VILKÅR FOR BRUG OG SALG

Opdateret Oktober 2015


Velkommen til Microsoft Online Store på www.microsoftstore.com (“Microsoft Store” eller “Webstedet”). Microsoft Store er et websted, der drives af Microsoft Ireland Operations Limited, på adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (samlet “Microsoft”, “Vi”, “Os”, “Vores”).

Gennem Microsoft Store giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, herunder Webstedet, oplysninger om software, tjenester og andre varer, der muligvis kan eller ikke kan købes, download-områder samt software og værktøjer (samlet “Tjenester”). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelsen af eventuelle nye webegenskaber, er underlagt disse vilkår for brug og salg (“Vilkår for brug og salg”). Ved at bruge Webstedet, købe produkter i Microsoft Store eller bruge vores Tjenester accepterer De og indvilliger i disse Vilkår for brug og salg, Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet om BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER nedenfor) og alle andre gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser, der henvises til heri, og som der er adgang til via de relaterede hyperlinks (samlet kaldet “Microsoft Store-politikker”). Microsoft Store-politikkerne findes også i Microsoft Store. Vi opfordrer Dem til at læse Microsoft Store-politikkerne grundigt. Disse Vilkår for brug og salg og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Kontrakten”) udgør den fuldstændige aftale mellem Dem og Microsoft og træder i stedet for alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, garantier, indeståelser og forståelser af nogen art, uanset om disse er skriftlige eller mundtlige, vedrørende deres emne.

Vilkår for Deres brug af Microsoft Store

 1. BEGRÆNSNING AF PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG

  Medmindre andet er angivet, er Microsoft Store og Tjenesterne til Deres personlige og ikke-kommercielle brug. De må ikke kommercielt distribuere, udgive, licensere eller sælge nogen form for data eller tjenester, som stammer fra Microsoft Store eller Tjenesterne.

 2. SPECIFIK MEDDELELSE FOR DOKUMENTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ MICROSOFT STORE-WEBSTEDET

  Tilladelse til at bruge Dokumenter (som f.eks. hvidbøger, pressemeddelelser, dataark og FAQs) fra Microsoft Store og Tjenesterne gives, forudsat at (1) nedenstående copyrightnotits: “© 2015 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.” fremstår på alle kopier, og at både ophavsretsnotitsen og denne meddelelse om tilladelse fremstår, (2) brug af sådanne Dokumenter fra Microsoft Store eller Tjenesterne udelukkende er til informativ og ikke-kommerciel eller personlig brug og ikke vil blive kopieret eller offentliggjort på nogen netværkscomputer eller udsendt på noget medium, medmindre det er tilladt i henhold til undtagelser under de gældende ophavsretlige love og (3) ingen ændringer foretages på nogen Dokumenter. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, som f.eks. grundskoler og overbygningsskoler, universiteter, private/offentlige gymnasier og statsgymnasier, kan downloade og reproducere Dokumenter til distribution i undervisningslokalerne. Distribution uden for undervisningslokalerne kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft. Brug til enhver anden form er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

  De herover angivne Dokumenter inkluderer ikke design eller layout af webstedet Microsoft.com, Webstedet eller andre websteder ejet, administreret, licenseret eller styret af Microsoft. Elementer af Microsoft-websteder, herunder Webstedet, er beskyttet af love om vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre love, og må ikke kopieres eller imiteres delvist eller i deres helhed. Logoer, grafik, lyd eller billeder fra Microsoft-websteder, herunder Webstedet, må ikke kopieres, videretransmitteres eller gøres tilgængelige, medmindre det udtrykkeligt er blevet tilladt af Microsoft eller den gældende lovgivning.

  Dokumenterne og relateret grafik, som er offentliggjort på Microsoft Store eller Tjenesterne, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer tilføjes jævnligt til oplysningerne heri. Microsoft og/eller Microsofts respektive leverandører kan når som helst lave forbedringer og/eller ændringer i produktet eller produkterne og/eller programmet eller programmerne, der er beskrevet heri.

 3. MEDLEMSKONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED

  Hvis Microsoft Store eller nogen af Tjenesterne kræver, at De åbner en konto, skal De fuldføre registreringsprocessen med aktuelle, fyldestgørende og nøjagtige oplysninger som anmodet i den pågældende registreringsformular. De skal også vælge en adgangskode og et brugernavn. De skal muligvis også acceptere en serviceaftale eller separate brugervilkår som betingelse for at åbne kontoen. De er ansvarlig for at holde Deres kontooplysninger og adgangskode fortrolige og er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer under Deres konto. De accepterer at underrette Microsoft straks i tilfælde af uautoriseret brug af Deres konto eller ved andre former for brud på sikkerheden.

 4. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG

  Som betingelse for Deres brug af Tjenesterne indestår De for, at De ikke bruger Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller bemærkninger. De må ikke bruge Tjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af tjenester. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til nogen af Tjenesterne, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne. De må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der krænker tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsætlig forvoldelse af skade på en person eller enhed, herunder Microsoft.

  Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at videregive alle oplysninger, hvoraf afsløring er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, hvor der er rimeligt belæg for at gøre dette.

 5. MATERIALER, SOM DE LEVERER TIL MICROSOFT STORE ELLER OFFENTLIGGØR PÅ WEBSTEDET

  Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af de materialer De giver til Microsoft (herunder feedback, vurderinger og forslag) eller poster, uploader, giver input om eller sender til en Tjeneste eller dens tilknyttede tjenester til gennemsyn af den almindelige offentlighed, eller af medlemmer af en offentlig eller privat gruppe, (hver en “Fremsendelse” og samlet “Fremsendelser”). Microsoft har imidlertid ret til at bruge Deres Fremsendelse, herunder Deres navn, til det formål, som det blev fremsendt til.

  Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Fremsendelse. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Fremsendelse, De måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst efter eget valg.

  De indestår for og erklærer, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Fremsendelse som beskrevet i disse Vilkår for brug og salg, herunder, men ikke begrænset til alle de rettigheder, der er nødvendige for at levere, poste, overføre, give input til eller sende Fremsendelserne.

 6. FREMSENDELSESPOLITIK FOR UANMODEDE IDEER

  Microsoft eller Microsofts medarbejdere accepterer ikke eller vurderer ikke uanmodede ideer, herunder ideer til nye reklamekampagner, nye kampagner, nye produkter eller teknologier, processer, materialer, marketingplaner eller nye produktnavne. INDSEND VENLIGST IKKE ORIGINALT KREATIVT ARTWORK, IDEER, EKSEMPLER, DEMOER ELLER ANDET ARBEJDE. Det eneste formål med denne politik er at undgå potentielle misforståelser eller tvister i de tilfælde, hvor Microsofts produkter eller marketingstrategier kan synes at ligne ideer, der er blevet indsendt til Microsoft. Indsend derfor ikke uanmodede ideer til Microsoft eller nogen hos Microsoft.

  Hvis De, på trods af vores anmodning om ikke at indsende Deres ideer og materiale, stadig indsender dem, beder vi Dem forstå, at Microsoft ikke giver nogen forsikringer om, at Deres ideer og materiale vil blive behandlet fortroligt eller som Deres ejendom.

 7. HYPERLINKS TIL TREDJEMANDSWEBSTEDER

  Microsoft Store kan indeholde links til tredjemandswebsteder, som giver Dem mulighed for at forlade Webstedet. Disse tilknyttede websteder kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af noget tilknyttet websted eller noget hyperlink på et tilknyttet websted eller ændringer eller opdateringer på sådanne websteder. Microsoft leverer kun disse hyperlinks som en hjælp til Dem, og inkluderingen af et hyperlink er ikke ensbetydende med Microsofts godkendelse af webstedet. Deres brug af tredjemandswebstedet kan være underlagt den pågældende tredjemands vilkår og betingelser.

Vilkår for salget af Produkter til Dem

 1. GEOGRAFISK TILGÆNGELIGHED

  Microsoft Store er beregnet til brug af kunder, som bor i det område, som serviceres af dette Websted, og der kan være begrænsninger mht., hvor vi kan levere produkter som angivet i vores leveringspolitikker. For at gennemføre Deres køb skal De have en gyldig fakturerings- og leveringsadresse i det pågældende område. Yderligere oplysninger finder De under Bestillinger.

 2. KUN SLUTBRUGERE

  De skal være slutbruger for at kunne købe produkter i Microsoft Store. Forhandlere er ikke berettigede til at købe via Webstedet.

 3. EKSPORTBEGRÆNSNINGER

  Produkter, der købes via Microsoft Store (herunder hardware, software og softwareoverførsler) kan være underlagt told- og eksportkontrollovgivninger og -forordninger. De er indforstået med at overholde alle internationale og nationale love og forordninger, der gælder for Dem i forbindelse med sådanne produkter.

 4. NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

  De indvilliger i at tilvejebringe aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i Microsoft Store. De indvilliger i straks at opdatere Deres konto og andre oplysninger, herunder Deres e-mail-adresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre Deres transaktioner og kontakte Dem i det relevante omfang i forbindelse med Deres transaktioner.

 5. PRODUKTERS TILGÆNGELIGHED OG ANTAL SAMT ORDREBEGRÆNSNINGER

  Produktpriser og tilgængelighed kan ændres til enhver tid og uden forudgående varsel, men De vil altid blive opkrævet den pris, der er angivet på det tidspunkt, hvor De bekræfter bestillingen. Microsoft kan sætte en begrænsning på de mængder, der kan købes pr. bestilling, pr. konto, pr. kreditkort, pr. person eller pr. husstand, og De vil blive informeret om en sådan begrænsning på Webstedet, eller inden vi accepterer Deres bestilling.

  Microsoft kan nægte eller afvise en bestilling til enhver tid og refundere et evt. beløb, De har betalt for bestillingen, af lovlige årsager, som omfatter, men ikke er begrænset til, hvis De ikke har overholdt de betingelser, der er angivet på tidspunktet for bestillingen, hvis Deres betaling ikke kan behandles, i hvis de bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgængelige, eller åbenlyse fejl på Webstedet eller fejl, der er opstået i forbindelse med Deres bestilling. Kreditnotaer eller refusionsbeviser vil blive udstedt via samme indbetalingsmetode og -konto, som der blev anvendt til at afgive bestillingen, medmindre De udtrykkeligt har aftalt andet. Hvis vi ikke kan levere de produkter eller tjenester, De har bestilt, vil vi kontakte Dem og muligvis tilbyde Dem et alternativt produkt i stedet. Hvis De ikke vælger at købe det alternative produkt, vil vi annullere Deres bestilling. I tilfælde af åbenlyse fejl på Webstedet eller i forbindelse med Deres bestilling forbeholder vi os ret til at korrigere fejlen og opkræve Dem for den korrekte pris. I den situation vil vi kontakte Dem og tilbyde Dem muligheden for at købe produktet til den korrekte pris eller annullere Deres bestilling.

  Medmindre der er nævnt en specifik leveringsperiode på det tidspunkt, hvor De afgiver Deres bestilling, vil Deres produkter eller tjenester blive leveret uden unødig forsinkelse og inden for maksimalt tredive (30) dage efter datoen for Deres bestilling. Vi er ikke ansvarlige for pakker, der ikke er leveret, såfremt fragtmanden kan tilvejebringe tilfredsstillende bevis på levering til adressen, som De har angivet. Yderligere oplysninger finder De under Bestillinger.

 6. SOFTWAREKØB OG LICENSVILKÅR

  Software, der er gjort tilgængelig til download fra Microsoft Store (“Software”), og andre varer (herunder tjenester), som er tilgængelige på Microsoft Store eller Tjenesterne, er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Når De køber Software, køber De faktisk en licens til at bruge Softwaren, ikke selve Softwaren. Softwarelicenser, der købes i Microsoft Store, er underlagt den licensaftale, der følger med Softwareproduktet (“Licensaftalen”). De skal acceptere vilkårene og betingelserne i Licensaftalen på det tidspunkt, hvor De installerer Softwaren.

  KONTAKT MICROSOFT STORE (SOM BESKREVET I AFSNITTET OM MEDDELELSER OG KOMMUNIKATION NEDENFOR), HVIS DE ØNSKER AT LÆSE EN KOPI AF DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE UDEN OMKOSTNINGER, INDEN DE ÅBNER SOFTWAREN.

  Enhver form for reproduktion eller videredistribution af Softwaren eller varer, som ikke er i overensstemmelse med den relevante Licensaftale og gældende lovgivning, er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere risikerer at blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

  MICROSOFT KAN SOM EN HJÆLP TIL DEM GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE SOM EN DEL AF MICROSOFT STORE ELLER TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWARE ELLER VARER TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD, SOM IKKE ER EN DEL AF DET PRODUKT ELLER DE TJENESTER, DER SÆLGES. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT GIVER MICROSOFT INGEN FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER OUTPUT EFTER BRUG AF SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER.

  De bedes respektere andre parters immaterielle ejendomsrettigheder ved brug af de værktøjer og hjælpeprogrammer, der er gjort tilgængelige i Tjenesterne eller i Microsofts Softwareprodukter eller varer.

 7. ELEKTRONISKE SOFTWAREOVERFØRSLER

  Elektroniske Softwareoverførselsprodukter leveres til Dem ved at gøre et overførselslink tilgængeligt i Deres Microsoft-konto (tidligere kendt som “Windows Live ID”), som er knyttet til Deres produktkøb. I henhold til nedenstående afsnit opbevarer vi overførselslinket og den relaterede digitale nøgle på Deres Microsoft-konto i tre (3) år efter købsdatoen. For abonnementsbaserede elektroniske softwareoverførselsprodukter kan der gælde andre vilkår og opbevaringsrettigheder, som De vil blive bedt om at gennemse og acceptere på tidspunktet for Deres abonnement.

  De accepterer, at vi til enhver tid kan annullere eller ændre vores opbevaringsprogram for digitale nøgler. De accepterer desuden, at vi kan bringe supporteringen af nøgleopbevaring til ophør for et eller flere produkter til enhver tid af lovlige årsager, herunder, ved eksempel, slutningen af produktsupportens livscyklus, hvorefter De ikke længere vil have adgang til overførselslinket eller til den digitale nøgle. Hvis vi annullerer eller ændrer vores program, så De ikke længere har adgang til overførselslinket eller de(n) digitale nøgle(r) på Deres konto, giver vi Dem mindst 90 dages forudgående varsel via kontaktoplysningerne til den tilknyttede Microsoft-konto.

 8. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

  Ud over Software og elektroniske softwareoverførselsprodukter kan De også blive tilbudt andre produkter og tjenester, der kan købes eller afprøves i Microsoft Store, og som er underlagt separate slutbrugerlicensaftaler, brugervilkår, serviceaftalevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis De køber eller bruger disse produkter, skal De muligvis også acceptere disse vilkår som betingelse for købet, installationen eller anvendelsen.

 9. AUTOMATISK FORNYELSE AF PRODUKTER

  Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, region, provins eller stat, kan De købe abonnementer af os, som automatisk fornyes. Såfremt De køber sådanne abonnementsprodukter og angiver en betalingsmetode over for os, gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for disse tjenester eller det tilgængelige indhold ved hjælp af Deres betalingsmetode og (iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i disse tjenester, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne aftale er i kraft. Vi giver Dem besked per mail, før vi automatisk fornyer ethvert abonnementsprodukt. Når vi har informeret Dem om, at Deres abonnement automatisk fornys, kan vi forny Deres tjenester automatisk og opkræve betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden. Vi vil også minde Dem om, at vi vil opkræve betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen af disse tjenester, hvad enten den var arkiveret på datoen for fornyelse eller oplyst senere. Vi vil også vejlede Dem i, hvordan De kan annullere disse tjenester. De skal annullere disse tjenester inden datoen for fornyelse, hvis De vil undgå at blive faktureret for fornyelsen.

 10. PRIS OG BETALING

  Prisen for produkter i Microsoft Store vil være som angivet på Webstedet. Hvis vi har en Microsoft Store-forhandler i Deres land eller region, kan de priser, det produktsortiment og de kampagner, der tilbydes på Webstedet, til enhver tid variere i forhold til, hvad der tilbydes eller er tilgængeligt hos vores forhandlere. Microsoft garanterer ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes på internettet, også vil være tilgængelig eller gyldig hos en forhandler. Microsoft garanterer ligeledes ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes hos en forhandler, også vil være tilgængelig eller gyldig på internettet.

  Prisfastsættelsen i Microsoft Store er baseret på salg af Software og hardware til individuelle slutbrugere. Hvis De er indkøber for en kommerciel organisation, en undervisningsinstitution eller en offentlig myndighed, bedes De kontakte os for at få flere oplysninger om vores volumenlicensprogrammer.

  Microsoft Store har ikke en prismatchgaranti. Den vil ikke matche den annoncerede pris, som andre forhandlere sætter på de samme varer.

  Vi kan vælge at tilbyde Dem mulighed for at forudbestille et produkt fra vores Websted, før det kommer på markedet. Et kreditkort er påkrævet ved forudbestillinger, men der opkræves ikke noget beløb på Deres kreditkort, før Deres bestilling er afsendt eller produktet er gjort tilgængeligt for Dem via overførsel. Dog kan der indhentes en autorisation eller foretages en lille, midlertidig opkrævning på Deres kredit- eller debetkort som følge af Deres forudbestilling. Bemærk, at vi ikke kan opkræve et beløb på Deres kort og gennemføre Deres bestilling, såfremt Deres kort udløber mellem den dato, De har forudbestilt varen, og den dato, varen bliver tilgængelig. Sørg for altid at holde Deres fakturerings- og kontaktoplysninger opdateret. Hvis den annoncerede pris på produktet falder mellem den dato, hvor De indgav en forudbestilling, og den dato, hvor produktet er tilgængeligt via overførsel, opkræver vi den laveste pris fra Dem. Hvis De bemærker, at vi har sænket prisen på en vare, De for nylig har forudbestilt, skal De blot kontakte Salg og support. Så udsteder vi med glæde en refusion eller yder kredit for differencen afhængig af forholdene.

  Forudbestillinger kan til enhver tid gennemses, opdateres eller annulleres, før varerne bliver tilgængelige via overførsel eller gjort klar til afsendelse. Kontakt Salg og support, hvis De ønsker at gennemse, opdatere eller annullere en forudbestilling. Vi vil angive det på webstedet, hvis der gælder andre vilkår for forudbestilling for et specifikt produkt. Når Deres forudbestilling er afsendt eller gjort tilgængelig via overførsel, vil vores normale returneringspolitikker være gældende. Yderligere oplysninger finder De under Bestillinger.

  Priser, der vises på Webstedet, inkluderer alle skatter og afgifter (“Skatter”), som kan være gældende for Deres køb. Priser, der vises på Webstedet, inkluderer også leveringsomkostninger. De skal udtrykkeligt acceptere enhver yderligere relevant omkostning eller opkrævning. Leveringsomkostninger (eller enhver anden opkrævning) lægges til Deres ordrebeløb og vises på udtjekningssiden. De har mulighed for at gennemse alle leveringsomkostninger samt andre relevante opkrævninger, som er gældende for Deres køb, før De bekræfter Deres køb. Hver enkelt vare i Deres indkøbsvogn vises med den aktuelle varepris.

  Produkttilbud i Microsoft Store udgør ikke bindende tilbud fra os. Ved at klikke på “gennemfør køb” eller en lignende knap til at sende Deres bestilling til os, foretager De et bindende tilbud i forbindelse med alle produkterne i Deres indkøbsvogn. Hvis vi accepterer Deres bestilling, modtager De en automatisk you will receive an automated e-mail med købsbekræftelse. Denne e-mail gennemfører købskontrakten.

  Microsoft Store tilbyder forskellige betalingsmuligheder som defineret på vores Websted. De kan købe varer fra Microsoft Store med alle af følgende korttyper: Visa, MasterCard og American Express. De kan også købe varer fra Microsoft Store med PayPal. Microsoft Store tager ikke imod checks, pengeanvisninger, Microsoft Retail-gavekort eller andre former for betaling. På nuværende tidspunkt kan Microsoft Retail-gavekort kun bruges i Microsoft Store-detailsteder med ret til andel i udbytte. Vi forbeholder os ret til at ændre vores betalingsmuligheder til enhver tid og af en hvilken som helst grund. Såfremt tilbud oprettes i Deres lokale valuta og skal betales i en anden valuta med et internationalt kreditkort, afhænger den endelige pris af de udenlandske valutakurser, skatter og gebyrer, som Deres bank eller udstederen af Deres internationale kreditkort anvender. Disse transaktioner kan være underlagt skatter og/eller gebyrer på internationale transaktioner, som ikke opkræves af Microsoft Store.

  Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode, skal De opsige tjenesten ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. Hvis De ikke opsiger tjenesten ved udløbet af prøveperioden, kan vi opkræve et gebyr for tjenesten.

 11. RETURNERINGSPOLITIK

  Denne returneringspolitik er gældende som supplement til eventuelle juridiske garantier eller andre lovbestemte returneringsrettigheder, som De måtte have i henhold til lovgivningen (se afsnittet om Produktgarantier nedenfor). De er underlagt vores returneringskriterier og kan inden for tredive (30) kalenderdage trække Dem tilbage fra købskontrakten og anmode om en refusion uden at give nogen grund hertil. Tilbagetrækningsperioden udløber efter tredive (30) kalenderdage fra:

  • For overførselsklare produkter, når produkterne leveres elektronisk til Deres konto og gøres tilgængelige via overførsel.
  • For overførselsklare abonnementer og tjenester, når De klikker på bestillingsknappen i udtjekningsprocessen. Vi begynder muligvis at levere abonnementet eller tjenesten øjeblikkeligt efter Deres køb.
  • For fysiske/ikke-overførselsklare produkter, levering.
  • For forudbestilte, overførselsklare produkter og abonnementer, når produkterne leveres elektronisk til Deres konto og gøres tilgængelige via overførsel. For forudbestilte, fysiske/ikke-overførselsklare produkter, når produkterne leveres.
  • I tilfælde af produkter, der bestilles på en gang og leveres separat, når det sidste produkt leveres eller gøres tilgængeligt.
  • I tilfælde af et produkt, der består af adskillige mængder eller stykker, når den sidste mængde eller det sidste stykke leveres eller gøres tilgængeligt.
  • I tilfælde af almindelig levering af produkter i løbet af en bestemt tidsperiode, når det første produkt leveres eller gøres tilgængeligt.

  Hvis den gældende lovgivning i Deres land tildeler Dem en længere tilbagetrækningsperiode, vil denne periode være gældende. I nogle tilfælde kan vi forlænge retten til tilbagetrækning i ferieperioder eller i andre perioder. Hvis der er annonceret en længere periode på vores websted, vil den annoncerede periode være gældende.

  For at udøve Deres ret til tilbagetrækning skal De informere os om Deres beslutning, inden tilbagetrækningsperioden er udløbet. Kontakt os på Salg og support for at meddele os om Deres beslutning og for at starte returneringsprocessen. De kan også bruge en af de vedhæftede tilbagetrækningsformularer, men dette er ikke obligatorisk. Hvis De bruger denne formular, bedes De indsende den elektronisk inden for tilbagetrækningsperioden som angivet i formularen, og vi sender Dem en kvittering per mail uden forsinkelse. For at overholde tilbagetrækningsfristen er det tilstrækkeligt, at De sender en meddelelse vedrørende Deres udøvelse af retten til tilbagetrækning, inden tilbagetrækningsperioden er udløbet.

  Retsvirkning af tilbagetrækning

  Såfremt De udøver Deres ret til tilbagetrækning, godtgør vi alle betalinger, som vi har modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af de supplerende omkostninger, der følger af Deres valg af en leveringstype, der ikke er den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under igen omstændigheder senere end tredive (30) kalenderdage fra den dag, vi informeres om Deres beslutning om at trække Dem tilbage fra denne kontrakt. Refusionsbeviser vil blive udstedt via samme indbetalingsmetode, som De brugte til den første transaktion, medmindre De udtrykkeligt har aftalt andet. De vil under ingen omstændigheder pådrage Dem nogen vederlag som følge af en sådan godtgørelse.

  De skal sende varerne tilbage til os uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end tredive (30) kalenderdage fra den dag, De informerer os om Deres tilbagetrækning fra nærværende kontrakt. Fristen overholdes, såfremt De sender varerne tilbage, før perioden på tredive (30) kalenderdage er udløbet. Vi kan tilbageholde godtgørelsen, indtil vi har modtaget produkterne eller De har fremsat beviser for at have sendt varerne tilbage, afhængig af hvilken en sker tidligst. Vi afholder returneringsomkostningerne. De er kun ansvarlig for enhver værdiforringelse af varerne som følge af håndteringen af dem ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktionsdygtighed.

  Returneringskriterier

  Vi accepterer returneringer af varer, der overholder vores returneringskriterier. Som betingelse for tilbagetrækningen og i det omfang gældende lovgivning tillader det, gælder følgende krav.

  Ved alle returneringer skal der vedlægges en original kvittering eller et gavekort, den originale dokumentation, instruktionsvejledninger, registrering, dele og komponenter (herunder kabler, controllere og tilbehør) samt den originale emballage. Hvis De returnerer software, skal De også returnere alle medie- og produktnøgler. I henhold til gældende lovgivning kan manglende vedlæggelse af sådanne elementer forhindre eller forsinke Deres refusion eller medføre yderligere gebyrer, og Microsoft forbeholder sig ret til at nægte enhver returnering, hvis den ikke overholder returneringskriterierne og -betingelserne. Alle produkter skal returneres, efter der er udvist rimelig omhu (de må f.eks. ikke bære præg af slitage eller skader, og de skal være i en stand, som gør det muligt for os at sælge dem videre).

  Hvad angår overførselsklare produkter og abonnementer, beder vi Dem muligvis også om at signere et elektronisk destrueringsbrev som betingelse for tilbagetrækningen fra denne kontrakt. Hvad angår tjenester, må tjenesten ikke være blevet leveret, ydet eller brugt af Dem. Hvad angår software og spil, skal al software og alle videospil i æsker returneres med forseglingen intakt.

  Hvad angår telefoner, kan De returnere dem i løbet af vores returneringsperiode, men det er Deres ansvar at annullere Deres tjeneste inden for den tid, Deres mobiloperatør angiver, ellers opkræver Deres mobiloperatør Dem muligvis et gebyr for tidlig opsigelse. Dette vil være mobiloperatørens politik, og vi har ingen indflydelse på dennes annulleringspolitikker. Hvad angår produktnøglekort (“PNK”), som er købt med computere, kan de returneres inden for returneringsperioden som en selvstændig vare, såfremt den ikke er åbnet, ændret eller beskadiget. Hvis De returnerer den computer, De har købt sammen med PNK'et, skal PNK'et også returneres.

  Microsoft Store accepterer ikke returnering af følgende varer: (i) varer, som er gjort personlige eller brugerdefineret, (ii) særlige bestillingsvarer, hvis disse ikke er en del af, hvad der tilbydes af Microsoft Stores salgsfremmende detailhandel, (iii) varer, som er blevet brugt eller ændret eller, som viser tegn på brug eller skade, (iv) fysiske og overførselsklare gavekort og tjenestekort (dvs. Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) RAM-produkter, og (vii) oprydningssalgsvarer eller varer, som er afmærket med f.eks. “Slutsalg” eller “Kan ikke returneres”.

  Yderligere betingelser:

  Opgraderingsmulighed og returneringer. Hvis De har købt et produkt, der kan returneres, og som har en opgraderingsmulighed, er returneringer underlagt tilbagetrækningsperioden på fjorten (14) dage, og der gælder følgende særlige returneringsprocedurer:

  • Hvis De returnerer produktet, før opgraderingen lanceres, vil De ikke modtage opgraderingen.
  • Hvis De returnerer produktet, efter at opgraderingen er lanceret, skal De returnere både produktet og opgraderingen sammen.

  Reklamemateriale og samlede pakker. Hvad angår reklameartikler og samlede pakker, skal alle omfattede produkter og/eller tjenester returneres sammen. Hvis en tjeneste, som er omfattet af reklameartiklen og/eller den samlede pakke, er taget i brug (som eksempelvis en brugt salgsfremmende promoveringskode), fratrækkes hele tjenestens salgsværdi fra refusionsbeløbet. Når der er købt en samlet pakke, og kun en del af pakken returneres, vil pakkerabatten være ugyldig, og den samlede pakkerabat vil fratrækkes refusionsbeløbet.

  Personlige oplysninger. Microsoft er ikke ansvarlig for de personlige oplysninger, som returnerede varer måtte indeholde. De bedes sikre Dem, at Deres personlige oplysninger er fjernet fra alle varer inden returnering.

 12. PRODUKTGARANTIER

  Mange af de produkter, som er tilgængelige i Microsoft Store, har medfølgende producentgarantier. De bedes læse producentgarantierne for specifikke oplysninger om, hvordan De løser problemer, som dækkes af de garantier. Hvad angår nogle produkter, vil De have mulighed for at tilkøbe et Udvidet tjenesteabonnement. De bedes læse de specifikke abonnementer for oplysninger herom. Derudover leveres vores produkter muligvis med garantier, som ikke kan fraskrives i henhold til lovgivningen, som eksempelvis lovbestemt beskyttelse i forhold til defekte, beskadigede eller ukorrekt beskrevne varer eller tjenester. Enhver kommerciel garanti vil fungere som supplement til disse rettigheder. Lær mere Om kommercielle indeståelser og Lovbestemte rettigheder. De bedes kontakte Salg og support, såfremt De måtte have et problem med Deres produkt.

 13. KUNDESERVICE

  De kan kontakte os gennem alle de kontaktkanaler, der er angivet på vores Salg og support-side, for at anmode om oplysninger vedrørende vores produkter og tjenester eller vedrørende Deres køb, samt hvad angår kundesupportforespørgsler eller eventuelle problemer eller klager.

 14. GENBRUG

  Under Genbrug finder De yderligere oplysninger om Microsofts politik for returnering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr i Deres jurisdiktion.

Vilkår for Deres brug af Microsoft Store samt for salg til Dem

 1. VARIATION AF VILKÅR

  Vilkårene for brug og salg, der er gældende på det tidspunkt, hvor De gav tilsagn til dem, gælder for Deres køb og fungerer som købskontrakt mellem os. Inden Deres næste køb, kan Microsoft have opdateret Vilkårene for brug og salg når som helst og uden forudgående varsel. Gennemgå de aktuelle Vilkår for brug og salg, hver gang De besøger Microsoft Store. Vi anbefaler, at De gemmer eller udskriver en kopi af Vilkårene for brug og salg, til fremtidig reference og brug i forbindelse med Deres køb.

 2. BEGRÆNSNINGER PÅ MINDREÅRIGES BRUG

  De skal mindst være myndig i Deres land/område for at købe produkter i Microsoft Store.

 3. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BESKYTTELSE HERAF

  Oplysninger om Dem og Deres ordrehistorik behandles i overensstemmelse med Vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 4. PRODUKTERS VISNING OG FARVER

  Microsoft forsøger at vise produkternes farver og billeder så nøjagtigt som muligt. Forskellige computerskærme viser dog farver på forskellige måder, og derfor kan vi ikke garantere, at den farve, De får vist på skærmen, svarer nøjagtigt til produktets faktiske farve.

 5. FEJL PÅ WEBSTEDET

  Vi arbejder hårdt for at publicere oplysninger nøjagtigt, opdatere Webstedet regelmæssigt og rette fejl, så snart de opdages. Enhver del af indholdet på vores Websted kan dog være forkert eller forældet på et hvilket som helst tidspunkt. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer på Microsoft Store-webstedet når som helst, herunder af produktpriser, specifikationer, tilbud og tilgængelighed.

 6. OPHØR AF BRUG AF WEBSTEDET

  Microsoft kan til enhver tid annullere Deres konto eller bringe Deres brug af Microsoft Store-webstedet til ophør uanset årsagen, herunder og uden begrænsning, hvis De overtræder disse Vilkår for brug og salg, eller hvis Webstedet ikke længere drives af Microsoft. Ved at bruge Microsoft Store indvilliger De i at blive holdt ansvarlig for alle de bestillinger, De gennemfører, eller gebyrer, som De pådrager Dem inden dette ophør. Microsoft kan ændre, ophæve eller på anden vis annullere Microsoft Store til enhver tid, af en hvilken som helst grund og uden varsel til Dem. Hvis en sådan ændring, ophør eller midlertidig afbrydelse påvirker Deres brug af Tjenesten eller produktet eller på anden måde afbryder Deres bestilling, skal De kontakte Microsoft Store.

 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

  VILKÅRENE I DETTE AFSNIT GÆLDER I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT. DETTE AFSNIT ER IKKE BEREGNET TIL OG FUNGERER IKKE MED HENBLIK PÅ AT BEGRÆNSE VORES ANSVAR I DET OMFANG, VI KAN HAVE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN (HERUNDER IFØLGE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM DE MÅTTE HAVE).

  DE PRODUKTER, DER SÆLGES I MICROSOFT STORE, ER UNDERLAGT EVENTUELLE OBLIGATORISKE UFRAVIGELIGE INDESTÅELSER OG, HVOR DET ER RELEVANT, GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I EVENTUELLE LICENSAFTALER ELLER PRODUCENTGARANTIER, SOM KAN FØLGE MED PRODUKTERNE.

  BORTSET FRA SOM UDTRYKKELIGT GARANTERET I LICENSAFTALEN ELLER I EN EVENTUEL PRODUCENTGARANTI, SOM FØLGER MED PRODUKTET, GIVES DER INGEN GARANTI.

  MICROSOFT FREMSÆTTER INGEN SPECIFIKKE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED OG GIVER INGEN FORSIKRING MED HENSYN TIL PRODUKTERNE, HERUNDER MED HENSYN TIL SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. MICROSOFT VIL YDE DEM BESKYTTELSE OG FORDELE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER UFRAVIGELIGE OBLIGATORISKE INDESTÅELSER, SOM GÆLDER FOR DEFEKTE PRODUKTER.

  MICROSOFT STORE OG DENS INDHOLD LEVERES, “SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIG”. HVERKEN MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER VIL GIVE NOGEN ERKLÆRINGER OM ELLER NOGEN FORSIKRING UD OVER DET, DER UDTRYKKELIGT ER INDEHOLDT HERI, FOR MICROSOFT STORE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NØJAGTIGHEDEN AF INDHOLDET, ELLER AT DERES BRUG AF MICROSOFT STORE VIL VÆRE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL. VI FRALÆGGER OS HVERKEN VORES ELLER VORES AGENTS ANSVAR FOR SVINDEL ELLER FOR PERSONSKADE ELLER DØD FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED.

  DE ANERKENDER OG ERKLÆRER DEM INDFORSTÅET MED, AT VED AT ÅBNE WEBSTEDET OG/ELLER FORETAGE KØB VIA WEBSTEDET HAR DE IKKE HENHOLDT DEM TIL OG HAR INGEN BEFØJELSER MED HENSYN TIL NOGEN ERKLÆRING, INDESTÅELSE, FORSIKRING ELLER GARANTI, UANSET OM DEN ER SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG (OG UANSET OM DEN ER UDSTEDT USKYLDIGT ELLER FORSØMMELIGT), SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE VILKÅR FOR BRUG OG SALG, MICROSOFTS ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER MICROSOFT STORE-POLITIKKERNE.

 8. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

  29.1   Fortolkning af Kontrakten

  Hvis der i nogen jurisdiktion er nogen form for begrænsning, forbud eller håndhævelse af nogen del af denne Kontrakt eller dens gyldighed over for nogen part eller under nogen omstændigheder, vil denne del – ifølge den pågældende jurisdiktion – kun være ugyldig i det omfang, som den pågældende begrænsning, forbud eller håndhævelse tilsiger, uden at ugyldiggøre de øvrige dele af denne Kontrakt og uden at påvirke gyldigheden eller håndhævelsesmulighederne i disse dele i nogen anden jurisdiktion eller uden at påvirke dens anvendelse over for andre parter eller under andre omstændigheder. Hvor det er muligt, skal alle sådanne dele være gældende i videst muligt omfang tilladt af loven og fortolkes og anvendes i mindre omfang, hvis dette er nødvendigt, for at de skal være gyldige. Der kan gælde andre vilkår, hvis De køber produkter eller tjenester på andre Microsoft-websteder.

  29.2   Overdragelse

  Vi kan helt eller delvist overdrage, overføre eller på anden vis stille vores rettigheder til rådighed til enhver tid uden forudgående varsel. De må ikke tildele denne kontrakt eller overføre nogen rettigheder herunder.

  29.3   Ingen begunstiget tredjemand

  Nærværende Kontrakt begunstiger udelukkende Dem og os. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af de i henhold til kontrakten tilladte efterfølgere og rettighedserhververe under denne kontrakt.

  29.4   Krav

  Krav skal fremsættes inden for den tidsperiode, som er påkrævet i henhold til den gældende lovgivning. Hvis Deres krav ikke fremsættes inden for dette tidsrum, bortfalder det permanent.

  29.5   Meddelelser og kommunikation

  Se siden Salg og support på webstedet for at finde oplysninger om, hvordan De kan kontakte os med henblik på henvendelser til vores kundesupportteam. I tilfælde af tvister bedes De kontakte os på den adresse, der er anført øverst i disse Vilkår for brug og salg.

  29.6   Gældende lovgivning

  DENNE KONTRAKT OG ALLE KRAV, TVISTER OG IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER, HERUNDER KRAV VEDRØRENDE KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, FORBRUGERBESKYTTELSESRET, KONKURRENCELOVGIVNING OG ERSTATNINGSRET, VIL VÆRE UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I IRLAND. PARTERNE (DE OG MICROSOFT) UNDERORDNER SIG HERMED DOMSTOLENE I IRLANDS EKSKLUSIVE JURISDIKTION OVER ALLE TVISTER ELLER IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER, SOM PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL DENNE KONTRAKT.

 1. MEDDELELSER

  Meddelelser om påstand om krænkelse af ophavsret skal sendes til Microsofts udpegede agent. De kan finde detaljer og kontaktoplysninger under Meddelelser og procedurer for påstand om krænkelse af ophavsret på: https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. HENVENDELSER, DER INDSENDES, MEN IKKE ER RELEVANTE I HENHOLD TIL PROCEDUREN, VIL IKKE BLIVE BESVARET.

Copyright og varemærker

Hele indholdet af Webstedet og Tjenesten er ophavsretligt beskyttet. Copyright © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi og vores leverandører er indehavere af rettigheder, ophavsretlige love og andre immaterialretlige love til Webstedet, Tjenesten og indholdet. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne til alle Microsofts produkter og tjenester kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA, Canada og/eller andre lande.

Der findes en liste over Microsofts varemærker på:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes.


 
Tilbage til toppen
Spørgsmål?