HASZNÁLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

Frissítve: 2015. október


Üdvözli Önt a www.microsoftstore.com webhelyen található Microsoft Online Áruház (a továbbiakban „Microsoft Áruház” vagy „Webhely”). A Microsoft Áruház a Microsoft Ireland Operations Limited (címe: The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Írország) (a továbbiakban együttesen „Microsoft”, „mi” és ezek ragozott alakjai) által üzemeltetett webhely.

A Microsoft Áruházon keresztül a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különböző erőforrásokhoz, beleértve a Webhelyet, szoftverekre, szolgáltatásokra és megvásárolható vagy meg nem vásárolható egyéb termékekre vonatkozó információkat, letöltési területeket, szoftvereket és eszközöket (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokra – ideértve bármely frissítést, továbbfejlesztés, új szolgáltatást és/vagy bármely új Webtulajdonság hozzáadását is – a jelen Használati és Értékesítési Feltételek (a továbbiakban „Használati és Értékesítési Feltételek”) vonatkoznak. Azzal, hogy Ön használja a Webhelyet, termékeket vásárol a Microsoft Áruházból, vagy használja a Szolgáltatások valamelyikét, Ön elfogadja a jelen Használati és Értékesítési Feltételeket, a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (lásd alább az ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME című szakaszt), továbbá a bennük hivatkozott és a megfelelő webes hivatkozáson át elérhető alkalmazandó feltételeket és kikötéseket, szabályzatokat és kizáró nyilatkozatokat (a továbbiakban együttesen a „Microsoft Áruház Házirendje”). A Microsoft Áruház Házirendje a Microsoft Áruházban is megtalálható. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a Microsoft Áruház Házirendjét. A jelen Használati és Értékesítési Feltételek, a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozata és a Microsoft Áruház Házirendje (a továbbiakban a „Szerződés”) együttesen alkotja az Ön és a Microsoft között létrejött teljes megállapodást, és felváltja és hatályon kívül helyezi az ezek tárgyára vonatkozó összes korábbi, bármilyen jellegű, írásos vagy szóbeli szerződést, ígéretet, biztosítékot, szavatosságot, kijelentést és értelmezést.

A Microsoft Áruház használatára vonatkozó feltételek

 1. SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS

  Ha másként nincs jelezve, a Microsoft Áruházat és a Szolgáltatásokat csak személyes és nem kereskedelmi célokra használhatja. Tilos a Microsoft Áruház és a Szolgáltatások használata során szerzett adatok és szolgáltatások kereskedelmi terjesztése, közzététele, licencbe adása és értékesítése.

 2. A MICROSOFT ÁRUHÁZ WEBHELYEN ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS

  Ön engedélyt kap a Microsoft Áruházból és a Szolgáltatásokból származó Dokumentumok (például tanulmányok, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-dokumentumok) használatára azzal a feltétellel, hogy (1) a „© 2015 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.” szerzői jogi nyilatkozatot Ön minden példányon feltünteti, és a szerzői jogi nyilatkozatot, valamint a jelen engedélyezési nyilatkozatot is megjeleníti, (2) a Microsoft Áruházból és a Szolgáltatásokból származó ilyen Dokumentumok használata kizárólag tájékoztatási és nem kereskedelmi, illetve személyes felhasználási célokat szolgál, és azokat Ön nem másolja és nem küldi el semmilyen hálózati számítógépre, és nem sugározza semmilyen médiában, kivéve, ha az alkalmazandó szerzői jogi törvények ezek alól a korlátozások alól kivételt tesznek, továbbá (3) Ön nem hajt végre semmilyen módosítást egyik Dokumentumon sem. A feljogosított oktatási intézmények, például az alap-és középfokú oktatási intézmények, az egyetemek, az állami és a magánfőiskolák, valamint a közösségi oktatási intézmények letölthetik és többszörözhetik a Dokumentumokat az osztályteremben történő terjesztésre. Az osztálytermen kívüli terjesztéshez a Microsoft kifejezett írásbeli engedélye szükséges. A jogszabályok kifejezetten tiltják az egyéb célú használatot, és az ilyen használat súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

  Nem sorolandó a fent körülírt Dokumentumok közé a Microsoft.com webhely, a Webhely és a Microsoft által birtokolt, működtetett, licencbe adott vagy felügyelt egyéb webhely kialakítása és elrendezése. A Microsoft webhelyeinek – ideértve a Webhelyet is – elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre, a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatályai alá esnek, tilos azokat részben vagy egészben másolni, illetve utánozni. A Microsoft webhelyeiről – ideértve a Webhelyet is – származó egyetlen embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, továbbítható vagy tehető elérhetővé a Microsoft vagy az alkalmazandó jogszabályok kifejezett engedélye nélkül.

  Előfordulhat, hogy a Microsoft Áruházban vagy a Szolgáltatások keretében közzétett dokumentumok és a hozzájuk tartozó képek műszaki pontatlanságokat vagy elírásokat tartalmaznak. Az itt közölt információk rendszeres időközönként módosulnak. A Microsoft és/vagy érintett beszállítói bármikor jogosultak az itt ismertetett termék(ek) és/vagy program(ok) tökéletesítésére és/vagy módosítására.

 3. TAGSÁGI FIÓK, JELSZÓ ÉS BIZTONSÁG

  Ha a Microsoft Áruház vagy a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a regisztrálást a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. Előfordulhat, hogy a fiók megnyitásának az is feltétele, hogy elfogadjon egy szolgáltatási szerződést vagy egy különálló használati vagy felhasználási szerződést. Ön felelős azért, hogy fiókadatait és jelszavát titokban tartsa, és Ön felelős a fiókja révén végrehajtott minden tevékenységért. Ön vállalja, hogy késedelem nélkül értesíti a Microsoftot fiókja esetleges illetéktelen személy általi használatáról, illetve a biztonságon esett bármely egyéb sérelemről.

 4. A TÖRVÉNYTELEN ÉS TILTOTT HASZNÁLAT KIZÁRÁSA

  A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy Ön szavatolja felénk, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvényellenes vagy a jelen feltételek és értesítések által tiltott célra nem használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet bármely Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében. A Szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely sérti harmadik felek jogait, ideértve, nem korlátozó jelleggel, a szándékos károkozást egy személynek vagy jogi személynek, ideértve a Microsoftot is.

  A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor kiszolgáltasson minden olyan információt, amelynek kiszolgáltatására szükség van valamely alkalmazandó jogszabály, jogi eljárás vagy kormányzati kérés követelményeinek teljesítéséhez, illetve ahhoz, hogy részben vagy egészben módosítsa vagy eltávolítsa az anyagokban foglalt információkat, vagy megtagadja azok közzétételét, feltéve, hogy ez ésszerűen indokolható.

 5. AZ ÖN ÁLTAL A MICROSOFT ÁRUHÁZBAN VAGY A WEBHELYEN KÖZZÉTETT ANYAGOK

  A Microsoft nem támaszt igényt az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a visszajelzések, értékelések és tanácsok) vagy bármelyik Szolgáltatáshoz vagy annak társított szolgáltatásaihoz a nagyközönség, illetve bármely nyilvános vagy magánjellegű közösség tagjai számára áttekintésre közzétett, feltöltött, beírt vagy beküldött anyagok (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”) tulajdonjogára. A Microsoft azonban használhatja az Ön Közleményeit, ideértve az Ön nevét is, arra a célra, amelyre Ön azt elküldte.

  Közleményeinek használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.

  Ön szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy más módon rendelkezik fölöttük a jelen Használati és Értékesítési Feltételekben foglaltak szerint, nem korlátozó jelleggel ideértve a Közlemények átadásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beírásához és benyújtásához szükséges összes jogot is.

 6. A KÉRETLEN ÖTLETEK BEKÜLDÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉS

  Sem a Microsoft, sem alkalmazottai nem fogadnak el és nem vesznek figyelembe kéretlenül rendelkezésükre bocsátott ötleteket, így hirdetési kampányokra, új promóciókra, új termékekre vagy technológiákra, eljárásokra, anyagokra, marketingtervekre vagy termékek új nevére vonatkozó ötleteket sem. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, ÖTLETET, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT! E rendelkezés kizárólagos célja az abból származó esetleges félreértések és viták elkerülése, hogy a Microsoft termékei vagy marketingstratégiái a Microsoft számára benyújtott ötletekhez hasonlónak tűnhetnek fel. Tehát arra kérjük, hogy ne küldjön kéretlenül ötleteket sem a Microsoft, sem a Microsoft egyetlen alkalmazottja részére sem.

  Ha az ötletek és anyagok beküldésének mellőzősére irányuló kérésünk ellenére ötleteket és anyagokat küld be, tartsa szem előtt, hogy a Microsoft nem ad értük ellenszolgáltatást, és nem garantálja ötleteinek és anyagainak bizalmas vagy az Ön tulajdonjogát elismerő kezelését.

 7. HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

  A Microsoft Áruház tartalmazhat harmadik fél olyan webhelyeire mutató hivatkozásokat, amelyekkel elhagyja a Webhelyet. Ezek a hivatkozott webhelyek nem állnak a Microsoft felügyelete alatt, és a Microsoft nem vállal felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, a hivatkozott webhelyeken található hivatkozásokért, valamint az ilyen webhelyek módosításaiért és frissítéseiért. A Microsoft csak az Ön kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és egyetlen hivatkozás szerepeltetése sem jelenti azt, hogy a Microsoft jóváhagyólag minősítené az illető webhelyet. A harmadik felek által nyújtott webhelyek használatára a harmadik felek feltételei és kikötései vonatkozhatnak.

Termékek eladására vonatkozó feltételek

 1. FÖLDRAJZI ELÉRHETŐSÉG

  A Microsoft Áruházat azok az ügyfeleink használhatják, akik az e Webhely által kiszolgált térségben laknak, a termékek kiszállítására pedig a kiszállítási feltételeinkben található korlátozások vonatkozhatnak. A vásárláshoz érvényes számlázási és szállítási címmel kell rendelkeznie az illető térségben. További tájékoztatást a „Megrendelések” tartalmaz.

 2. CSAK VÉGFELHASZNÁLÓK

  A Microsoft Áruházban csak végfelhasználók vásárolhatnak. Viszonteladók nem jogosultak a Webhelyen vásárolni.

 3. EXPORTRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

  A Microsoft Áruházban vásárolt termékekre (ideértve a hardvert, a szoftvert és a szoftverletöltést is) vám- és exportkorlátozó jogszabályok és előírások vonatkozhatnak. Ön vállalja, hogy betartja az ilyen termékekkel kapcsolatban Önre vonatkozó nemzetközi és hazai jogszabályokat és előírásokat.

 4. A SZÁMLÁZÁSI ÉS FIÓKADATOK PONTOSSÁGA

  Ön vállalja, hogy a Microsoft Áruházban végrehajtott minden vásárlása alkalmával érvényes, hiánytalan és pontos vásárlási és számlaadatokat ad meg. Vállalja, hogy azonnal frissíti fiókját és egyéb adatait, ideértve e-mail címét és hitelkártyájának, bankkártyájának számát és lejárati dátumát, hogy végrehajthassuk a tranzakciót, és szükség esetén a tranzakciót illetően kapcsolatba tudjunk lépni Önnel.

 5. A TERMÉK ELÉRHETŐSÉGE ÉS MINŐSÉGE, RENDELÉSI KORLÁTOZÁSOK

  A termékek ára és elérhetősége bármikor előzetes értesítés nélkül megváltozhat, de Önnek mindig a megrendelés-visszaigazolás időpontjában feltüntetett árat kell megfizetnie. A Microsoft korlátozhatja, hogy egy-egy rendelésen, egy-egy fiókon, egy-egy hitel- vagy bankkártyával, egy-egy személy vagy egy-egy háztartás által hány termék vásárolható; erről Ön a Webhelyen, illetve megrendelésének visszaigazolása előtt kap tájékoztatást.

  A Microsoft bármelyik megrendelést bármikor visszautasíthatja, illetve lemondhatja – visszafizetve Önnek a megrendelésért addig már kifizetett összeget –, ha erre alapos indoka van; ilyen indok lehet többek között az, ha Ön nem teljesíti a megrendeléskor meghatározott feltételeket, ha az Ön fizetését nem lehet feldolgozni, ha a megrendelt termékek vagy szolgáltatások már nem érhetőek el, vagy ha a Webhelyen vagy a megrendeléséhez kapcsolódóan nyilvánvaló hiba történt. Ettől eltérő kifejezett megállapodás hiányában a jóváírások és visszatérítések esetében ugyanazt a fizetési módot és fiókot/számlát használjuk, mint amelyet a megrendeléskor Ön használt. Ha nem tudjuk leszállítani, illetve teljesíteni az Ön által megrendelt termékeket vagy szolgáltatásokat, akkor felvesszük Önnel a kapcsolatot, és helyettesítő terméket kínálhatunk fel. Ha Ön úgy dönt, hogy nem vásárolja meg a helyettesítő terméket, töröljük megrendelését. Ha a Webhelyen vagy az Ön megrendeléséhez kapcsolódóan nyilvánvaló hiba történt, akkor jogunkban áll kijavítani a hibát, és Öntől a helyes árat megfizetését kérni. Ilyen esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, és felajánljuk, hogy a helyes áron vásárolja meg a terméket, vagy mondja le a megrendelést.

  Ha az Ön megrendelésének időpontjában nem lett konkrét szállítási határidő megnevezve, a megrendelt termékeket, illetve szolgáltatásokat indokolatlan késedelem nélkül és legfeljebb a megrendelés dátumától számított harminc (30) napon belül szállítjuk le. Nem vállalunk felelősséget a nem kézbesített csomagokért, ha a szállító az Ön által megadott címre történt kézbesítésnek megfelelő igazolását tudja adni. További tájékoztatást a „Megrendelések” tartalmaz.

 6. SZOFTVERVÁSÁRLÁSI ÉS -LICENCELÉSI FELTÉTELEK

  A Microsoft Áruházból letölthető összes szoftver („Szoftver”) és a Microsoft Áruházban vagy a Szolgáltatásokon keresztül elérhető összes egyéb termék (ideértve a szolgáltatásokat is) a Microsoft és/vagy beszállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. Szoftver vásárlásakor Ön valójában használati jogot vásárol a Szoftverhez, nem magát a Szoftvert veszi meg. A Microsoft Áruházban vásárolt szoftverlicencekre a Szoftvertermékhez mellékelt licencszerződés (a továbbiakban a „Licencszerződés”) vonatkozik. A Szoftver telepítésekor el kell fogadnia a Licencszerződés feltételeit és kikötéseit.

  HA A SZOFTVER FELBONTÁSA ELŐTT (TÉRÍTÉS NÉLKÜL) SZERETNÉ MEGKAPNI AZ ALKALMAZANDÓ LICENCSZERZŐDÉST, VEGYE FEL A KAPCSOLATOT A MICROSOFT ÁRUHÁZZAL (AZ ALÁBBI „ÉRTESÍTÉSEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ” CÍMŰ SZAKASZBAN ISMERTETETT MÓDON).

  Kifejezetten tilos a Szoftverek, illetve az áruk olyan többszörözése vagy terjesztése, amely nem felel meg a vonatkozó Licencszerződésben és az alkalmazandó jogszabályokban foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

  AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A MICROSOFT ÁRUHÁZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT, ILLETVE A SZOFTVEREKBEN VAGY A TERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE SZOLGÁLÓ OLYAN ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ, AMELYEK NEM KÉPEZIK AZ ELADOTT TERMÉK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁS RÉSZÉT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK KERETEI KÖZÖTT A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN.

  Tartsa tiszteletben a mások szellemi tulajdonára vonatkozó jogokat a Microsoft Áruház és a Szolgáltatások részeként, illetve a Szoftver- és egyéb termékekben elérhetővé tett eszközök és segédprogramok használata során.

 7. ELEKTRONIKUS SZOFTVERLETÖLTÉS

  Az elektronikusan letölthető szoftvertermékeket úgy adjuk át Önnek, hogy a termék megvásárlásához használt Microsoft-fiókjában (korábbi nevén „Windows Live ID-fiók”) elérhetővé teszünk egy letöltő hivatkozást. Figyelembe véve az alábbi bekezdésben foglaltakat is, a letöltő hivatkozást és a hozzá kapcsolódó digitális kulcsot az Ön Microsoft-fiókjában átlagosan legalább három (3) évig tároljuk, a vásárlás dátumától számítva. Az elektronikusan letölthető előfizetéses termékekre más feltételek és tárolási szabályok vonatkozhatnak, ezek áttanulmányozására és elfogadására az előfizetéskor kérjük fel Önt.

  Ön hozzájárul ahhoz, hogy bármikor töröljük vagy módosítsuk a digitális kulcsot tároló programot. Hozzájárul ahhoz is, hogy megszüntessük egy vagy több termék kulcsának tárolását, bármikor és alapos okkal, például a terméktámogatási időszak végén, amit követően Ön már nem fogja elérni a letöltő hivatkozást és a digitális kulcsot. Ha úgy módosítjuk programunkat, hogy Ön a fiókjában többé már nem tudja elérni a letöltő hivatkozást és a digitális kulcso(ka)t, erről Önnek legalább 90 nappal korábban értesítést küldünk a kapcsolódó Microsoft-fiókjában található értesítési címre.

 8. EGYÉB FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK

  A Szoftveren és az elektronikusan letölthető termékeken kívül a Microsoft Áruház kínálhat egyéb termékeket és szolgáltatásokat is megvételre vagy kipróbálásra, külön végfelhasználói licencszerződéssel, felhasználási szerződéssel, szolgáltatási szerződéssel vagy egyéb feltételek és kikötések megszabásával. Előfordulhat, hogy ilyen termékek megvásárlásakor vagy használatakor a vásárlás, a telepítés, illetve a használat feltétele az ilyen szerződések, feltételek elfogadása is.

 9. AUTOMATIKUSAN MEGÚJULÓ TERMÉKEK

  Ha az Ön országában, térségében, tartományában, illetve államában megengedett az automatikus megújítás, akkor automatikusan megújuló előfizetéseket is vásárolhat tőlünk. Azzal, hogy Ön ilyen előfizetési terméket vásárol és megad nekünk egy fizetési módot, Ön (i) kijelenti, hogy jogosult a megadott fizetési mód használatára, és hogy a megadott összes fizetési adat valós és pontos; (ii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy a megadott fizetési mód használatával díjat számítson fel Önnek a szolgáltatásokért; továbbá (iii) feljogosítja a Microsoftot arra, hogy díjat számítson fel Önnek a szolgáltatások minden olyan díjköteles funkciójáért, amelyre Ön regisztrál, vagy amelyet Ön igénybe vesz a jelen szerződés érvényességi időtartama alatt. Bármely előfizetési termék automatikus megújítása előtt e-mailben fogjuk értesíteni Önt. Miután értesítettük Önt arról, hogy az előfizetése automatikusan megújul, jogunk van automatikusan megújítani a szolgáltatások nyújtását Önnek, és beszedni Öntől a megújítási időszakra vonatkozó aktuális díjat. Arra is emlékeztetni fogjuk, hogy az Ön által választott fizetési módnak megfelelően fogjuk kiszámlázni a szolgáltatások megújítását, akár benne van a rendszerben ez a fizetési mód a megújításkor, akár később adja meg. A szolgáltatások lemondására vonatkozóan is útmutatással fogjuk ellátni Önt. Ha el kívánja kerülni azt, hogy számlát kapjon a megújításról, akkor még a megújítás napja előtt le kell mondania a szolgáltatásokat.

 10. ÁR ÉS FIZETÉS

  A Microsoft Áruházban lévő termékek ára a Webhelyen feltüntetett ár. Ha az Ön országában vagy térségében van Microsoft Áruház kiskereskedelmi üzlet, akkor a Webhelyen az árak, a termékválaszték és a kínált akciók bármikor eltérhetnek a kiskereskedelmi üzletben kínáltaktól vagy elérhetőektől. A Microsoft nem garantálja, hogy a Webhelyen szereplő ár és termék, valamint az ott kínált kedvezmény a kiskereskedelmi üzletben is azonos, megtalálható, illetve érvényesíthető. Másrészt a Microsoft azt sem garantálja, hogy egy kiskereskedelmi üzletben szereplő ár és termék, valamint az ott kínált kedvezmény az interneten keresztüli vásárlásnál is azonos, megtalálható, illetve érvényesíthető.

  A Microsoft Áruházbeli árakat végfelhasználó magánszemélyek számára történt Szoftver- és hardvereladások alapján állapítjuk meg. Ha kereskedelmi, oktatási vagy kormányzati céllal vásárolna, érdeklődjön mennyiségi licencprogramjainkról.

  A Microsoft Áruház nem garantálja az azonos árakat. Árai nem egyeznek meg a más forgalmazók által ugyanazokra a termékekre ajánlott árakkal.

  Előfordulhat, hogy előrendelési lehetőséget kínálunk a Webhelyen a kereskedelmi forgalomba még nem került egyes termékekre. Az előrendeléshez hitelkártyára van szükség, kártyáját azonban mindaddig nem terheljük meg, amíg az Ön megrendelését le nem szállítottuk vagy amíg a terméket letölthetővé nem tettük az Ön számára. Az előrendelés eredményeként azonban előfordulhat, hogy az Ön hitel- vagy bankkártyáján hitelesítési zárolásra vagy kis összegű ideiglenes terhelésre kerül sor. Ne feledje, hogy nem tudjuk megterhelni az Ön kártyáját és nem tudjuk teljesíteni az Ön megrendelését, ha a tétel előrendelésének és elérhetővé válásának időpontja között az Ön kártyája lejár. Kérjük, biztosítsa, hogy számlázási és kapcsolattartási adatai mindig naprakészek legyenek. Ha a termék meghirdetett ára csökken az előrendelés és a termék letölthetővé vagy kiszállíthatóvá válásának időpontja között, akkor a csökkentett árat fogjuk alkalmazni. Ha Ön észreveszi, hogy csökkentettük egy Ön által előrendelt tétel árát, forduljon bizalommal az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) csapatunkhoz, és mi készek vagyunk a különbözetet visszatéríteni vagy jóváírni (amelyik alkalmazandó) Önnek.

  Az előrendelések az előrendelt tételek letölthetővé tétele, illetve szállításra történő előkészítése előtt bármikor megtekinthetők, frissíthetők és lemondhatók. Ha meg szeretne nézni, frissíteni szeretne vagy le szeretne mondani egy előrendelést, vegye fel a kapcsolatot az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) csapatunkkal. Ha egy konkrét termék előrendelésére eltérő feltételek vonatkoznak, azt feltüntetjük a webhelyen. Ha az előrendelt terméket már kiszállítottuk vagy már letölthetővé tettük, akkor visszaküldése a szokásos visszavételi folyamatnak megfelelően történhet. További tájékoztatást a „Megrendelések” tartalmaz.

  A Webhelyen feltüntetett árak tartalmazzák a vásárlás esetén felszámítandó összes adót és díjat (a továbbiakban „Adók”). A Webhelyen feltüntetett árak a szállítási költséget nem tartalmazzák. Önnek kifejezetten el kell fogadnia minden további felszámítandó költséget és díjat. A kiszállítás költségei (és minden egyéb díjak, ha vannak) hozzáadódnak a vásárlás összegéhez, és megjelennek a fizetési oldalon. A vásárlás megerősítése előtt Önnek lehetősége lesz a vásárlására vonatkozó összes szállítási költséget és egyéb felszámítandó díjat áttekinteni. A Bevásárlókocsijában lévő minden termék aktuális árán szerepel.

  A Microsoft Áruház termékajánlatai nem jelentik azt, hogy kötelező érvényű ajánlatot teszünk. Azzal, hogy rákattint a „vásárlás most” gombra vagy valamilyen hasonló gombra, hogy megrendelését elküldje nekünk, Ön kötelező érvényű ajánlatot tesz a bevásárlókocsijában található összes termékre vonatkozóan. Ha elfogadjuk megrendelését, Ön automatikus megrendelés-visszaigazoló e-mailt fog kapni. Ez az e-mail zárja le az adás-vételi szerződést.

  A Microsoft Áruházban különböző fizetési módokat használhat; ezeket a Webhely sorolja fel. Ön a Microsoft Áruházban a következő kártyák bármelyikével vásárolhat: Visa, MasterCard és American Express. A Microsoft Áruházban a PayPal igénybevételével is vásárolhat. A Microsoft Áruház nem fogad el csekket, pénzesutalványt, Microsoft Ajándékkártyát és más fizetési módot. A Microsoft Kiskereskedelmi Ajándékkártyák jelenleg csak a programban részt vevő Microsoft Áruház kiskereskedelmi üzletekben használhatók fel. Fenntartjuk annak jogát, hogy a fizetési módokat bármikor, bármilyen okból megváltoztathassuk. Ha az ajánlat megtétele a helyi pénznemben történik, a fizetésre pedig egy nemzetközi hitelkártyával egy másik pénznemben kerül sor, akkor az Ön pénznemében kifejezett végső ár a devizaárfolyamtól, az adóktól és az Ön bankjának, illetve a nemzetközi hitelkártya kibocsátójának díjaitól függ. Az ilyen tranzakciókra olyan nemzetközi tranzakciókra vonatkozó adók és/vagy díjak lehetnek érvényesek, amelyeket nem a Microsoft Áruház számít fel.

  Ha Ön bármilyen próbaidőszakos ajánlatot vesz igénybe, akkor az újabb díjfizetési kötelezettség elkerülése érdekében legkésőbb a próbaidőszak végén le kell mondania a szolgáltatást, kivéve, ha ettől eltérő értelmű értesítést küldünk. Ha nem mondja le a szolgáltatást a próbaidőszak végén, akkor a Microsoft díjat számíthat fel a szolgáltatásért.

 11. VISSZAVÉTELI SZABÁLYZAT

  Ez a visszavételi szabályzat a törvényi garanciákon, illetve a jogszabályokban meghatározott visszaküldési jogokon (lásd alább „A termékre vonatkozó szavatosság” című szakaszt) felüli szabályokat határozza meg. Visszavételi feltételeink szerint Ön harminc (30) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szerződéstől, és visszatérítést kérhet. A harminc (30) naptári napos elállási időszak kezdete a következő:

  • Letölthető termékek esetén az az időpont, amikor a termékek elektronikus formában megjelentek és letölthetővé váltak az Ön fiókjában.
  • Letölthető előfizetések és szolgáltatások esetén az az időpont, amikor Ön a fizetési folyamat során a vásárlás gombra kattint. A Microsoft a vásárlást követően azonnal megkezdheti az előfizetés vagy a szolgáltatás nyújtását;
  • Fizikai/nem letölthető termékek esetén a kézbesítés időpontja.
  • Letölthető termékek és előfizetések előrendelése esetén az az időpont, amikor a termékek elektronikus formában megjelennek és letölthetővé válnak az Ön fiókjában. Fizikai/nem letölthető termékek előrendelése esetén a kézbesítés időpontja.
  • Az olyan termékek esetén, amelyeket egy megrendelésben rendeltek meg, de amelyeket külön szállítunk ki, illetve teszünk elérhetővé, az utolsó termék kézbesítésének, illetve elérhetővé tételének időpontja.
  • A több tételből vagy több darabból álló termékek esetén az utolsó tétel vagy darab kézbesítésének, illetve elérhetővé tételének időpontja.
  • Adott időtartam folyamán rendszeresen kiszállított, illetve elérhetővé tett termékek esetén az első termék kézbesítésének, illetve elérhetővé tételének időpontja.

  Ha az Ön országában alkalmazandó jogszabályok hosszabb elállási időszakot szabnak meg, akkor az az időszak érvényes. Ünnepek alkalmával vagy máskor meghosszabbíthatjuk az elállási időszakot. Ha a webhelyünkön hosszabb időszak van feltüntetve, akkor az ott meghirdetett időszak lesz az érvényes.

  Elállási jogának érvényesítéséhez döntéséről még az elállási időszak vége előtt értesítenie kell bennünket. Döntéséről az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) webhelyen értesítsen bennünket, és ott kezdeményezheti a visszaadást is. Használhatja a mellékelt elállási űrlapok egyikét is, de ez nem kötelező. Ha ezt az űrlapot használja, akkor azt a rajta feltüntetetteknek megfelelően az elállási időszakban elektronikus formában küldje be, mi pedig haladéktalanul küldünk Önnek egy átvételt visszaigazoló e-mailt. Az elállási határidő betartásához elegendő, ha Ön az elállási jogának érvényesítésére vonatkozó levelet vagy űrlapot az elállási időszak lejárta előtt elküldi.

  Az elállás következményei

  Amennyiben él elállási jogával, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen szerződésre vonatkozó elállási szándékáról történő tudomásszerzéstől számított harminc (30) naptári napon belül megtérítünk Önnek minden Öntől kapott összeget, ideértve a szállítási költséget is (kivéve az általunk ajánlott legolcsóbb normál szállítástípustól eltérő, Ön által választott szállítástípus pótdíjait). Ettől eltérő kifejezett megállapodás hiányában a visszatérítések esetében ugyanazt a fizetési módot használjuk, mint amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt; az ilyen visszatérítés eredményeképp Önt semmiképpen sem terheli semmilyen díj megfizetése.

  Ön az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen attól a naptól számított legfeljebb harminc (30) naptári nap múlva köteles számunkra visszaküldeni, hogy Ön tudomásunkra hozta, hogy eláll a jelen szerződéstől. A határidő betartása érdekében az árukat a harminc (30) naptári napos időszak lejárta előtt kell visszaküldeni. A Microsoft visszatarthatja a visszatérítést, amíg vissza nem kapja Öntől a termékeket, vagy – amennyiben ez következik be előbb – amíg bizonyítékot nem kap Öntől arra, hogy Ön visszaküldte a termékeket. A visszavétel költségeit a Microsoft viseli. Ön kizárólag az áruk olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áruk természetéből, jellegéből és működéséből szükségszerűen bekövetkezőkön felül keletkezett azok kezelése során.

  Visszavételi feltételek

  Olyan áruk visszaküldését fogadjuk el, amelyek teljesítik visszavételi feltételeinket. Az elállás feltételéül a következő követelményeknek kell teljesülniük, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett kereteken belül.

  Minden visszavételre visszaküldött termékhez csatolni kell az eredeti nyugtát, számlát vagy ajándékutalványt, az eredeti dokumentációt, a használati útmutatókat, a regisztrációs lapot, az alkatrészeket és összetevőket (ideértve a kábeleket, a vezérlőket és a tartozékokat is), valamint a gyártó eredeti csomagolását. Szoftver visszaküldése esetén vissza kell küldeni az összes adathordozót és termékkulcsot is. Figyelembe véve az alkalmazandó jogszabályokat, ha Ön nem mellékeli ezeket a dolgokat, akkor késhet vagy meghiúsulhat a visszatérítés, illetve további díjak is felmerülhetnek, továbbá a Microsoft fenntartja annak jogát, hogy megtagadja a visszavételi feltételeknek és kikötéseknek meg nem felelő termékek visszavételét. Minden terméket az elvárható gondosság jeleit felmutató állapotban kell visszaküldeni (például nem lehet kopott vagy sérült, és olyan állapotban kell lennie, hogy újra eladható legyen).

  Letölthető termékek és előfizetések esetén azt is megkövetelhetjük, hogy a jelen szerződéstől való elállás feltételeként aláírjon egy elektronikus megsemmisítési nyilatkozatot. Szolgáltatás esetén feltétel, hogy a szolgáltatást Önnek még ne nyújtsák, ne teljesítsék, illetve hogy azt Ön még ne vegye igénybe. Szoftver és játék esetén minden dobozos szoftvert és videojátékot bontatlan csomagolásban kell visszaküldeni.

  Ön a telefonokat is visszaküldheti a visszavételi időszakunk alatt, de Ön a felelős azért, hogy a szolgáltatást az Ön szolgáltatója által meghatározott időn belül mondja le, vagy előfordulhat, hogy az Ön szolgáltatója az idő előtti lemondásért díjat számít fel Önnek. Ezt a szolgáltató szabályzata határozza meg, a Microsoftnak pedig nincs ráhatása a szolgáltatók lemondási szabályzatára. Számítógéppel együtt vásárolt termékkulcskártyák (a továbbiakban „PKC”) is visszaküldhetők a visszavételi időszak alatt önálló tételekként, feltéve, hogy épek és nem lettek se felnyitva, se módosítva. Ha Ön a PKC kártyával együtt vásárolt számítógépet küldi vissza, akkor a PKC kártyát is vissza kell küldenie.

  A Microsoft Áruház nem veszi vissza a következő tételeket: (i) a személyre szabott vagy testreszabott tételeket; (ii) a különleges megrendeléssel beszerzett tételeket, ha azok nem képezik részét a Microsoft Áruház valamelyik kiskereskedelmi akciós ajánlatának; (iii) a használt, módosított, illetve az elhasználódás vagy a sérülés jeleit mutató tételeket; (iv) a fizikai és a letölthető ajándékkártyákat és szolgáltatáskártyákat (például Skype-kártyákat, Xbox Live-kártyákat); (v) a teljesített szolgáltatásokat; (vi) a RAM memóriatermékeket; valamint (vii) a kiárusítás során beszerzett és az olyan tételeket, amelyek „Végeladás” („Final Sale”) vagy „Vissza nem küldhető” („Non-Returnable”) jelöléssel vannak ellátva.

  További feltételek:

  Frissítési lehetőség és visszavétel. Ha Ön frissítési lehetőséggel vásárolt meg egy egyébként visszaküldhető terméket, akkor annak visszavételére a visszavételi időszakban a következő különleges visszavételi eljárás szerint van lehetőség:

  • Ha Ön a frissítés kibocsátása előtt küldi vissza a terméket, akkor a frissítést nem fogja megkapni.
  • Ha Ön a frissítés kibocsátása után küldi vissza a terméket, akkor a terméket és a frissítést is vissza kell küldenie.

  Akciók és csomagok. Akciós és csomagban forgalmazott termékek esetén az összes érintett terméket és/vagy szolgáltatást együtt kell visszaküldeni. Ha Ön már használt egy, az akcióban részt vevő és/vagy a csomagban lévő szolgáltatást (például felhasznált egy promóciós kódot), akkor a visszatérítendő összegből levonjuk a szolgáltatás teljes kiskereskedelmi árát. Ha Ön csomagot vásárolt, de a csomagnak csak egy részét adja vissza, akkor semmissé válik a csomagra érvényes árengedmény, és a visszatérített összegből a teljes csomagra vonatkozó árengedményt levonjuk.

  Személyes adatok. A Microsoft nem vállal felelősséget a visszaküldött tételeken található semmilyen személyes adatért. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy visszaküldés előtt az összes tételről le legyenek törölve az Ön személyes adatai.

 12. A TERMÉKRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁG

  A Microsoft Áruházban elérhető számos termékhez gyártói szavatosság tartozik. Az ilyen szavatosság körébe tartozó problémák megoldásának részleteit a gyártó garancialevele tartalmazza. Egyes termékek esetén lehetőség van Kiterjesztett Szolgáltatási Csomag megvásárlása is külön díjfizetés ellenében. A részleteket a konkrét csomagok tartalmazzák. Ezen túlmenően termékeinkhez olyan garancia is tartozhat, amely a jogszabályok alapján nem zárható ki, ilyen például a hibás, sérült vagy helytelen leírással szállított termékek és szolgáltatások esetére vonatkozó törvényi védelem. Minden kereskedelmi szavatosság e jogokon felül értendő. További információ: A kereskedelmi szavatosságról és a törvényben biztosított jogokról. Ha problémája merül fel termékünkkel kapcsolatban, forduljon bizalommal az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) csapatunkhoz.

 13. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  Az Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) webhelyen jelzett bármely kapcsolattartási csatornán tájékoztatást kérhet termékeinkről és szolgáltatásainkról vagy az Ön vásárlásairól, továbbá ügyfél-támogatási kérdéseket tehet fel, vagy bármilyen kapcsolódó problémával vagy panasszal munkatársainkhoz fordulhat.

 14. ÚJRAHASZNOSÍTÁS

  A Microsoftnak a hulladék, valamint az elektromos és elektronikus berendezések visszavételére vonatkozó, az Ön joghatósági területén érvényes irányelve az Újrahasznosítás webhelyen olvasható.

A Microsoft Áruház használatára és az értékesítésre egyaránt vonatkozó feltételek

 1. A FELTÉTELEK VÁLTOZÁSA

  Az Ön általi elfogásukkor hatályos Használati és Értékesítési Feltételek szabályozzák a vásárlást, és tekintendők a Microsoft és Ön között létrejött adás-vételi szerződésnek. A Microsoftnak jogában áll az Ön következő vásárlása előtt előzetes bejelentés nélkül módosítani a Használati és Értékesítési Feltételeket. Valahányszor meglátogatja a Microsoft Áruházat, mindig feltétlenül olvassa el az aktuális Használati és Értékesítési Feltételeket. Javasoljuk, hogy mentse vagy nyomtassa ki és őrizze meg a Használati és Értékesítési Feltételeket, hogy vásárlásával kapcsolatban a későbbiekben felhasználhassa.

 2. A KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK

  A Microsoft Áruházban csak akkor vásárolhat, ha a lakhelye szerinti tartományban/területen érvényes rendelkezések szerint már nagykorúnak számít.

 3. ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  Az Önre és az Ön vásárlásaira vonatkozó adatok kezelése Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően történik.

 4. A TERMÉKEKE MEGJELENÍTÉSE ÉS SZÍNE

  A Microsoft igyekszik a termékeket és azok színét a lehető legpontosabban megjelenítetni. A különböző monitorok azonban különbözőképp jelenítik meg a színeket, így nem tudjuk garantálni, hogy az Ön monitorán látható szín pontosan megegyezzen a termék színével.

 5. HIBÁK A WEBHELYEN

  Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az információkat pontosan tegyük közzé, rendszeresen frissítsük a Webhelyet, valamint kijavítsuk az észlelt hibákat. Bármikor előfordulhat azonban, hogy a Webhely helytelen vagy idejétmúlt információt tartalmaz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Microsoft Áruház Webhelyet bármikor módosítsuk, ideértve a termékek árát, műszaki adatait, kínálatát és elérhetőségét.

 6. A WEBHELY HASZNÁLATÁNAK FELMONDÁSA

  A Microsoftnak bármikor jogában áll felmondani az Ön fiókját vagy a Microsoft Áruház Webhely Ön általi használatát, ha erre nyomós oka van; ilyen ok lehet többek között az, ha Ön megsérti a jelen Használati és Értékesítési Feltételeket, vagy ha a Webhelyet többé már nem a Microsoft üzemelteti. A Microsoft Áruház használatával Ön elfogadja, hogy felelősséggel tartozik a felmondást megelőző minden megrendeléséért és minden Önre kirótt díjért. A Microsoft bármikor, bármilyen okból, előzetes bejelentés nélkül módosíthatja, beszüntetheti vagy más módon felfüggesztheti a Microsoft Áruházat. Ha egy ilyen változás, üzemszünet vagy felfüggesztés befolyásolja a Szolgáltatás vagy a termék Ön általi használatát, vagy más módon akadályozza megrendelésének teljesülését, vegye fel a kapcsolatot a Microsoft Áruházzal.

 7. A GARANCIAVÁLLALÁS KIZÁRÁSA ÉS A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  A JELEN SZAKASZ FELTÉTELEI A KÖTELEZŐEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT KERETEK KÖZÖTT A LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ALKALMAZANDÓK. A JELEN SZAKASZ NEM KORLÁTOZZA AZ ÖN IRÁNT TÖRVÉNYBEN RÖGZÍTETT FELELŐSSÉGÜNKET (IDEÉRTVE AZ ÖNRE VONATKOZÓ BÁRMELY TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT JOG ALAPJÁN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGÜNKET IS), ÉS NEM IS CÉLJA AZ ILYEN FELELŐSSÉGÜNK KORLÁTOZÁSA.

  A MICROSOFT ÁRUHÁZBAN ELADOTT TERMÉKEKRE A JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRT KÖTELEZŐ SZAVATOSSÁGOT VÁLLALJUK, ÉS – AHOL EZ ALKALMAZHATÓ – CSAK OLYAN FELTÉTELEKKEL VÁLLALUNK SZAVATOSSÁGOT, AMILYEN FELTÉTELEKKEL AZ ADOTT TERMÉKEKHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS VAGY GYÁRTÓI SZAVATOSSÁG, HA VAN ILYEN, A SZAVATOSSÁGOT BIZTOSÍTJA.

  A LICENCSZERZŐDÉSBEN, ILLETVE A GYÁRTÓ ÁLTAL A TERMÉKHEZ ESETLEGESEN BIZTOSÍTOTT GARANCIALEVÉLBEN FOGLALT KIFEJEZETT GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEKEN TÚL SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLALUNK.

  A MICROSOFT NEM TESZ SEMMILYEN KONKRÉT KIJELENTÉST, NEM VÁLLAL SEMMILYEN KONKRÉT SZAVATOSSÁGOT, ÉS NEM GARANTÁLJA A TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS EGYETLEN FELTÉTEL TELJESÜLÉSÉT SEM, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAKAT IS. A MICROSOFT BIZTOSÍTJA ÖNNEK A HIBÁS TERMÉKEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYBAN VAGY TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT KÖTELEZŐ SZAVATOSSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT VÉDELMET ÉS ELŐNYÖKET.

  A MICROSOFT A MICROSOFT ÁRUHÁZAT ÉS ANNAK TARTALMÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” BIZTOSÍTJA. SEM A MICROSOFT, SEM PEDIG BESZÁLLÍTÓI NEM TESZNEK A MICROSOFT ÁRUHÁZRA VONATKOZÓAN SEMMILYEN KIJELENTÉST, ÉS AZ ITT KIFEJEZETTEN FELSOROLTAKON KÍVÜL A MICROSOFT ÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOSAN NEM ADNAK SEMMILYEN BIZTOSÍTÉKOT, ARRA SEM, HOGY ÖN A MICROSOFT ÁRUHÁZAT FOLYAMATOSAN ÉS HIBAMENTESEN TUDJA HASZNÁLNI. NEM ZÁRJUK KI AZONBAN SEM SAJÁT, SEM MEGBÍZOTTJAINK FELELŐSSÉGÉT A CSALÁS ÉS A GONDATLANSÁGBÓL BEKÖVETKEZŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK ÉS HALÁLESETEK VONATKOZÁSÁBAN.

  ÖN ELISMERI ÉS ELFOGADJA, HOGY AMIKOR ÖN ELÉRI A WEBHELYET VAGY VÁSÁROL A WEBHELYEN KERESZTÜL, ÖN NEM ALAPOZ SEMMILYEN OLYAN ÁLLÍTÁSRA, KIJELENTÉSRE, ÍGÉRETRE VAGY SZAVATOSSÁGRA, ILLETVE ÖN NEM RENDELKEZIK SEMMILYEN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN ÁLLÍTÁS, KIJELENTÉS, ÍGÉRET VAGY SZAVATOSSÁG VONATKOZÁSÁBAN, LEGYEN AZ ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI (ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY VÉTLENÜL VAGY GONDATLANUL TETTÉK), AMELY NINCS KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZVA A JELEN HASZNÁLATI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEKBEN, A MICROSOFT ADATVÉDELMI NYILATKOZATÁBAN ÉS/VAGY A MICROSOFT ÁRUHÁZ HÁZIRENDJÉBEN.

 8. ÁLTALÁNOS JOGI FELTÉTELEK

  29.1   A szerződés értelmezése

  Ha valamely joghatósági területen jelen Szerződés bármely feltétele vagy annak alkalmazása bármely félre vagy körülményre korlátozott, tiltott vagy végrehajthatatlan, akkor ezek a rendelkezések az illető joghatósági területen nem teszik érvénytelenné jelen Szerződés egyéb rendelkezéseit, és nem befolyásolják e rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát más joghatósági területen, továbbá nem befolyásolják alkalmazhatóságukat más felekre és körülményekre. Ahol csak lehetséges, az ilyen rendelkezések a törvény által megengedett maximális keretek között alkalmazandóak, és csak ott értelmezendőek és alkalmazandóak korlátozottabban, ahol erre érvényességükhöz feltétlenül szükség van. Ha a Microsoft más webhelyén vásárol terméket vagy szolgáltatást, arra más feltételek vonatkozhatnak.

  29.2   Átruházás

  A jelen Szerződésből származó jogainkat részben vagy egészében, az Ön értesítése nélkül, bármikor átruházhatjuk. Ön nem engedményezheti a Szerződést másik félre, illetve nem ruházhatja át a benne foglalt jogait.

  29.3   Harmadik fél nem lehet kedvezményezett

  Ez a Szerződés csak az Ön és a Microsoft érdekeit szolgálhatja. Nem szolgálhatja senki más érdekeit, kivéve a Szerződésben megengedett jogutódokat és azokat a feleket, amelyekre a Microsoft a Szerződést esetleg átruházta.

  29.4   Igények

  Az igényeket az alkalmazandó jogszabályok által meghatározott időn belül kell benyújtani. Amennyiben az igény bejelentése nem történik meg időben, az igény véglegesen elévül.

  29.5   Értesítések és kommunikáció

  Ügyfélszolgálati ügyekben keresse fel a Webhely Értékesítés és Támogatás (Sales and Support) oldalát. Vitás kérdésekben a jelen Használati és Értékesítése Feltételek elején megadott címen lépjen velünk kapcsolatba.

  29.6   Irányadó jog

  A JELEN SZERZŐDÉSRE ÉS A BELŐLE FAKADÓ ÖSSZES IGÉNYRE, JOGVITÁRA ÉS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGRE – IDEÉRTVE A SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, A SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK MEGSZEGÉSÉRE, A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK MEGSZEGÉSÉRE, A TISZTESSÉGTELEN VERSENY TILALMÁRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK MEGSZEGÉSÉRE, VALAMINT A SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSRA VONATKOZÓ IGÉNYEKET IS – ÍRORSZÁG TÖRVÉNYEI AZ IRÁNYADÓK ÉS ALKALMAZANDÓK. A FELEK (ÖN ÉS A MICROSOFT) EZENNEL ALÁVETIK MAGUKAT ÍRORSZÁG BÍRÓSÁGAI KIZÁRÓLAGOS JOGHATÓSÁGÁNAK A JELEN SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS, VALAMINT A BELŐLE EREDŐ MINDENNEMŰ JOGVITA ÉS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉG VONATKOZÁSÁBAN.

 1. ÉRTESÍTÉSEK

  A szerzői jog bitorlásával kapcsolatos igényekre vonatkozó értesítéseket a Microsoft kijelölt megbízottjához kell továbbítani. További tájékoztatásért és a kapcsolattartási adatokért olvassa el a „Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement” (A szerzői jog bitorlásával kapcsolatos igények bejelentésére irányuló értesítés és eljárás) című ismertetőt a következő webhelyen: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. A BEKÜLDÖTT, DE AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK MEG NEM FELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK.

Szerzői jogi és védjegyekkel kapcsolatos nyilatkozat

A Webhely és a Szolgáltatás teljes tartalmára vonatkozóan a szerzői jog tulajdonosa a Microsoft Corporation és/vagy szállítói. Copyright © 2015 Microsoft Corporation és/vagy szállítói (címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA). Minden jog fenntartva. A Webhelyre, a Szolgáltatásokra és a tartalomra vonatkozó mindennemű jogcím, szerzői jog és szellemi tulajdonra vonatkozó jog a Microsoft vagy beszállítói tulajdona. A Microsoft és minden Microsoft-termék és -szolgáltatás neve, emblémája és ikonja a Microsoft védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és/vagy más országokban.

A Microsoft védjegyeinek listája itt található:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. A létező vállalatok és termékek neve tulajdonosuk védjegye lehet. Minden, a jelen szerződésben kifejezetten át nem engedett jog fenntartva.


 
Vissza a tetejére
Kérdések?