VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSÄLJNING

Uppdaterat i oktober 2015


Välkommen till Microsofts onlinebutik som finns på www.microsoftstore.com (”Microsoft Store” eller ”Webbplatsen”). Microsoft Store är en webbplats som drivs av Microsoft Ireland Operations Limited, med adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (gemensamt ”Microsoft”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”).

Genom Microsoft Store ger Microsoft dig åtkomst till olika resurser, inklusive Webbplatsen, information om programvara, tjänster och andra varor som kan vara tillgängliga att köpa, hämtningssidor, programvara och verktyg (gemensamt ”Tjänster”). Tjänsterna, inklusive eventuella uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och/eller tillägg av nya Webbegendomar, är underkastade dessa Villkor för användning och försäljning (”Villkor för användning och försäljning”). Genom att använda Webbplatsen, köpa produkter från Microsoft Store eller använda någon Tjänst godkänner du dessa Villkor föranvändning och försäljning, Microsofts Integritetsskyddspolicy (se avsnitt SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER nedan) och tillämpliga allmänna villkor, policyer eller friskrivningar som nämns häri och är tillgängliga genom tillhörande länkar (gemensamt ”Policyer för Microsoft Store”). Policyerna för Microsoft Store finns även på Microsoft Store. Vi rekommenderar att du läser Policyerna för Microsoft Store noggrant. Dessa villkor för användning och försäljning, Microsofts integritetsskyddspolicy och Policyerna för Microsoft Store (”Avtalet”) utgör hela avtalet mellan dig och Microsoft och ersätter och upphäver alla tidigare avtal, löften, försäkringar, garantier, utfästelser och överenskommelser av något slag, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, avseende dess innehåll.

Villkor för din användning av Microsoft Store

 1. ENDAST PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING

  Om inget annat anges får du endast använda Microsoft Store och Tjänsterna för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte i kommersiellt syfte distribuera, publicera, licensiera eller sälja information eller tjänster som du erhåller från Microsoft Store eller Tjänsterna.

 2. MEDDELANDE OM DOKUMENT PÅ MICROSOFT STORES WEBBPLATS

  Du får använda Dokument (till exempel ”white papers”, pressmeddelanden, datablad och vanliga frågor) från Microsoft Store och Tjänsterna, förutsatt att (1) följande upphovsrättsmeddelande: ”© 2015 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.” finns i alla kopior och att både upphovsrättsmeddelandet och detta tillstånd finns, (2) användningen av sådana Dokument från Microsoft Store eller Tjänsterna sker i informationssyfte och endast för icke-kommersiellt eller personligt bruk och att de inte kommer att kopieras eller läggas upp på någon nätverksansluten dator eller överföras genom några medier, såvida det inte är tillåtet i tillämpliga upphovsrättslagar, och (3) att inga ändringar görs i Dokumenten. Auktoriserade utbildningsinstitutioner, till exempel grundskolor, universitet, privata/allmänna college och statliga college, får hämta och kopiera Dokumenten för distribution i klassrummet. Distribution utanför klassrummet kräver särskilt skriftligt tillstånd från Microsoft. Användning i andra syften är uttryckligen förbjudet i lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning.

  Dokumenten som anges ovan omfattar inte utformningen av eller layouten för webbplatsen Microsoft.com, Webbplatsen eller någon annan webbplats som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av Microsoft. Element på Microsofts webbplatser, inklusive Webbplatsen, skyddas av lagar om trade dress, varumärken, orättvis konkurrens och andra lagar och får inte kopieras eller imiteras i sin helhet eller delvis. Ingen logotyp, grafik, bild och inget ljud från någon av Microsofts webbplatser, inklusive Webbplatsen, får kopieras, överföras eller göras tillgänglig utan uttryckligt tillstånd från Microsoft eller tillämplig lag.

  Dokumenten och relaterad grafik som publiceras på Microsoft Store eller Tjänsterna kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar läggs regelbundet till i informationen häri. Microsoft och/eller dess respektive leverantörer kan när som helst göra förbättringar och/eller förändringar i produkten (produkterna) och/eller programmet (programmen) som beskrivs häri.

 3. MEDLEMSKONTON, LÖSENORD OCH SÄKERHET

  Om Microsoft Store eller någon av Tjänsterna kräver att du öppnar ett konto måste du genomgå registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information vid uppmaning i det aktuella registreringsformuläret. Du kommer även att välja ett lösenord och ett användarnamn. Du kanske också måste godkänna ett serviceavtal eller separata användningsvillkor för att kunna öppna kontot. Du ansvarar för att hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord konfidentiella och för all aktivitet i ditt konto. Du samtycker till att omedelbart meddela Microsoft vid otillåten användning av ditt konto eller någon annan överträdelse av säkerheten.

 4. INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

  Som ett villkor för att använda Tjänsterna garanterar du att inte använda Tjänsterna för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av några Tjänster. Du får inte försöka få otillåten åtkomst till någon Tjänst, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till någon av Tjänsterna genom hackning, lösenordsminering eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte medvetet har tillhandahållits genom tjänsterna. Du får inte använda Tjänsterna på sådant sätt att du gör intrång på tredje mans rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada på person eller enhet, inklusive Microsoft.

  Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avslöja all information som är nödvändig för att uppfylla tillämplig lag, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, då det finns rimliga skäl att göra det.

 5. MATERIAL SOM DU TILLHANDAHÅLLER MICROSOFT STORE ELLER LÄGGER UPP PÅ WEBBPLATSEN

  Microsoft begär inte äganderätt för det material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback, betyg och förslag) eller lägger upp, laddar upp, matar in eller skickar till någon Tjänst eller dess tillhörande tjänster för allmän beskådan, eller till någon persons offentliga eller privata diskussionsgrupp (vart och ett kallat för ”Bidrag”, gemensamt ”Bidragen”). Microsoft ska emellertid ha rätt att använda ditt Bidrag, inklusive ditt namn, i det syfte det skickades in för.

  Ingen ersättning betalas för användningen av ditt Bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.

  Du garanterar och försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt Bidrag som beskrivs i dessa Villkor för användning och försäljning, inklusive utan begränsning till, alla rättigheter som krävs för att du ska få tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in Bidragen.

 6. POLICY OM INSKICKANDE AV EJ BEGÄRDA IDÉER

  Microsoft och dess anställda accepterar inte och överväger inte ej begärda idéer, inklusive idéer om nya reklamkampanjer, nya erbjudanden, nya produkter eller ny teknik, nya processer, material, marknadsföringsplaner eller nya produktnamn. SKICKA INGEN EGEN DESIGN OCH INGA FÖRSLAG, PROVER, DEMOS ELLER ANNAT ARBETE. Syftet med denna policy är att undvika eventuella missförstånd eller tvister när Microsofts produkter eller marknadsföringsstrategier kan likna idéer som har skickats in till Microsoft. Skicka därför inte in ej begärda idéer till Microsoft eller till någon person på Microsoft.

  Om du trots vår begäran om att inte skicka in dina idéer och ditt material till oss ändå gör det ska du vara medveten om att Microsoft inte kommer att ge dig någon ersättning för dem, och Microsoft garanterar inte att dina idéer och ditt material kommer att behandlas som konfidentiellt eller som parts egendom.

 7. LÄNKAR TILL TREDJE MANS WEBBPLATSER

  Microsoft Store kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser som gör att du lämnar Webbplatsen. Dessa länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft är inte ansvarigt för innehållet på sådana länkade webbplatser eller några länkar som finns på en länkad webbplats eller några ändringar eller uppdateringar på sådana webbplatser. Microsoft tillhandahåller endast dessa länkar som en förmån för dig, och tillhandahållande av länken innebär inte något åtagande från Microsoft för webbplatsen. Din användning av tredje mans webbplats kan vara underkastad tredje mans allmänna villkor.

Villkor för försäljning av produkter till dig

 1. GEOGRAFISK OMFATTNING

  Microsoft Store är avsedd för kunder som bor i den region som Webbplatsen omfattar och det kan finnas begränsningar för vart vi kan leverera produkter enligt vad som anges i våra leveransvillkor. För att du ska kunna genomföra köpet måste du ha en giltig fakturerings- och leveransadress inom den regionen. Se Beställningar för mer information.

 2. ENDAST SLUTANVÄNDARE

  Du måste vara slutanvändare för att kunna köpa produkter från Microsoft Store. Återförsäljare har inte rätt att köpa något från Webbplatsen.

 3. EXPORTBEGRÄNSNINGAR

  Produkter som köps från Microsoft Store (inklusive hårdvara, programvara och nedladdningar av programvara) kan vara underkastade tull- och exportlagar och andra föreskrifter. Du samtycker till att följa alla internationella och nationella lagar och andra föreskrifter som gäller för sådana produkter.

 4. KORREKTA FAKTURERINGS- OCH KONTOUPPGIFTER

  Du samtycker till att ange aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp på Microsoft Store. Du samtycker till att snarast uppdatera dina kontouppgifter och annan information, såsom din e-postadress, kreditkortsnummer och datum för upphörande, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktionerna.

 5. PRODUKTERS TILLGÄNGLIGHET OCH KVANTITET OCH BEGRÄNSNING AV BESTÄLLNING

  Produkternas priser och tillgänglighet kan ändras när som helst utan föregående meddelande, men du debiteras alltid det pris som anges vid den tidpunkt då du bekräftar beställningen. Microsoft kan begränsa antalet produkter som kan köpas per beställning, per konto, per kreditkort, per person eller per hushåll, vilket du får information om på Webbplatsen eller innan vi godkänner din beställning.

  Microsoft kan neka eller avslå en beställning när som helst, och återbetalar då eventuella pengar som du har lagt ut för beställningen, av legitima skäl, till exempel om du inte uppfyller villkoren som anges vid tidpunkten för beställningen, om din betalning inte kan behandlas, om de beställda produkterna eller tjänsterna inte är tillgängliga eller på grund av uppenbara fel på Webbplatsen eller i samband med din beställning. Krediteringar eller återbetalningar görs med samma betalningsmetod och till samma konto som användes för att göra beställningen, om du inte uttryckligen har avtalat något annat. Om vi inte kan leverera produkterna eller tjänsterna som du beställde kontaktar vi dig och kan eventuellt erbjuda en alternativ produkt. Om du väljer att inte köpa den alternativa produkten avbryter vi din beställning. Om det skulle förekomma uppenbara fel på Webbplatsen eller i samband med din beställning förbehåller vi oss rätten att åtgärda felet och debitera dig rätt pris. I sådana fall kontaktar vi dig och ger dig möjlighet att köpa produkten till rätt pris eller att avbryta beställningen.

  Om ingen särskild leveranstid anges vid den tidpunkt då du gör beställningen kommer produkterna eller tjänsterna att levereras utan oskälig fördröjning och inom högst trettio (30) dagar från beställningsdatumet. Vi ansvarar inte för paket som inte har levererats om leverantören kan uppvisa tillfredsställande leveransbevis till den adress som du angav. Se Beställningar för mer information.

 6. VILLKOR FÖR PROGRAMVARUKÖP OCH LICENS

  All programvara som är tillgänglig för nedladdning från Microsoft Store (”Programvara”) och andra varor (inklusive tjänster) som finns på Microsoft Store eller i Tjänsterna är upphovsrättsskyddat arbete som tillhör Microsoft och/eller dess leverantörer. När du köper Programvara köper du i själva verket en licens att använda Programvaran och inte själva Programvaran. Programvarulicenser som köps på Microsoft Store är underkastade licensavtalet som medföljer Programvaruprodukten (”Licensavtalet”). Du måste godkänna de allmänna villkoren i Licensavtalet när du installerar Programvaran.

  KONTAKTA MICROSOFT STORE (ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITTET MEDDELANDEN OCH KOMMUNIKATION NEDAN) OM DU VILL HA EN KOPIA AV DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET, UTAN KOSTNAD, INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN.

  All reproduktion eller vidaredistribution av Programvaran eller varor som inte görs enligt relevant licensavtal och tillämplig lag är strikt förbjuden och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser riskerar att beivras i största möjliga omfattning.

  FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT, SOM EN DEL AV MICROSOFT STORE ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM EN DEL I SIN PROGRAMVARA ELLER SINA VAROR, TILLHANDAHÅLLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING SOM INTE ÄR EN DEL AV DEN SÅLDA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG UTFÄRDAR MICROSOFT INGA GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN I RESULTATEN VID ANVÄNDNING AV SÅDANA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL.

  Respektera andras immateriella rättigheter när du använder de verktyg och hjälpmedel som tillhandahålls på Microsoft Store eller i Tjänsterna, eller i Programvaruprodukter eller varor.

 7. NEDLADDNING AV ELEKTRONISK PROGRAMVARA

  Nedladdningar av Elektronisk Programvara (”ESD”) levereras till dig genom en länk i Microsoft-kontot (tidigare ”Windows Live ID”) som hör till produktköpet. I enlighet med nedanstående stycke sparar vi länken och tillhörande digital nyckel i ditt Microsoft-konto i tre (3) år efter datumet för köpet. För produkter med ESD-prenumeration kan andra villkor och lagringsrättigheter gälla, och i sådana fall blir du ombedd att läsa och godkänna dem när prenumerationen börjar.

  Du samtycker till att vi kan upphöra med eller ändra vår lagring av digitala nycklar när som helst. Du samtycker också till att vi kan upphöra med att stödja lagring av nycklar för en eller flera produkter när som helst och av legitima skäl, till exempel i slutet av produktsupportens livscykel, varefter du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller den digitala nyckeln. Om vi upphör med eller ändrar vårt program så att du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller de digitala nycklarna i ditt konto ska vi meddela dig minst 90 dagar i förväg genom kontaktuppgifterna för det tillhörande Microsoft-kontot.

 8. ANDRA ALLMÄNNA VILLKOR

  Utöver Programvara och ESD-produkter kan andra produkter och tjänster som finns att köpa eller är tillgängliga som provversion på Microsoft Store erbjudas enligt separata slutanvändaravtal, användningsvillkor, servicevillkor eller andra allmänna villkor. Om du köper eller använder sådana produkter kan du behöva godkänna de villkoren för att kunna köpa, installera eller använda produkterna.

 9. PRODUKTER SOM FÖRNYAS AUTOMATISKT

  Förutsatt att automatiska förnyelser är tillåtna i ditt land, region, område eller stat kan du köpa abonnemang från oss som automatiskt förnyas. Om du köper sådana abonnemangsprodukter och förser oss med en betalningsmetod (i) framhåller du att du har behörighet att använda den betalningsmetod som du har angett och att all betalningsinformation är sann och korrekt, (ii) att Microsoft har tillåtelse att debitera dig för tjänsterna med betalningsmetoden och (iii) att Microsoft har tillåtelse att debitera dig för varje betald funktion av de tjänster som du väljer att registrera dig för eller använda medan detta avtal gäller. Vi informerar dig via e-post innan några abonnemangsprodukter förnyas automatiskt. När vi har informerat dig om att ditt abonnemang kommer att förnyas automatiskt kan vi förnya tjänsterna automatiskt och debitera dig aktuellt pris för förnyelseperioden. Vi påminner dig även om att vi använder din valda betalningsmetod för att debitera för förnyelsen av tjänsterna, oavsett om den lämnades in på förnyelsedatumet eller tillhandahölls senare. Vi tillhandahåller dig även instruktioner för hur du säger upp tjänsterna. Du måste säga upp tjänsterna före datum för förnyelse för att undvika att debiteras för förnyelsen.

 10. PRIS OCH BETALNING

  Priserna för produkterna på Microsoft Store är de som uppges på Webbplatsen. Om vi har en återförsäljare för Microsoft Store i ditt land eller din region kan priserna, produktsortimentet och kampanjerna som står på Webbplatsen skilja sig från det som erbjuds eller är tillgängligt hos återförsäljaren. Microsoft garanterar inte att ett pris, en produkt eller en kampanj som erbjuds online även kommer att vara tillgänglig eller gälla hos återförsäljaren. Microsoft garanterar inte heller att ett pris, en produkt eller en kampanj som erbjuds hos en återförsäljare även kommer att vara tillgänglig online.

  Prissättningen på Microsoft Store baseras på försäljningen av Programvara och hårdvara till enskilda slutkunder. Om du köper produkter till en kommersiell eller utbildningsrelaterad organisation eller myndighet kan du kontakta oss för att få mer information om våra program för volymlicensiering.

  Microsoft Store har ingen garanti för prismatchning. Priserna matchar inte andra återförsäljares annonserade priser för samma produkter.

  Vi kan ge dig möjlighet att förbeställa en produkt från Webbplatsen innan den finns att köpa. Det krävs ett kreditkort för att kunna förbeställa, men ditt kort kommer inte debiteras förrän din beställning har skickats eller produkten har gjorts tillgänglig för nedladdning. Däremot kan en godkännandereservation eller en tillfällig mindre avgift debiteras ditt kredit- eller bankkort till följd av din förbeställning. Observera att vi inte kan debitera ditt kort eller slutföra din beställning om ditt kort går ut mellan datumet då du förbeställde produkten och datumet då produkten blir tillgänglig. Se till att dina fakturerings- och kontaktuppgifter alltid är uppdaterade. Om det annonserade priset på produkten sänks mellan det datum då du gör förbeställningen och det datum då produkten är tillgänglig för nedladdning eller leverans debiterar vi det lägre priset. Om du märker att vi har sänkt priset på en produkt som du nyligen har förbeställt kan du kontakta vår försäljnings- och supportavdelning så utfärdar vi en återbetalning eller kredit för skillnaden, beroende på vad som är tillämpligt.

  Förbeställningar kan när som helst granskas, uppdateras eller annuleras innan de förbeställda produkterna har gjorts tillgängliga för nedladdning eller har behandlats för leverans. Kontakta vår försäljnings- och supportavdelning för att granska, uppdatera eller annulera en förbeställning. Vi anger på webbplatsen om andra förbeställningsvillkor gäller för en viss produkt. När din förbeställningen har skickats eller gjorts tillgänglig för nedladdning gäller vår vanliga returprocess. Se Beställningar för mer information.

  Priserna som anges på Webbplatsen inkluderar alla skatter eller avgifter (”Skatter”) som kan gälla för ditt köp. Priserna som anges på Webbplatsen är exklusive leveranskostnader. Du måste uttryckligen godkänna alla ytterligare tillämpliga kostnader eller avgifter. Leveranskostnader (eller alla andra eventuella avgifter) läggs till på köpbeloppet och visas på betalningssidan. Du har möjlighet att granska alla leveranskostnader och andra tillämpliga avgifter som gäller för ditt köp innan du bekräftar köpet. Alla artiklar i kundvagnen visas med det aktuella priset.

  Produkterbjudanden på Microsoft Store utgör inte bindande erbjudanden från oss. Genom att klicka på ”köp nu” eller motsvarande knapp för att skicka din beställning till oss ingår du ett bindande avtal för alla produkter i kundvagnen. Om vi godkänner din beställning får du en automatisk bekräftelse av köpet via e-post. Köpavtalet slutförs genom detta e-postmeddelande.

  Microsoft Store erbjuder olika betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Du kan köpa produkter från Microsoft Store genom att använda någon av följande korttyper: Visa, MasterCard eller American Express. Du kan även köpa produkter från Microsoft Store med PayPal. Microsoft Store accepterar inte checkar, postanvisningar, presentkort från Microsoft-återförsäljare eller andra typer av betalning. Aktuella presentkort från Microsoft-återförsäljare kan endast användas hos deltagande återförsäljare för Microsoft Store. Vi förbehåller oss rätten att ändra betalningsalternativen när som helst, oavsett orsak. Om erbjudanden görs i din lokala valuta och förfaller till betalning i en annan valuta med ett internationellt kreditkort beror slutpriset i din valuta på valutakursen, skatter och avgifter som tillämpas av din bank eller utfärdaren av ditt internationella kreditkort. Det kan tillkomma skatter och/eller avgifter för internationella transaktioner som inte debiteras av Microsoft Store för dessa transaktioner.

  Om du deltar i ett erbjudande om provperiod måste du avsluta tjänsten i slutet av perioden för att undvika några nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Om du inte avbryter tjänsten i slutet av provperioden kan vi debitera dig för tjänsten.

 11. RETURPOLICY

  Den här returpolicyn är ett tillägg till eventuella juridiska garantier eller andra lagstadgade returrättigheter som du kan ha enligt lag (se avsnittet Produktgarantier nedan). Enligt vår returpolicy kan du upphäva köpavtalet och begära en återbetalning utan att behöva ange anledning inom trettio (30) kalenderdagar. Ångerfristen går ut efter trettio (30) kalenderdagar från och med:

  • För nedladdningsbara produkter: när produkterna levereras elektroniskt till ditt konto och görs tillgängliga för nedladdning.
  • För nedladdningsbara abonnemang och tjänster: när du klickar på köpknappen på betalningsprocessen. Vi kan börja tillhandahålla abonnemanget eller tjänsten omedelbart vid köp.
  • För fysiska/ej nedladdningsbara produkter: vid leverans.
  • För förbeställda nedladdningsbara produkter och abonnemang: när produkterna levereras elektroniskt till ditt konto och görs tillgängliga för nedladdning. För förbeställda fysiska/ej nedladdningsbara produkter: när produkterna levereras.
  • Om produkterna beställs i en beställning, men levereras separat: när den sista produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.
  • Om en produkt består av flera loter eller delar: när den sista loten eller delen har levererats eller gjorts tillgänglig.
  • Vid regelbunden leverans av produkter under en bestämd tidsperiod: när den första produkten har levererats eller gjorts tillgänglig.

  Om tillämplig lag i ditt land medger en längre ångerfrist ska den fristen gälla. Vi kan förlänga ångerfristen under helger eller andra perioder. Om en längre frist anges på vår webbplats är det den fristen som gäller.

  För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut innan ångerfristen har gått ut. Kontakta vår försäljnings- och supportavdelning för att meddela oss om ditt beslut och för att påbörja returprocessen. Du kan även använda ett av de bifogade upphävningsformulären, men det är inte obligatoriskt. Om du använder det här formuläret ska du skicka det elektroniskt inom den ångerfrist som anges på formuläret så skickar vi dig omedelbart ett e-postmeddelande om att vi har mottagit det. Det räcker om du skickar meddelande om att du utövar din ångerrätt innan ångerfristen har gått ut.

  Effekter av upphävande

  Om du utövar din ångerrätt ersätter vi dig för alla betalningar som har tagits emot från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extrakostnader som tillkommer beroende på om du har valt en annan leveranstyp än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder), utan oskälig fördröjning och aldrig senare än trettio (30) kalenderdagar från den dagen då vi informerades om ditt beslut att upphäva detta avtal. Återbetalningar görs med samma betalningsmetod som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har avtalat något annat. Du kommer inte under några omständigheter att åläggas några avgifter till följd av en sådan återbetalning.

  Du måste skicka tillbaka produkterna till oss utan oskälig fördröjning och under inga omständigheter senare än trettio (30) kalenderdagar från den dagen då du meddelade oss att du upphäver detta avtal. Du måste skicka tillbaka produkterna innan perioden på trettio (30) kalenderdagar har löpt ut. Vi kan innehålla återbetalningar tills vi har fått tillbaka produkterna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vad som inträffar först. Vi står för returkostnaderna. Du är endast ansvarig för eventuellt minskat värde på produkterna på grund av hantering annan än den som är nödvändig för att använda produkternas egenskaper och funktioner.

  Returpolicy

  Vi godkänner returer av produkter som uppfyller vår returpolicy. Följande krav gäller för upphävande, i den utsträckning som tillåts enligt lag.

  Alla returer måste åtföljas av originalkvitto eller ”gift receipt”, originaldokumentation, instruktionshandböcker, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, styrenheter och tillbehör) och tillverkarens originalförpackning. Om du returnerar programvara måste du även skicka med all media och produktnycklar. Om du inte skickar med sådana artiklar kan det, enligt tillämplig lag, förhindra eller fördröja återbetalningen eller leda till ytterligare avgifter, och Microsoft förbehåller sig rätten att avvisa en retur om returpolicyn och övriga villkor inte uppfylls. Alla produkter som returneras måste vara i rimligt gott skick (till exempel utan synligt slitage eller skada, och i ett skick som gör att vi kan återförsälja dem).

  Vad gäller nedladdningsbara produkter och prenumerationer kan vi kräva att du skriver under ett elektroniskt LOD-formulär (Letter of Destruction) för att upphäva detta avtal. Vad gäller tjänster får tjänsten inte ha levererats, utförts eller använts av dig. För programvara och spel måste all programvara och alla spel som levereras förpackade returneras i obruten förpackning.

  För telefoner kan du returnera dem under vår returperiod, men det är ditt ansvar att säga upp tjänsten inom den tid som anges av leverantören, annars kan levererantören debitera dig en avgift för förtida uppsägning. Det här är en leverantörspolicy och vi kan inte påverka deras uppsägningspolicyer. Produktnyckelkort (”PKC”) som har köpts med datorer kan returneras inom returperioden som fristående produkter förutsatt att de inte har öppnats, ändrats eller skadats. Om du returnerar datorn som du köpte tillsammans med PKC måste även PKC returneras.

  Microsoft Store accepterar inte retur av följande produkter: (i) produkter som har gjorts personliga eller anpassats: (ii) specialbeställningsprodukter, om de inte är en del av ett erbjudande av en Microsoft Store-kampanj, (iii) produkter som har använts, ändrats eller som är slitna eller skadade, (iv) fysiska och nedladdningsbara presentkort och servicekort (dvs. Skype-kort, Xbox Live-kort), (v) utförda tjänster, (vi) RAM-minnesprodukter och (vii) klareringsprodukter eller produkter som är märkta med ”Slutförsäljning” eller ”Ej returnerbar”.

  Ytterligare villkor:

  Uppgraderingsalternativ och returer. Om du köpte en i övrigt returnerbar produkt med ett uppgraderingsalternativ återbetalas returer inom returperioden och följande specialreturprocess gäller:

  • Om du returnerar produkten innan uppgraderingen släpps får du inte uppgraderingen.
  • Om du returnerar produkten efter att uppgraderingen släpps måste du returnera produkten och uppgraderingen tillsammans.

  Kampanjer och paket. För kampanjprodukter och paket måste alla produkter och/eller tjänster som ingår returneras tillsammans. Om en tjänst som ingår i kampanjen och/eller paketet har använts (till exempel en använd kampanjkod) dras hela värdet för tjänsten av från beloppet som återbetalas. När ett paket köps och en enda del av paketet returneras gäller inte paketrabatten och hela paketrabatten dras av från återbetalningen.

  Personuppgifter. Microsoft ansvarar inte för personuppgifter som finns i returnerade produkter. Se till att dina personuppgifter har tagits bort från alla produkter innan du returnerar dem.

 12. PRODUKTGARANTIER

  Många produkter som finns på Microsoft Store levereras med garantier från tillverkaren. Se tillverkargarantierna för specifik information om hur du löser problem som täcks av dessa garantier. För vissa produkter har du möjlighet att köpa en förlängd serviceplan till en extra avgift. Se respektive plan för mer information. Dessutom levereras våra produkter med garantier som det inte går att avsäga sig enligt lag, t.ex. lagstadgat skydd vad gäller felaktiga, skadade eller felbeskrivna produkter eller tjänster. Alla kommersiella garantier är utöver dessa rättigheter. Läs mer om kommersiella garantier och lagstadgade rättigheter. Om du har frågor om din produkt kan du kontakta vår försäljnings- och supportavdelning.

 13. KUNDTJÄNST

  Du kan kontakta oss och be om information om våra produkter och tjänster eller om ditt köp. För kundsupportsförfrågningar eller andra ärenden eller klagomål kan du se kontaktuppgifterna på vår försäljnings- och supportsida.

 14. ÅTERVINNING

  Se Återvinning för mer information om Microsofts policy angående WEEE-direktivet (direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) i din jurisdiktion.

Villkor för din användning av Microsoft Store och försäljning till dig

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOR

  De Villkor för användning och försäljning som gäller då du godkänner dem reglerar ditt köp och utgör vårt köpavtal. Innan ditt nästa köp kan Microsoft ha uppdaterat Villkoren för användning och försäljning utan att meddela dig. Var noga med att läsa igenom de aktuella Villkoren för användning och försäljning varje gång du besöker Microsoft Store. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av Villkoren för användning och försäljning för framtida referens och användning i samband med dina köp.

 2. BEGRÄNSNINGAR FÖR MINDERÅRIGAS ANVÄNDNING

  Du måste ha uppnått myndighetsåldern i din hemregion för att få köpa produkter från Microsoft Store.

 3. SEKRETESS OCH SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

  Information om dig och din köphistorik behandlas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

 4. PRODUKTERNAS VISNING OCH FÄRGER

  Microsoft försöker att visa produkternas färger och bilder så korrekt som möjligt. Olika datorskärmar visar dock färger på olika sätt, och vi kan inte garantera att färgen du ser på skärmen överensstämmer helt med färgen på produkten.

 5. FEL PÅ WEBBPLATSEN

  Vi strävar efter att lägga upp korrekt information, uppdatera Webbplatsen regelbundet och rätta till fel när vi upptäcker dem. Det kan dock hända att något av innehållet på Webbplatsen är felaktigt eller inaktuellt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på Microsoft Stores Webbplats, inklusive produktpriser, specifikationer, erbjudanden och tillgänglighet.

 6. UPPHÖRANDE AV WEBBPLATSANVÄNDNING

  Microsoft kan säga upp ditt konto eller din användning av Microsoft Stores Webbplats när som helst av legitima skäl, till exempel om du bryter mot dessa Villkor för användning och försäljning eller om Webbplatsen inte längre drivs av Microsoft. Genom att använda Microsoft Store samtycker du till att ansvara för alla beställningar du gör eller avgifter som du kan vara skyldig att betala innan sådant upphörande. Microsoft kan ändra, upphöra med eller på annat sätt stänga av Microsoft Store när som helst, oavsett orsak och utan föregående meddelande till dig. Om en sådan ändring eller avstängning eller sådant upphörande påverkar din användning av Tjänsten eller produkten eller på annat sätt orsakar problem med beställningen kontaktar du Microsoft Store.

 7. FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

  VILLKOREN I DETTA AVSNITT GÄLLER I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DET HÄR AVSNITTET ÄR INTE AVSETT ATT OCH SKA INTE BEGRÄNSA VÅRT ANSVAR I DEN UTSTRÄCKNING VI KAN VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ENLIGT LAG (INKLUSIVE ENLIGT NÅGRA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER FÖR DIG).

  PRODUKTERNA SOM SÄLJS PÅ MICROSOFT STORE ÄR UNDERKASTADE ALLA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE GARANTIER OCH, I FÖREKOMMANDE FALL, INNEHAR ENDAST GARANTI ENLIGT VILLKOREN I NÅGOT LICENSAVTAL ELLER NÅGON TILLVERKARGARANTI SOM KAN MEDFÖLJA PRODUKTERNA.

  INGEN GARANTI GES UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I LICENSAVTALET ELLER I NÅGON TILLVERKARGARANTI SOM KAN MEDFÖLJA PRODUKTEN.

  MICROSOFT LÄMNAR INGA SOM HELST GARANTIER FÖR NÅGRA VILLKOR GÄLLANDE PRODUKTERNA, INKLUSIVE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. MICROSOFT SKA GE DIG SKYDDET OCH FÖRMÅNERNA I ALLA OBLIGATORISKA TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER LAGSTADGADE GARANTIER SOM GÄLLER PRODUKTER MED FEL.

  MICROSOFT STORE OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET”. VARKEN MICROSOFT ELLER DESS LEVERANTÖRER GER NÅGRA GARANTIER UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI GÄLLANDE MICROSOFT STORE, INKLUSIVE ATT DIN ANVÄNDNING AV MICROSOFT STORE SKA VARA FRI FRÅN AVBROTT ELLER FEL. VI FRISKRIVER VARKEN OSS ELLER VÅRT OMBUD FRÅN ANSVAR FÖR BEDRÄGERI ELLER FÖR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL SOM ORSAKAS AV VÅRDSLÖSHET.

  GENOM ATT BEREDA DIG ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN OCH/ELLER GENOM ATT GÖRA KÖP VIA WEBBPLATSEN ACCEPTERAR OCH SAMTYCKER DU TILL ATT DU INTE FÖRLITAT DIG PÅ OCH SKA INTE FÅ NÅGRA KOMPENSATIONER VAD GÄLLER NÅGOT UTTALANDE, UTFÄSTELSE, FÖRSÄKRAN ELLER GARANTI, OAVSETT OM DE ÄR SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA (OCH OAVSETT OM DE ÄR GJORDA I GOD TRO ELLER AV VÅRDSLÖSHET) SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSÄLJNING, MICROSOFTS INTEGRITETSSKYDDSPOLICY OCH/ELLER POLICYERNA FÖR MICROSOFT STORE.

 8. ALLMÄNNA JURIDISKA VILLKOR

  29.1   Tolkning av Avtalet

  Om något villkor i detta Avtal eller dess tillämpning på någon part eller omständighet är begränsat, förbjudet eller icke verkställbart i någon jurisdiktion ska ett sådant villkor, i den jurisdiktionen, inte gälla, dock utan att ogiltigförklara de övriga villkoren i detta Avtal och utan att påverka giltigheten eller verkställbarheten för sådana villkor i någon annan jurisdiktion eller utan att påverka dess tillämpning på andra parter eller omständigheter. Där det är möjligt ska ett sådant villkor tillämpas i den utsträckning lagen tillåter och tolkas och tillämpas i mindre omfattning där det krävs för att vara giltigt. Andra villkor kan gälla om du köper produkter eller tjänster från andra Microsoft-webbplatser.

  29.2   Överlåtelse

  Vi har rätt att när som helst tilldela, överföra, eller på annat sätt avyttra våra rättigheter enligt detta Avtal, helt eller delvis, utan föregående meddelande till dig. Du har inte rätt att överföra detta avtal eller överlåta någon rättighet härunder.

  29.3   Inga utomstående Förmånstagare

  Detta Avtal avser bara dig och oss. Det är inte till förmån för någon annan person, med undantag av tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet.

  29.4   Krav

  Krav måste framställas inom den tidsperiod som krävs enligt tillämplig lag. Om ditt krav inte framställs i tid preskriberas det.

  29.5   Meddelanden och kommunikation

  För kundsupportförfrågningar kan du se försäljnings- och supportsidan på Webbplatsen. För tvister kontaktar du oss på adressen som står högst upp i dessa Villkor för användning och försäljning.

  29.6   Tillämplig lag

  DETTA AVTAL OCH ALLA KRAV, TVISTLÖSNINGAR OCH ICKE-AVTALSENLIGA SKYLDIGHETER HÄRUNDER, INKLUSIVE KRAV AVSEENDE AVTALSBROTT, BROTT MOT GARANTIN, KONSUMENTSKYDD, KONKURRENSRÄTT OCH UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND, SKA STYRAS AV OCH VARA UNDERKASTADE IRLÄNDSK LAGSTIFTNING. PARTERNA (DU OCH MICROSOFT) UNDERKASTAS HÄRMED DE IRLÄNDSKA DOMSTOLARNAS EXKLUSIVA JURISDIKTION ÖVER ALLA TVISTER ELLER ICKE-AVTALSENLIGA SKYLDIGHETER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL.

 1. MEDDELANDEN

  Enligt avdelning 17, avsnitt 512 (c ) (2) i United States Code, ska meddelande om påstått upphovsrättsintrång skickas till Microsofts utnämnda ombud. Mer information och kontaktinformation finns under Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement på: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. INSKICKADE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR PROCEDUREN KOMMER INTE ATT BESVARAS.

Upphovsrätts- och varumärkesmeddelanden

Allt innehåll på Webbplatsen och i Tjänsten är upphovsrättsskyddat © 2015 och tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter för Webbplatsen, Tjänsten och innehållet. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA, Kanada och/eller andra länder.

En lista över Microsofts varumärken finns här:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna.


 
Tillbaka till början
Frågor?