Przed zwróceniem produktu

Jeśli wystąpią problemy z produktem, przed jego zwróceniem mogą być dostępne inne możliwości:

 • Uzyskaj pomoc online na stronie pomocy technicznej firmy Microsoft.
 • Wyślij zapytanie w grupie dyskusyjnej firmy Microsoft.
 • Skontaktuj się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej, aby uzyskać pomoc techniczną, otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące zamówienia lub pomoc przy pobieraniu i instalacji oprogramowania.

Zasady zwrotu

Pełne zasady zwrotu obowiązujące w sklepie Microsoft Store opisano poniżej oraz w Warunkach użytkowania i sprzedaży. Zasady zwrotu obowiązują w uzupełnieniu wszelkich gwarancji bądź innych praw do zwrotu towarów przysługujących użytkownikowi na mocy prawa (patrz punkt Gwarancja na produkty, która znajduje się poniżej).

O ile spełnione są kryteria zwrotu produktu, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zakupu i zażądać zwrotu kosztów w terminie trzydzieści (30) dni kalendarzowych, bez konieczności określania powodu. Okres odstąpienia od umowy kupna upływa po trzydzieści (30) dniach kalendarzowych od:

 • W przypadku produktów do pobrania, od chwili elektronicznego dostarczenia produktów na konto klienta i udostępniania ich do pobrania.
 • W przypadku subskrypcji i usług do pobrania, od chwili kliknięcia na przycisk zakupu w procesie składania zamówienia. Rozpoczęcie świadczenia usług bądź aktywacja subskrypcji następować może niezwłocznie z chwilą dokonania zakupu.
 • W przypadku produktów fizycznych/nie do pobrania, od momentu dostawy.
 • W przypadku subskrypcji i produktów do pobrania zamawianych w przedpłacie, od chwili elektronicznego dostarczenia produktów na konto klienta i udostępniania ich do pobrania. W przypadku produktów fizycznych/nie do pobrania zamawianych w przedpłacie, od momentu dostawy produktów.
 • W przypadku produktów dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia, od chwili dostawy lub udostępnienia ostatniego z produktów.
 • W przypadku produktów, na które składa się wiele partii lub komponentów, od chwili dostawy lub udostępnienia ostatniej partii lub komponentu.
 • W przypadku zamówień na regularne dostawy produktów w określonym okresie, od chwili dostawy lub udostępnienia pierwszego produktu.

Jeśli zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem obowiązuje dłuższy okres, w którym możliwe jest odstąpienie od umowy kupna, za obowiązujący należy uznać ten okres. Okres odstąpienia od umowy może zostać przez nas wydłużony w okresach świątecznych lub innych. Jeśli na naszej stronie internetowej podano okres dłuższy niż określony powyżej, za obowiązujący należy uznać okres wyszczególniony w treści strony internetowej.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas o tym w ciągu czternastodniowego okresu odstąpienia. Zobacz sekcję Proces zwrotu poniżej, aby uzyskać informacje o tym, jak powiadomić nas o swojej decyzji i rozpocząć proces zwrotu produktu. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy przesłać nam przed jego upływem powiadomienie o decyzji odstąpienia od zakupu.

Następstwa odstąpienia od zakupu

W przypadku odstąpienia od umowy, dokonujemy zwrotu wszystkich otrzymanych od klienta kwot oraz kosztów dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wybranego sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. O ile w sposób jednoznaczny nie uzgodniono inaczej, zwrot środków następuje za pośrednictwem metody płatności wybranej dla pierwotnej transakcji; niezależnie od okoliczności, klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tego rodzaju zwrotem.

Zwracane produkty należy odesłać bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania powiadomienia o odstąpieniu od zakupu. Termin ten uznaje się za dotrzymany jeśli towary zostają odesłane przed upływem okresu 14 dni kalendarzowych. Otrzymane produkty zostają przez nas sprawdzone i, jeśli spełniają kryteria wymiany, środki są zwracane na to samo źródło, które użyte zostało do zakupu, zaś klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dokonania zwrotu.

Przysługiwać nam będzie prawo do wstrzymania zwrotu środków do momentu otrzymania zwrotu produktów bądź przedstawienia przez klienta potwierdzenia odesłania produktów, w zależności od tego, który z terminów nastąpi wcześniej. Koszt zwrotu towarów pokrywany jest przez nas. Klient ponosi wyłącznie koszty związane z pomniejszeniem wartości towarów w wyniku manipulacji produktami w sposób inny niż jest to konieczne dla sprawdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

Kryteria zwrotu

Akceptujemy zwroty produktów spełniających poniższe kryteria zwrotu. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, spełnienie następujących wymogów stanowi warunek odstąpienia od zakupu.

Wszystkie zwracane produkty muszą być traktowane z należytą ostrożnością (nie mogą wykazywać śladów zużycia lub uszkodzeń, a ich stan musi umożliwiać ich ponowną sprzedaż). Do każdego zwrotu należy dołączyć oryginalną dokumentację, instrukcje użytkowania, karty rejestracyjne, części i komponenty (w tym kable, sterowniki i akcesoria) oraz oryginalne opakowanie. W przypadku zwrotu oprogramowania, należy załączyć wszystkie nośniki i klucze produktu. Zgodnie z obowiązującym prawem, brak dołączenia ww. elementów może uniemożliwić lub opóźnić zwrot kosztów lub być przyczyną dodatkowych opłat. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zwrotu, jeśli nie zostaną spełnione niezbędne do tego warunki.

Sklep Microsoft Store nie przyjmuje zwrotów następujących produktów: (i) produktów spersonalizowanych lub dostosowanych do indywidualnych wymagań, (ii) produktów na specjalne zamówienie, niebędących częścią promocyjnej oferty detalicznej sklepu Microsoft Store, (iii) produktów używanych, naruszonych lub wykazujących ślady zużycia lub uszkodzenia, (iv) kart podarunkowych i kart przedpłaconych – fizycznych i do pobrania (tj. kart Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, Windows Store), (v) wyświadczonych usług, (vi) produktów RAM oraz (vii) produktów sprzedawanych w ramach wyprzedaży bądź oznaczonych jako „Sprzedaż bezzwrotna” lub „Nie podlega zwrotowi”.

Warunki dodatkowe:

Subskrypcje i produkty do pobrania. W przypadku subskrypcji i produktów do pobrania możemy wymagać jako warunku zwrotu podpisania elektronicznego oświadczenia o wykasowaniu kopii oprogramowania celem potwierdzenia, że produkt został odinstalowany i nie wykonano żadnych jego kopii. Klucz produktu dla tych produktów zostaje zablokowany i zainstalowanie lub korzystanie z oprogramowania w przyszłości staje się niemożliwe.

Usługi. W przypadku usług warunkiem zwrotu jest, aby nie zostały one jeszcze wyświadczone, wykonane bądź wykorzystane.

Oprogramowanie i gry. Sprzedawane w opakowaniach oprogramowanie i gry wideo muszą zostać zwrócone z nienaruszonym zabezpieczeniem opakowania.

Telefony. Telefony podlegają zwrotowi w określonym okresie zwrotu produktów jednakże obowiązkiem klienta pozostaje rozwiązanie umowy z operatorem w określonym przez niego terminie, w innym wypadku operator może naliczyć opłatę za przedterminową rezygnację z usług. Jest to zależne od pozostającej poza naszym wpływem polityki operatora odnośnie rozwiązywania umów z klientami.

Karty klucza produktu („PKC”). Karty klucza produktu („PKC”), zakupione wraz z komputerami, mogą być zwracane w okresie zwrotu produktów jako samodzielne produkty pod warunkiem, że nie zostały otworzone, naruszone bądź uszkodzone. W przypadku, gdy zwrotowi podlega komputer zakupiony wraz z PKC, karta PKC również musi zostać zwrócona.

Opcja uaktualnienia a zwrot produktu. W przypadku produktów podlegających zwrotowi zakupionych wraz z opcją uaktualnienia, zwroty honorowane są w okresie zwrotu produktów, przy czym zastosowanie mają następujące szczególne procedury zwrotu:

 • Jeśli klient zwraca produkt przed udostępnieniem uaktualnienia, przestaje przysługiwać mu prawo do otrzymania uaktualnienia.
 • Jeśli klient zwraca produkt po udostępnieniu uaktualnienia, zwrócić należy pierwotny produkt wraz z uaktualnieniem.

Oferty promocyjne i oferty wiązane. W przypadku produktów zakupionych w ramach ofert promocyjnych lub ofert wiązanych, wszystkie produkty i/lub usługi nabyte w ramach danej oferty muszą być zwracane łącznie. W sytuacji, gdy usługa objęta ofertą promocyjną i/lub łączoną została wykorzystana (przykładowo wykorzystany kod promocyjny) lub gdy oferta promocyjna i/lub łączona obejmuje produkt bezzwrotny, kwota podlegająca zwrotowi na rzecz klienta zostaje pomniejszona o pełną wartość rynkową tej usługi i/lub produktu bezzwrotnego. W sytuacji, gdy po dokonaniu zakupu w ramach oferty wiązanej zwracana jest jedynie część objętych nią produktów, zniżka przysługująca z tytułu oferty wiązanej traci ważność a kwota podlegająca zwrotowi na rzecz klienta zostaje pomniejszona o wartość odpowiadającą łącznej kwocie zniżki.

Oferty na okres próbny. O ile nie otrzymają oni od nas informacji o innej treści, klienci korzystający z usług w ramach okresu próbnego powinni anulować tego rodzaju usługi przed upływem okresu próbnego w celu uniknięcia dalszych opłat. Brak rezygnacji z usługi z dniem upłynięcia okresu próbnego traktowany jest jako autoryzacja opłaty w ramach wybranej dla danej usługi metody płatności.

Dane osobowe. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe pozostawione na zwracanych produktach. Przed dokonaniem zwrotu produktu prosimy upewnić się, że usunięte zostały z niego wszelkie dane osobowe.

Proces zwrotu

Proces zwrotu większości produktów zamówionych przez tę stronę może zostać zapoczątkowany w trybie online. Aby rozpocząć proces zwrotu, przejdź do Historii zamówień i wykonaj podane czynności. Można też ubiegać się o zwrot telefonicznie. Można również skorzystać z załączonego formularza zwrotu, lecz nie jest to wymagane. W przypadku skorzystania z formularza zwrotu, prosimy o przesłanie go na adres e-mail wskazany w formularzu. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie odeślemy wiadomość zwrotną z potwierdzeniem odbioru.

Informujemy, że zgodnie z naszymi procedurami prywatności i bezpieczeństwa, rezygnacja z pewnych produktów i ich zwrot mogą wymagać potwierdzenia telefonicznego.

Online

 1. Aby rozpocząć proces zwrotu online, przejdź do Historii zamówień.
 2. Kliknij łącze, aby zwrócić produkty podlegające zwrotowi online, a następne wykonaj czynności opisane na ekranie.
 3. Po dokonaniu zwrotu, wydrukuj etykietę zwrotną (jeśli ma zastosowanie).
 4. Dołącz ją do przesyłki. Zakryj lub usuń wszystkie wcześniejsze etykiety wysyłkowe na przesyłce.
 5. W przypadku zwrotów z Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii, należy poczekać 1 dzień roboczy zanim faktura nie dotrze pocztą e-mail.
 6. Zanieś przesyłkę i fakturę (jeśli ma zastosowanie) do UPS. Znajdź najbliższy punkt wysyłki UPS.
 7. Wyślij produkt za pośrednictwem UPS.

Po zrealizowaniu zwrotu otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Telefonicznie

Skontaktuj się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej i zgłoś zwrot w ciągu trzydzieści (30) okresu odstąpienia. Po wykonaniu instrukcji i zakończeniu procesu zwrotu z pomocą agenta obsługi klienta, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania zwrotu.

Stan zwrotu

Przejdź do Historii zamówień lub skontaktuj się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej.

Gwarancja na produkty

Wiele produktów dostępnych za pośrednictwem sklepu Microsoft Store objętych jest gwarancją producenta. Szczegółowe informacje na temat zakresu tego rodzaju gwarancji znaleźć można w treści poszczególnych gwarancji producenta. Dla wybranych produktów istnieje możliwość wykupienia, za dodatkową opłatą, Rozszerzonego pakietu serwisowego. Szczegółowe informacje ujęto w opisach poszczególnych pakietów.

Nasze produkty mogą być również objęte zakresem gwarancji, których nie można wykluczyć w świetle zapisów prawa, przykładowo ustawowej ochrony klienta w przypadku otrzymania wadliwych bądź niewłaściwie opisanych towarów lub usług. Wszelkie gwarancje udzielane na zasadach komercyjnych obowiązują w uzupełnieniu tego rodzaju praw. Uzyskaj więcej Informacji o gwarancjach handlowych i prawach ustawowych.

W przypadku wystąpienia problemów z produktem prosimy skontaktować się z działem Sprzedaży i pomocy technicznej.

 
Wróć do góry
Masz pytania?