NAUDOJIMO IR PARDAVIMO SĄLYGOS

Atnaujinta 2015 m. spalio mėn.


Sveiki! Čia „Microsoft“ internetinė parduotuvė, kurios adresas www.microsoftstore.com (toliau – „Microsoft“ parduotuvė arba Svetainė). „Microsoft“ parduotuvė yra „Microsoft Ireland Operations Limited“, kurios adresas The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (bendrai – „Microsoft“, Mes, Mums, Mūsų), valdoma svetainė.

„Microsoft“ parduotuvėje „Microsoft“ teikia prieigą prie įvairių išteklių, įskaitant Svetainę, informaciją apie programinę įrangą, paslaugas ir kitas prekes, kurios gali būti parduodamos arba neparduodamos, atsisiuntimo sritis, programinę įrangą ir įrankius (bendrai – Paslaugos). Paslaugoms, įskaitant visus naujinimus, patobulinimus, naujas funkcijas ir (arba) bet kokias įtrauktas naujas žiniatinklio ypatybes, taikomos Naudojimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Naudojimo ir pardavimo sąlygos). Naudodami Svetainę, pirkdami produktus iš „Microsoft“ parduotuvės arba naudodami bet kurias Paslaugas, jūs sutinkate su šiomis Naudojimo ir pardavimo sąlygomis, „Microsoft“ privatumo nuostatomis (žr. tolesnį skyrių PRIVATUMAS IR ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGA), taip pat taikytinomis sąlygomis, strategijomis arba atsakomybės atsisakymo atvejais, kurie yra nurodyti čia ir pasiekiami per susijusius hipersaitus (bendrai – „Microsoft“ parduotuvės strategijos). „Microsoft“ parduotuvės strategijas galima rasti ir „Microsoft“ parduotuvėje. Raginame atidžiai perskaityti „Microsoft“ parduotuvės strategijas. Šios Naudojimo ir pardavimo sąlygos, „Microsoft“ privatumo nuostatos bei „Microsoft“ parduotuvės strategijos (Sutartis) yra vientisa sutartis tarp jūsų ir „Microsoft“, pakeičianti ir panaikinanti visas ankstesnes sutartis, įsipareigojimus, užtikrinimus, garantijas, pareiškimus bei bet kokio pobūdžio aiškinimus, nesvarbu, ar jie būtų rašytiniai, ar žodiniai, susijusius atitinkamais objektais.

Naudojant „Microsoft“ parduotuvę taikomos sąlygos

 1. APRIBOJIMAS NAUDOTI ASMENINIAIS IR NEKOMERCINIAIS TIKSLAIS

  Jei nenurodyta kitaip, „Microsoft“ parduotuvę ir Paslaugas galite naudoti asmeniniais ir nekomerciniais tikslais. Komerciniais tikslais negalima platinti, publikuoti, licencijuoti arba parduoti jokios iš „Microsoft“ parduotuvės arba per Paslaugas gautos informacijos arba paslaugų.

 2. PRANEŠIMAS, SUSIJĘS SU DOKUMENTAIS, KURIUOS GALIMA GAUTI „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖS SVETAINĖJE

  Teisė naudoti iš „Microsoft“ parduotuvės ir per Paslaugas gaunamus Dokumentus (pvz., techninę dokumentaciją, pranešimus spaudai, duomenų lapus ir DUK) suteikiama, jei 1) „© „Microsoft Corporation“, 2015. Visos teisės ginamos.“, be to, yra ir įspėjimas apie autoriaus teises, ir šis įspėjimas apie teises, 2) iš „Microsoft“ parduotuvės arba per Paslaugas gaunami dokumentai naudojami tik informaciniais ir nekomerciniais arba asmeniniais tikslais ir nekopijuojami bei neskelbiami jokiuose tinklo kompiuteriuose, taip pat netransliuojami per jokią mediją, nebent tai būtų leidžiama darant išimtis, numatytas galiojančiuose autoriaus teisių įstatymuose, ir 3) jokie Dokumentai nėra jokiu būdu modifikuojami. Akredituotos švietimo institucijos, pvz., pradinio ir vidurinio mokymo institucijos, universitetai, privatūs / valstybiniai ir bendruomeniniai koledžai gali atsisiųsti ir atkurti Dokumentus, o tada platinti juos klasėje arba auditorijoje. Norint platinti ne klasėje arba auditorijoje, reikia gauti aiškų rašytinį „Microsoft“ leidimą. Naudojimas bet kokiais kitais tikslais griežtai draudžiamas įstatymų, ir už tokią veiklą gali būti baudžiama civiline arba baudžiamąja tvarka. Pažeidėjams bus pateikti griežčiausi galimi kaltinimai.

  Prie pirmiau nurodytų dokumentų nepriskiriamas svetainės Microsoft.com, Svetainės arba bet kurios kitos „Microsoft“ priklausančios, valdomos, licencijuojamos arba kontroliuojamos svetainės dizainas arba maketas. „Microsoft“ svetainių, įskaitant Svetaines, elementus saugo prekės įvaizdžio, prekės ženklo, nesąžiningos konkurencijos ir kiti įstatymai, ir nei jų visų, nei jų dalies negalima kopijuoti arba imituoti. Negalima kopijuoti, perduoti arba leisti naudoti jokio „Microsoft“ svetainėje, įskaitant Svetainę, esančio logotipo, grafinio elemento arba vaizdo, nebent tai būtų aiškiai leidžiama „Microsoft“ arba pagal taikytiną teisę.

  „Microsoft“ parduotuvėje arba pas Paslaugas publikuojamuose dokumentuose arba grafiniuose elementuose gali būti techninių netikslumų arba spausdinimo klaidų. Čia pateikta informacija kartkartėmis keičiama. „Microsoft“ ir (arba) atitinkami jos teikėjai gali bet kada patobulinti ir (arba) pakeisti čia aprašytą (-us) produktą (-us) ir (arba) programą (-as).

 3. NARIO ABONEMENTAS, SLAPTAŽODIS IR SAUGA

  Jei norint naudoti „Microsoft“ parduotuvę arba kurias nors Paslaugas būtina atidaryti abonementą, turite įvykdyti registracijos procesą pateikdami naujausią, visą ir tikslią informaciją, kaip nurodyta registracijos formoje. Jūs taip pat pasirinksite slaptažodį ir vartotojo vardą. Be to, kaip abonemento atidarymo sąlyga gali būti pateiktas reikalavimas sutikti su paslaugų sutarties arba atskiromis naudojimo sąlygomis. Atsakomybę už abonemento informacijos ir slaptažodžio konfidencialumo užtikrinimą bei visą abonemento veiklą prisiimate jūs. Jūs sutinkate nedelsdami pranešti „Microsoft“ apie bet kokį neteisėtą abonemento naudojimą ar bet kokį kitą saugos pažeidimą.

 4. NENAUDOJIMAS NETEISĖTAIS ARBA DRAUDŽIAMAIS TIKSLAIS

  Viena iš Paslaugų naudojimo sąlygų – garantuoti, kad Paslaugų nenaudosite jokiais neteisėtais arba šių sąlygų ir įspėjimų draudžiamais tikslais. Negalite naudoti Paslaugų jokiu būdu, kuris gali sugadinti, išjungti, perkrauti ar pakenkti kokiam nors „Microsoft“ serveriui ar tinklui (-ams), sujungtam (-tiems) su bet kokiu „Microsoft“ serveriu, ar trukdyti bet kokiai kitai šaliai naudotis ir mėgautis kokiomis nors Paslaugomis. Negalite bandyti gauti neleistinos prieigos prie jokių Paslaugų, kitų abonementų, kompiuterių sistemų ar tinklų, sujungtų su bet kuriuo „Microsoft“ serveriu ar bet kuriomis Paslaugomis, įsibraudami į kito kompiuterio sistemą, gaudami slaptažodį ar kokiais nors kitais būdais. Negalite gauti ar bandyti gauti jokios medžiagos ar informacijos jokiomis priemonėmis, kurios nėra specialiai pasiekiamos per Paslaugas. Paslaugų negalima naudoti taip, kad būtų pažeistos trečiųjų šalių teisės, įskaitant sąmoningą kenkimą asmeniui arba subjektui, įskaitant „Microsoft“, bet tuo neapsiribojant.

  „Microsoft“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią informaciją, kurią atskleisti bus būtina vykdant galiojančius įstatymus, reglamentą, teismo procesą arba valdžios institucijų prašymus, arba redaguoti, atsisakyti skelbti arba pašalinti bet kokią informaciją arba medžiagą, tiek visą, tiek dalimis, jei bus pagrįsta priežastis taip daryti.

 5. MEDŽIAGA, KURIĄ TEIKIATE Į „MICROSOFT“ PARDUOTUVĘ ARBA SKELBIATE SVETAINĖJE

  „Microsoft“ nereiškia pretenzijų dėl medžiagos, kurią pateikiate „Microsoft“ (įskaitant atsiliepimus, įvertinimus ir pasiūlymus) arba skelbiate, nusiunčiate, įdedate arba pateikiate per bet kurias Paslaugas arba su jomis susijusias paslaugas, siekdami, kad ją būtų galima peržiūrėti viešai arba bet kokios viešosios ar privačios bendruomenės nariams (atskirai – Pateikimas, bendrai – Pateikimai), nuosavybės. Tačiau „Microsoft“ yra leidžiama naudoti Pateikimą, įskaitant jūsų vardą, tuo tikslu, kuriuo jis buvo pateiktas.

  Naudojant Pateikimą nebus mokama jokia kompensacija. „Microsoft“ nėra niekaip įsipareigojusi publikuoti ar naudoti jokio Pateikimo , kurį galite pateikti, ir „Microsoft“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra pašalinti bet kokį Pateikimą.

  Jūs garantuojate ir pareiškiate, kad jums priklauso arba yra kitaip pavaldžios visos Pateikimo teisės, kaip aprašyta šiose Naudojimo ir pardavimo sąlygose, įskaitant, visas teises, kurias būtina turėti norint teikti, skelbti, nusiųsti arba pateikti Pateikimus, bet tuo neapsiribojant.

 6. NEPAGEIDAUTŲ PASIŪLYMŲ PATEIKIMO STRATEGIJA

  Nei „Microsoft“, nei jokie įmonės darbuotojai nepriima ir nesvarsto nepageidautų pasiūlymų, įskaitant pasiūlymus vykdyti naujas reklamos kampanijas, platinti naujas reklamas, naujus produktus arba technologijas, procesus, medžiagą, rinkodaros planus arba naujus produktų pavadinimus. NESIŲSKITE JOKIŲ ORIGINALIŲ KŪRINIŲ, PASIŪLYMŲ, PAVYZDŽIŲ, DEMONSTRACINIŲ VERSIJŲ ARBA KITŲ DARBŲ. Vienintelis šios strategijos tikslas – išvengti galimų nesusipratimų arba ginčių dėl galimo „Microsoft“ produktų arba rinkodaros strategijų panašumo į „Microsoft“ pateiktus pasiūlymus. Todėl nesiųskite nepageidautų pasiūlymų nei „Microsoft“, nei kuriam nors „Microsoft“ darbuotojui.

  Jei nepaisydami prašymo nesiųsti pasiūlymų ir medžiagos vis tiek juos siųsite, turite suprasti, kad jokios kompensacijos iš „Microsoft“ už juos negausite, be to, mes neužtikriname, kad pasiūlymai ir medžiaga bus laikomi konfidencialiais arba priklausančiais jums nuosavybės teisėmis.

 7. SAITAI SU TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖMIS

  „Microsoft“ parduotuvėje gali būti pateikta saitų su trečiųjų šalių svetainėmis, kuriais jūs išeisite iš Svetainės. Susietųjų svetainių „Microsoft“ nekontroliuoja ir neatsako už jokį susietųjų svetainių turinį arba jose esančius saitus, taip pat už tokių svetainių pakeitimus arba naujinimus. Šiuos saitus „Microsoft“ teikia tik dėl patogumo ir jokio saito įtraukimas nereiškia, kad „Microsoft“ pritaria svetainės turiniui. Naudojant trečiųjų šalių svetainę gali būti taikomos trečiųjų šalių pateiktos sąlygos.

Su produktų pardavimu susijusios sąlygos

 1. PASIEKIAMUMAS PAGAL GEOGRAFINĮ REGIONĄ

  „Microsoft“ parduotuvė yra skirta naudoti klientams, gyvenantiems šios Svetainės aptarnaujamame regione, be to, kaip numatyta pristatymo strategijoje, gali būti apribotos vietos, į kurias galime pristatyti produktus. Kad galėtumėte pirkti, tame regione turite turėti galiojantį sąskaitų siuntimo ir pristatymo adresą. Daugiau informacijos rasite užsakymų puslapyje.

 2. TIK GALUTINIAI VARTOTOJAI

  Kad galėtumėte pirkti produktus iš „Microsoft“ parduotuvės, turite būti galutinis vartotojas. Pardavėjams iš Svetainės pirkti neleidžiama.

 3. EKSPORTO APRIBOJIMAI

  Iš „ Microsoft“ parduotuvės nusipirktiems produktams (įskaitant aparatūrą, programinę įrangą ir programinės įrangos atsisiuntimo produktus) gali būti taikomi muito mokesčiai ir eksporto reguliavimo įstatymai bei taisyklės. Jūs sutinkate vykdyti visus tarptautinius ir valstybinius įstatymus bei taisykles, taikytinas įsigijus tokius produktus.

 4. ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

  Visada, pirkdami iš „Microsoft“ parduotuvės, sutinkate pateikti naujausią, visą ir tikslią pirkimo ir sąskaitos informaciją. Sutinkate nedelsdami atnaujinti sąskaitos ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelės numerį bei galiojimo pabaigos datas, kad galėtume įvykdyti jūsų operaciją ir susisiekti su jumis iškilus klausimų dėl jūsų operacijos.

 5. GALIMYBĖ ĮSIGYTI PRODUKTĄ, KIEKIS IR UŽSAKYMO APRIBOJIMAI

  Produktų kainos ir galimybės juos įsigyti gali būti bet kada be įspėjimo pakeistos, bet jūs visada turėsite sumokėti tą kainą, kuri buvo nurodyta, kai patvirtinote užsakymą. „Microsoft“ gali apriboti kiekį, galimą įsigyti pateikus vieną užsakymą, vienam abonementui, su viena kredito kortele, vienam asmeniui arba vienuose namuose; informaciją apie tai pateiksime Svetainėje arba prieš priimdami jūsų užsakymą.

  Dėl teisėtų priežasčių, įskaitant jūsų nesugebėjimą įvykdyti pateikiant užsakymą nurodytų sąlygų, galimybės įvykdyti mokėjimą nebuvimą, galimybės gauti užsakytus produktus arba paslaugas nebuvimą arba akivaizdžias Svetainėje arba vykdant užsakymą padarytas klaidas, bet jomis neapsiribojant, „Microsoft“ gali bet kada atsisakyti vykdyti arba atmesti bet kurį užsakymą ir grąžinti visus už užsakymą sumokėtus pinigus. Pinigai bus grąžinami taikant tą mokėjimo būdą ir į tą sąskaitą, kurie buvo naudojami pateikiant užsakymą, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. Jei negalėsime pateikti užsakytų produktų arba paslaugų, su jumis susisieksime ir pasiūlysime apsvarstyti galimybę vietoj jų įsigyti kitą produktą. Jei pirkti kitą produktą atsisakysite, užsakymą atšauksime. Jei Svetainėje arba vykdant užsakymą bus padaryta akivaizdžių klaidų, mes pasiliekame teisę ištaisyti klaidą ir nurodyti jums teisingą kainą. Tokiu atveju su jumis susisieksime ir pasiūlysime pirkti produktą už teisingą kainą arba atšaukti užsakymą.

  Jei pateikiant užsakymą konkretus pristatymo laikas nenurodytas, produktai arba paslaugos bus nepagrįstai nedelsiant pristatyti ne daugiau kaip per trisdešimt (30) dienų nuo užsakymo pateikimo datos. Neatsakome už nepristatytus paketus, jei vežėjas pateikia patenkinamą pristatymo jūsų nurodytu adresu įrodymą. Daugiau informacijos rasite užsakymų puslapyje.

 6. PROGRAMINĖS ĮRANGOS PIRKIMAS IR LICENCIJOS SĄLYGOS

  Visa programinė įrangą, kurią galima atsisiųsti iš „Microsoft“ parduotuvės (toliau – Programinė įranga), ir kitos prekės (įskaitant paslaugas), siūlomos „Microsoft“ parduotuvėje arba per Paslaugas, yra autoriaus teisių saugomi kūriniai, priklausantys „Microsoft“ ir (arba) jos tiekėjams. Pirkdami Programinę įrangą faktiškai perkate ne pačią Programinę įrangą, o Programinės įrangos naudojimo licenciją. Iš „Microsoft“ parduotuvės nusipirktoms Programinės įrangos licencijoms taikoma licencijos sutartis, pridedama prie Programinės įrangos produkto (Licencijos sutartis). Kai diegsite Programinę įrangą, turėsite sutikti su Licencijos sutarties sąlygomis.

  JEI PRIEŠ ATIDARYDAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ NORITE GAUTI NEMOKAMĄ TAIKYTINOS LICENCIJOS SUTARTIES KOPIJĄ, KREIPKITĖS Į „MICROSOFT“ PARDUOTUVĘ (KAIP NURODYTA SKYRIUJE „PRANEŠIMAI IR BENDRAVIMAS“ TOLIAU).

  Bet koks atitinkamai Licencijos sutarčiai ir galiojantiems įstatymams prieštaraujantis Programinės įrangos arba prekių perdarymas arba kartotinis platinimas yra aiškiai draudžiamas ir už jį gali būti taikomos griežtos civilinės arba baudžiamosios nuobaudos. Pažeidėjams gali būti pateikti patys griežčiausi kaltinimai.

  KAD JUMS BŪTŲ PATOGIAU, „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖJE ARBA PER PASLAUGAS, PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA PREKES „MICROSOFT“ GALI PASIŪLYTI NAUDOTI IR (ARBA) ATSISIŲSTI ĮRANKIUS IR PRIEMONES, KURIE NĖRA LAIKOMI PARDUODAMO PRODUKTO ARBA PASLAUGŲ DALIMI. KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, „MICROSOFT“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL NAUDOJANT TOKIUS ĮRANKIUS IR PRIEMONES GAUTŲ REZULTATŲ ARBA IŠVADŲ TIKSLUMO.

  Naudodami „Microsoft“ parduotuvėje arba per Paslaugas, Programinės įrangos produktus arba prekes siūlomus įrankius ir priemones, gerbkite kitų subjektų intelektinės nuosavybės teises.

 7. ELEKTRONINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATSISIUNTIMO PRODUKTAI

  Elektroninės programinės įrangos atsisiuntimo (ESD) produktai teikiami per atsisiuntimo saitą „Microsoft“ abonemente (anksčiau vadintame „Windows Live ID“), susietame su produkto pirkimu. Kaip nurodyta tolesnėje pastraipoje, atsisiuntimo saitas ir skaitmeninis raktas „Microsoft“ abonemente bus saugomi tris (3) metus nuo pirkimo datos. ESD prenumeratos produktams gali būti taikomos kitos sąlygos ir saugojimo teisės, kurias užsiprenumeruodami būsite prašomi peržiūrėti ir su kuriomis turėsite sutikti.

  Jūs sutinkate, kad mes galime bet kada atšaukti arba pakeisti skaitmeninių raktų saugojimo programą. Taip pat sutinkate, kad bet kada ir dėl teisėtų priežasčių, įskaitant, pvz., produkto palaikymo ciklo pabaigą, mes galime nustoti saugoti vieno arba kelių produktų raktus ir tada atsisiuntimo saito arba skaitmeninio rakto pasiekti nebegalėsite. Jei atšauksime arba pakeisime programą ir jūs per savo abonementą nebegalėsite pasiekti atsisiuntimo saito arba skaitmeninio (-ių) rakto (-ų), apie tai jus įspėsime ne vėliau kaip prieš 90 dienų susisiekę per atitinkamo „Microsoft“ abonemento kontaktinę informaciją.

 8. KITOS SĄLYGOS

  Be Programinės įrangos ir ESD produktų, „Microsoft “ parduotuvėje gali būti siūloma įsigyti arba išbandyti ir kitų produktų bei paslaugų, kuriems taikomos atskiros galutinio vartotojo licencijos sutartys, naudojimo, aptarnavimo arba kitos sąlygos. Jei norėsite pirkti arba naudoti tuos produktus, gali būti reikalaujama sutikti ir su tomis pirkimo, diegimo arba naudojimo sąlygomis.

 9. AUTOMATINIS PRODUKTŲ ATNAUJINIMAS

  Jei jūsų šalyje, regione, apskrityje arba rajone leidžiama vykdyti automatinį naujinimą, iš mūsų galite įsigyti prenumeratas, kurios automatiškai atnaujins. Įsigydami tokius prenumeratos produktus ir nurodydami mums mokėjimo būdą jūs i) pareiškiate, kad turite teisę naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir visa pateikta mokėjimo informacija yra teisinga ir tiksli; ii) suteikiate „Microsoft“ teisę jus apmokestinti už Paslaugų naudojimą taikant jūsų nurodytą mokėjimo būdą; iii) suteikiate „Microsoft“ teisę apmokestinti jus už bet kurią mokamą Paslaugų funkciją, jei šios sutarties galiojimo laikotarpiu nutarsite prisiregistruoti, kad ją gautumėte, arba nutarsite ją naudoti. Prieš automatiškai atnaujindami bet kurį prenumeratos produktą jus apie tai informuosime. Pranešę, kad prenumerata bus automatiškai atnaujinta, mes galime automatiškai atnaujinti jūsų paslaugas ir apmokestinti jus nurodydami tuo metu galiojančią kainą už atnaujinimo laikotarpį. Taip pat priminsime, kad atsiskaitymas už paslaugų naujinimą bus vykdomas pasirinktu mokėjimo būdu, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pateiktas atnaujinimo dieną ar vėliau. Taip pat pateiksime instrukcijas, kaip atšaukti paslaugas. Nenorėdami mokėti už atnaujinimą, paslaugas atšaukti turite iki atnaujinimo datos.

 10. KAINA IR MOKĖJIMAS

  „Microsoft“ parduotuvėje siūlomų produktų kainos yra tokios, kokios nurodytos Svetainėje. Jei jūsų šalyje ar regione yra „Microsoft“ parduotuvės mažmeninės prekybos vietų, Svetainėje pateiktos kainos, produktų asortimentas ir reklaminiai pasiūlymai kartais gali skirtis nuo mažmeninės prekybos vietose teikiamų pasiūlymų ir asortimento. „Microsoft“ negarantuoja, kad internete siūlomos kainos, produktai arba reklaminiai pasiūlymai bus galimi arba siūlomi ir mažmeninės prekybos vietose. Taip pat „Microsoft“ negarantuoja, kad mažmeninės prekybos vietose siūlomos kainos, produktai arba reklaminiai pasiūlymai bus galimi arba siūlomi internete.

  „Microsoft“ parduotuvėje nurodyti Programinės įrangos ir aparatūros įkainiai yra taikomos atskiriems galutiniams vartotojams. Jei perkate komercinei, švietimo arba valstybinei organizacijai, susisiekite su mumis, kad gautumėte daugiau informacijos apie bendrojo licencijavimo programas.

  „Microsoft“ parduotuvėje nesuteikiama kainos atitikties garantija. Ji gali nesutapti su kitų pardavėjų už tuos pačius elementus siūlomos paskelbtos kainos.

  Galime pasiūlyti pateikti išankstinį produkto įsigijimo iš Svetainės užsakymą, kol jis dar neparduodamas. Atliekant išankstinį užsakymą reikalinga kredito kortelė, tačiau kol produkto nebus galima atsisiųsti arba jo nepristatysime, mokesčio iš kredito kortelės neišskaičiuosime. Tačiau pateikus išankstinį užsakymą gali būti rezervuotos kredito ar debeto kortelės lėšos arba išskaičiuotas nedidelis laikinas mokestis. Atkreipkite dėmesį, kad jei kortelė nustos galioti per laikotarpį nuo išankstinio užsakymo pateikimo iki užsakytos prekės pateikimo, negalėsime iš kortelės išskaičiuoti mokėtinos sumos ir užbaigti jūsų užsakymo. Pasirūpinkite, kad atsiskaitymo ir kontaktinė informacija visada būtų atnaujinta. Jei nuo išankstinio užsakymo pateikimo iki to laiko, kai produktą galima atsisiųsti arba pristatyti, paskelbta produkto kaina sumažės, taikysime mažesnę kainą. Jei pastebėsite, kad sumažinome iš anksto užsakyto produkto kainą, tiesiog susisiekite su mumis pardavimo ir techninės pagalbos puslapyje nurodytu būdu ir mielai grąžinsime pinigus arba leisime pasinaudoti skirtumu kaip kreditu.

  Išankstinius užsakymus galima peržiūrėti, atnaujinti arba atšaukti bet kuriuo metu, jei iš anksto užsakytų produktų dar negalima atsisiųsti arba jie dar neparuošti siųsti. Norėdami peržiūrėti, atnaujinti arba atšaukti išankstinį užsakymą, susisiekite su mumis pardavimo ir techninės pagalbos puslapyje nurodytu būdu. Jei konkretiems produktams taikomos kitokios išankstinio užsakymo sąlygos, nurodysime tai svetainėje. Jei iš anksto užsakytas produktas išsiųstas arba jį jau galima atsisiųsti, vykdomas įprastas grąžinimo procesas. Daugiau informacijos rasite užsakymų puslapyje.

  Į Svetainėje nurodytą kainą įtraukti visi mokesčiai (toliau – Mokesčiai), kurie gali būti taikomi perkant. Pristatymo išlaidos į Svetainėje nurodytą kainą neįtrauktos. Turite aiškiai nurodyti, kad sutinkate mokėti taikomus papildomus mokesčius arba rinkliavas. Pristatymo išlaidos (arba kiti mokesčiai, jei yra) bus pridėtos prie pirkimo sumos ir nurodytos pirkimo užbaigimo puslapyje. Prieš patvirtindami pirkimą galėsite peržiūrėti visus perkant taikomus pristatymo mokesčius ir kitas susijusias išlaidas. Pirkimo krepšelyje rodoma dabartinė kiekvieno jame esančio elemento kaina.

  „Microsoft“ parduotuvėje pateikti Produktų pasiūlymai nėra mūsų teikiami įpareigojantys pasiūlymai. Spustelėdami Pirkti dabar arba kitą panašų mygtuką ir išsiųsdami užsakymą, pateikiate įpareigojantį pasiūlymą, susijusį su visais krepšelyje esančiais produktais. Jei užsakymą priimsime, gausite automatinį pirkimo patvirtinimo el. laišką. Šiuo el. laišku yra sudaroma pirkimo sutartis.

  Kaip nurodyta Svetainėje, „Microsoft“ parduotuvėje siūlomos įvairios mokėjimo parinktys. Galite pirkti „Microsoft“ parduotuvėje siūlomus produktus naudodami šių tipų korteles: „Visa“, „MasterCard“ ir „American Express“. „Microsoft“ parduotuvėje siūlomus produktus taip pat galite pirkti naudodami „PayPal“. „Microsoft“ parduotuvė nepriima čekių, piniginių perlaidų, „Microsoft“ mažmeninės prekybos dovanų kortelių ar kitokių mokėjimo formų. Šiuo metu „Microsoft“ mažmeninės prekybos dovanų kortelėmis galima pasinaudoti tik programoje dalyvaujančiose „Microsoft“ parduotuvės mažmeninės prekybos vietose. Pasiliekame teisę bet kada ir dėl bet kokių priežasčių mokėjimo parinktis pakeisti. Jei pasiūlymai pateikti jūsų vietine valiuta, o už juos mokate kita valiuta naudodami tarptautinę kredito kortelę, galutinė kaina jūsų vietine valiuta priklausys nuo valiutos kurso ir mokesčių, kuriuos taiko jūsų bankas arba tarptautinės kredito kortelės išdavėjas. Tarptautinėms operacijoms gali būti taikomi ir kiti (ne „Microsoft“ parduotuvės) mokesčiai.

  Jei naudojatės kokiu nors bandomojo laikotarpio pasiūlymu, iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugą turite atšaukti, kad nebūtų pradėti taikyti nauji mokesčiai, nebent nurodytume kitaip. Jei iki bandomojo laikotarpio pabaigos paslaugos neatšauksite, už paslaugą galime reikalauti sumokėti.

 11. GRĄŽINIMO STRATEGIJA

  Ši grąžinimo strategija taikoma kartu su bet kokiomis teisinėmis garantijomis arba kitomis grąžinimo teisėmis, kurios gali būti numatytos įstatymų (žr. tolesniame skyriuje „Produktų garantijos“). Pagal mūsų grąžinimo kriterijus per trisdešimt (30) kalendorinių dienų galite nutraukti pirkimo sutartį ir pareikalauti grąžinti lėšas nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo:

  • Jei tai atsisiunčiami produktai – kai produktai elektroniniu būdu pristatomi į jūsų abonementą ir sudaroma galimybė juos atsisiųsti.
  • Jei tai atsisiunčiamos prenumeratos ir paslaugos – kai baigdami pirkimą spustelėjate pirkimo mygtuką. Galime pradėti teikti prenumeratą arba paslaugą iš karto, kai įvykdomas pirkimas.
  • Jei tai fiziniai / neatsisiunčiami produktai – kai pristatomi.
  • Jei tai iš anksto užsakyti atsisiunčiami produktai ir prenumeratos – kai produktai elektroniniu būdu pristatomi į jūsų abonementą ir sudaroma galimybė juos atsisiųsti. Jei tai iš anksto užsakyti / neatsisiunčiami produktai – kai produktai pristatomi.
  • Jei tai vienu užsakymu užsakyti ir atskirai pristatyti produktai – kai pristatomas arba pateikiamas paskutinis produktas.
  • Jei tai produktas, sudarytas iš kelių partijų arba dalių – kai pristatoma arba pateikiama paskutinė partija arba dalis.
  • Jei tai reguliariai per nustatytą laikotarpį pristatomi produktai – kai pristatomas arba pateikiamas pirmasis produktas.

  Jei jūsų šalyje galiojantys įstatymai numato ilgesnį atsisakymo laikotarpį, jis ir yra laikomas galiojančiu. Atsisakymo teisės galiojimo laikotarpį galime pratęsti per šventes arba kitus laikotarpius. Jei svetainėje paskelbtas ilgesnis laikotarpis, paskelbtas laikotarpis ir laikomas galiojančiu.

  Norėdami pasinaudoti atsisakymo teise, apie savo sprendimą turite pranešti nepasibaigus atsisakymo laikotarpiui. Norėdami pranešti apie savo sprendimą ir pradėti grąžinimo procesą, kreipkitės į mus per pardavimo ir pagalbos puslapį. Taip pat galite naudoti bet kurią iš pridėtų atsisakymo formų, tačiau tai nėra privaloma. Jei naudojate šią formą, pateikite ją elektroniniu būdu per formoje nurodytą atsisakymo laikotarpį, o mes nedelsdami el. paštu atsiųsime pranešimą apie gavimą. Kad spėtumėte atsisakyti nesuėjus terminui, pakanka atsiųsti pranešimą apie ketinimą pasinaudoti teise atsisakyti nepasibaigus atsisakymo laikotarpiui.

  Atsisakymo pasekmės

  Jei pasinaudosite teise atsisakyti, nepagrįstai nedelsdami, grąžinsime visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, jei pasirinkote kitokio tipo pristatymą, bet ne mūsų siūlomą pigiausią standartinį pristatymą), bet kuriuo atveju ne vėliau negu per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie jūsų sprendimą atsisakyti sutarties gavimo dienos. Lėšas grąžinsime tuo pačiu mokėjimo būdu, kuriuo atlikote pradinę operaciją, jei aiškiai nesutikote kitaip. Bet kuriuo atveju jums nereikės mokėti už pinigų grąžinimą.

  Nepagrįstai nedelsdami, bet kuriuo atveju turite sugrąžinti mums prekes ne vėliau negu per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pranešėte mums apie sutarties atsisakymą. Nepavėluosite, jei išsiųsite mums prekes nepasibaigus trisdešimt (30) kalendorinių dienų laikotarpiui. Galime sulaikyti pinigų grąžinimą, kol atgausime produktus arba pateiksite įrodymą, kad išsiuntėte produktus. Sumokėsime grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už prekių vertę, sumažėjusią naudojant kitais tikslais, o ne siekiant išsiaiškinti prekių pobūdį, savybes ir funkcijas.

  Grąžinimo kriterijai

  Priimsime mūsų grąžinimo kriterijus atitinkančias grąžinamas prekes. Kaip atsisakymo sąlyga ir tiek, kiek leidžia įstatymai, taikomi toliau išvardyti reikalavimai.

  Prie visų grąžinamų produktų turi būti pridėtas pradinis gavimo kvitas arba dovanos kvitas, pradinė dokumentacija, instrukcijų vadovai, registracija, dalys ir komponentai (įskaitant kabelius, valdiklius ir priedus) bei originali gamintojo pakuotė. Jei grąžinate programinę įrangą, taip pat turite pateikti visas laikmenas ir produktų kodus. Kaip numato galiojantys įstatymai, nepristačius šių elementų gali būti neįvykdytas arba uždelstas pinigų grąžinimas arba taikomi papildomi mokesčiai, be to, „Microsoft“ pasilieka teisę atsisakyti vykdyti grąžinimo procesą, jei jis neatitiks grąžinimo kriterijų. Visus produktus reikia grąžinti tinkamos būklės (pvz., jie negali būti nusidėvėję arba sugadinti, jei turi būti tokios būklės, kad galėtume juos kartotinai parduoti).

  Grąžinant atsisiunčiamus produktus ir prenumeratas, pagal šioje sutartyje numatytą atsisakymo sąlygą galime reikalauti pasirašyti elektroninį sunaikinimo patvirtinimą. Paslaugas galima grąžinti tik jei jos nebuvo pradėtos teikti arba jūs jomis nesinaudojote. Visa į dėžutes supakuota programinė įranga ir vaizdo žaidimai turi būti grąžinti nepažeidus pakuotės.

  Telefonus galite grąžinti grąžinimo laikotarpiu, tačiau turite patys atsisakyti operatoriaus paslaugų per jo nurodytą laikotarpį, priešingu atveju operatorius gali pareikalauti ankstyvo nutraukimo mokesčio. Tai reglamentuoja operatoriaus strategija, kurios mes negalime pakeisti. Su kompiuteriais įsigytas produktų kodų korteles (PKK) galima grąžinti grąžinimo laikotarpiu kaip atskiras prekes, jei jos nebuvo atidarytos, pakeistos arba pažeistos. Jei grąžinate su PKK įsigytą kompiuterį, taip pat reikia grąžinti ir PKK.

  „Microsoft“ nepriims šių grąžinamų prekių: i) pritaikytų asmeniniams poreikiams arba tinkintų prekių; ii) specialiai užsakytų prekių, kurios nėra „Microsoft“ parduotuvės reklaminio mažmeninio pardavimo pasiūlymo dalis; iii) panaudotų, pakeistų, nudėvėtų arba pažeistų prekių; iv) fizinių ir atsisiunčiamų dovanų ir paslaugų kortelių (pvz., „Skype“ kortelių, „Xbox Live“ kortelių); v) suteiktų paslaugų; vi) laisvosios kreipties atminties (RAM) produktų; vii) išparduodamų arba pažymėtų ženklais „Galutinis išpardavimas“ arba „Negrąžinama“ prekių.

  Papildomos sąlygos:

  Plėtotės parinktis ir grąžinimas. Jei nusipirkote grąžinamą produktą, kuriame numatyta plėtotės parinktis, jį grąžinti galite per grąžinimo laikotarpį, o specialią grąžinimo procedūrą reikia vykdyti, kaip nurodyta toliau:

  • Jei produktą grąžinate, kol plėtotė neišleista, plėtotės negausite.
  • Jei produktą grąžinate, kai plėtotė jau išleista, turite grąžinti ir produktą, ir plėtotę.

  Reklaminiai pasiūlymai ir paketai. Visus į reklaminius pasiūlymus ir paketus įtrauktus produktus ir (arba) paslaugas reikia grąžinti kartu. Jei į reklaminį pasiūlymą ir (arba) paketą buvo įtraukta paslauga, kuria jau pasinaudojote (pvz., pasinaudojote reklaminiu kodu), iš jums grąžinamos sumos bus išskaičiuota visa paslaugos mažmeninė kaina. Jei grąžinama tik dalis įsigyto paketo, paketo nuolaida negalioja ir iš grąžinamos sumos bus išskaičiuota visa paketo nuolaidos suma.

  Asmeniniai duomenys. „Microsoft“ neatsako už grąžinamose prekėse esančius jūsų asmeninius duomenis. Prieš grąžindami prekes pašalinkite iš jų asmeninius duomenis.

 12. PRODUKTŲ GARANTIJOS

  Daugeliui „Microsoft“ parduotuvėje siūlomų produktų taikomos gamintojų garantijos. Išsamios informacijos, kaip spręsti problemas, kurioms taikomos garantijos, rasite gamintojų garantijose. Su tam tikrais produktais už papildomą mokestį galite įsigyti išplėstinių paslaugų planą. Išsamesnės informacijos rasite konkrečių planų aprašuose. Be to, mūsų produktai gali būti pateikiami su garantijomis, kurių negalima atsisakyti pagal įstatymus, pvz., įstatymų numatytos apsaugos, susijusios su sugedusiomis, pažeistomis arba netinkamai apibūdintomis prekėmis ar paslaugomis. Bet kokios komercinės garantijos taikomos papildomai kartu su šiomis teisėmis. Sužinokite daugiau apie komercines garantijas ir įstatymų numatytas teises. Jei kyla problemų dėl produkto, susisiekite su mumis pardavimo ir techninės pagalbos puslapyje nurodytu būdu.

 13. KLIENTŲ APTARNAVIMAS

  Jei norite gauti informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas, sužinoti apie savo pirkinius ir pateikti užklausas klientų pagalbos tarnybai, taip pat jei turite susijusių problemų arba nusiskundimų, susisiekite su mumis bet kuriuo pardavimo ir pagalbos puslapyje nurodytu būdu.

 14. PERDIRBIMAS

  Išsamios informacijos apie jūsų jurisdikcijoje galiojančią „Microsoft“ strategiją, susijusią su nereikalingos elektrinės ir elektroninės įrangos grąžinimu (WEEE), žr. skyriuje Perdirbimas.

„Microsoft“ parduotuvės naudojimo ir pardavimo sąlygos

 1. SĄLYGŲ PAKEITIMAS

  Naudojimo ir pardavimo sąlygos, galiojančios tada, kai su jomis sutikote, galios perkant ir bus laikomos su mumis sudaryta pirkimo sutartimi. Iki kito pirkimo „Microsoft“ be įspėjimo gali būti atnaujinusi Naudojimo ir pardavimo sąlygas. Kaskart apsilankę „Microsoft“ parduotuvėje būtinai perskaitykite dabartines Naudojimo ir pardavimo sąlygas. Naudojimo ir pardavimo sąlygų kopiją rekomenduojame įrašyti arba išspausdinti, kad galėtumėte ją peržiūrėti vėliau arba naudodami produktą.

 2. NAUDOJIMO APRIBOJIMAI NEPILNAMEČIAMS

  Kad galėtumėte pirkti produktus „Microsoft“ parduotuvėje turite būti sulaukę pilnametystės, kaip numatyta jūsų gyvenamajame regione / teritorijoje.

 3. PRIVATUMAS IR ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGA

  Informacija apie jus ir jūsų pirkimo retrospektyva naudojama, kaip numatyta Mūsų privatumo nuostatose.

 4. PRODUKTO PATEIKIMAS IR SPALVOS

  „Microsoft“ stengiasi kuo tiksliau pateikti produkto spalvas ir vaizdus. Tačiau skirtinguose kompiuterių monitoriuose spalvos yra rodomos skirtingai, todėl negalime garantuoti, kad monitoriuje matoma spalva visiškai atitiks produkto spalvą.

 5. KLAIDOS SVETAINĖJE

  Stengiamės publikuoti teisingą informaciją, reguliariai naujinti Svetainę ir ištaisyti aptiktas klaidas. Tačiau kuriuo nors konkrečiu momentu kuri nors Svetainės turinio dalis gali būti klaidinga arba neatnaujinta. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti „Microsoft“ parduotuvės svetainę, pvz., produktų kainas, specifikacijas, pasiūlymus ir galimybes įsigyti.

 6. TEISĖS NAUDOTI SVETAINĘ NUTRAUKIMAS

  Dėl teisėtų priežasčių, pvz., jums pažeidus šias Naudojimo ir pardavimo sąlygas, „Microsoft“ nustojus valdyti Svetainę ir kt., „Microsoft“ gali bet kada nutraukti jūsų abonemento galiojimą arba atimti teisę naudoti „Microsoft“ parduotuvės svetainę. Naudodami „Microsoft“ parduotuvę sutinkate, kad prieš įvykdant tokį nutraukimą turite prisiimti atsakomybę už visus jūsų pateiktus užsakymus arba jums taikomus mokesčius. „Microsoft“ gali bet kada ir dėl bet kokios priežasties be išankstinio įspėjimo pakeisti, nutraukti arba kitaip laikinai sustabdyti „Microsoft“ parduotuvės veikimą. Jei toks pakeitimas, nutraukimas arba laikinas sustabdymas turės įtakos jūsų Paslaugos ar produkto naudojimui arba kitaip sutrikdys užsakymo vykdymą, kreipkitės į „Microsoft“ parduotuvę.

 7. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR RIBOJIMAS

  ŠIOJE DALYJE PATEIKTOS SĄLYGOS GALIOJA TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. ŠIO SKYRIAUS SĄLYGOS NENUMATO IR NENURODO MŪSŲ ATSAKOMYBĖS JUMS, KURIĄ TURIME PRISIIMTI PAGAL ĮSTATYMĄ (ĮSKAITANT BET KOKIAS JUMS TAIKOMAS ĮSTATYMO NUMATYTAS TEISES), RIBOJIMO.

  „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖJE PARDUODAMIEMS PRODUKTAMS TAIKOMOS VISOS PRIVALOMOSIOS ĮSTATYMO NUSTATYTOS GARANTIJOS IR GARANTIJA, JEI NUMATYTA, SUTEIKIAMA TIK PAGAL KOKIOS NORS LICENCIJOS SUTARTIES ARBA GAMINTOJO GARANTIJOS, KURI GALI BŪTI PRIDEDAMA PRIE PRODUKTŲ, SĄLYGAS.

  IŠSKYRUS TAI, KAS AIŠKIAI GARANTUOJAMA LICENCIJOS SUTARTYJE ARBA KOKIOJE NORS GAMINTOJO GARANTIJOJE, KURI GALI BŪTI PRIDEDAMA PRIE PRODUKTO, JOKIA KITA GARANTIJA NESUTEIKIAMA.

  „MICROSOFT“ NEREIŠKIA JOKIŲ KONKREČIŲ PAREIŠKIMŲ, NESUTEIKIA GARANTIJŲ IR NEUŽTIKRINA PRODUKTŲ BŪKLĖS TINKAMUMO, ĮSKAITANT TINKAMUMĄ PARDUOTI ARBA TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI. „MICROSOFT“ UŽTIKRINA APSAUGĄ IR IŠMOKAS, NUMATYTAS BET KURIO PRIVALOMOJO TAIKYTINO ĮSTATYMO ARBA ĮSTATYMO NUSTATYTŲ GARANTIJŲ, TAIKOMŲ NEKOKYBIŠKIEMS PRODUKTAMS.

  „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖ IR JOS TURINYS TEIKIAMI TOKIE, KOKIE YRA, IR TOKIE, KOKIE YRA GALIMI. NEI „MICROSOFT“, NEI JOS TEIKĖJAI NEPATEIKIA JOKIŲ SU „MICROSOFT“ PARDUOTUVE SUSIJUSIŲ PAREIŠKIMŲ IR NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS TAS, KURIOS AIŠKIAI NURODYTOS ŠIAME DOKUMENTE, ĮSKAITANT IR TAI, KAD NAUDOJAMA „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖ VEIKS BE TRIKČIŲ IR KLAIDŲ. NEI SAVO, NEI SAVO AGENTO ATSAKOMYBĖS UŽ SUKČIAVIMĄ ARBA DĖL ATLAIDUMO ĮVYKUSĮ ASMENS SUŽALOJIMĄ ARBA MIRTĮ NEATSISAKOME.

  JŪS PATVIRTINATE IR SUTINKATE, KAD PRISIJUNGDAMI PRIE SVETAINĖS IR (ARBA) KĄ NORS JOJE PIRKDAMI NESIVADOVAUJATE JOKIAIS TEIGINIAIS, PAREIŠKIMAIS, UŽTIKRINIMAIS IR GARANTIJOMIS, SUTEIKTAIS RAŠTU ARBA ŽODŽIU (ATSITIKTINAI ARBA PER APLAIDUMĄ), IR NESIIMSITE JOKIŲ SU JAIS SUSIJUSIŲ TEISĖS GYNIMO VEIKSMŲ, JEI JIE NĖRA AIŠKIAI NURODYTI ŠIOSE NAUDOJIMO IR PARDAVIMO SĄLYGOSE, „MICROSOFT“ PRIVATUMO NUOSTATOSE IR (ARBA) „MICROSOFT“ PARDUOTUVĖS STRATEGIJOSE.

 8. BENDROSIOS TEISINĖS SĄLYGOS

  29.1   Sutarties aiškinimas

  Jei kurios nors jurisdikcijos teritorijoje kuri nors šios Sutarties nuostata arba jos taikymas kuriai nors šaliai arba kokiomis nors aplinkybėmis yra apribotas, draudžiamas arba neįvykdomas, tos jurisdikcijos teritorijoje tokia nuostata turi būti netaikoma, bet likusios šios Sutarties nuostatos nepakinta, be to, tokios nuostatos laikomos galiojančiomis ir taikytinomis bet kurioje kitoje jurisdikcijoje arba kitoms šalims ir kitomis aplinkybėmis. Jei įmanoma, bet kuri tokia nuostata turi būti taikoma visu įstatymo numatytu mastu, o jei turi būti laikoma galiojančia, turi būti aiškinama ir taikoma mažesniu mastu. Perkant produktus iš kitų „Microsoft“ svetainių gali būti taikomos kitos sąlygos.

  29.2   Teisių perleidimas

  Mes galime bet kada ir be įspėjimo perleisti visas arba kai kurias pagal šią Sutartį suteiktas teises arba kitaip jomis disponuoti. Jūs nei šios sutarties, nei joje numatytų teisių perleisti negalite.

  29.3   Jokių trečiųjų šalių naudos gavėjų

  Ši Sutartis sudaroma tik mūsų ir jūsų naudai. Ji neteikia naudos jokiems kitiems asmenims, išskyrus leistinus teisių ir kt. perėmėjus.

  29.4   Pretenzijos

  Pretenzijas būtina pareikšti per taikytinų įstatymų numatytą laikotarpį. Jei pretenzija nebus pareikšta laiku, jis bus visam laikui atmesta.

  29.5   Pranešimai ir bendravimas

  Kaip pateikti su klientų aptarnavimu susijusias užklausas, žr. Svetainės pardavimo ir pagalbos puslapyje. Dėl ginčų kreipkitės šių Naudojimo ir pardavimo sąlygų viršuje nurodytu adresu.

  29.6   Reglamentuojantys teisės aktai

  ŠI SUTARTIS, TAIP PAT VISOS PRETENZIJOS, GINČAI IR NESUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI, ĮSKAITANT PRETENZIJAS, SUSIJUSIAS SU SUTARTIES ARBA GARANTIJOS PAŽEIDIMU, VARTOTOJŲ APSAUGOS IR NESĄŽININGOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMAIS BEI CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMAIS, BUS NAGRINĖJAMOS PAGAL AIRIJOS ĮSTATYMUS. ŠALYS (JŪS IR „MICROSOFT“) SUTINKA, KAD VISI DĖL ŠIOS SUTARTIES KYLANTYS ARBA SU JA SUSIJĘ GINČAI, TAIP PAT NESUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI TURI BŪTI AIŠKINAMI IŠIMTINAI AIRIJOS TEISMŲ JURISDIKCIJOJE.

 1. PASTABOS

  Pranešimus apie autoriaus teisių pažeidimus reikia siųsti „Microsoft“ paskirtam agentui. Išsamios ir kontaktinės informacijos žr. pastaboms ir procedūroms, susijusioms su pretenzijų dėl autorius teisių pažeidimo reiškimu, puslapyje adresu: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NEBUS ATSAKOMA Į JOKIAS PATEIKTAS, BET SU ŠIA PROCEDŪRA NESUSIJUSIAS UŽKLAUSAS.

Pastabos dėl autoriaus teisių ir prekių ženklų

Viso Svetainės ir Paslaugų turinio autoriaus teisės priklauso © „Microsoft Corporation“, kaip numatyta 2015 m., ir (arba) jos tiekėjams; adresas: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Visos teisės ginamos. Mums arba mūsų tiekėjams priklauso Svetainės, Paslaugų ir jų turinio nuosavybės, autoriaus ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. „Microsoft“ ir „Microsoft“ produktų bei paslaugų pavadinimai, logotipai ir piktogramos gali būti prekių ženklai arba registruotieji „Microsoft“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ir (arba) kitose šalyse.

„Microsoft“ prekių ženklų sąrašą rasite adresu:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Faktinių įmonių ir produktų pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai. Visos tiesiogiai šioje sutartyje nenurodytos teisės išlieka.


 
Atgal į viršų
Turite klausimų?