutí produktu, platí toto období. Lhůtu pro vrácení můžeme prodloužit během svátků nebo jiných období. Pokud je na našem webu oznámena delší lhůta pro vrácení, bude tato oznámená lhůta pro vrácení platit.

  Chcete-li uplatnit právo na odmítnutí, musíte nás o svém rozhodnutí informovat před uplynutím určeného období. Obraťte se na naše služby prodeje a podpory a sdělte nám své rozhodnutí, abychom mohli zahájit proces vrácení. Můžete také použít jeden z přiložených formulářů vrácení, ale není to povinné. Pokud tento formulář použijete, odešlete jej elektronicky během období vrácení uvedeného ve formuláři a my vám ihned zašleme e-mail s potvrzením o přijetí. Chcete-li splnit termín vrácení, stačí sdělení o využití práva na odmítnutí zaslat před uplynutím určeného období.

  Platnost odstoupení

  Pokud využijete svého práva na odstoupení, uhradíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vaší volby typu doručení jiného než nejlevnějšího způsobu standardního doručení, který nabízíme), a to bez prodlení a nejpozději do třicet (30) kalendářních dní ode dne, ke kterému jste nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovali. Nebude-li výslovně dohodnuto jinak, bude při vrácení částky použit stejný způsob platby, který jste použili při počáteční transakci. S takovým vrácením částky nebudou spojeny žádné další poplatky.

  Zboží nám musíte zaslat bez zbytečného prodlení a nejpozději do třicet (30) kalendářních dní ode dne, ke kterému jste nás o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovali. Tento termín dodržíte, pokud nám zboží zašlete před vypršením období třicet (30) kalendářních dní. Vrácení částky můžeme pozastavit, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz o zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží neseme my. Nesete odpovědnost pouze ve výši omezené hodnoty zboží, která je založena na jiné manipulaci se zbožím než na té, která je nezbytná k zjištění povahy, vlastností a funkcí zboží.

  Kritéria pro vrácení

  Uznáme vratky, které splňují naše kritéria pro vrácení. Jako podmínky odstoupení a v rozsahu stanoveném rozhodným právem platí následující požadavky.

  Součástí všech vracených položek musí být původní stvrzenka nebo stvrzenka dárkového balení, původní dokumentace, návody k použití, registrace, součásti a komponenty (včetně kabelů, ovladačů a příslušenství) a původní obal. Pokud vracíte software, musíte také zahrnout veškerá média a produktové klíče. V souladu s rozhodným právem může nedodání uvedených položek zabránit nebo prodloužit proces vrácení nebo může vyžadovat další poplatky, přičemž společnost Microsoft si vyhrazuje právo vratku zcela odmítnout, pokud nesplní naše kritéria a podmínky pro vracení. Všem vráceným produktům musí být věnována přiměřená péče (například nesmějí vykazovat známky opotřebení nebo poškození a musejí být ve stavu, který umožňuje jejich další prodej).

  V případě produktů ke stažení a předplatných můžeme také jako podmínku pro odstoupení od této smlouvy vyžadovat podpis elektronického dopisu o zničení. V případě služeb vám služba nesmí být doručena a nesmíte ji využívat ani odebírat. V případě softwaru a her musí být veškerý krabicový software a videohry vráceny s nepoškozenou záruční nálepkou.

  Telefony můžete vrátit během naší lhůty pro vrácení, ale vaší povinností je zrušit službu ve lhůtě určené vaším operátorem. V opačném případě vám váš operátor může naúčtovat poplatek za předčasné ukončení. Toto jsou zásady operátora a na jeho postupy zrušení nemáme vliv. Karty kódu Product Key zakoupené s počítači mohou být vráceny ve lhůtě jako samostatná položka, pokud balení nebylo otevřeno, upraveno nebo poškozeno. Pokud vracíte počítač, který jste zakoupili společně s kartou kódu Product Key, je nutné vrátit i tuto kartu.

  Na webu Microsoft Store nelze vrátit následující položky: (i) položky, které byly přizpůsobeny nebo upraveny, (ii) položky speciálních objednávek, pokud nejsou součástí propagační maloobchodní nabídky webu Microsoft Store, (iii) položky, které byly použity, změněny nebo které vykazují opotřebení či poškození, (iv) fyzické dárkové poukazy a karty služeb (tj. karty služby Skype nebo Xbox Live) a takové poukazy a karty ke stažení, (v) prováděné služby, (vi) produkty s pamětí RAM a (vii) položky v rámci výprodeje nebo položky označené jako „závěrečný výprodej“ nebo „nelze vrátit“.

  Další podmínky:

  Možnost upgradu a vratky. Pokud jste zakoupili produkt, který lze vrátit, s možností upgradu, bude umožněno jeho vrácení v rámci lhůty vrácení a budou platit následující speciální postupy pro vrácení:

  • Pokud jste produkt vrátili před uvedením upgradu, upgrade neobdržíte.
  • Pokud produkt vrátíte po uvedení upgradu, musíte společně s daným produktem vrátit i upgrade.

  Propagační nabídky a balíčky. V případě propagačních nabídek a balíčků musí být všechny zahrnuté produkty nebo služby vráceny společně. Pokud jste službu zahrnutou v propagační nabídce nebo balíčku použili (například použili jste propagační kód), bude od vracené částky odečtena úplná maloobchodní hodnota služby. Pokud si zakoupíte balíček a vrátíte pouze jeho část, bude sleva za balíček považována za neplatnou a od vracené částky bude odečtena celková sleva za balíček.

  Osobní data. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádná osobní data, která jsou zahrnuta ve vracených položkách. Před vrácením nezapomeňte svá osobní data ze všech položek odstranit.

 12. ZÁRUKY PRODUKTU

  Mnoho produktů dostupných na webu Microsoft Store je dodáváno se zárukami výrobce. Podrobnosti o řešení problémů, na které se tyto záruky vztahují, naleznete v zárukách výrobce. V případě některých produktů budete mít možnost za další poplatek zakoupit rozšířený plán služby. Podrobnosti naleznete v konkrétních plánech. Naše produkty mohou být také dodávány se zárukami, které nelze podle zákona vyloučit, například se zákonnou ochrannou vztahující se na vadné či poškozené zboží nebo služby či zboží a služby s neodpovídajícím popisem. Jakékoli komerční záruky představují doplnění těchto práv. Další informace o komerčních zárukách a zákonných právech. V případě problému s produktem kontaktujte služby prodeje a podpory.

 13. ZÁKAZNICKÁ PODPORA

  Můžete nás kontaktovat a požádat o informace o našich produktech a službách nebo o svých zakoupených položkách. Žádosti o informace, dotazy k zákaznické podpoře a související problémy nebo stížnosti adresujte prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených na naší stránce služeb prodeje a podpory.

 14. RECYKLACE

  Podrobnosti o zásadách společnosti Microsoft týkajících se vracení odpadu a elektrického a elektronického vybavení ve vaší jurisdikci naleznete v části Recyklace.

Podmínky související s vaším používáním webu Microsoft Store i s prodejem

 1. ZMĚNY PODMÍNEK

  Váš nákup se bude řídit podmínkami používání a prodeje platnými v době, kdy jste je schválili; tyto podmínky budou sloužit jako kupní smlouva uzavřená mezi námi. Před dalším nákupem může společnost Microsoft podmínky užívání a prodeje kdykoli bez upozornění aktualizovat. Prostudujte si podmínky používání a prodeje při každé své návštěvě webu Microsoft Store. Doporučujeme vám uložit si nebo vytisknout kopii podmínek užívání a prodeje pro vaši budoucí potřebu a pro použití v souvislosti s vaším nákupem.

 2. OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ NEZLETILÝMI

  Produkty z webu Microsoft Store můžete zakoupit pouze po dosažení plnoletosti ve státě/oblasti vašeho trvalého bydliště.

 3. OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  S informacemi o vás a historii vašich nákupů zacházíme v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

 4. VYOBRAZENÍ A BARVY PRODUKTŮ

  Společnost Microsoft usiluje o co nejpřesnější vyobrazení barev a obrázků produktů. Různé počítačové monitory ale zobrazují barvy různým způsobem a nemůžeme zaručit, že barva, kterou vidíte na svém monitoru, bude přesně odpovídat barvě produktu.

 5. CHYBY NA WEBU

  Usilovně pracujeme na tom, abychom informace publikovali přesně, pravidelně web aktualizovali a opravovali zjištěné chyby. Jakýkoli obsah na našem webu nicméně může být v kterémkoli okamžiku nesprávný nebo zastaralý. Vyhrazujeme si právo provádět kdykoli změny webu Microsoft Store, včetně cen a specifikací produktů, nabídek a dostupnosti.

 6. UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ WEBU

  Společnost Microsoft může kdykoli ukončit váš účet nebo užívání webu Microsoft Store z jakéhokoli oprávněného důvodu, včetně mimo jiné porušení těchto podmínek používání a prodeje nebo situace, kdy tento web přestane být provozován společností Microsoft. Užíváním webu Microsoft Store souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za jakékoli objednávky, které podáte, nebo poplatky, které vám budou účtovány před takovým ukončením. Společnost Microsoft může kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit, ukončit nebo jinak pozastavit provoz webu Microsoft Store, aniž by vám předem poskytla upozornění. Pokud taková změna, ukončení podpory nebo pozastavení ovlivní vaše užívání služby nebo produktu, případně jinak naruší objednávku, obraťte se na web Microsoft Store.

 7. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

  PODMÍNKY V TOMTO ODDÍLU PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM. ÚČELEM TOHOTO ODDÍLU NENÍ OMEZIT ROZSAH NAŠÍ ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VÁM V ROZSAHU, VE KTERÉM MŮŽEME BÝT VŮČI VÁM ODPOVĚDNI PODLE ZÁKONA (VČETNĚ NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI ZÁKONNÝCH PRÁV, KTERÁ MŮŽETE MÍT).

  PRODUKTY PRODÁVANÉ NA WEBU MICROSOFT STORE PODLÉHAJÍ VEŠKERÝM POVINNÝM ZÁKONNÝM ZÁRUKÁM, PŘÍPADNĚ SE K NIM POSKYTUJE PŘÍSLUŠNÁ ZÁRUKA PODLE PODMÍNEK JAKÉKOLI LICENČNÍ SMLOUVY ČI ZÁRUKY VÝROBCE, KTERÉ MOHLY BÝT DODÁNY SPOLEČNĚ S PRODUKTY.

  NENÍ-LI ZÁRUKA VÝSLOVNĚ UVEDENA V LICENČNÍ SMLOUVĚ ČI V JINÉ ZÁRUCE VÝROBCE, KTERÁ BY MOHLA BÝT DODÁNA S PRODUKTEM, ŽÁDNÁ ZÁRUKA SE NEPOSKYTUJE.

  SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ KONKRÉTNÍ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY A NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY PRO JAKOUKOLI PODMÍNKU SOUVISEJÍCÍ S PRODUKTY VČETNĚ PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST MICROSOFT VÁM POSKYTNE OCHRANU A VÝHODY POVINNÝCH ZÁRUK PODLE ROZHODNÉHO PRÁVA NEBO ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTERÉ SE VZTAHUJÍ NA VADNÉ PRODUKTY.

  WEB MICROSOFT STORE A JEHO OBSAH JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A PODLE MOŽNOSTÍ, KTERÉ JSOU „AKTUÁLNĚ K DISPOZICI“. SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY S VÝJIMKOU ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO SMLOUVĚ, POKUD JDE O WEB MICROSOFT STORE VČETNĚ TOHO, ŽE VAŠE POUŽITÍ WEBU MICROSOFT STORE PROBĚHNE BEZ PŘERUŠENÍ A BEZ CHYB. NEVYLUČUJEME NAŠI ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST NAŠICH ZÁSTUPCŮ ZA PODVOD NEBO ZRANĚNÍ ČI ÚMRTÍ OSOB Z DŮVODU NEDBALOSTI.

  UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE, ŽE PŘI PŘÍSTUPU K WEBU NEBO NÁKUPU PROSTŘEDNICTVÍM WEBU JSTE NEVYUŽÍVALI ŽÁDNÉ INFORMACE, PROHLÁŠENÍ, UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY, AŤ UŽ PÍSEMNÉ NEBO ÚSTNÍ (POSKYTNUTÉ NEVĚDOMKY NEBO NEDBALOSTÍ), KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽITÍ A PRODEJE, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO ZÁSADÁCH WEBU MICROSOFT STORE, A V TÉTO SOUVISLOSTI NEMÁTE NÁROK NA ŽÁDNÉ PROSTŘEDKY NÁPRAVY.

 8. OBECNÉ PRÁVNÍ PODMÍNKY

  29.1   Interpretace smlouvy

  Pokud je podle jakékoli jurisdikce jakékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho uplatnění na jakoukoli stranu či jakoukoli situaci omezené, zakázané nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení pro takovou jurisdikci neúčinné, aniž by toto mělo za účinek zneplatnění ostatních ustanovení této smlouvy a dopad na platnost či vymahatelnost takových ustanovení v jakékoli jiné jurisdikci a dopad na její uplatnění na jiné osoby či okolnosti. Kdykoli to bude možné, jakékoli takové ustanovení bude platit v nejširším rozsahu povoleném rozhodným právem a bude interpretováno a platit v menším rozsahu, pokud je to nezbytné pro zachování jeho platnosti. Pokud zakoupíte produkty nebo služby z jiných webů společnosti Microsoft, mohou platit jiné podmínky.

  29.2   Postoupení

  Svá práva uvedená v této smlouvě můžeme kdykoli a bez upozornění postoupit, převést nebo jiným způsobem předat v úplnosti nebo částečně. Vy nesmíte tuto smlouvu postoupit ani nesmíte převést žádná práva z ní vyplývající.

  29.3   Žádné další oprávněné osoby

  Tato smlouva je uzavřena výhradně mezi vámi a námi. Není ve prospěch jakékoli další osoby kromě povolených nástupců a zástupců.

  29.4   Nároky

  Nároky musí být uspokojeny ve lhůtě určené rozhodným právem. Není-li váš nárok vznesen včas, je tento nárok trvale odmítnut.

  29.5   Sdělení a komunikace

  S dotazy, které se týkají zákaznické podpory, se obracejte na stránku prodeje a podpory na webu. V případě sporů se obraťte na nás na adrese uvedené na začátku těchto podmínek používání a prodeje.

  29.6   Rozhodné právo

  TATO SMLOUVA A VŠECHNY NÁROKY, SPORY A JINÉ NEŽ SMLUVNÍ POVINNOSTI Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ NÁROKŮ TÝKAJÍCÍCH SE PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, ZÁKONŮ NA OCHRANU SPOTŘEBITELE, ZÁKONŮ PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI A OBČANSKOPRÁVNÍCH DELIKTŮ, BUDOU PODLÉHAT ZÁKONŮM IRSKA. STRANY (VY A SPOLEČNOST MICROSOFT) SOUHLASÍ S TÍMTO VÝHRADNÍM URČENÍM JURISDIKCE A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ K SOUDŮM IRSKA PRO VŠECHNY SPORY NEBO JINÉ NEŽ SMLUVNÍ POVINNOSTI, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU TÉTO SMLOUVY NEBO S TOUTO SMLOUVOU SOUVISEJÍ.

 1. SDĚLENÍ

  Oznámení týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv by měla být zasílána stanovenému zástupci společnosti Microsoft. Podrobné informace a kontaktní údaje naleznete v dokumentu Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva, který je k dispozici na adrese: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NA ODESLANÉ DOTAZY, KTERÉ NEDODRŽÍ TENTO POSTUP, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.

Doložky o autorských právech a ochranných známkách

Veškerý obsah webu a služby je chráněn autorským právem © 2015 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. My nebo naši dodavatelé vlastníme vlastnická a autorská práva a další práva na ochranu duševního vlastnictví týkající se webu, služby nebo obsahu. Microsoft a názvy, loga a ikony všech produktů a služeb společnosti Microsoft mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft v USA, Kanadě anebo v jiných zemích.

Seznam ochranných známek společnosti Microsoft je k dispozici na adrese:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Názvy skutečných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Veškerá práva, která nejsou touto smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena.


 
Zpět nahoru
Máte nějaké dotazy?