KASUTUS- JA MÜÜGITINGIMUSED

Uuendatud oktoobris 2015


Tere tulemast Microsofti võrgupoodi aadressil www.microsoftstore.com („Microsofti pood” või „Veebisait”)! Microsofti pood on veebisait, mida pakub Microsoft Ireland Operations Limited aadressil The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (kõik kokku „Microsoft”, „Meie”).

Microsoft pakub teile Microsofti poe kaudu juurdepääsu arvukatele ressurssidele, sh veebisait, teave tarkvara, teenuste ja muu kauba kohta (mis võib, aga ei pruugi olla müügil), allalaadimisalad, tarkvara ja tööriistad (ühisnimetusega „teenused”). Teenused, sh kõik värskendused, täiendused, uued funktsioonid ja/või uute veebiatribuutide lisad, lähtuvad kasutus- ja müügitingimustest („kasutus- ja müügitingimused”). Kasutades veebisaiti, ostes Microsofti poest tooteid või kasutades teenuseid, nõustute nende kasutus- ja müügitingimustega, Microsofti privaatsusavaldusega (vt allpool jaotist ISIKUANDMETE PRIVAATSUS JA KAITSE) ja kehtivate tingimuste, eeskirjade ja lahtiütlemistega, millele siin on viidatud ja mille leiate asjakohaste hüperlinkide kaudu (ühisnimetusega „Microsofti poe eeskirjad”). Microsofti poe eeskirjad leiate ka Microsofti poest. Soovitame teil Microsofti poe eeskirjad hoolikalt läbi lugeda. Need kasutus- ja müügitingimused, Microsofti privaatsusavaldus ja Microsofti poe eeskirjad („leping”) kujutavad endast kogu teie ja Microsofti vahelist lepingut ning alistavad ja tühistavad kõikvõimalikud varasemad kokkulepped, lubadused, kinnitused ja garantiid lepingu teema kohta, olgu need siis kirjalikud või suulised.

Tingimused, mis on seotud Microsofti poe teiepoolse kasutamisega

 1. ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE KASUTAMISE PIIRANG

  Kui pole märgitud teisiti, on Microsofti pood ja teenused teile isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks. Microsofti poest või teenustest hangitud teavet ega teenuseid ei tohi kaubanduslikult levitada, avaldada, litsentsida ega müüa.

 2. MICROSOFTI POE VEEBISAIDIL SAADAOLEVAID DOKUMENTE PUUDUTAV TEATIS

  Microsofti poest ja teenustest pärinevate dokumentide (nt tehnilised ülevaated, pressiteated, andmelehed ja KKK-d) kasutamist lubatakse, eeldusel et (1) alljärgnev autoriõiguse teatis: „© 2015 Microsoft Corporation. Kõik õigused on kaitstud.” ilmub kõikides eksemplarides ja et ilmuvad nii autoriõiguse teatis kui ka käesolev loateatis; (2) Microsofti poest või teenustest pärinevaid dokumente kasutatakse teabe eesmärgil ja ainult mitteärilistel või isiklikel eesmärkidel ning neid ei kopeerita ega postitata võrguarvutitesse ega edastata massiteabevahendites, kui seda ei luba kohaldatavad autorikaitseseadused, ja (3) dokumentidesse ei tehta muudatusi. Haridusasutused, näiteks põhi- ja keskkoolid, ülikoolid, erakõrgkoolid ja kutsekoolid, mis on vastavalt kohalikele seadustele ametlikult akrediteeritud, võivad dokumente ainult klassiruumis läbiviidavas õppetöös kasutamiseks alla laadida ja kopeerida. Klassiväline levitamine nõuab Microsofti selgesõnalist kirjalikku luba. Muul eesmärgil kasutamise keelab seadus selgesõnaliselt ja see võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võetakse vastutusele ja neile määratakse rangeimad karistused.

  Eespool määratud dokumendid ei hõlma teenuse ega mitte ühegi Microsoft.com-i veebisaidi ega Microsofti käitatava, litsentsitava ega juhitava veebisaidi kujunduse ega ülesehituse litsentsi. Microsofti veebisaitide elemente kaitseb kaubandusrüü, kaubamärgi, kõlvatu konkurentsi jm seadused ning neid ei tohi kopeerida või jäljendada ei osaliselt ega tervikuna. Ilma Microsofti selgesõnalise loata või kohaldatava seaduseta ei tohi kopeerida, üle kanda ega avalikustada ühtki logo, graafikaelementi, helifaili ega pilti.

  Microsofti poes või teenustes avaldatud dokumendid ja seotud graafikaelemendid võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Muudatusi lisatakse siinsesse teabesse regulaarselt. Microsoft ja/või tema vastavad tarnijad võivad teha igal ajal siin kirjeldatud too(de)tes ja/või programmi(de)s täiustusi ja/või muudatusi.

 3. LIIKME KONTO, PAROOL JA TURVE

  Kui Microsofti pood või mõni teenus nõuab teilt konto avamist, peate registreerimisprotsessi lõpule viima nii, et annate meile kehtivas registreerimisvormis esitatud ajakohased, täielikud ja täpsed andmed. Valite ka parooli ja kasutajanime. Peate konto avamise tingimusena võib-olla nõustuma ka teenuseleppe või eraldi kasutustingimustega. Teie vastutate oma konto teabe ja parooli konfidentsiaalsuse eest ning kõikide toimingute eest, mis on tehtud teie kontoga. Te nõustute Microsofti viivitamata teavitama oma konto volitamata kasutamise või muu turbe rikkumise puhul.

 4. LUBAMATU EBASEADUSLIK VÕI KEELATUD KASUTUS

  Teenuste kasutamise üks tingimus on see, et te kinnitate meile, et ei kasuta neid teenuseid ebaseaduslikel ega siinsetes tingimustes ja teatistes keelatud eesmärkidel. Te ei tohi kasutada teenuseid viisil, mis võiksid kahjustada, keelata, üle koormata või rikkuda Microsofti servereid või nendega ühendatud võrke või häirida teistel isikutel teenuste kasutamist ja nautimist. Te ei tohi proovida saada volitamata juurdepääsu teenustele, muudele kontodele, arvutisüsteemidele või Microsofti serveritega või teenustega ühendatud võrkudele häkkimise, paroolikaevandamise vms abil. Te ei tohi hankida ega proovida hankida materjale või teavet teenustes teadlikult mittekättesaadavaks tegemata vahendite abil. Teenuseid ei tohi kasutada viisil, mis rikub kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas (kuid mitte ainult) isikule või üksusele, sealhulgas Microsoftile tahtliku kahju tekitamine.

  Microsoft jätab igal ajal endale õiguse avalikustada teavet, mille avalikustamine on vajalik kehtiva seaduse, määruse, õigusmenetluse või valitsusasutuse taotluse rahuldamiseks, või redigeerida, eemaldada teavet või materjale või keelduda nende postitamisest (osaliselt või tervikuna) olukordades, kus selleks on põhjendatud alus.

 5. MICROSOFTI POELE ANTUD VÕI VEEBISAITIDELE POSTITATUD MATERJALID

  Microsoft ei nõua omandiõigust materjalide puhul, mida annate Microsoftile (sh tagasiside, hinnangud ja soovitused) või mida postitate, laadite üles, sisestate või esitate teenustele või sellega seotud teenustele ülevaatamiseks avalikkusele või avalikule või erakogukonnale (eraldi „esitus”, koos „esitused”). Kuid Microsoftil on õigus kasutada teie esitust, sealhulgas teie nime, eesmärgil, mille jaoks see esitati.

  Teie esituse kasutamist ei hüvitata. Microsoft ei ole kohustatud teie esitusi kasutama ega postitama ning võib esituse omal äranägemisel igal ajal eemaldada.

  Garanteerite ja kinnitate, et omate või kontrollite muul viisil oma esituse kõiki õigusi, lähtuvalt nendes kasutus- ja müügitingimustes kirjeldatust, sealhulgas (kuid mitte ainult) kõiki õigusi esituste andmiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks või esitamiseks.

 6. OMAL ALGATUSEL IDEEDE ESITAMISE POLIITIKA

  Microsoft ja tema töötajad ei tunnusta ega kaalu oma-algatuslikke ideid, sh uute reklaamikampaaniate, uute müügiedendusviiside, uute toodete või tehnoloogiate, protsesside, materjalide, turunduskavade või uute tootenimede kohta. ÄRGE SAATKE ALGUPÄRASEID LOOMETÖID, IDEID, NÄIDISEID, DEMOSID VMS. Selle poliitika ainus eesmärk on vältida võimalikke arusaamatusi või vaidlusi, kui Microsofti tooted või turundusstrateegiad võivad sarnaneda Microsoftile esitatud ideedega. Seega ärge saatke oma-algatuslikke ideesid Microsoftile ega selle töötajatele.

  Kui te meie palvele vastupidiselt ideid ja materjale siiski saadate, võtke arvesse, et Microsoft ei maksa teile nende eest kompensatsiooni ega kindlusta nende ideede ja materjalide konfidentsiaalset või varalist kohtlemist.

 7. LINGID KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBISAITIDELE

  Microsofti pood võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele, mille kaudu lahkute veebisaidilt. Need lingitud saidid pole Microsofti kontrolli all ja Microsoft ei vastuta lingitud saitide sisu või lingitud saidil sisalduvate linkide eest või saitidega tehtud muutuste või värskenduste eest. Microsoft pakub teile neid linke ainult abistamiseks, nende kaasamine ei tähenda Microsofti ametlikku toetust sellele saidile. Kolmanda osapoole veebisaitide või teenuste kasutamisel võivad kehtida selle osapoole sätted ja tingimused.

Tingimused, mis on seotud teile toodete müümisega

 1. GEOGRAAFILINE KÄTTESAADAVUS

  Microsofti pood on mõeldud kasutamiseks klientidele, kes elavad piirkonnas, mida see veebisait teenindab; nagu meie tarne-eeskirjades on välja toodud, võivad kehtida piirangud, kuhu saame oma tooteid tarnida. Ostmiseks peab teil selles regioonis olema kehtiv arveldus- ja tarneaadress. Lisateavet leiate jaotisest Tellimused.

 2. AINULT LÕPPKASUTAJAD

  Microsofti poest toodete ostmiseks peate olema lõppkasutaja. Edasimüüjad ei tohi sellelt veebisaidilt osta.

 3. EKSPORDIPIIRANGUD

  Microsofti poest ostetud toodetele (sh riistvara, tarkvara ja tarkvara allalaadimised) võivad kehtida tolli- ja ekspordikontrolli seadused ja eeskirjad. Kohustute täitma kõiki rahvusvahelisi ja siseriiklikke seadusi ja määrusi, mida teile niisuguste toodetega seoses kohaldatakse.

 4. ARVELDUS- JA KONTOANDMETE TÄPSUS

  Nõustute kõigi Microsofti poest tehtavate ostude puhul esitama ajakohased, täielikud ja täpsed ostu- ja kontoandmed. Nõustute viivituseta värskendama oma kontoandmeid ja muud teavet, sh meiliaadress ning krediitkaartide numbrid ja aegumiskuupäevad, et saaksime teie tehingud läbi viia ja vajaduse korral teiega tehingutega seoses ühendust võtta.

 5. TOOTE KÄTTESAADAVUS NING PIIRANGUD KOGUSTELE JA TELLIMUSTELE

  Toodete hinnad ja kättesaadavus võivad mis tahes ajal ette teatamata muutuda, kuid teilt küsitakse alati seda hinda, mis kuvatakse teile tellimuse esitamisel. Microsoft võib seada piirangu kogustele, mida saab tellimuse, konto, krediitkaardi, isiku või majapidamise kohta osta; piirangust teavitatakse teid veebisaidil või enne seda, kui võtame teie tellimuse vastu.

  Microsoft võib mis tahes ajal keelduda mis tahes tellimusest või selle tagasi lükata, tagastades teile tellimuse eest makstud raha, seaduslikel põhjustel, sealhulgas (kuid mitte ainult), kui te ei järgi tellimuse hetkel määratletud tingimusi, kui teie tellimust ei saa töödelda, kui tellitud tooted või teenused ei ole saadaval, kui veebisaidil või teie tellimusega seoses on tehtud ilmseid vigu. Tagasimakse tehakse samal makseviisil ja samale kontole, mida kasutati tellimuse tegemiseks, v.a juhul, kui on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud. Kui meil ei õnnestu teile tarnida tellitud tooteid või teenuseid, võtame teiega ühendust ja võime teile pakkuda alternatiivse toote. Kui otsustate alternatiivset toodet mitte osta, tühistame teie tellimuse. Kui veebisaidil või teie tellimusega on tehtud ilmseid vigu, on meil õigus viga parandada ja teilt õige summa küsida. Sellisel juhul võtame teiega ühendust ja pakume teile võimalust osta toode õige hinnaga või tühistada oma tellimus.

  Kui tellimuse esitamise hetkel ei ole mainitud konkreetset tarneperioodi, tarnitakse tooted või teenused teieni viivitusteta, maksimaalselt kolmekümne (30) päeva jooksul tellimuse esitamisest. Me ei vastuta tarnimata pakettide eest, kui operaator annab rahuldava tõendi selle kohta, et pakett on teie antud aadressile tarnitud. Lisateavet leiate jaotisest Tellimused.

 6. TARKVARA OSTMINE JA LITSENTSITINGIMUSED

  Microsofti poest allalaadimiseks kättesaadavaks tehtud mis tahes tarkvara („tarkvara”) ja muu kaup (sh teenused), mida Microsofti pood ja teenused pakuvad, on Microsofti ja/või tema tarnijate autoriõigusega teos. Tarkvara ostmisel ostate tegelikult litsentsi tarkvara kasutamiseks, mitte tarkvara ennast. Microsofti poest ostetud tarkvaralitsentsidele kehtib litsentsileping, mis on tarkvaratootega kaasas („litsentsileping”). Peate tarkvara installimisel nõustuma litsentsilepingu tingimustega.

  ENNE TARKVARA AVAMIST VÕTKE ÜHENDUST MICROSOFTI POEGA (NAGU ON KIRJELDATUD JAOTISES TEATED JA SUHTLUS), KUI SOOVITE SAADA KEHTIVA LITSENTSILEPINGU KOOPIAT.

  Seadus keelab selgesõnaliselt asjakohase litsentsilepingu ja kohaldatava seadusega mittevastavuses oleva tarkvara või kauba reprodutseerimise või ümberjaotamise, mis võib kaasa tuua karmid tsiviil- või kriminaalkaristused. Rikkujad võidakse võtta vastutusele ja neile määratakse rangeimad karistused.

  TEIE MUGAVUSE HUVIDES VÕIB MICROSOFT OSANA MICROSOFTI POEST VÕI TEENUSTEST VÕI OMA TARKVARAS VÕI KAUBAS TEHA KÄTTESAADAVAKS KASUTAMISEKS JA/VÕI ALLALAADIMISEKS MÕELDUD TÖÖRIISTU JA UTILIITE, MIS EI OLE OSA TOOTEST VÕI TEENUSEST. KOHALDATAVA SEADUSE ULATUSES EI TAGA MICROSOFT SELLISTE TÖÖRIISTADE JA UTILIITIDE KASUTAMISEST TULENEVATE TULEMUSTE JA VÄLJASTUSTE TÄPSUST.

  Austage Microsofti poes, teenustes, tarkvaratoodetes või kaubas kättesaadavaks tehtud tööriistade ja utiliitide kasutamisel teiste intellektuaalse omandi õigusi.

 7. ELEKTROONILISE TARKVARA ALLALAADIMINE

  Elektroonilise tarkvara allalaadimisega („ETA”) tooted tarnitakse teile nii, et saadetakse teie Microsofti kontole (varasema nimega Windows Live ID) allalaadimislink ostetud tootele. Sõltuvalt allolevast jaotisest, salvestame allalaadimislingi ja sellega seotud digitaalse koodi teie Microsofti kontole keskmiselt minimaalselt kolmeks (3) aastaks pärast ostukuupäeva. ETA tellimustoodete puhul võivad kehtida erinevad tingimused ja salvestusõigused, millega teil palutakse tutvuda ja nõustuda tellimuse esitamisel.

  Nõustute, et võime oma digitaalse koodi salvestusprogrammi igal ajal tühistada või seda muuta. Lisaks nõustute, et võime peatada koodide salvestamise toe ühe või mitme toote puhul mis tahes ajal ja seaduslikel põhjustel, sh näiteks toote toe kasutusaja lõppedes, pärast mida ei ole teil allalaadimislingile ega digitaalsele koodile enam juurdepääsu. Kui peatame oma programmi või muudame seda nii, et teil pole oma kontol enam juurdepääsu allalaadimislingile või digitaalse(te)le koodi(de)le, teavitame teid sellest vähemalt 90 päeva ette, kasutades seotud Microsofti kontol olevaid kontaktandmeid.

 8. MUUD TINGIMUSED

  Lisaks tarkvarale ja ETA toodetele võidakse Microsofti poes pakkuda teile ka teisi tooteid ja teenuseid, mis on saadaval ostmiseks või proovimiseks ja millele kehtivad eraldi lõppkasutaja litsentsilepingud, kasutustingimused, teenusetingimused või muud tingimused. Nende toodete ostmisel või kasutamisel peate ostmise, installimise või kasutamise tingimusena võib-olla nõustuma nende tingimustega.

 9. AUTOMAATSE PIKENDAMISEGA TOOTED

  Kui automaatne pikendamine on teie riigis, regioonis või maakonnas lubatud, saate meilt osta tellimusi, mida automaatselt pikendatakse. Kui ostate selliseid tellimustooteid ja esitate meile oma makseviisi: (i) vastutate selle eest, et olete esitatud makseviisi volitatud kasutaja ning kogu makseteave on täpne ja tõene; (ii) lubate Microsoftil nõuda teenuste kasutamise eest tasu teie makseviisi kasutades; (iii) lubate Microsoftil nõuda teilt tasu nende tasuliste teenusefunktsioonide eest, mida lepingu kehtimise jooksul kasutate või mille kasutajaks registreerute. Enne mis tahes tellimustoodete automaatset pikendamist teavitame teid sellest meili teel. Kui oleme teid teavitanud, et tellimust pikendatakse automaatselt, võime teie teenuseid automaatselt pikendada ja teilt pikendusperioodi eest vastavat tasu nõuda. Peale selle tuletame teile meelde, et nõuame teie valitud makseviisi teel teenuste pikendamise eest tasu, olgu see siis esitatud pikendamise kuupäeval või hiljem. Anname teile juhised ka selle kohta, kuidas saate teenused tühistada. Peate tühistama teenused enne pikendamise kuupäeva, et vältida arve saamist pikendamise eest.

 10. HIND JA MAKSMINE

  Microsofti poes olevate toodete hind esitatakse veebisaidil. Kui teie riigis või regioonis on olemas jaemüügiga tegelev Microsofti pood, võivad veebisaidil pakutavad hinnad, tootevalik ja kampaaniad mis tahes ajal jaemüügipoodides pakutavatest erineda. Microsoft ei garanteeri, et Internetis pakutav hind, toode või kampaania on saadaval või seda arvestatakse ka jaemüügipoes. Lisaks ei garanteeri Microsoft, et jaemüügipoes pakutav hind, toode või kampaania on saadaval või seda arvestatakse ka Internetis.

  Hinnakujundus Microsofti poes põhineb tarkvara ja riistvara müügil üksikisikutest lõppkasutajatele. Kui ostate ärilisel eesmärgil või haridus- või riigiasutuse tarbeks, võtke meiega ühendust, et saada lisateavet hulgilitsentsimisprogrammide kohta.

  Microsofti pood ei garanteeri hindade vastavust. Microsoft ei paku sama hinda, mida teised jaemüüjad samade toodete eest reklaamides pakuvad.

  Võime pakkuda teile võimalust meie veebisaidilt toodet enne selle müügiletulekut ette tellida. Ettetellimise jaoks on vaja krediitkaarti, kuid teie kaardilt ei võeta raha enne, kui tellimus on teele pandud või toode on allalaadimiseks saadaval. See-eest võidakse ettetellimise tulemusena teie krediit- või deebetkaardil vastav summa broneerida või nõutakse väikest ajutist tasu. Pange tähele, et me ei saa teie kaardilt raha võtta ja tellimust lõpule viia, kui teie kaart aegub toote ettetellimise ja selle kättesaadavaks muutumise vahelisel perioodil. Kontrollige, et teie arveldus- ja kontaktteave oleks alati ajakohane. Kui toote reklaamihind langeb ettetellimise ja selle allalaaditavaks muutumise või teele panemise vahelisel perioodil, küsime teilt madalamat hinda. Kui märkate, et oleme langetanud teie ettetellitud toote hinda, võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi ning maksame hinnamuutusele vastava raha teile meeleldi tagasi.

  Enne ettetellitud toodete allalaaditavaks muutumist või teele panemist saab ettetellimusi igal ajal üle vaadata, värskendada või tühistada. Ettetellimuse ülevaatamiseks, värskendamiseks või tühistamiseks võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi. Kui konkreetsele tootele kehtivad teistsugused ettetellitud toote tingimused, teavitame teid sellest veebisaidil. Kui teie ettetellitud toode on teele pandud või allalaadimiseks saadaval, kehtib meie tavaline tagastusprotsess. Lisateavet leiate jaotisest Tellimused.

  Veebisaidil kuvatud hinnad kajastavad müügi- ja muid makse või kulusid („maksud”), mis võivad teie ostule lisanduda. Veebisaidil kuvatud hindades ei kajastu tarnekulud. Peate sõnaselgelt nõustuma mis tahes täiendavate kuludega. Tarnekulud (või mis tahes muud võimalikud kulud) lisatakse ostusummale ja kuvatakse maksmislehel. Enne ostu kinnitamist on teil võimalus kõik ostule lisanduvad tarnekulud ja muud seonduvad kulud üle vaadata. Iga ostukorvis oleva toote puhul kuvatakse praegune toote hind.

  Microsofti poes olevad tootepakkumised ei sisalda meilt kohustavaid pakkumisi. Kui klõpsate tellimuse saatmiseks nuppu „osta kohe” või mõnda muud samatähenduslikku nuppu, olete seotud iga korvi pandud tootega. Kui me tellimuse vastu võtame, saadetakse teile automaatne ostukinnitusmeil. Ostuleping lisatakse meilile.

  Microsofti pood pakub erinevaid maksevalikuid, mis on välja toodud meie veebisaidil. Microsofti poest toodete ostmiseks saate kasutada järgmist tüüpi kaarte: Visa, MasterCard ja American Express. Saate Microsofti poest ka PayPali kasutades tooteid osta. Microsofti pood ei aktsepteeri tšekke, maksekorraldusi, Microsofti jaemüügipoodide kinkekaarte ega muid makseviise. Praegu saab Microsofti jaemüügipoodide kinkekaarte kasutada vaid kindlates Microsofti jaemüügipoodides. Jätame endale õiguse oma maksevalikuid mis tahes ajal ja põhjusel muuta. Kui pakkumised on teie kohalikus valuutas ja kuuluvad maksmisele muus valuutas rahvusvahelise krediitkaardi kaudu, sõltub teie valuutas olev lõpphind valuutakurssidest ning teie panga või rahvusvahelise krediitkaardi väljastaja poolsetest maksudest ja tasudest. Nende tehingute puhul võivad kehtida rahvusvaheliste tehingute maksud ja/või tasud, mida ei nõua Microsofti pood.

  Kui osalete mis tahes prooviperioodi pakkumises, peate edaspidiste kulude kandmise vältimiseks teenused prooviperioodi lõpuks tühistama, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te teenust prooviperioodi lõpus ei peata, võime teenuse eest raha võtta.

 11. TAGASTUSPOLIITIKA

  Käesolev tagastuspoliitika täiendab mis tahes seaduslikke tagatisi või muid seadusejärgseid tagastusõigusi, mis teil olla võivad (vt allpool jaotist Toote garantiid). Meie tagastamiskriteeriumide alusel võite ostulepingust taganeda ja taotleda raha tagastamist kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul ilma selleks põhjendust andmata. Tagasivõtmisperiood saab alguse järgmiste sündmuste aset leidmisel ja aegub kolmekümne (30) kalendripäeva hiljem.

  • Allalaaditavate toodete puhul siis, kui tooted on elektrooniliselt teie kontole saadetud ja allalaaditavaks tehtud.
  • Allalaaditavate tellimuste ja teenuste puhul siis, kui klõpsate maksmise käigus maksmisnuppu. Võime hakata tellimust või teenust pakkuma kohe pärast ostu sooritamist.
  • Füüsiliste/mitte-allalaaditavate toodete puhul nende tarnimise järel.
  • Ettetellitud allalaaditavate toodete ja teenuste puhul siis, kui tooted on elektrooniliselt teie kontole saadetud ja allalaaditavaks tehtud. Ettetellitud füüsiliste/mitte-allalaaditavate toodete puhul nende tarnimise järel.
  • Ühes tellimuses tellitud, aga eraldi tarnitud toodete puhul siis, kui viimane toode on tarnitud või kättesaadavaks tehtud.
  • Mitmest osast koosneva toote puhul siis, kui viimane osa on tarnitud või kättesaadavaks tehtud.
  • Toodete tavalise ja õigeaegse tarnimise puhul siis, kui esimene toode on tarnitud või kättesaadavaks tehtud.

  Kui teie riigi kohaldatav seadus annab teile pikema tagasivõtmisperioodi, kohaldatakse seda perioodi. Võime pühade ajal või muul perioodil tagasivõtmisõigust pikendada. Kui meie veebisaidil lubatakse pikemat perioodi, kehtib reklaamitud periood.

  Tagasivõtmisõiguse rakendamiseks peate meid oma otsusest teavitama enne tagasivõtmisperioodi lõppu. Võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi, et teavitada meid oma otsusest ja alustada tagastamist. Võite ka kasutada ühte manustatud tagasivõtmisvormidest, kuid see pole kohustuslik. Selle vormi kasutamisel esitage see vormis toodud tagasivõtmisperioodi jooksul elektrooniliselt ja saadame teile viivitamatult meiliga teatise. Tagasivõtmise tähtajast kinni pidamiseks piisab sellest, et saadate enne tagasivõtmisperioodi lõppu teatise, milles annate teada tagasivõtmisõiguse kasutamisest.

  Tagasivõtmise mõjud

  Kui kasutate tagasivõtmisõigust, tagastame teile kõik teie maksed, sh tarnimiskulud (v.a lisakulud, kui te ei valinud tarneviisiks meie pakutud standardset ja odavaimat tarneviisi) viivitusteta ja hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest lepingust taganeda. Tagasimakse tehakse samal makseviisil, mida kasutasite tellimuse tegemiseks, v.a juhul, kui on sõnaselgelt teisiti kokku lepitud; tagasimaksmise tulemusena ei pea te mingil juhul tasusid maksma.

  Peate kaubad meile tagasi saatma viivitusteta ja hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates päevast, mil teavitate meid oma otsusest lepingust taganeda. Tähtajast peetakse kinni juhul, kui saadate kaubad tagasi enne kolmekümne (30) kalendripäeva möödumist. Me võime tagasimaksmisega viivitada seni, kuni oleme tooted tagasi saanud või kuni olete tõendanud toodete tagasisaatmist (olenevalt sellest, kumb leiab aset varem). Tagastamiskulud kanname meie. Teie vastutate vaid kaupade väärtuse mis tahes kahanemise eest, mis tuleneb nende käsitsemisest juhtudel, mis pole vajalikud kaupade omaduste ja toimimise kindlaksmääramisel.

  Tagastamiskriteeriumid

  Aktsepteerime meie tagastamiskriteeriumidele vastavate toodete tagastamist. Tagasivõtmise tingimusena ja seadusega lubatud määral rakenduvad järgmised nõuded.

  Kõigi tagastuste puhul peab kaasas olema algne kviitung või kinkekaart, originaaldokumendid, kasutusjuhendid, registreerimisvorm, osad ja komponendid (sh kaablid, juhtseadmed ja lisatarvikud) ning tootja originaalpakend. Tarkvara tagastamisel peate lisama ka kõik meedia- ja tootenumbrid. Kui neid kaasas ei ole, ei pruugi kohaldatava seaduse järgi tagastamine võimalik olla või võivad lisanduda täiendavad tasud ja Microsoft jätab endale õiguse tagastamisest keelduda, kui toode ei vasta tagastamise kriteeriumidele ja tingimustele. Kõik tooted tuleb tagastada nii, et nende eest on kantud hoolt (nt ei tohi need olla kulunud ega vigastatud ning peavad olema sellises seisukorras, et neid saaks uuesti müüa).

  Allalaaditavate toodete ja tellimuste tagastamisel võime lepingust tagasi astumise tingimusena nõuda ka elektroonilise hävitamistõendi allkirjastamist. Teenuse puhul ei tohi teie olla seda tarninud, osutanud ega kasutanud. Tarkvara ja mängude puhul tuleb kogu karbis olev tarkvara ja kõik videomängud tagastada nii, et garantiisilt oleks kahjustamata.

  Telefonide puhul saate need meie tagastamisperioodi jooksul tagastada, kuid peate teenuse oma operaatori määratud aja jooksul ise tühistama, sest muidu võib teie operaator teilt ennetähtaegse lõpetamise tasu nõuda. Need on operaatori eeskirjad ja meil pole võimalik nende tühistamispoliitikat mõjutada. Arvutitega ostetud tootenumbrikaarte saab tagastamisperioodi jooksul tagastada eraldiseisva üksusena eeldusel, et neid pole avatud, muudetud ega kahjustatud. Kui tagastate koos tootenumbrikaardiga ostetud arvuti, tuleb tagastada ka tootenumbrikaart.

  Microsofti pood ei võta tagasi järgmisi üksusi: (i) isikupärastatud ega kohandatud üksusi; (ii) eritellimustooteid, kui need ei kuulu Microsofti poe jaemüügikampaania pakkumise hulka; (iii) tooteid, mida on kasutatud või muudetud või mis on kulunud või kahjustunud; (iv) füüsilisi ja allalaaditavaid kinke- ja teenusekaarte (nt Skype'i ja Xbox Live'i kaarte); (v) osutatud teenuseid; (vi) muutmälu (RAM) tooteid; (vii) lõpumüügis olevaid tooteid või tooteid, millel on märge „Lõpumüük” või „Tagastamatu”.

  Täiendavad tingimused

  Versioonitäienduse võimalus ja tagastamine. Kui ostsite tagastatava toote, mille puhul on versioonitäiendus võimalik, saab toote tagasivõtmisperioodi jooksul tagastada ja sel juhul kehtivad järgmised tagastustingimused.

  • Kui tagastate toote enne versioonitäienduse väljatulekut, ei saa te versioonitäiendust.
  • Kui tagastate toote pärast versioonitäienduse väljatulekut, peate tagastama toote ja versioonitäiendusega toote koos.

  Kampaaniad ja komplektid. Kampaaniatoodete ja -komplektide puhul tuleb kõik kaasapandud tooted ja/või teenused koos tagastada. Kui kampaania ja/või komplekti hulka kuuluvat teenust on kasutatud (nt kasutatud kampaaniakood), võetakse tagastatavast summast maha selle teenuse täielik jaemüügihind. Kui osteti komplekt, aga tagastatakse vaid osa komplektist, on komplekti allahindlus kehtetu ja tagastatavast summast võetakse maha täielik komplekti allahindlus.

  Isiklikud andmed. Microsoft ei vastuta tagastatavates toodetes sisalduvate isiklike andmete eest. Kontrollige, et teie isiklikud andmed oleksid toodetest enne nende tagastamist eemaldatud.

 12. TOOTE GARANTIID

  Paljud Microsofti poes saadaolevad tooted sisaldavad tootja garantiid. Tootja garantiidest leiate täpsemad üksikasjad nende garantiidega kaetud probleemide lahendamise kohta. Mõne toote puhul saate soovi korral täiendava tasu eest osta laiendatud hoolduslepingu. Üksikasjalike teabe saamiseks tutvuge konkreetsete lepingutega. Lisaks võivad meie tooted sisaldada garantiid, millest ei saa lahti öelda, nt seadusejärgset garantiid vigaste, kahjustatud või eksitava kirjeldusega kaupade või teenuste kohta. Kõik kommertsgarantiid lisanduvad nendele õigustele. Lisateave kommertsgarantiide ja seaduspäraste õiguste kohta. Kui teil peaks oma tootega probleeme tekkima, võtke meiega ühendust lehel Müük ja tugi.

 13. KLIENDITEENINDUS

  Saate meiega ühendust võtta, et taotleda teavet meie toodete ja teenuste või teie ostude kohta ja esitada klienditoe päringuid või muid seonduvaid kaebusi. Kontakteerumise võimalused on loetletud lehel Müük ja tugi.

 14. RINGLUSSEVÕTT

  Vt jaotisest Ringlussevõtt üksikasju Microsofti eeskirjade kohta jäätmete ning elektri- ja elektroonikaseadmete (WEEE) tagastamise kohta teie õiguspiirkonnas.

Tingimused, mis on seotud nii Microsofti poe teiepoolse kasutamise kui ka teile tehtud müükidega

 1. ERINEVUSED TINGIMUSTES

  Tingimustega nõustumise ajal kehtivad teie ostu suhtes kasutus- ja müügitingimused ja need toimivad meievahelise ostulepinguna. Enne järgmist ostu võib Microsoft olla kasutus- ja müügitingimusi värskendanud teid sellest teavitamata. Vaadake Microsofti poodi külastades kindlasti iga kord üle ajakohased kasutus- ja müügitingimused. Soovitame teil kasutus- ja ostutingimuste koopia salvestada või välja printida juhuks, kui seda tulevikus seoses teie ostuga vaja läheb.

 2. KASUTUSPIIRANGUD ALAEALISTELE

  Microsofti poest toodete ostmiseks peate oma elukohas olema täisealine.

 3. ISIKUANDMETE PRIVAATSUS JA KAITSE

  Teavet teie ja teie ostuajaloo kohta koheldakse meie privaatsusavalduse järgi.

 4. TOOTE KUVA JA VÄRVID

  Microsoft üritab toote värve ja kujutisi kuvada võimalikult täpselt. Erinevad arvutikuvarid kuvavad värve erinevalt ja me ei saa garanteerida, et kuvaril nähtav värv vastab täpselt toote värvile.

 5. VEAD SAIDIL

  Töötame selle nimel, et avaldada täpset teavet, värskendada regulaarselt veebisaiti ja parandada vead, kui need avastatakse. Siiski võib mis tahes sisu meie veebisaidil mis tahes ajal olla vale või aegunud. Jätame endale õiguse teha Microsofti poe veebisaidil mis tahes ajal muudatusi, sh muuta toote hindasid, tehnilisi andmeid, pakkumisi ja kättesaadavust.

 6. SAIDI KASUTAMISE LÕPETAMINE

  Microsoft võib teie konto sulgeda või Microsofti poe veebisaidi teiepoolse kasutamise peatada mis tahes ajal ja seaduslikel põhjustel, sh (piiranguteta) kui rikute neid kasutus- ja müügitingimusi või kui Microsoft ei halda enam veebisaiti. Kasutades Microsofti poodi, võtate endale vastutuse mis tahes teie tehtud tellimuste eest või enne kasutamise peatamist kogunenud kulude eest. Microsoft võib mis tahes ajal ja mis tahes põhjusel Microsofti poodi muuta, selle sulgeda või muul viisil teenuse pakkumise peatada sellest teid ette teatamata. Kui niisugune muutus, katkestamine või peatamine mõjutab teenuse või toote kasutamist või katkestab muul viisil teie tellimust, võtke ühendust Microsofti poega.

 7. LAHTIÜTLEMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

  SIIN JAOTISES TOODUD TINGIMUSED KEHTIVAD KOHUSTUSLIKU KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD MÄÄRAL. SEE JAOTIS EI PIIRA EGA OLE MÕELDUD PIIRAMA MEIE VASTUTUST SEADUSEGA ETTENÄHTUD ULATUSES (JA TEIE SEADUSLIKE ÕIGUSTEGA KOOSKÕLAS).

  MICROSOFTI POES MÜÜDAVATELE TOODETELE KEHTIVAD KÕIK KOHUSTUSLIKUD SEADUSEL PÕHINEVAD GARANTIID JA NEED GARANTIID KEHTIVAD (KUS KOHALDATAV) VAID MIS TAHES LITSENTSILEPINGU VÕI TOOTJAPOOLSE GARANTII ULATUSES, MIS TOOTEGA KAASAS ON.

  KUI TOOTEGA KAASAS OLEVA LITSENTSILEPINGU VÕI MIS TAHES TOOTJAPOOLSE GARANTII TAGATISED VÄLJA ARVATA, GARANTIID EI ANTA.

  MICROSOFT ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST LUBADUSTEST VÕI GARANTIIDEST JA EI TAGA TOOTE TINGIMUSTE OSAS MIS TAHES KINDLUST, SH KAUBASTATAVUSE GARANTIIDE VÕI KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSEGA SEOSES. MICROSOFT TAGAB TEILE DEFEKTSETELE TOODETELE KEHTIVATE MIS TAHES KOHALDATAVAST SEADUSEST VÕI SEADUSEL PÕHINEVATEST KOHUSTUSLIKEST GARANTIIDEST TULENEVA KAITSE JA KASU.

  MICROSOFTI POE TEENUST JA SELLE SISU PAKUTAKSE „VALMISKUJUL”. MICROSOFT JA KA SELLE TARNIJAD EI ANNA MINGEID LUBADUSI EGA MUUD KINDLUST, KUI SIIN SELGESÕNALISELT ÖELDUD, MICROSOFTI POE OSAS, SEALHULGAS MICROSOFTI POE KATKESTUSTETA VÕI TÕRGETETA KASUTAMISE SUHTES. ME EI ÜTLE LAHTI MEIE VÕI MEIE ESINDAJATE VASTUTUSEST SEOSES PETTUSE VÕI HOOLETUSEST PÕHJUSTATUD KEHAVIGASTUSTE VÕI SURMAGA.

  KINNITATE JA NÕUSTUTE, ET VEEBISAIDILE MINNES JA/VÕI VEEBISAIDI KAUDU OSTES POLE TE LÄHTUNUD ÜHESTKI HÜVITISEST MIS TAHES KIRJALIKU VÕI SUULISE KINNITUSE VÕI GARANTII SUHTES (MIS VÕIB OLLA ANTUD PAHAAIMAMATULT VÕI HOOLETUSEST), MIDA POLE NENDES KASUTUS- JA MÜÜGITINGIMUSTES, MICROSOFTI PRIVAATSUSAVALDUSES JA/VÕI MICROSOFTI POE EESKIRJADES SELGESÕNALISELT NIMETATUD.

 8. ÜLDISED JURIIDILISED TINGIMUSED

  29.1   Lepingu tõlgendamine

  Kui mis tahes õiguspiirkonnas on selle lepingu mis tahes säte või selle rakendamine mis tahes osapoolele või mis tahes olukorras piiratud, keelatud või jõustamatu, on ainult selles õiguspiirkonnas see säte kehtetu, ei tühista selle lepingu teisi sätteid ega mõjuta nende sätete kehtivust või jõustatavust mis tahes teises õiguspiirkonnas, mis tahes teistele isikutele või teistes olukordades. Kui võimalik, kehtib selline säte seadusega lubatud täies ulatuses ja kehtivuse tagamiseks võib seda tõlgendada ning rakendada mööndustega. Teistelt Microsofti veebisaitidelt tooteid ostes võivad kehtida teised tingimused.

  29.2   Üleandmine

  Võime oma õigused selle lepingu alusel tervikuna või osaliselt mis tahes ajal üle anda, edastada või muul viisil nendest loobuda teid sellest ette teavitamata. Te ei tohi seda lepingut või selles sisalduvaid õigusi edasi anda.

  29.3   Puuduvad kolmandast isikust kasusaajad

  See leping on mõeldud vaid teile ja teie hüvanguks. See ei ole mõeldud ühegi teise isiku hüvanguks, v.a lubatud järglased ja lepingu ülevõtjad.

  29.4   Nõuded

  Nõuded tuleb esitada kehtiva seadusega nõutud perioodi jooksul. Kui nõuet ei esitata õigeaegselt, on see lõplikult välistatud.

  29.5   Teated ja suhtlus

  Teavet klienditoe päringute kohta vaadake veebisaidi lehelt Müük ja tugi. Vaidluste korral võtke meiega ühendust kasutus- ja müügitingimuste alguses loetletud aadressi kaudu.

  29.6   Kohaldatav õigus

  SELLE LEPINGU JA KÕIGI NÕUETE, VAIDLUSTE JA LEPINGUVÄLISTE KOHUSTUSTE, MUU HULGAS LEPINGU RIKKUMISE, GARANTII RIKKUMISE, TARBIJAKAITSESEADUSTE, KÕLVATU KONKURENTSI SEADUSTE JA LEPINGUVÄLISTE KOKKULEPETE PUHUL KEHTIVAD IIRIMAA SEADUSED. POOLED (TEIE JA MICROSOFT) NÕUSTUVAD KÄESOLEVAGA ALLUMA VÄLISTAVALT IIRIMAA KOHTUTELE MIS TAHES VAIDLUSE VÕI LEPINGUVÄLISE KOHUSTUSE KORRAL, MIS TULENEB SELLEST LEPINGUST VÕI ON SELLEGA SEOTUD.

 1. MÄRKUSED

  Teated väidetavatest autoriõiguste rikkumistest tuleb saata Microsofti määratud esindajale. Täpsemat teavet ja kontaktandmed leiate jaotisest Autoriõiguse rikkumisega seotud nõuete esitamise teatis ja protseduur: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. ESITATUD JÄRELEPÄRIMISTELE, MIS POLE VASTAVA KORRAGA SEOTUD, EI VASTATA.

Autoriõiguse- ja kaubamärgiteated

Kogu veebisaidi ja teenuse sisu on autoriõigustega kaitstud: © 2015, Microsoft Corporation ja/või tema tarnijad, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Kõik õigused on reserveeritud. Me omame veebisaidil, teenuses ja sisus olevaid nimetusi, autoriõigusi ja teisi intellektuaalse omandi õigusi või teevad seda meie tarnijad. Microsoft ja kõigi Microsofti toodete ja teenuste nimed, logod ja ikoonid on Microsofti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja/või muudes riikides.

Microsofti kaubamärkide loendi leiate siit:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Tegelike ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Teil ei ole õigusi, mida käesolevas lepingus ei ole selgesõnaliselt teile antud.


 
Tagasi üles
Kas teil on küsimusi?