ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Ενημερώθηκε τον Οκτώβριος 2015


Καλώς ορίσατε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Microsoft που βρίσκεται στη διεύθυνση www.microsoftstore.com (το «Κατάστημα Microsoft» ή η «Τοποθεσία Web»). Το Κατάστημα Microsoft είναι μια τοποθεσία web την οποία χειρίζεται η Microsoft Ireland Operations Limited, με έδρα στη διεύθυνση The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ιρλανδία (από κοινού, «Microsoft», «Εμείς», «Εμάς», «Μας»).

Μέσω του Καταστήματος Microsoft, η Microsoft σας παρέχει πρόσβαση σε ποικίλους πόρους, συμπεριλαμβανομένων της Τοποθεσίας Web, πληροφοριών σχετικά με λογισμικό, υπηρεσίες και άλλα εμπορεύματα που μπορεί να διατίθενται ή να μην διατίθενται για αγορά, περιοχών λήψης, λογισμικού και εργαλείων (συλλογικά οι «Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων δυνατοτήτων ή/και προσθήκης οποιωνδήποτε νέων ιδιοτήτων Web, διέπονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης και Πώλησης («Όροι Χρήσης και Πώλησης»). Χρησιμοποιώντας την τοποθεσία Web, αγοράζοντας προϊόντα από το Κατάστημα Microsoft ή χρησιμοποιώντας οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και Πώλησης, τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft (ανατρέξτε στην ενότητα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ παρακάτω), και με οποιουσδήποτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές ή αποποιήσεις ευθυνών που αναφέρονται στο παρόν και είναι προσβάσιμες μέσω των σχετικών υπερ-συνδέσεων (συλλογικά οι «Πολιτικές του Καταστήματος Microsoft»). Επίσης, μπορείτε να βρείτε τις Πολιτικές του Καταστήματος Microsoft στο Κατάστημα Microsoft. Σας προτρέπουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Πολιτικές του Καταστήματος Microsoft. Αυτοί οι Όροι Χρήσης και Πώλησης, η Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft και οι Πολιτικές του Καταστήματος Microsoft (η «Σύμβαση») αποτελούν την ενιαία σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Microsoft, υπερισχύουν όλων των προηγούμενων συμβάσεων, υποσχέσεων, βεβαιώσεων, εγγυήσεων, δηλώσεων και συμφωνιών οποιασδήποτε φύσης, και τις αντικαθιστούν, γραπτές ή προφορικές, αναφορικά με το θέμα της.

Όροι που Σχετίζονται με τη Χρήση εκ Μέρους Σας του Καταστήματος Microsoft

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το Κατάστημα Microsoft και οι Υπηρεσίες διατίθενται για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η εμπορική διανομή, η δημοσίευση, η παραχώρηση άδειας χρήσης, η πώληση τυχόν πληροφοριών ή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί από το Κατάστημα Microsoft ή τις Υπηρεσίες.

 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT

  Η άδεια χρήσης Εγγράφων (όπως λευκές βίβλοι, δελτία τύπου, φύλλα δεδομένων και συνήθεις ερωτήσεις) από το Κατάστημα Microsoft και τις Υπηρεσίες παραχωρείται υπό την προϋπόθεση ότι εμφανίζεται (1) η παρακάτω επισήμανση περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: «© 2015 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.» σε κάθε αντίγραφο και ότι εμφανίζονται τόσο η επισήμανση περί προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσο και η παρούσα κοινοποίηση δικαιωμάτων, (2) ότι η χρήση των εν λόγω Εγγράφων από το Κατάστημα Microsoft ή τις Υπηρεσίες συνιστά ενημερωτική μόνο και όχι εμπορική ή προσωπική χρήση και τα Έγγραφα δεν πρόκειται να αντιγραφούν ή να δημοσιευθούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή δικτύου ή να αναμεταδοθούν σε οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν επιτρέπεται από εξαιρέσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και (3) ότι δεν θα υπάρξει καμία τροποποίηση οποιουδήποτε Εγγράφου. Τα πιστοποιημένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ιδιωτικά ή δημόσια κολέγια και τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιούν λήψη και αναπαραγωγή των Εγγράφων για διανομή στην αίθουσα διδασκαλίας. Για διανομή εκτός της αίθουσας διδασκαλίας απαιτείται ρητή έγγραφη άδεια της Microsoft. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό απαγορεύεται ρητώς δια νόμου και ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

  Στα προαναφερθέντα Έγγραφα δεν περιλαμβάνεται η σχεδίαση ή η διάταξη της τοποθεσίας Web της Microsoft.com, της τοποθεσίας Web ή οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας Web που βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία, τη λειτουργία, την άδεια χρήσης ή τον έλεγχο της Microsoft. Τα στοιχεία που περιέχονται στις τοποθεσίες Web της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών Web, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί εμπορικής μορφής, περί εμπορικών σημάτων, περί αθέμιτου ανταγωνισμού και από άλλους νόμους και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η απομίμηση του συνόλου ή τμήματος αυτών. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, γραφικού στοιχείου, ήχου ή εικόνας από οποιαδήποτε τοποθεσία Web της Microsoft, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας Web, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται ρητώς από την ίδια τη Microsoft ή το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Τα έγγραφα και τα σχετιζόμενα γραφικά που δημοσιεύονται στο Κατάστημα Microsoft ή τις Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Κατά καιρούς, γίνονται προσθήκες στις πληροφορίες του παρόντος. Η Microsoft ή/και οι αντίστοιχοι προμηθευτές της ενδέχεται να πραγματοποιήσουν βελτιώσεις ή/και αλλαγές στα προϊόντα ή/και στα προγράμματα που περιγράφονται στο παρόν ανά πάσα στιγμή.

 3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Εάν το Κατάστημα Microsoft ή οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού, οφείλετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντάς μας ενημερωμένες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται στο σχετικό έντυπο εγγραφής. Οφείλετε επίσης να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη. Θα χρειαστεί επίσης να αποδεχθείτε μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή ξεχωριστούς όρους σύμβασης ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασης, καθώς και για κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε χωρίς καθυστέρηση τη Microsoft για τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας.

 4. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

  Ως προϋπόθεση για την εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή απαγορευμένο σκοπό βάσει των παρόντων όρων, προϋποθέσεων και κοινοποιήσεων. Δεν επιτρέπεται η εκ μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, απενεργοποίηση, υπερφόρτωση ή φθορά οποιουδήποτε διακομιστή της Microsoft ή των δικτύων που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή να αναμιχθείτε στη χρήση και την απόλαυση τυχόν Υπηρεσιών από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται η απόπειρα απόκτησης μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία, λογαριασμό τρίτων, υπολογιστικά συστήματα ή δίκτυα που συνδέονται σε οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή σε οποιαδήποτε εκ των Υπηρεσιών, μέσω εισβολής, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή κάποιου άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση ή η απόπειρα απόκτησης τυχόν υλικών ή πληροφοριών μέσω οποιουδήποτε μέσου που σκόπιμα δεν διατίθεται μέσω των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εκούσιας πρόκλησης βλάβης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft.

  Η Microsoft διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα αποκάλυψης οποιωνδήποτε στοιχείων, η αποκάλυψη των οποίων κρίνεται αναγκαία για τη συμμόρφωσή της στις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου, των κανονισμών, των νομικών διαδικασιών ή των κυβερνητικών αιτημάτων ή για την επεξεργασία, την άρνηση δημοσίευσης ή την κατάργηση του συνόλου ή μέρους πληροφοριών ή υλικού, όταν υπάρχει εύλογη δικαιολογία για την εν λόγω αποκάλυψη.

 5. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MICROSOFT Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB

  Η Microsoft δεν διεκδικεί την κυριότητα του υλικού που παρέχετε σε αυτήν (συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, αξιολογήσεων και συστάσεων) ή δημοσιεύετε, αποστέλλετε, καταχωρίζετε ή υποβάλλετε σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ή σε σχετιζόμενες υπηρεσίες της για αναθεώρηση από το ευρύ κοινό ή από τα μέλη οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής κοινότητας (κάθε μεμονωμένο υλικό καλείται «Υποβολή» και συλλογικά «Υποβολές»). Ωστόσο, η Microsoft μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υποβολή σας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, για το σκοπό για τον οποίο υποβλήθηκε.

  Δεν θα καταβάλλεται καμία αμοιβή για τη χρήση της Υποβολής σας. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί τυχόν Υποβολές που παρέχετε και μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταργήσει οποιαδήποτε Υποβολή κατά την αποκλειστική της κρίση.

  Εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε κάτοχος ή ελέγχετε με άλλον τρόπο όλα τα δικαιώματα επί της Υποβολής σας, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Πώλησης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των απαιτούμενων δικαιωμάτων για την παροχή, τη δημοσίευση, την αποστολή, την καταχώριση ή την υποβολή των Υποβολών σας.

 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

  H Microsoft και οι υπάλληλοί της δεν κάνουν δεκτές και δεν εξετάζουν αυτόκλητες ιδέες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιδεών για νέες διαφημιστικές εκστρατείες, νέες προωθήσεις, νέα προϊόντα ή τεχνολογίες, διαδικασίες, υλικά, σχέδια μάρκετινγκ ή νέα ονόματα προϊόντων. ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΙΔΕΕΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΑ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ. Μοναδικός σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η αποφυγή ενδεχόμενων παρανοήσεων ή αντιδικιών σε περίπτωση που η τεχνολογία ή οι εμπορικές στρατηγικές της Microsoft παρουσιάζουν τυχόν ομοιότητες με ιδέες που έχουν υποβληθεί στη Microsoft. Συνεπώς, μη αποστέλλετε τις αυτόκλητες ιδέες σας στη Microsoft ή σε οποιονδήποτε στη Microsoft.

  Εάν, παρά το αίτημά μας να μην μας αποστέλλετε τις ιδέες και το υλικό σας, επιμένετε να τα στέλνετε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η Microsoft δεν θα σας αποζημιώσει γι’ αυτά και δεν διασφαλίζει με κανέναν τρόπο ότι οι ιδέες και το υλικό σας θα αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά ή ιδιωτικά.

 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB ΤΡΙΤΩΝ

  Το Κατάστημα Microsoft μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις σε τοποθεσίες Web τρίτων που σας επιτρέπουν να εξέρχεστε από την Τοποθεσία Web. Αυτές οι τοποθεσίες στις οποίες οδηγούν οι συνδέσεις δεν ελέγχονται από τη Microsoft και η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας ή για οποιαδήποτε σύνδεση περιέχεται σε μια συνδεδεμένη τοποθεσία ή για οποιαδήποτε αλλαγή ή ενημέρωση που πραγματοποιείται στις εν λόγω τοποθεσίες. Η Microsoft παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς μόνο για την εξυπηρέτησή σας και η προσθήκη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν σημαίνει έγκριση της τοποθεσίας από τη Microsoft. Η χρήση τοποθεσιών web τρίτων από εσάς ενδέχεται να διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων.

Όροι που Σχετίζονται με την Πώληση Προϊόντων από Εσάς

 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

  Το Κατάστημα Microsoft προορίζεται για χρήση από πελάτες που κατοικούν στην περιοχή που εξυπηρετείται από την παρούσα Τοποθεσία Web και ενδέχεται να υπάρχουν όρια ως προς την περιοχή που μπορούμε να αποστέλλουμε προϊόντα, τα οποία καθορίζονται στις πολιτικές αποστολής. Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, πρέπει να διαθέτετε μια έγκυρη διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής στη συγκεκριμένη περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραγγελίες.

 2. ΜΟΝΟ ΤΕΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

  Πρέπει να είστε τελικός χρήστης για να αγοράσετε προϊόντα από το Κατάστημα Microsoft. Οι μεταπωλητές δεν έχουν δικαίωμα αγοράς από την Τοποθεσία Web.

 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

  Τα προϊόντα που αγοράζονται από το Κατάστημα Microsoft (συμπεριλαμβανομένων υλικού, λογισμικού και λήψεων λογισμικού) μπορεί να διέπονται από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί δασμών και εξαγωγών. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς που σας αφορούν σχετικά με αυτά τα προϊόντα.

 4. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

  Συμφωνείτε ότι θα παρέχετε ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή στοιχεία αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που γίνονται στο Κατάστημα Microsoft. Δέχεστε ότι θα ενημερώνετε έγκαιρα τα στοιχεία λογαριασμού και τα λοιπά στοιχεία σας, όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τους αριθμούς και τις ημερομηνίες λήξης της πιστωτικής κάρτας σας, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις συναλλαγές σας.

 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

  Οι τιμές και η διαθεσιμότητα προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγή ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, αλλά θα χρεώνεστε πάντα την τιμή που εμφανίζεται κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Η Microsoft μπορεί να θέτει όριο στις ποσότητες που μπορείτε να αγοράσετε ανά παραγγελία, ανά λογαριασμό, ανά πιστωτική κάρτα, ανά άτομο ή ανά νοικοκυριό, για το οποίο θα ενημερωθείτε στην τοποθεσία Web ή προτού αποδεχθούμε την παραγγελία σας.

  Η Microsoft μπορεί να αρνηθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, αποζημιώνοντάς σας για οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχετε πληρώσει για την παραγγελία, για νόμιμους σκοπούς που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες: δεν έχετε ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατά την παραγγελία, η πληρωμή σας δεν μπορεί να υποστεί επεξεργασία, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που έχουν παραγγελθεί δεν είναι διαθέσιμα ή για προφανή σφάλματα στην τοποθεσία Web ή τα οποία αφορούν την παραγγελία σας. Οι πιστώσεις ή οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο εξόφλησης και λογαριασμού που χρησιμοποιείται για την υποβολή της παραγγελίας, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό. Εάν δεν είναι δυνατό να παρέχουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγείλατε, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και ενδέχεται να σας προσφέρουμε ένα εναλλακτικό προϊόν. Εάν δεν επιλέξετε να αγοράσετε το εναλλακτικό προϊόν, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας. Στην περίπτωση που υπάρχουν προφανή σφάλματα στην τοποθεσία Web ή τα οποία αφορούν την παραγγελία σας, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε το σφάλμα και να σας χρεώσουμε με τη σωστή τιμή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε το προϊόν στη σωστή τιμή ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας.

  Εκτός εάν αναφέρεται μια καθορισμένη περίοδος παράδοσης κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας θα παραδοθούν χωρίς αναίτια καθυστέρηση και το πολύ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πακέτα που δεν παραδίδονται εφόσον η σχετική εταιρεία παρέχει ικανοποιητική απόδειξη της παράδοσης στη διεύθυνση που έχετε δώσει. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραγγελίες.

 6. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Τυχόν λογισμικό που διατίθεται για λήψη μέσω του Καταστήματος Microsoft («Λογισμικό») και άλλα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών) που διατίθενται μέσω του Καταστήματος Microsoft ή των Υπηρεσιών, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft ή/και των προμηθευτών της. Όταν αγοράζετε Λογισμικό, αγοράζετε στην πραγματικότητα μια άδεια χρήσης του Λογισμικού και όχι το ίδιο το Λογισμικό. Οι άδειες χρήσης Λογισμικού που αγοράζονται στο Κατάστημα Microsoft διέπονται από τη σύμβαση άδειας χρήσης που συνοδεύει το προϊόν Λογισμικού (η «Σύμβαση Άδειας Χρήσης»). Οφείλετε να συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης Άδειας Χρήσης κατά το χρόνο της εγκατάστασης του Λογισμικού.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MICROSOFT (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

  Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού ή εμπορεύματος, που δεν είναι σύμφωνη με τη σχετική Σύμβαση Άδειας Χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, απαγορεύεται ρητώς δια νόμου και ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες διακινδυνεύουν να διωχθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΑΣ, Η MICROSOFT ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

  Παρακαλείσθε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τα βοηθητικά προγράμματα που καθίστανται διαθέσιμα μέσω του Καταστήματος Microsoft ή των Υπηρεσιών ή των προϊόντων Λογισμικού ή του εμπορεύματος.

 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  Τα προϊόντα ηλεκτρονικής λήψης Λογισμικού («ESD») σας παρέχονται μέσω σύνδεσης λήψης που είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό σας Microsoft (παλαιότερα γνωστός ως Windows Live ID), που σχετίζεται με την αγορά του προϊόντος σας. Σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο, θα αποθηκεύσουμε τη σύνδεση λήψης και το σχετικό ψηφιακό κλειδί στον λογαριασμό σας Microsoft για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς. Για προϊόντα συνδρομής ESD, μπορεί να ισχύουν διαφορετικοί όροι και δικαιώματα αποθήκευσης, για τα οποία θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε αφού τα ελέγξετε κατά την εγγραφή σας.

  Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης, συμφωνείτε ότι μπορούμε να πάψουμε να υποστηρίζουμε την αποθήκευση κλειδιών για ένα ή περισσότερα προϊόντα ανά πάσα στιγμή και για νόμιμους λόγους, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα του τέλους του κύκλου ζωής υποστήριξης των προϊόντων, μετά το οποίο δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνδεση λήψης ή στο ψηφιακό κλειδί. Εάν ακυρώσουμε ή τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να μην έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνδεση λήψης ή στα ψηφιακά κλειδιά στο λογαριασμό σας, θα σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον 90 ημέρες νωρίτερα στα στοιχεία επικοινωνίας σας για τον σχετικό λογαριασμό Microsoft.

 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Εκτός από το Λογισμικό και τα προϊόντα ESD, μπορεί να είναι διαθέσιμα για αγορά ή δοκιμή μέσω του Καταστήματος Microsoft άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία θα διέπονται από ξεχωριστές συμβάσεις άδειας τελικού χρήστη, όρους χρήσης, όρους παροχής υπηρεσιών ή άλλους όρους και προϋποθέσεις. Εάν αγοράσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, οφείλετε επίσης να αποδεχθείτε αυτούς τους όρους ως προϋπόθεση αγοράς, εγκατάστασης ή χρήσης.

 9. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ.

  Με την προϋπόθεση ότι οι αυτόματες παρατάσεις επιτρέπονται στη χώρα, την περιοχή, την επαρχία ή τον νομό σας, μπορείτε να αγοράσετε συνδρομές από εμάς οι οποίες παρατείνονται αυτόματα. Εάν αγοράσετε εν λόγω προϊόντα συνδρομής και παρέχετε μέθοδο πληρωμής, (i) δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο πληρωμής που παρείχατε και ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες πληρωμής παρέχετε είναι αληθείς και ακριβείς, (ii) εξουσιοδοτείτε τη Microsoft να σας χρεώνει για τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας και (iii) εξουσιοδοτείτε τη Microsoft να σας χρεώνει για οποιαδήποτε δυνατότητα επί πληρωμή των υπηρεσιών στην οποία επιλέγετε να εγγραφείτε ή την οποία χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Θα σας ενημερώσουμε μέσω email πριν από την αυτόματη παράταση τυχόν προϊόντων συνδρομής. Αφού σας ενημερώσουμε ότι η συνδρομή σας θα παραταθεί αυτόματα, ενδέχεται να παρατείνουμε αυτόματα τις υπηρεσίες σας και να σας χρεώσουμε την εκάστοτε τρέχουσα τιμή για τη διάρκεια της παράτασης. Θα σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι θα χρεώσουμε την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής σας για την παράταση των υπηρεσιών, είτε είχε καταχωριστεί την ημερομηνία παράτασης είτε παρασχέθηκε αργότερα. Θα σας παρέχουμε επίσης οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης των υπηρεσιών. Πρέπει να ακυρώσετε τις υπηρεσίες πριν από την ημερομηνία παράτασης, ώστε να μη χρεωθείτε για την παράταση.

 10. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

  Η τιμή των προϊόντων στο Κατάστημα Microsoft θα δηλώνονται στην Τοποθεσία Web. Εάν διαθέτουμε σημείο λιανικής πώλησης του Καταστήματος Microsoft στη χώρα ή την περιοχή σας, οι τιμές, η επιλογή προϊόντων και οι προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται μέσω της Τοποθεσίας Web μπορεί να διαφέρουν ανά πάσα στιγμή από όσα παρέχονται ή διατίθενται στα σημεία λιανικής πώλησής μας. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι μια τιμή, ένα προϊόν ή μια προώθηση που προσφέρεται online θα διατίθεται ή θα παρέχεται σε σημείο λιανικής πώλησης. Ομοίως, η Microsoft δεν εγγυάται ότι μια τιμή, ένα προϊόν ή μια προώθηση που προσφέρεται σε σημείο λιανικής πώλησης θα διατίθεται ή θα παρέχεται και online.

  Η τιμολόγηση στο Κατάστημα Microsoft βασίζεται σε πωλήσεις Λογισμικού και υλικού προς μεμονωμένους τελικούς καταναλωτές. Εάν αγοράζετε για εμπορικό, εκπαιδευτικό ή δημόσιο οργανισμό, επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα πολλαπλών αδειών χρήσης (volume licensing).

  Το Κατάστημα Microsoft δεν προσφέρει εγγύηση καλύτερης τιμής. Δεν θα αποδέχεται τη διαφημιζόμενη τιμή που προσφέρουν άλλοι μεταπωλητές για τα ίδια προϊόντα.

  Σας δίνουμε τη δυνατότητα να προπαραγγείλετε ένα προϊόν από την Τοποθεσία μας στο Web πριν αυτό διατεθεί για αγορά. Για την προπαραγγελία απαιτείται πιστωτική κάρτα, ωστόσο, η κάρτα σας δεν θα χρεωθεί μέχρι να αποσταλεί η παραγγελία σας ή μέχρι το προϊόν σας να είναι διαθέσιμο για λήψη. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξει δέσμευση ποσού ή μια μικρή προσωρινή χρέωση στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας ως αποτέλεσμα της προπαραγγελίας. Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να χρεώσουμε την κάρτα σας και να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας εάν η κάρτα σας λήγει το διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία της προπαραγγελίας του προϊόντος και την ημερομηνία που αυτό είναι διαθέσιμο. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία χρέωσης και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι ενημερωμένα ανά πάσα στιγμή. Εάν η διαφημιζόμενη τιμή του προϊόντος μειωθεί στο διάστημα από την ημερομηνία της προπαραγγελίας έως την ημερομηνία που το προϊόν καταστεί διαθέσιμο για λήψη ή αποστολή, θα ισχύσει η χαμηλότερη τιμή. Εάν παρατηρήσετε ότι έχουμε μειώσει την τιμή ενός προϊόντος που προπαραγγείλατε πρόσφατα, επικοινωνήστε απλώς με το τμήμα Πωλήσεις και Υποστήριξη και ευχαρίστως να σας επιστρέψουμε τα χρήματα ή να πιστώσουμε τη διαφορά, κατά περίπτωση.

  Μπορείτε να εξετάσετε, να ενημερώσετε ή να ακυρώσετε τις προπαραγγελίες ανά πάσα στιγμή πριν τα προϊόντα να καταστούν διαθέσιμα για λήψη ή διαδικασία αποστολής. Επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεις και Υποστήριξη για να εξετάσετε, να ενημερώσετε ή να ακυρώσετε μια προπαραγγελία. Εάν ισχύουν διαφορετικοί όροι προπαραγγελίας για ένα συγκεκριμένο προϊόν, θα δηλώνεται στην τοποθεσία Web. Εφόσον η προπαραγγελία αποσταλεί ή καταστεί διαθέσιμη για λήψη, ισχύει η συνήθης πολιτική μας για την επιστροφή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Παραγγελίες.

  Οι τιμές που εμφανίζονται στην Τοποθεσία Web περιλαμβάνουν όλους τους φόρους ή τις χρεώσεις («Φόροι») που μπορεί να ισχύουν για την αγορά σας. Οι τιμές που εμφανίζονται στην Τοποθεσία Web δεν περιλαμβάνουν δαπάνες σχετικά με την παράδοση. Θα πρέπει να συμφωνήσετε ρητά με τυχόν πρόσθετες σχετικές δαπάνες ή χρεώσεις. Οι δαπάνες παράδοσης (ή τυχόν άλλες χρεώσεις, εάν υπάρχουν) θα προστεθούν στο ποσό της αγοράς σας και θα εμφανιστούν στη σελίδα ολοκλήρωσης αγοράς. Θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε όλες τις δαπάνες παράδοσης και όλες τις άλλες σχετικές χρεώσεις που ισχύουν για την αγορά σας προτού την επιβεβαιώσετε. Κάθε προϊόν στο Καλάθι Αγορών σας εμφανίζεται στην ισχύουσα τιμή προϊόντος.

  Οι προσφορές προϊόντων στο Κατάστημα Microsoft δεν συνιστούν δεσμευτικές προσφορές από την πλευρά μας. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «άμεση αγορά» ή στο ανάλογο κουμπί για να μας στείλετε την παραγγελία σας, πραγματοποιείτε δεσμευτική προσφορά σχετικά με όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο καλάθι σας. Εάν αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την επιβεβαίωση της αγοράς. Η σύμβαση αγοράς ολοκληρώνεται από αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Το Κατάστημα Microsoft προσφέρει διαφορετικές επιλογές τρόπου πληρωμής, όπως προσδιορίζεται στην Τοποθεσία Web μας. Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα από το Κατάστημα Microsoft χρησιμοποιώντας τους παρακάτω τύπους κάρτας: Visa, MasterCard και American Express. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε προϊόντα από το Κατάστημα Microsoft με χρήση PayPal. Το Κατάστημα Microsoft δεν δέχεται επιταγές, εμβάσματα, Δωροκάρτες Λιανικής της Microsoft ή άλλα μέσα εξόφλησης. Πρόσφατα, οι Δωροκάρτες Λιανικής της Microsoft επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σε συμμετέχοντα σημεία λιανικής πώλησης της Microsoft. Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις επιλογές τρόπου πληρωμής ανά πάσα στιγμή και για οποιαδήποτε αιτία. Εάν οι προσφορές γίνονται στο τοπικό νόμισμα και εξοφλούνται σε άλλο νόμισμα με διεθνή πιστωτική κάρτα, η τελική τιμή στο δικό σας νόμισμα θα εξαρτάται από τις ισοτιμίες συναλλάγματος, τους φόρους και τις χρεώσεις της τράπεζας ή του εκδότη της διεθνούς πιστωτικής κάρτας σας. Οι εν λόγω συναλλαγές ενδέχεται να υπόκεινται σε φόρους ή/και χρεώσεις διεθνών συναλλαγών που δεν πραγματοποιούνται από το Κατάστημα Microsoft.

  Εάν συμμετέχετε σε προσφορά δοκιμαστικής περιόδου, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία έως τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, για να αποφύγετε την επιβολή νέων χρεώσεων, εκτός εάν έχετε διαφορετική ενημέρωση από εμάς. Εάν δεν ακυρώσετε την υπηρεσία στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, ενδέχεται να σας χρεώσουμε για την υπηρεσία.

 11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

  Η εν λόγω πολιτική επιστροφής παρέχεται παράλληλα με τυχόν νόμιμες εγγυήσεις ή τυχόν άλλο νόμιμο δικαίωμα επιστροφής που μπορεί να έχετε σύμφωνα με τη νομοθεσία (ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα με τίτλο «Εγγυήσεις Προϊόντων»). Σύμφωνα με τα κριτήρια επιστροφής μας, μπορείτε να αποσύρετε τη σύμβαση αγοράς και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων χωρίς αιτιολογία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Η περίοδος απόσυρσης θα λήξει μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών:

  • Για προϊόντα με δυνατότητα λήψης, όταν τα προϊόντα παρέχονται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό σας και καθίστανται διαθέσιμα για λήψη.
  • Για συνδρομές και υπηρεσίες με δυνατότητα λήψης, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί αγοράς στη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Ενδέχεται να ξεκινήσουμε να παρέχουμε τη συνδρομή ή την υπηρεσία αμέσως μετά την αγορά.
  • Για φυσικά προϊόντα/προϊόντα χωρίς δυνατότητα λήψης, από την παράδοση.
  • Για προϊόντα και συνδρομές προπαραγγελίας με δυνατότητα λήψης, όταν τα προϊόντα παρέχονται ηλεκτρονικά στον λογαριασμό σας και καθίστανται διαθέσιμα για λήψη. Για φυσικά προϊόντα/προϊόντα χωρίς δυνατότητα λήψης με προπαραγγελία, όταν γίνεται παράδοση των προϊόντων.
  • Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραγγέλλονται σε μία παραγγελία και παραδίδονται ξεχωριστά, όταν γίνεται η παράδοση του τελευταίου προϊόντος ή όταν αυτό καθίσταται διαθέσιμο.
  • Σε περίπτωση που ένα προϊόν αποτελείται από πολλές παρτίδες ή τεμάχια, όταν γίνεται η παράδοση της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου προϊόντος ή όταν αυτό καθίσταται διαθέσιμο.
  • Σε περίπτωση κανονικής παράδοσης των προϊόντων εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, όταν γίνεται η παράδοση του πρώτου προϊόντος ή όταν αυτό καθίσταται διαθέσιμο.

  Εάν το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας σας παραχωρεί μεγαλύτερη περίοδο απόσυρσης, ισχύει η συγκεκριμένη περίοδος. Ενδέχεται να παρατείνουμε την περίοδο του δικαιώματος απόσυρσης στη διάρκεια διακοπών ή σε άλλες περιόδους. Εάν διαφημίζεται μεγαλύτερη περίοδος στην τοποθεσία μας στο Web, θα ισχύσει η διαφημιζόμενη περίοδος.

  Για να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας προτού λήξει η περίοδος απόσυρσης. Επικοινωνήστε μαζί μας στο τμήμα Πωλήσεις και Υποστήριξη για να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας και για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία επιστροφής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα συνημμένα έντυπα απόσυρσης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Εάν χρησιμοποιήσετε το έντυπο, να το υποβάλετε ηλεκτρονικά εντός της περιόδου απόσυρσης που υποδεικνύεται στο έντυπο και θα σας στείλουμε, χωρίς καθυστέρηση, ενημερωτικό email ότι το έχουμε λάβει. Για να είστε εντός της προθεσμίας απόσυρσης, αρκεί να μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να ασκήσετε το δικαίωμα απόσυρσης, προτού λήξει η περίοδος απόσυρσης.

  Συνέπειες της απόσυρσης

  Εάν ασκήσετε το δικαίωμα της απόσυρσης, θα σας αποζημιώσουμε για όλες τις εξοφλήσεις που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης παράδοσης (με εξαίρεση τις συμπληρωματικές δαπάνες που προκύπτουν από την επιλογή τύπου παράδοσης εκτός της πιο οικονομικής, τυπικής παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς αναίτια καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε σχετικά με την απόφασή σας να αποσύρετε τη σύμβαση. Οι επιστροφές χρημάτων θα πραγματοποιούνται με την ίδια μέθοδο εξόφλησης που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα προκύψουν χρεώσεις λόγω της αποζημίωσης.

  Πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα σε εμάς χωρίς αναίτια καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την απόσυρση της σύμβασης. Είστε εντός της προθεσμίας εάν επιστρέψετε τα προϊόντα πριν παρέλθουν οι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση μέχρι να λάβουμε τα προϊόντα από εσάς ή μέχρι να αποστείλετε απόδειξη ότι τα έχετε επιστρέψει, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτα. Το κόστος επιστροφής βαρύνει εμάς. Εσείς είστε υπεύθυνοι μόνο για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα χειρισμού εκτός του απαραίτητου ως προς τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

  Κριτήρια Επιστροφής

  Δεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που πληρούν τα κριτήρια επιστροφής μας. Ως προϋπόθεση της απόσυρσης και στην έκταση που επιτρέπει το δίκαιο, ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

  Όλες οι επιστροφές πρέπει να συνοδεύονται από τη γνήσια απόδειξη ή την απόδειξη παραλαβής δώρου, τα γνήσια έγγραφα, τα εγχειρίδια οδηγιών, την εγγραφή, τα μέρη και τα εξαρτήματα (όπως καλώδια, ελεγκτές και συνοδευτικά εξαρτήματα), καθώς και την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή. Εάν επιστρέφετε λογισμικό, πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε όλα τα αποθηκευτικά μέσα και τα κλειδιά προϊόντος. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η μη συμπερίληψη των εν λόγω στοιχείων μπορεί να εμποδίσει ή να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων ή να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή πρόσθετων χρεώσεων. Επίσης, η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων εάν δεν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις επιστροφής. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν σε πολύ καλή κατάσταση, (δηλαδή, δεν πρέπει να εμφανίζουν σημάδια φθοράς ή καταστροφής και πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που θα μας επιτρέψει να τα μεταπωλήσουμε).

  Για προϊόντα και συνδρομές με δυνατότητα λήψης, μπορεί να σας ζητήσουμε επίσης να υπογράψετε μια ηλεκτρονική επιστολή καταστροφής ως προϋπόθεση απόσυρσης από αυτήν τη σύμβαση. Για υπηρεσίες, δεν πρέπει να έχετε ξεκινήσει να τις χρησιμοποιείτε ή να τις εκτελείτε. Για λογισμικό και παιχνίδια, το λογισμικό και τα βιντεοπαιχνίδια που περιλαμβάνονται σε συσκευασία πρέπει να επιστρέφονται χωρίς να έχουν ανοιχτεί.

  Για τηλέφωνα, μπορείτε να τα επιστρέφετε εντός της περιόδου επιστροφής μας αλλά είναι δική σας ευθύνη να ακυρώσετε την υπηρεσία σας εντός του διαστήματος που καθορίζει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, διαφορετικά ενδέχεται ο εν λόγω πάροχος να σας χρεώσει λόγω πρόωρης καταγγελίας. Πρόκειται για πολιτική των παρόχων κινητής τηλεφωνίας και δεν επηρεάζουμε τις εν λόγω πολιτικές ακύρωσης. Για κάρτες με αριθμό-κλειδί προϊόντος («PKC») που αγοράζονται με υπολογιστές, μπορείτε να τις επιστρέφετε εντός της περιόδου επιστροφής ως ξεχωριστά προϊόντα, εφόσον δεν έχουν ανοιχτεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί. Εάν επιστρέψετε τον υπολογιστή που έχετε αγοράσει μαζί με την κάρτα PKC, πρέπει να επιστραφεί και η κάρτα PKC.

  Το Κατάστημα Microsoft δεν δέχεται την επιστροφή των παρακάτω προϊόντων: (i) προϊόντα που έχουν εξατομικευτεί ή προσαρμοστεί: (ii) προϊόντα ειδικών παραγγελιών, εάν δεν ανήκουν σε προσφορά λιανικής πώλησης του Καταστήματος Microsoft, (iii) προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή έχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή καταστροφής, (iv) φυσικές δωροκάρτες και δωροκάρτες με δυνατότητα λήψης, καθώς και κάρτες υπηρεσιών (δηλ. κάρτες Skype, κάρτες Xbox Live), (v) υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί, (vi) προϊόντα προσωρινής μνήμης («RAM») και (vii) εκπτωτικά προϊόντα ή προϊόντα με την ένδειξη «Τελική Έκπτωση» ή «Χωρίς Δυνατότητα Επιστροφής».

  Πρόσθετοι Όροι:

  Επιλογή αναβάθμισης και επιστροφές. Εάν αγοράσατε ένα κατά τα άλλα επιστρέψιμο προϊόν με επιλογή αναβάθμισης, οι επιστροφές θα τηρούνται κατά την περίοδο επιστροφής και θα ισχύουν ειδικές διαδικασίες επιστροφής ως εξής:

  • Εάν επιστρέψετε το προϊόν πριν κυκλοφορήσει η αναβάθμιση, δεν θα λάβετε την αναβάθμιση.
  • Εάν επιστρέψετε το προϊόν μετά την κυκλοφορία της αναβάθμισης, πρέπει να επιστρέψετε τόσο το προϊόν όσο και την αναβάθμιση.

  Προσφορές και πακέτα. Για τις προσφορές και τα πακέτα, πρέπει να επιστρέφετε μαζί όλα τα περιλαμβανόμενα προϊόντα ή/και τις περιλαμβανόμενες υπηρεσίες. Εάν η προσφορά ή το πακέτο περιελάμβανε μια υπηρεσία που έχει χρησιμοποιηθεί (για παράδειγμα, έναν χρησιμοποιημένο κωδικό προώθησης), η πλήρης λιανική τιμή της υπηρεσίας αφαιρείται από το ποσό επιστροφής σας. Όταν αγοράζεται ένα πακέτο και επιστρέφεται μόνο ένα τμήμα του, η έκπτωση του πακέτου καθίσταται άκυρη και το σύνολο της έκπτωσης πακέτου αφαιρείται από το ποσό της επιστροφής.

  Προσωπικά δεδομένα. Η Microsoft δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στα προϊόντα που επιστρέφονται. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τα προσωπικά δεδομένα σας από όλα τα προϊόντα πριν από την επιστροφή τους.

 12. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Πολλά προϊόντα που διατίθενται στο Κατάστημα Microsoft συνοδεύονται από εγγυήσεις του κατασκευαστή. Ανατρέξτε στις εγγυήσεις του κατασκευαστή για ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με την επίλυση ζητημάτων που καλύπτουν οι εν λόγω εγγυήσεις. Για ορισμένα προϊόντα, θα έχετε την επιλογή αγοράς ενός Προγράμματος Παρατεταμένης Υπηρεσίας με επιπλέον κόστος. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εν λόγω προγράμματα. Επίσης, τα προϊόντα μας ενδέχεται να συνοδεύονται από εγγυήσεις για τις οποίες δεν είναι δυνατή η αποποίηση βάσει νόμου, όπως η νόμιμη προστασία που αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι ελαττωματικά, έχουν καταστραφεί ή έχουν εσφαλμένη περιγραφή. Τυχόν εμπορικές εγγυήσεις είναι πρόσθετες στα εν λόγω δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες για τις Εμπορικές Εγγυήσεις & τα Νόμιμα Δικαιώματα. Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα με το προϊόν σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεις και Υποστήριξη.

 13. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για τις αγορές σας, καθώς και για ζητήματα υποστήριξης πελατών ή τυχόν σχετικά ζητήματα ή παράπονα μέσω των διαύλων επικοινωνίας που υποδεικνύονται στη σελίδα μας Πωλήσεις και Υποστήριξη.

 14. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

  Ανατρέξτε στην ενότητα Ανακύκλωση για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της Microsoft για την επιστροφή απορριμμάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) στην περιοχή δικαιοδοσίας σας.

Όροι που Σχετίζονται τόσο με τη Χρήση εκ Μέρους Σας του Καταστήματος Microsoft όσο και με την Πώληση προς Εσάς

 1. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

  Οι Όροι Χρήσης και Πώλησης που ισχύουν τη στιγμή που τους αποδεχθήκατε διέπουν την αγορά σας και λειτουργούν ως σύμβαση αγοράς μεταξύ μας. Πριν από την επόμενη αγορά σας, η Microsoft μπορεί να έχει ενημερώσει τους Όρους Χρήσης και Πώλησης χωρίς κοινοποίηση. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τους ισχύοντες Όρους Χρήσης και Πώλησης κάθε φορά που επισκέπτεστε το Κατάστημα Microsoft. Προτείνουμε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφο των Όρων Χρήσης και Πώλησης για μελλοντική αναφορά και χρήση σε σχέση με την αγορά σας.

 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

  Πρέπει να θεωρείστε ενήλικος στην επαρχία/περιοχή διαμονής σας για να αγοράσετε προϊόντα από το Κατάστημα Microsoft.

 3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Οι πληροφορίες σχετικά με εσάς και το ιστορικό αγορών σας αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου.

 4. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Η Microsoft προσπαθεί να προβάλει τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, κάθε οθόνη υπολογιστή προβάλλει διαφορετικά τα χρώματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το χρώμα που βλέπετε στην οθόνη σας θα ταιριάζει ακριβώς με το χρώμα του προϊόντος.

 5. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB

  Αγωνιζόμαστε να δημοσιεύουμε τις πληροφορίες με ακρίβεια, να ενημερώνουμε την Τοποθεσία Web τακτικά και να διορθώνουμε σφάλματα μόλις τα ανακαλύπτουμε. Ωστόσο, οποιοδήποτε στοιχείο του περιεχομένου που εμφανίζεται στην Τοποθεσία Web μας μπορεί να είναι εσφαλμένο ή αναχρονιστικό οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην Τοποθεσία Web του Καταστήματος Microsoft ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, των προδιαγραφών, των προσφορών και της διαθεσιμότητας των προϊόντων.

 6. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

  Η Microsoft μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό σας ή τη χρήση της Τοποθεσίας Web του Καταστήματος Microsoft ανά πάσα στιγμή για νόμιμους λόγους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της παραβίασης εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης και Πώλησης ή της διακοπής λειτουργίας της Τοποθεσίας Website από τη Microsoft. Χρησιμοποιώντας το Κατάστημα Microsoft, συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραγγελία πραγματοποιείτε ή για τις χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνεστε πριν από την εν λόγω καταγγελία. Η Microsoft μπορεί να αλλάξει, να διακόψει ή άλλως να αναστείλει το Κατάστημα Microsoft ανά πάσα στιγμή, για οποιαδήποτε αιτία και χωρίς προειδοποίηση. Εάν μια τέτοια αλλαγή, διακοπή ή αναστολή επηρεάσει τη χρήση της Υπηρεσίας ή του προϊόντος ή με άλλο τρόπο προξενήσει πρόβλημα στην παραγγελία σας, επικοινωνήστε με το Κατάστημα Microsoft.

 7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΥΤΗ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ).

  ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΥΧΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

  ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ.

  Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η MICROSOFT ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ή ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MICROSOFT ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΟΥΤΕ Η MICROSOFT ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ MICROSOFT, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ή ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ.

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ WEB Ή/ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ WEB ΔΕΝ ΒΑΣΙΖΕΣΤΕ ΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΘΩΑ Ή ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MICROSOFT Ή/ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT.

 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  29.1   Ερμηνεία της Σύμβασης

  Εάν, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης ή η εφαρμογή της σε οποιονδήποτε συμβαλλόμενο ή περίσταση περιορίζεται, απαγορεύεται ή είναι μη εκτελεστέα, η εν λόγω διάταξη πρέπει στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία να είναι μη αποτελεσματική χωρίς να ακυρωθούν οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα ή η εκτελεσιμότητα αυτών των διατάξεων σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή της σε άλλους συμβαλλόμενους ή περιστάσεις. Όπου είναι δυνατό, κάθε τέτοια διάταξη θα ισχύει στη μέγιστη έκταση που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και θα ερμηνεύεται και θα ισχύει σε μικρότερη έκταση, όπου είναι αναγκαίο να είναι έγκυρη. Λοιποί όροι μπορεί να ισχύουν εάν αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες Web της Microsoft.

  29.2   Εκχώρηση

  Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή άλλως να διαθέσουμε τα δικαιώματά μας με βάση την παρούσα Σύμβαση, είτε πλήρως είτε εν μέρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς κοινοποίηση προς εσάς. Δεν έχετε δικαίωμα εκχώρησης της παρούσας σύμβασης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται από αυτήν.

  29.3   Κανένας τρίτος δικαιούχος

  Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά για δικό σας και δικό μας όφελος. Δεν συνάπτεται προς όφελος κανενός άλλου προσώπου, εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων διαδόχων.

  29.4   Αξιώσεις

  Οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός της χρονικής περιόδου που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν η αξίωσή σας δεν κατατεθεί έγκαιρα, θα παραγραφεί οριστικά.

  29.5   Κοινοποιήσεις και Επικοινωνία

  Για ερωτήματα υποστήριξης πελατών, ανατρέξτε στη σελίδα Πωλήσεις και Υποστήριξη της Τοποθεσίας Web. Για διενέξεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση που αναφέρεται στο επάνω μέρος των Όρων Χρήσης και Πώλησης.

  29.6   Εφαρμοστέο Δίκαιο

  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ, ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ ΘΑ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ (ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η MICROSOFT) ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.

 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  Κοινοποιήσεις για αξιώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να αποστέλλονται στον καθορισμένο συνεργάτη της Microsoft. Για λεπτομέρειες και στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement στη διεύθυνση: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ.

Κοινοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα εμπορικά σήματα

Όλο το περιεχόμενο της Τοποθεσίας Web και της Υπηρεσίας προστατεύεται από Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας © 2015 της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όλα τα δικαιώματα κυριότητας και νομής, καθώς και τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αφορούν την Τοποθεσία Web, την Υπηρεσία και το περιεχόμενο ανήκουν σε εμάς ή τους προμηθευτές μας. Η Microsoft και οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα εικονίδια όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών της Microsoft ενδέχεται να είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή/και σε άλλες χώρες.

Δείτε μια λίστα με εμπορικά σήματα της Microsoft στη διεύθυνση:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Οι επωνυμίες πραγματικών εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Τυχόν δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα σύμβαση τελούν υπό επιφύλαξη.


 
Επιστροφή στην αρχή
Ερωτήσεις;