LIETOŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Atjaunots 2015. gada oktobris


Esiet sveicināts Microsoft tiešsaistes veikalā, kas ir pieejams vietnē www.microsoftstore.com (turpmāk — Microsoft veikals jeb Vietne)! Microsoft veikals ir vietne, ko darbina Microsoft Ireland Operations Limited, kas atrodas šajā adresē: The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Īrija (turpmāk kopā — Microsoft, mēs, mūsu, mūs).

Izmantojot Microsoft veikalu, korporācija Microsoft nodrošina jums piekļuvi dažādiem resursiem, tostarp Vietnei, informācijai par programmatūru, pakalpojumiem un citiem pārdošanas vienumiem, kas var būt vai var nebūt pieejami iegādei, lejupielādes zonām, programmatūrai un rīkiem (turpmāk kopā — Pakalpojumi). Uz Pakalpojumu, tostarp jebkādu atjauninājumu, uzlabojumu, jaunu līdzekļu un/vai jebkādu jaunu tīmekļa rekvizītu papildinājumu, lietošanu attiecas šie Lietošanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk — Lietošanas un pārdošanas noteikumi). Izmantojot Vietni, iegādājoties produktus Microsoft veikalā vai izmantojot jebkurus Pakalpojumus, jūs piekrītat nosacījumiem, kas izklāstīti Lietošanas un pārdošanas noteikumos un Microsoft personas datu aizsardzības paziņojumā (skatiet tālāk sadaļu PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN PERSONAS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA), kā arī piemērojamiem noteikumiem un nosacījumiem, politikām vai atrunām, kas minētas šajā dokumentā un pieejamas, izmantojot saistītās hipersaites (turpmāk kopā — Microsoft veikala politikas). Microsoft veikala politikas ir pieejamas arī Microsoft veikalā. Iesakām uzmanīgi izlasīt Microsoft veikala politikas. Šie Lietošanas un pārdošanas noteikumi, Microsoft personas datu aizsardzības paziņojums un Microsoft veikala politikas (tālāk tekstā — Līgums) veido pilna apjoma līgumu starp jums un korporāciju Microsoft, kā arī aizstāj un atceļ visus jebkāda veida, tostarp rakstiskus vai mutiskus, iepriekšējos līgumus, solījumus, apgalvojumus, garantijas, apliecinājumus un vienošanās saistībā ar līguma priekšmetu.

Microsoft veikala lietošanas nosacījumi

 1. PERSONISKAS UN NEKOMERCIĀLAS LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMS

  Microsoft veikals un Pakalpojumi ir paredzēti personiskai un nekomerciālai lietošanai, ja nav norādīts citādi. Jūs nedrīkstat komerciāli izplatīt, publicēt, licencēt vai pārdot informāciju vai pakalpojumus, kas ir iegūti, izmantojot Microsoft veikalu vai Pakalpojumus.

 2. PAZIŅOJUMS PAR MICROSOFT VEIKALA VIETNĒ PIEEJAMIEM DOKUMENTIEM

  Microsoft veikalā un Pakalpojumos ietverto Dokumentu (piemēram, tehnisko dokumentu, presei sniedzamo ziņojumu, datu lapu un bieži uzdoto jautājumu) lietošanas atļauja tiek piešķirta ar nosacījumu, ka (1) visās kopijās tiek ietverts šis paziņojums par autortiesībām: “© 2015 Microsoft Corporation. Visas tiesības paturētas.”, un ir redzams gan paziņojums par autortiesībām, gan šis atļaujas paziņojums, (2) šādu Microsoft veikala vai Pakalpojumu Dokumentu lietošana ir paredzēta tikai informatīvai un nekomerciālai vai personiskai lietošanai, un tie netiks kopēti vai publicēti tīkla datoros vai pārraidīti jebkādos plašsaziņas līdzekļos, ja vien izņēmuma kārtā tas nav atļauts piemērojamos autortiesību likumos, un (3) Dokumenti nav modificēti. Akreditētas izglītības iestādes, piemēram, pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, universitātes, privātas/valsts koledžas, kā arī kopienas koledžas, drīkst lejupielādēt un pavairot šos Dokumentus, lai izplatītu tos mācību telpās. Lai izplatītu šos Dokumentus ārpus mācību telpām, ir nepieciešama tieša korporācijas Microsoft tieša rakstiska atļauja. Lietošana citiem nolūkiem ir aizliegta ar likumu, un šādas lietošanas rezultātā var tikt piemērotas bargas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsodi. Pārkāpēji tiks sodīti atbilstoši bargākajām likumā paredzētajām sankcijām.

  Iepriekš minētie Dokumenti neietver Microsoft.com vietnes, Vietnes vai citas korporācijai Microsoft piederošas vai korporācijas Microsoft darbinātas, licencētas vai kontrolētas vietnes dizainu un izkārtojumu. Microsoft vietņu, tostarp Vietnes, elementi ir aizsargāti saskaņā ar likumiem par preču iepakojumu, preču zīmēm, negodīgu konkurenci, kā arī citiem tiesību aktiem, un šos elementus nedrīkst pilnībā vai daļēji kopēt un imitēt. Jebkurā Microsoft vietnē, tostarp Vietnē, esošus logotipus, grafiku, skaņu un attēlus nedrīkst kopēt, atkārtoti pārraidīt vai padarīt pieejamus, ja vien tas nav skaidri atļauts korporācijas Microsoft rakstiskā atļaujā vai piemērojamajos tiesību aktos.

  Microsoft veikalā vai Pakalpojumos publicētajos dokumentos un saistītajā grafikā var būt tehniskas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Šajā paziņojumā sniegtā informācija periodiski tiek mainīta. Korporācija Microsoft un/vai tās attiecīgie piegādātāji var jebkurā laikā šeit aprakstītajos produktos un/vai programmās veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas.

 3. DALĪBNIEKA KONTS, PAROLE UN DROŠĪBA

  Ja Microsoft veikala vai kāda Pakalpojuma lietošanai ir jāizveido konts, jums ir jāreģistrējas, sniedzot mums aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju, kas tiek pieprasīta attiecīgajā reģistrācijas veidlapā. Jūs izvēlēsities arī paroli un lietotājvārdu. Lai izveidotu kontu, iespējams, būs jāpiekrīt pakalpojumu līguma nosacījumiem vai atsevišķiem lietošanas nosacījumiem. Jūs esat atbildīgs par konta informācijas un paroles konfidencialitātes nodrošināšanu, kā arī par visām kontā veiktajām darbībām. Jūs piekrītat nekavējoties ziņot korporācijai Microsoft par jebkādu neatļautu jūsu konta lietošanu un citiem drošības pārkāpumiem.

 4. PRETTIESISKA UN AIZLIEGTA LIETOŠANA

  Lai lietotu Pakalpojumus, jums ir jāapliecina, ka neizmantosit tos jebkādam prettiesiskam vai saskaņā ar šiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem aizliegtam nolūkam. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus jebkādā veidā, kā rezultātā var tikt bojāts, atspējots, pārslogots vai vājināts jebkurš korporācijas Microsoft serveris vai tīkls, kas savienots ar jebkuru Microsoft serveri, vai traucēt citai personai lietot jebkādus Pakalpojumus un gūt pozitīvas emocijas no tiem. Jūs nedrīkst mēģināt iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkādiem Pakalpojumiem, citiem kontiem, datorsistēmām vai tīkliem, kas savienoti ar jebkuru Microsoft serveri vai jebkādiem Pakalpojumiem, izmantojot hakerēšanu, paroles uzlaušanu vai jebkādas citas metodes. Jūs nedrīkstat iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus vai informāciju, izmantojot metodes, kas Pakalpojumos ar nolūku nav padarītas pieejamas. Jūs nedrīkstat lietot Pakalpojumus veidā, kas pārkāpj trešo personu tiesības, tostarp, bet ne tikai, ar nodomu nodarīt kaitējumu fiziskai vai juridiskai personai, tostarp korporācijai Microsoft.

  Korporācija Microsoft patur tiesības jebkurā brīdī izpaust jebkādu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu jebkāda piemērojamā tiesību akta, noteikumu, tiesas procesa vai valdības prasības izpildi, vai rediģēt informāciju un materiālus, atteikt to izlikšanu vai noņemt tos pilnībā vai daļēji, ja šai rīcībai ir pamatots iemesls.

 5. MATERIĀLI, KO IESNIEDZAT MICROSOFT VEIKALĀ VAI PUBLICĒJAT VIETNĒ

  Microsoft nepretendē uz to materiālu (tostarp atsauksmju, vērtējumu un ieteikumu) īpašumtiesībām, ko iesniedzat korporācijai Microsoft vai publicējat, augšupielādējat, ievadāt vai iesniedzat jebkurā Pakalpojumā vai ar to saistītajos pakalpojumos, lai jebkurš sabiedrības pārstāvis vai jebkuras sabiedriskas vai privātas kopienas biedrs varētu pārskatīt šos materiālus (turpmāk atsevišķi — Iesniegtais materiāls, bet kopā — Iesniegtie materiāli). Tomēr korporācijai Microsoft ir atļauts izmantot jūsu Iesniegto materiālu, tostarp jūsu vārdu, nolūkiem, kādiem Iesniegtais materiāls bija iesniegts.

  Saistībā ar jūsu Iesniegto materiālu lietošanu jums netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija. Korporācijai Microsoft nav pienākums publicēt vai lietot jebkādu jūsu nodrošināto Iesniegto materiālu, un korporācija Microsoft jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem var noņemt jebkādu Iesniegto materiālu.

  Jūs apliecināt, ka jums pieder vai citā veidā pārvaldāt visas tiesības uz Iesniegto materiālu atbilstoši šajos Lietošanas un pārdošanas noteikumos aprakstītajam, tostarp, bez ierobežojuma, visas nepieciešamās tiesības, lai nodrošinātu, publicētu, augšupielādētu, ievadītu vai iesniegtu Iesniegtos materiālus.

 6. LABPRĀTĪGAS IDEJU IESNIEGŠANAS POLITIKA

  Korporācija Microsoft un tās darbinieki nepieņem un neapsver labprātīgas idejas, tostarp idejas par jaunām reklāmas kampaņām, jauniem veicināšanas pasākumiem, jauniem produktiem vai tehnoloģijām, procesiem, materiāliem, mārketinga plāniem vai jauniem produktu nosaukumiem. LŪDZU, NESŪTIET ORIĢINĀLUS RADOŠOS MĀKSLAS DARBUS, IDEJAS, PARAUGUS, DEMONSTRĀCIJAS UN CITUS DARBUS. Šīs politikas vienīgais nolūks ir izvairīties no iespējamām nesaskaņām un strīdiem gadījumos, kad korporācijas Microsoft produkti vai mārketinga stratēģijas varētu būt līdzīgas korporācijai Microsoft iesniegtajām idejām. Šī iemesla dēļ, lūdzu, nesūtiet savas labprātīgās idejas korporācijai Microsoft vai tās darbiniekiem.

  Pretējā gadījumā korporācija Microsoft negarantē, ka jūsu idejas un materiāli tiks uzskatīti par konfidenciāliem vai par tādiem, uz ko attiecas īpašumtiesības.

 7. SAITES UZ TREŠO PERSONU VIETNĒM

  Microsoft veikalā var būt ietvertas saites uz trešo personu vietnēm, kuras atverot pārejat no Vietnes uz šīm citām vietnēm. Korporācija Microsoft nekontrolē šīs saistītās vietnes un nav atbildīga par saistītajā vietnē ietverto saturu vai saitēm, kā arī par izmaiņām vai atjauninājumiem šajās vietnēs. Korporācija Microsoft nodrošina šīs saites vienīgi jūsu ērtībai, un saišu ietveršana nenorāda, ka korporācija Microsoft atbalsta vietnē norādīto saturu. Trešās personas vietni drīkstat lietot atbilstoši attiecīgās trešās personas izstrādātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nosacījumi saistībā ar Produktu pārdošanu jums

 1. ĢEOGRĀFISKĀ PIEEJAMĪBA

  Microsoft veikalu ir paredzēts lietot klientiem, kas dzīvo šajā Vietnē apkalpotajā reģionā, turklāt piegādes politikās var būt noteikti ierobežojumi attiecībā uz vietām, kur varam nosūtīt produktus. Lai veiktu pirkumu, ir nepieciešama derīga norēķinu un piegādes adrese minētajā reģionā. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pasūtījumi.

 2. TIKAI LIETOTĀJI

  Lai iegādātos produktus Microsoft veikalā, jums ir jābūt lietotājam. Tālākpārdevēji nav tiesīgi iegādāties produktus Vietnē.

 3. EKSPORTĒŠANAS IEROBEŽOJUMI

  Uz Microsoft veikalā iegādātajiem produktiem (tostarp aparatūru, programmatūru un programmatūras lejupielādēm) var attiekties muitas un eksporta kontroles likumi un normatīvie akti. Jūs piekrītat ievērot visus starptautiskos un valsts likumus un normatīvos aktus, kas uz jums attiecas saistībā ar šādu produktu lietošanu.

 4. NORĒĶINU UN KONTA INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

  Jūs piekrītat sniegt pašreizēju, pilnīgu un precīzu iegādes un konta informāciju ikreiz, iepērkoties Microsoft veikalā. Jūs piekrītat nekavējoties atjaunināt konta un citu informāciju, tostarp e-pasta adresi, kā arī kredītkartes numuru un derīguma termiņa beigu datumu, lai mēs varētu izpildīt transakcijas saistībā ar jūsu pirkumiem un nepieciešamības gadījumā sazināties ar jums saistībā ar šīm transakcijām.

 5. PRODUKTU PIEEJAMĪBA, DAUDZUMS UN PASŪTĪŠANAS IEROBEŽOJUMI

  Produktu cenas un pieejamība var mainīties jebkurā laikā un bez brīdinājuma, taču jums vienmēr ir jāmaksā cena, kas tiek parādīta pasūtījuma apstiprināšanas laikā. Korporācija Microsoft var ierobežot produktu daudzumu, ko var iegādāties vienā pasūtījumā, no viena konta, ar vienu kredītkarti, viena persona vai viena mājsaimniecība, un par šo ierobežojumu jums tiek ziņots Vietnē vai pirms tam, kad pieņemam jūsu pasūtījumu.

  Korporācijai Microsoft ir tiesības pamatotu iemeslu dēļ noraidīt jebkuru pasūtījumu jebkurā laikā, atlīdzinot jums jebkuru summu, ko samaksājāt par attiecīgo pasūtījumu; pamatoti iemesli ir, bet ne tikai, gadījumi, ja pasūtījuma veikšanas laikā jūs neatbilstat sniegtajiem nosacījumiem, ja jūsu maksājumu nevar apstrādāt, ja pasūtītie produkti vai pakalpojumi nav pieejami, ja radās acīmredzamas kļūdas Vietnē vai saistībā ar jūsu pasūtījumu. Naudas līdzekļu kreditēšana vai atmaksāšana tiek veikta, izmantojot to pašu maksāšanas metodi un kontu, no kura tika veikts maksājums par pasūtījumu, ja vien nav noslēgta īpaša citādāka vienošanās. Ja mēs nespējam piegādāt jūsu pasūtītos produktus vai pakalpojumus, mēs ar jums sazināmies un pasūtītā produkta vai pakalpojuma vietā varam piedāvāt alternatīvu produktu vai pakalpojumu. Ja izlemjat neiegādāties produkta alternatīvu, mēs atceļam jūsu pasūtījumu. Acīmredzamu Vietnes kļūdu gadījumā vai gadījumā, ja kļūdas ir pieļautas saistībā ar jūsu pasūtījumu, mēs paturam tiesības labot šīs kļūdas un iekasēt no jums pareizo cenu. Tādā gadījumā mēs ar jums sazināmies un piedāvājam iespēju iegādāties produktu par pareizo cenu vai atcelt pasūtījumu.

  Ja vien pasūtījuma veikšanas laikā nav minēts noteikts piegādes periods, produkti vai pakalpojumi tiek piegādāti bez pārmērīgas aizkaves un ne vēlāk kā trīsdesmit (30) dienu laikā pēc pasūtījuma veikšanas datuma. Mēs neuzņemamies atbildību par nepiegādātiem sūtījumiem, ja pārvadāšanas pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt pietiekamu apliecinājumu par piegādi uz jūsu norādīto adresi. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pasūtījumi.

 6. PROGRAMMATŪRAS PIRKUMI UN LICENCES NOSACĪJUMI

  Jebkura programmatūra, kas ir pieejama lejupielādei Microsoft veikalā (turpmāk — Programmatūra), un citi pārdošanas vienumi (tostarp pakalpojumi), kas ir pieejami Microsoft veikalā, vai Pakalpojumi ir ar korporācijas Microsoft un/vai tās piegādātāju autortiesībām aizsargātais izstrādājums. Kad iegādājaties Programmatūru, faktiski iegādājaties Programmatūras lietošanas licenci, nevis pašu Programmatūru. Uz Microsoft veikalā iegādātajām Programmatūras licencēm attiecas licences līgums, kas ir ietverts Programmatūras produkta komplektācijā (turpmāk — Licences līgums). Programmatūras instalēšanas laikā jums ir jāpiekrīt Licences līguma noteikumiem un nosacījumiem.

  LŪDZU, SAZINIETIES AR MICROSOFT VEIKALA PĀRSTĀVJIEM (KĀ TĀLĀK APRAKSTĪTS SADAĻĀ “PAZIŅOJUMI UN SAZIŅA”), JA PIRMS PROGRAMMATŪRAS ATVĒRŠANAS BEZ MAKSAS VĒLATIES SAŅEMT PIEMĒROJAMĀ LICENCES LĪGUMA KOPIJU.

  Ir stingri aizliegts pavairot vai izplatīt Programmatūru vai pārdošanas vienumu, neievērojot saistītā Licences līguma nosacījumus un piemērojamos tiesību aktus, un šādas rīcības rezultātā var tikt piemērotas bargas civiltiesiskas sankcijas un kriminālsodi. Pārkāpēji var tikt sodīti likumā bargākajā paredzētajā apmērā.

  JŪSU ĒRTĪBAI KĀ DAĻU NO MICROSOFT VEIKALA, PAKALPOJUMIEM, PROGRAMMATŪRAS VAI PĀRDOŠANAS VIENUMIEM KORPORĀCIJA MICROSOFT VAR PADARĪT PIEEJAMUS LIETOŠANAI UN/VAI LEJUPIELĀDEI RĪKUS UN UTILĪTAS, KAS NAV DAĻA NO PĀRDOTĀ PRODUKTA VAI PAKALPOJUMIEM. CIKTĀL TAS IR ATĻAUTS PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS, KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ TO REZULTĀTU VAI RAŽOJUMU PRECIZITĀTI, KAS IR IEGŪTI, LIETOJOT JEBKĀDU ŠĀDU RĪKU UN UTILĪTU.

  Lietojot Microsoft veikalā, Pakalpojumos, Programmatūras produktos vai pārdošanas vienumos pieejamos rīkus un utilītas, lūdzu, ievērojiet citu personu intelektuālā īpašuma tiesības.

 7. ELEKTRONISKĀS PROGRAMMATŪRAS LEJUPIELĀDES

  Elektroniskās programmatūras lejupielāžu (turpmāk — Electronic Software Download jeb ESD) produkti tiek piegādāti, jūsu Microsoft kontā (iepriekš dēvēts par Windows Live ID) padarot pieejamu lejupielādes saiti, kas ir saistīta ar jūsu produkta iegādi. Saskaņā ar punktu tālāk šī lejupielādes saite un saistītā digitālā atslēga tiek saglabāta jūsu Microsoft kontā trīs (3) gadus pēc pirkuma veikšanas datuma. Uz ESD abonēšanas produktiem var attiekties citi noteikumi un glabāšanas tiesības, un abonementa noformēšanas brīdī jums ir jāpārskata šie noteikumi un tiesības un jāpiekrīt tiem.

  Jūs piekrītat, ka mums ir tiesības jebkurā laikā anulēt vai mainīt digitālās atslēgas glabāšanas programmu. Turklāt jūs piekrītat, ka jebkurā laikā un pamatotu iemeslu dēļ mums ir tiesības pārtraukt viena vai vairāku produktu atslēgu glabāšanas atbalstu, tostarp, piemēram, pēc produkta atbalstītā darbmūža, kuram izbeidzoties vairs nevarēsit piekļūt lejupielādes saitei vai digitālajai atslēgai. Ja mēs atceļam vai mainām programmu veidā, ka jūs vairs nevarat piekļūt lejupielādes saitei vai digitālajām atslēgām savā kontā, mēs informējam jūs vismaz 90 dienas iepriekš, izmantojot kontaktinformāciju saistītajā Microsoft kontā.

 8. CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

  Papildus Programmatūrai un ESD produktiem Microsoft veikalā jums iegādei vai izmēģināšanai var būt pieejami arī citi produkti un pakalpojumi, uz kuriem attiecas atsevišķi lietotāja licences līgumi, lietošanas nosacījumi, pakalpojumu sniegšanas nosacījumi vai citi noteikumi un nosacījumi. Ja iegādājaties vai lietojat šos produktus, iespējams, būs jāpiekrīt arī attiecīgajiem nosacījumiem, lai iegādātos, instalētu vai lietotu produktus.

 9. AUTOMĀTISKI ATJAUNOJAMIE PRODUKTI

  Ja produktu jūsu valstī, reģionā, apgabalā vai štatā ir atļauta automātiska atjaunošana, varat no mums iegādāties abonementus, kas tiek atjaunoti automātiski. Iegādājoties šādus abonēšanas produktus un norādot mums maksāšanas metodi, jūs (i) apliecināt, ka esat pilnvarots izmantot norādīto maksāšanas metodi un visa sniegtā maksājumu informācija ir patiesa un precīza; (ii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par pakalpojumiem, izmantojot jūsu izvēlēto maksāšanas metodi, un (iii) pilnvarojat korporāciju Microsoft pieprasīt no jums maksu par jebkuru pakalpojumu maksas līdzekli, kam reģistrējāties vai ko lietojat šī Līguma spēkā esamības laikā. Pirms abonēšanas produktu atjaunošanas, mēs jūs informēsim par to e-pasta ziņojumā. Kad esam jūs informējuši par abonementa automātisko atjaunošanu, mēs drīkstam automātiski atjaunot jūsu pakalpojumus un pieprasīt no jums maksu par atjaunošanas periodu, kas atbilst tobrīd noteiktajai cenai. Mēs jums arī atgādināsim, ka par pakalpojumu atjaunošanu izrakstīsim rēķinu atbilstoši jūsu izvēlētajai maksāšanas metodei neatkarīgi no tā, vai atjaunošanas datumā tā bija norādīta vai tika sniegta vēlāk. Mēs arī nosūtīsim jums norādījumus par to, kā atcelt pakalpojumu lietošanu. Pakalpojumu lietošana ir jāatceļ pirms to atjaunošanas datuma, lai jums netiktu izrakstīts rēķins par pakalpojumu atjaunošanu.

 10. CENA UN MAKSĀJUMS

  Produktu cena Microsoft veikalā ir norādīta Vietnē. Ja jūsu valstī vai reģionā atrodas Microsoft veikala mazumtirdzniecības punkts, tad Vietnē norādītās cenas un piedāvātais produktu klāsts un veicināšanas akcijas jebkurā laikā var atšķirties no tām, kas tiek piedāvāts vai ir pieejams mūsu mazumtirdzniecības punktos. Korporācija Microsoft negarantē, ka tiešsaistē norādītā cena, piedāvātais produkts vai veicināšanas akcija ir pieejama vai tiek ņemta vērā arī mazumtirdzniecības punktā. Tāpat korporācija Microsoft negarantē, ka mazumtirdzniecības punktā piedāvātā cena, produkts vai veicināšanas akcija ir pieejama vai tiek ņemta vērā arī tiešsaistē.

  Microsoft veikalā norādītās cenas ir aprēķinātas, pārdodot Programmatūru un aparatūru individuāliem patērētājiem. Ja pirkumu veicat komerciālai, izglītības vai valsts organizācijai, lūdzu, sazinieties ar mums, lai saņemtu papildinformāciju par lielapjoma licencēšanas programmām.

  Microsoft veikalā netiek nodrošināta garantija par cenas atbilstību. Cenai nav jāatbilst citu mazumtirgotāju reklamētajai cenai par tiem pašiem vienumiem.

  Mēs varam jums piedāvāt iespēju iepriekšpasūtīt produktu Vietnē, pirms tas kļūst pieejams iegādei. Lai veiktu iepriekšpasūtījumus, ir nepieciešama kredītkarte, bet maksa no kartes tiek iekasēta tikai tad, kad pasūtījums ir nosūtīts vai produkts ir padarīts pieejams lejupielādei. Tomēr par iepriekšpasūtījuma veikšanu no kredītkartes vai debetkartes var tikt ieturēts neliels avanss vai maza pagaidu maksa. Ņemiet vērā — ja kartes derīguma termiņš beidzas periodā no iepriekšpasūtījuma veikšanas līdz datumam, kad vienums kļūst pieejams, maksa no kartes netiek iekasēta un pasūtījums netiek izpildīts. Vienmēr atjauniniet aktuālo norēķinu informāciju un kontaktinformāciju. Ja produkta reklamētā cena samazinās laika posmā no datuma, kad produktu iepriekšpasūtījāt, līdz datumam, kad produkts ir pieejams lejupielādei vai nosūtīšanai, vērā tiek ņemta zemākā cena. Ja konstatējat, ka jūsu nesen iepriekšpasūtītajam vienumam esam samazinājuši cenu, vienkārši sazinieties ar pārdošanas un atbalsta nodaļu, un mēs labprāt izsniegsim starpības atmaksu vai kredītu (atkarībā no tā, kas ir piemērojams).

  Iepriekšpasūtījumus jebkurā laikā var pārskatīt, atjaunināt vai atcelt, pirms iepriekšpasūtītie vienumi kļūst pieejami lejupielādei vai sagatavoti nosūtīšanai. Lai pārskatītu, atjauninātu vai atceltu iepriekšpasūtījumu, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta nodaļu. Ja uz noteiktu produktu attiecas citādi iepriekšpasūtīšanas nosacījumi, mēs to norādām Vietnē. Tiklīdz iepriekšpasūtījums ir nosūtīts vai kļūst pieejams lejupielādei, stājas spēkā parasti piemērojamā atgriešanas procedūra. Papildinformāciju skatiet sadaļā Pasūtījumi.

  Vietnē norādītajās cenās ietilpst visi nodokļi vai maksas (turpmāk — Nodokļi), kas var būt piemērojamas jūsu pirkumam. Vietnē norādītajās cenās neietilpst piegādes izdevumi. Ir nepieciešama īpaša jūsu piekrišana visām papildus piemērojamajām maksām vai izmaksām. Piegādes izdevumi (vai citas maksas, ja tādas attiecas) tiek pievienoti pirkuma summai un parādīti norēķinu lapā. Pirms pirkuma apstiprināšanas varēsit pārskatīt visus pirkumam piemērojamos piegādes izdevumus un citas piemērojamās maksas. Katrs vienums iepirkumu grozā tiek parādīts ar pašreizējo vienuma cenu.

  Produktu piedāvājumi Microsoft veikalā nav mums saistoši. Noklikšķinot uz Iegādāties tūlīt vai uz līdzvērtīgas funkcijas pogas, lai veiktu pasūtījumu, jūs iesniedzat saistošu piedāvājumu par visiem grozā ievietotajiem produktiem. Ja mēs apstiprinām pasūtījumu, saņemat automātisku e-pasta ziņojumu ar pirkuma apstiprinājumu. Ar šo e-pasta ziņojumu tiek noslēgts pirkuma līgums.

  Microsoft veikalā tiek piedāvāti dažādi maksājumu varianti, kā ir norādīts Vietnē. Microsoft veikalā varat iegādāties vienumus, izmantojot šādu veidu kredītkartes: Visa, MasterCard un American Express. Tāpat Microsoft veikalā varat iegādāties pirkumus, izmantojot pakalpojumu PayPal. Microsoft veikals neatbalsta čeku, naudas pārvedumu, Microsoft mazumtirdzniecības dāvanu karšu vai citu maksājumu veidu izmantošanu. Pašlaik Microsoft mazumtirdzniecības dāvanu kartes var izmantot tikai tajās Microsoft veikala mazumtirdzniecības vietās, kas vienojušās par sadarbību. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ mainīt maksājumu variantus. Ja piedāvājumu cena ir norādīta vietējā valūtā un tie ir apmaksājami citā valūtā, izmantojot starptautisku kredītkarti, gala cena jūsu valūtā būs atkarīga no ārvalstu valūtu kursiem, jūsu bankas vai starptautiskās kredītkartes izsniedzēja noteiktajiem nodokļiem un nodevām. Šiem darījumiem var tikt piemēroti starptautisko darījumu nodokļi un/vai nodevas, kuras Microsoft veikals neietur.

  Ja piedalāties kādā no izmēģinājuma perioda piedāvājumiem, pakalpojums ir jāatceļ līdz izmēģinājuma perioda beigām, lai nerastos jauni izdevumi, izņemot gadījumus, kad informējam citādi. Ja izmēģinājuma perioda beigās pakalpojumu neatceļat, varam iekasēt maksu par šo pakalpojumu.

 11. ATGRIEŠANAS POLITIKA

  Šī atgriešanas politika tiek nodrošināta papildus visām tiesiskajām garantijām vai citām ar likumu noteiktajām atgriešanas tiesībām, kādas jums var būt saskaņā ar tiesību aktiem (skatiet tālāk esošo sadaļu par produktu garantijām). Atbilstoši mūsu atgriešanas kritērijiem trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā varat pārtraukt pirkuma līgumu un pieprasīt atmaksu, nenorādot iemeslu. Atsaukšanas periods beidzas trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no tālāk minētā brīža.

  • Attiecībā uz lejupielādējamajiem produktiem, kad produkti ir elektroniski piegādāti jūsu kontā un kļūst pieejami lejupielādei.
  • Attiecībā uz lejupielādējamajiem abonementiem un pakalpojumiem, kad norēķinu procesa laikā noklikšķināt uz iegādes pogas. Mēs varam sākt nodrošināt abonementu vai pakalpojumu uzreiz pēc pirkuma veikšanas.
  • Attiecībā uz fiziskiem produktiem/tādiem produktiem, kas nav jālejupielādē, no piegādes brīža.
  • Attiecībā uz iepriekšpasūtītiem lejupielādējamajiem produktiem un abonementiem, kad produkti ir elektroniski piegādāti jūsu kontā un kļūst pieejami lejupielādei. Attiecībā uz iepriekšpasūtītiem fiziskiem produktiem/tādiem produktiem, kas nav jālejupielādē, no produktu piegādes brīža.
  • Ja produkti tiek pasūtīti vienā pasūtījumā un piegādāti atsevišķi, no brīža, kad tiek piegādāts vai padarīts pieejams pēdējais produkts.
  • Ja produkts sastāv no vairākām partijām vai daļām, no brīža, kad tiek piegādāta vai padarīta pieejama pēdējā partija vai daļa.
  • Attiecībā uz parastu produktu piegādi noteiktā laikā periodā — no brīža, kad tiek piegādāts vai padarīts pieejams pirmais produkts.

  Ja jūsu valstī piemērojamie tiesību akti nosaka ilgāku atsaukšanas periodu, ir spēkā tas periods. Brīvdienās vai citos periodos varam pagarināt atsaukšanas periodu. Ja Vietnē tiek reklamēts ilgāks periods, ir spēkā reklamētais periods.

  Lai izmantotu atsaukšanas tiesības, jums ir jāpaziņo mums par lēmumu pirms atsaukšanas perioda beigām. Lūdzu, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta dienestu, lai informētu mūs par lēmumu un uzsāktu atgriešanas procedūru. Varat izmantot arī kādu no pievienotajām atsaukšanas veidlapām, tomēr tas nav obligāti. Ja izmantojat šo veidlapu, iesniedziet to elektroniski atsaukšanas perioda laikā, kā tas ir norādīts veidlapā, un mēs jums bez kavēšanās nosūtīsim e-pasta paziņojumu par saņemšanu. Lai ievērotu atsaukšanas gala termiņu, ir pietiekami, ja nosūtāt paziņojumu par atsaukšanas tiesību izmantošanu pirms atsaukšanas perioda beigām.

  Atsaukšanas stāšanās spēkā

  Ja izmantojat atsaukšanas tiesības, mēs jums atlīdzināsim visus no jums saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izdevumus (izņemot gadījumus, kad tiek piemērota papildu maksa par jūsu izvēlēto piegādes veidu, kas nav vislētākais mūsu piedāvātais standarta piegādes veids), bez pārmērīgas kavēšanās un noteikti ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no dienas, kad informējāt mūs par savu lēmumu atsaukt šo līgumu. Atmaksa tiek veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, kādu izmantojat sākotnējai transakcijai, ja vien nav noslēgta īpaša citādāka vienošanās; jebkurā gadījumā par šādu atmaksu no jums netiks iekasēta nekāda papildu maksa.

  Jūs nosūtāt mums atpakaļ preces bez pārmērīgas kavēšanās un noteikti ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad paziņojat mums par šī līguma atsaukšanu. Gala termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja nosūtāt atpakaļ preces pirms trīsdesmit (30) kalendāro dienu perioda beigām. Mēs varam ieturēt atlīdzību, līdz saņemam produktus atpakaļ vai jūs mums iesniedzat pierādījumu par produktu nosūtīšanu atpakaļ (atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāks). Mēs uzņemamies apmaksāt atgriešanas izmaksas. Jūs uzņematies pilnu atbildību par preču vērtības samazinājumu, kas radies tādēļ, ka prece netika izmantota atbilstoši uzstādīšanas, lietošanas un darbināšanas norādījumiem.

  Atgriešanas kritēriji

  Mēs pieņemam tādus atgrieztos vienumus, kas atbilst mūsu atgriešanas kritērijiem. Likumā pieļautajā apjomā atsaukšana tiek veikta ar nosacījumu, ka tiek ievērotas tālāk aprakstītās prasības.

  Visu atgriezto produktu komplektācijā ir jāiekļauj sākotnējā kvīts vai kvīts par dāvanu, sākotnējā dokumentācija, lietošanas rokasgrāmatas, reģistrācija, daļas un komponenti (tostarp vadi, kontrolleri un piederumi), kā arī oriģinālā ražotāja iepakojums. Ja atgriežat programmatūru, ir jāiekļauj arī visi datu nesēji un produktu atslēgas. Saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem šo vienumu neiekļaušana var novērst vai kavēt mūsu veikto naudas atmaksu vai var radīt papildu maksas, un korporācija Microsoft patur tiesības noraidīt jebkāda vienuma atgriešanu, ja atgrieztais vienums neatbilst atgriešanas kritērijiem un nosacījumiem. Visi produkti ir jāatgriež, ievērojot pamatotu uzmanību (piemēram, produkts nedrīkst būt nolietots vai bojāts, un tam ir jābūt tādā stāvoklī, lai to varētu tālākpārdot).

  Attiecībā uz lejupielādējamajiem produktiem un abonementiem kā šī līguma atsaukšanas priekšnosacījumu mēs varam arī pieprasīt, lai jūs parakstāt elektronisku iznīcināšanas vēstuli. Atsakoties no pakalpojumiem, pakalpojums nedrīkst būt jums sniegts, izpildīts un jūs nedrīkstat būt to izmantojis. Attiecībā uz programmatūru un spēlēm visa iepakotā programmatūra un videospēles ir jāatdod ar neskartu iepakojumu.

  Tālruņus varat atgriezt to atgriešanas periodā, bet jūs uzņematies atbildību atcelt pakalpojumu laika periodā, kādu norādījis jūsu operators, vai arī operators var iekasēt no jums maksu par priekšlaicīgu pārtraukšanu. Tā ir operatora politika, un mēs nevaram ietekmēt operatoru noteiktās atcelšanas politikas. Kopā ar datoriem iegādātās produkta atslēgas kartes (product key cards — PKC) var atgriezt to atgriešanas periodā kā savrupu vienību, pieņemot, ka tā nav atvērta, mainīta vai bojāta. Ja atgriežat datoru, kas iegādāts kopā ar produkta atslēgas karti, ir jāatgriež arī produkta atslēgas karte.

  Microsoft veikalā tālāk minētās preces netiks pieņemtas kā atgriežami vienumi: (i) personalizēti vai pielāgoti vienumi: (ii) īpašo pasūtījumu vienumi, ja tie nav Microsoft veikala akcijas mazumtirdzniecības pārdošanas piedāvājuma daļa, (iii) izmantoti vai mainīti vienumi vai vienumi, kas ir nolietoti vai bojāti, (iv) fiziskas un lejupielādējamas dāvanu kartes un pakalpojumu kartes (piemēram, Skype kartes, Xbox Live kartes), (v) jau izpildīti pakalpojumi, (vi) pagaidu brīvpiekļuves atmiņas (“RAM”) produkti, (vii) izpārdošanas vienumi vai vienumi, uz kuriem attiecas tāds apzīmējums kā “Gala izpārdošana” vai “Neatgriežams”.

  Papildu nosacījumi.

  Jaunināšanas iespēja un atgriešana. Ja esat iegādājies produktu, uz kuru attiecas atgriešana, izmantojot jaunināšanas iespēju, atgriešanu var veikt četrpadsmit (14) dienu atgriešanas periodā, un ir piemērojamas īpašas atgriešanas procedūras, kā ir aprakstīts tālāk.

  • Ja produktu atgriežat pirms jauninājuma izlaišanas, jauninājumu nesaņemsit.
  • Ja produktu atgriežat pēc jauninājuma izlaišanas, produkts ir jāatgriež kopā ar jauninājumu.

  Akcijas un komplekti. Akcijas vienumi un komplekti ir jāatgriež kopā ar iekļautajiem produktiem un/vai pakalpojumiem. Ja akcijā un/vai komplektā iekļautais produkts ir ticis izmantots (piemēram, ir izmantots akcijas piedāvājuma kods), no atmaksājamās summas tiks atvilkta pakalpojuma mazumtirdzniecības vērtība pilnā apmērā. Ja tiek iegādāts komplekts, bet atgriezta tikai komplekta daļa, atlaide par komplektu tiek anulēta, un kopējā komplekta atlaide tiks atvilkta no atmaksājamās summas.

  Personas dati. Microsoft neuzņemas nekādu atbildību par atgrieztajos vienumos iekļautajiem personas datiem. Pirms atgriešanas pārbaudiet, vai no visiem vienumiem ir noņemti jūsu personas dati.

 12. PRODUKTA GARANTIJAS

  Daudzos Microsoft veikalā pieejamajos produktos ir iekļautas ražotāja garantijas. Aplūkojiet ražotāja garantijas, lai noskaidrotu specifisku detalizētu informāciju par to, kā atrisināt problēmas, kuras minētas šajās garantijās. Attiecībā uz dažiem produktiem tiks piedāvāta iespēja par papildu maksu iegādāties paplašinātu pakalpojumu plānu. Detalizētu informāciju skatiet attiecīgajos plānos. Turklāt mūsu produktos var būt iekļautas garantijas, kuras saskaņā ar likumu nevar atsaukt, piemēram, ar likumu noteikta aizsardzība attiecībā uz nepilnīgām, bojātām vai kļūdaini raksturotām precēm vai pakalpojumiem. Visas komercgarantijas ir šo tiesību papildinājums. Uzziniet vairāk par komercgarantijām un ar likumu noteiktajām tiesībām. Ja saistībā ar produktu rodas problēmas, sazinieties ar pārdošanas un atbalsta nodaļu.

 13. KLIENTU APKALPOŠANA

  Varat izmantot visus mūsu pārdošanas un atbalsta lapā norādītos saziņas kanālus, lai sazinātos ar mums un pieprasītu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem vai par saviem pirkumiem, kā arī saistībā ar klientu atbalsta pieprasījumiem vai visām saistītajām problēmām vai sūdzībām.

 14. ATKĀRTOTA PĀRSTRĀDE

  Informāciju par jūsu jurisdikcijā spēkā esošo Microsoft politiku attiecībā uz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA) nodošanu skatiet lapā Atkārtota pārstrāde.

Nosacījumi saistībā ar to, kā drīkstat lietot Microsoft veikalu un kā tiek veikta pārdošana jums

 1. NOSACĪJUMU IZMAIŅAS

  Uz pirkumu attiecas Lietošanas un pārdošanas noteikumi, kas bija spēkā laikā, kad piekritāt tiem, un šie noteikumi veido mūsu noslēgto iegādes līgumu. Kad veiksit nākamo pirkumu, korporācija Microsoft, iespējams, būs atjauninājusi šos Lietošanas un pārdošanas noteikumus, jums par to neziņojot. Lūdzu, ikreiz, apmeklējot Microsoft veikalu, pārskatiet pašreizējos Lietošanas un pārdošanas noteikumus. Ieteicams saglabāt vai izdrukāt Lietošanas un pārdošanas noteikumu kopiju turpmākām uzziņām un izmantošanai saistībā ar pirkumu.

 2. LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI NEPILNGADĪGAJIEM

  Lai iegādātos produktus Microsoft veikalā, jums ir jābūt pilngadīgam saskaņā ar savā apdzīvotajā novadā/teritorijā noteikto pilngadības vecumu.

 3. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN PERSONAS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

  Informācija par jums un jūsu pirkumu vēsturi tiek izmantota saskaņā ar personas datu aizsardzības paziņojumā norādītajam.

 4. PRODUKTA ATTĒLOŠANA UN KRĀSAS

  Korporācija Microsoft cenšas parādīt produktu krāsas un attēlus pēc iespējas precīzāk. Tomēr dažādu datoru monitoros krāsas var būt attēlotas dažādi, un mēs nevaram garantēt, ka krāsa, ko redzat savā monitorā, precīzi atbilst attiecīgā produkta krāsai.

 5. KĻŪDAS VIETNĒ

  Mēs cenšamies publicēt precīzu informāciju, regulāri atjaunināt Vietni un labot kļūdas, ja tās tiek atklātas. Tomēr jebkurš saturs Vietnē jebkurā laikā var izrādīties nepareizs vai novecojis. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Microsoft veikala Vietnē, tostarp izmaiņas produktu cenās, specifikācijās, piedāvājumos un pieejamībā.

 6. VIETNES LIETOŠANAS IZBEIGŠANA

  Korporācija Microsoft jebkurā laikā pamatotu iemeslu dēļ var izbeigt jūsu konta darbību vai Microsoft veikala Vietnes lietošanu, tostarp, bet ne tikai, gadījumos, ja pārkāpjat šos Lietošanas un pārdošanas noteikumus vai korporācija Microsoft vairs nedarbina Vietni. Lietojot Microsoft veikalu, jūs uzņematies atbildību par visiem veicamajiem pasūtījumiem un maksām, kas jums var rasties pirms šādas izbeigšanas. Korporācija Microsoft jebkurā laikā un jebkādu iemeslu dēļ var mainīt, pārtraukt vai citādi apturēt Microsoft veikala darbību, par to iepriekš neziņojot. Ja šādas izmaiņas, pārtraukšana vai apturēšana ietekmē veidu, kā izmantojat Pakalpojumu vai produktu, vai citādi ietekmē jūsu pasūtījumu, lūdzu, sazinieties ar Microsoft veikalu.

 7. ATRUNA UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS

  ŠAJĀ PUNKTĀ IZKLĀSTĪTIE NOSACĪJUMI IR SPĒKĀ MAKSIMĀLI PIEĻAUTAJĀ APJOMĀ, KAS IR ATRUNĀTS OBLIGĀTI PIEMĒROJAMAJOS TIESĪBU AKTOS. ŠAJĀ PUNKTĀ IZKLĀSTĪTIE NOSACĪJUMI NEIEROBEŽO MŪSU ATBILDĪBU JŪSU PRIEKŠĀ APMĒRĀ, KAS NOTEIKTS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS (TOSTARP ATBILSTOŠI AR LIKUMU NOTEIKTAJĀM TIESĪBĀM, KAS IR PIEMĒROJAMAS JUMS), KĀ ARĪ ŠIE NOSACĪJUMI NAV PAREDZĒTI MŪSU ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANAI ŠĀDĀ VEIDĀ.

  UZ MICROSOFT VEIKALĀ PĀRDOTAJIEM PRODUKTIEM ATTIECAS VISAS OBLIGĀTĀS AR LIKUMU NOTEIKTĀS GARANTIJAS UN, JA PIEMĒROJAMS, GARANTIJAS IR PIEŠĶIRTAS TIKAI SASKAŅĀ AR JEBKĀDA LICENCES LĪGUMA NOSACĪJUMIEM VAI RAŽOTĀJA SNIEGTO GARANTIJU, KAS VAR BŪT IETVERTA PRODUKTU KOMPLEKTĀCIJĀ.

  MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS, IZŅEMOT GADĪJUMĀ, KAS IR SKAIDRI ATRUNĀTS LICENCES LĪGUMĀ VAI RAŽOTĀJA GARANTIJĀ, KURA VAR BŪT IETVERTA PRODUKTA KOMPLEKTĀCIJĀ.

  KORPORĀCIJA MICROSOFT NESNIEDZ APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS UN NENODROŠINA APGALVOJUMUS PAR PRODUKTU STĀVOKLI, TOSTARP PAR PRODUKTU PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. MICROSOFT NODROŠINĀS JUMS AIZSARDZĪBU UN JEBKĀDOS PIEMĒROJAMOS TIESĪBU AKTOS VAI AR LIKUMU NOTEIKTAJĀ GARANTIJĀ ATRUNĀTĀS OBLIGĀTĀS PRIEKŠROCĪBAS, KAS ATTIECAS UZ PRODUKTIEM AR DEFEKTIEM.

  MICROSOFT VEIKALS UN TĀ SATURS TIEK SNIEGTI “TĀDI, KĀDI TIE IR” UN “TĀDI, KĀDI TIE PIEEJAMI”. IZŅEMOT ŠAJĀ DOKUMENTĀ SKAIDRI NORĀDĪTAS GARANTIJAS, KORPORĀCIJA MICROSOFT UN TĀS PIEGĀDĀTĀJI NESNIEDZ APLIECINĀJUMUS UN NENODROŠINA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ MICROSOFT VEIKALU, TOSTARP NEAPGALVOJOT, KA VARĒSIT LIETOT MICROSOFT VEIKALU NETRAUCĒTI UN BEZ KĻŪDĀM. MĒS NEATSAKĀMIES NO SAVAS VAI MŪSU AĢENTU ATBILDĪBAS PAR KRĀPŠANU VAI NOLAIDĪBAS IZRAISĪTĀM TRAUMĀM VAI NĀVI.

  JŪS APLIECINĀT UN PIEKRĪTAT, KA, PIEKĻŪSTOT VIETNEI UN/VAI VEICOT TAJĀ JEBKĀDUS PIRKUMUS, JŪS NEPAREDZĒJĀT UN JUMS NAV NEKĀDU TIESĪBU IEGŪT KOMPENSĀCIJU SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU RAKSTISKI VAI MUTISKI (TOSTARP TĪŠI VAI NETĪŠI) IZTEIKTU APGALVOJUMU, APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJU, JA VIEN PAR TO NAV SKAIDRI NORĀDĪTS ŠAJOS LIETOŠANAS UN PĀRDOŠANAS NOTEIKUMOS, MICROSOFT PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PAZIŅOJUMĀ UN/VAI MICROSOFT VEIKALA POLITIKĀS.

 8. VISPĀRĪGIE JURIDISKIE NOTEIKUMI

  29.1   Līguma interpretācija

  Ja jebkurā jurisdikcijā jebkurš šī Līguma noteikums vai tā piemērošana kādai no pusēm vai apstākļiem ir ierobežota, aizliegta vai neizpildāma, šāds noteikums attiecīgajā jurisdikcijā kļūst spēkā neesošs, nemazinot atlikušo Līguma noteikumu derīgumu un neietekmējot šādu noteikumu derīgumu vai izpildāmību jebkurā citā jurisdikcijā vai neietekmējot šādu noteikumu piemērojamību citām pusēm vai apstākļiem. Ja iespējams, visi šādi noteikumi ir jāpiemēro maksimālajā likumā atļautajā apmērā, interpretējot un īstenojot mazākā apmērā gadījumos, kur tiem ir jābūt spēkā. Ja iegādājaties produktus vai pakalpojumus citās Microsoft vietnēs, var būt spēkā citi noteikumi.

  29.2   Līguma nodošana

  Mēs jebkurā laikā un bez iepriekšējā brīdinājuma drīkstam pilnībā vai daļēji piešķirt vai nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai citādi atteikties no tām. Jūs nedrīkstat piešķirt vai nodot citai personai šo līgumu vai saskaņā ar to iegūtās tiesības.

  29.3   Trešo personu labumguvēju neesamība

  Šis Līgums ir noslēgts tikai jūsu un mūsu interesēs. Tas nav noslēgts nevienas citas personas interesēs, izņemot atļautos tiesību pārņēmējus un piešķires.

  29.4   Prasības

  Prasības ir jāiesniedz piemērojamos tiesību aktos noteiktajā laika periodā. Ja prasība netiek iesniegta laicīgi, tā tiek neatgriezeniski dzēsta.

  29.5   Paziņojumi un saziņa

  Informāciju par klientu atbalsta pieprasījumiem, lūdzu, skatiet Vietnes pārdošanas un atbalsta lapā. Strīdu risināšanai, lūdzu, sazinieties ar mums pa adresi, kas ir norādīta šo Lietošanas un pārdošanas noteikumu augšpusē.

  29.6   Regulējošie tiesību akti

  ŠIS LĪGUMS UN VISAS PRASĪBAS, STRĪDI UN LĪGUMĀ NENOTEIKTIE PIENĀKUMI, TOSTARP PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMA PĀRKĀPUMU, GARANTIJAS PĀRKĀPUMU, PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS LIKUMIEM, LIKUMIEM PAR NEGODĪGU KONKURENCI UN CIVILTIESĪBU PĀRKĀPUMIEM, TIEK IZSKATĪTI SASKAŅĀ AR ĪRIJAS TIESĪBU AKTIEM. SASKAŅĀ AR ŠO LĪGUMU LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES (JŪS UN MICROSOFT) PRASĪBU SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU STRĪDU VAI ĀRPUSLĪGUMA PIENĀKUMU PĀRKĀPUMU SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU IESNIEDZ TIKAI ATBILSTOŠĀS JURISDIKCIJAS ĪRIJAS TIESĀ.

 1. PAZIŅOJUMI

  Paziņojumi par autortiesību pārkāpumu prasībām ir jāsūta korporācijas Microsoft īpašajam aģentam. Lai iegūtu detalizētu informāciju un kontaktinformāciju, skatiet lapu Paziņojums un kārtība, kādā ir iesniedzamas prasības par autortiesību pārkāpumiem: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. ATBILDES NETIKS SNIEGTAS UZ IESNIEGTĀM PRASĪBĀM, KAS NEATBILST NORĀDĪTAJAI KĀRTĪBAI.

Paziņojumi par autortiesībām un preču zīmēm

Autortiesības uz visu Vietnes un Pakalpojumu saturu: © 2015 Microsoft Corporation un/vai tās piegādātāji; adrese: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Visas tiesības paturētas. Mums vai mūsu piegādātājiem pieder ar Vietni, Pakalpojumiem un saturu saistītas tiesības uz nosaukumu, autortiesības, kā arī tiesības uz citu intelektuālo īpašumu. Microsoft un visu Microsoft produktu un pakalpojumu nosaukumi, logotipi un ikonas var būt Microsoft preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un/vai citās valstīs.

Microsoft preču zīmju saraksts ir atrodams vietnē:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Visas tiesības, kas netiek īpaši piešķirtas šajā līgumā, tiek paturētas.


 
Atpakaļ uz sākumu
Jums ir jautājumi?