Skôr než vrátite produkt

Ak máte s produktom problémy, pred jeho vrátením môžu existovať aj iné možnosti:

 • Vyhľadajte pomoc online na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft.
 • Uverejnite otázku v diskusných skupinách spoločnosti Microsoft.
 • Ak potrebujete technickú podporu pre produkt, ak máte otázky týkajúce sa vašej objednávky alebo ak potrebujete pomoc so stiahnutím a inštaláciou softvéru, kontaktujte oddelenie predaja a podpory.

Zásady vrátenia

Úplné znenie zásad vrátenia produktov obchodu Microsoft Store je uvedené na tejto stránke, ako aj v podmienkach predaja a používania. Zásady vrátenia produktov sa poskytujú navyše k ľubovoľným zákonným zárukám alebo iným zákonným právam na vrátenie produktov, ktoré môžete mať na základe zákona (pozrite si časť Záruky na produkty uvedenú nižšie).

V súlade s našimi kritériami vrátenia produktov môžete do tridsať (30) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy a požiadať o refundáciu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po tridsať (30) kalendárnych dňoch od nasledujúcich dátumov:

 • Stiahnuteľné produkty: keď sa produkty doručia elektronicky do vášho konta a sprístupnia na stiahnutie.
 • Stiahnuteľné predplatné a služby: keď kliknete na tlačidlo Kúpiť v rámci procesu prechodu do pokladne. Predplatné alebo službu môžeme začať poskytovať hneď po zakúpení.
 • Fyzické produkty a produkty bez možnosti stiahnutia: od doručenia.
 • Predbežne objednané produkty s možnosťou stiahnutia a predplatné: keď sa produkty doručia elektronicky do vášho konta a sprístupnia na stiahnutie. Predbežne objednané fyzické produkty a produkty bez možnosti stiahnutia: keď sa produkty doručia.
 • Produkty objednané v jednej objednávke a dodané samostatne: keď sa doručí alebo sprístupní posledný produkt.
 • Produkt zložený z viacerých častí alebo dielov: keď sa doručí alebo sprístupní posledná časť alebo posledný diel.
 • Pravidelné doručovanie produktov počas definovaného časového intervalu: keď sa doručí alebo sprístupní prvý produkt.

Ak vám platné zákony vašej krajiny udeľujú dlhšiu lehotu na odstúpenie od zmluvy, bude platiť táto lehota. Lehotu na využitie práva na odstúpenie od zmluvy môžeme počas sviatkov alebo iných období predĺžiť. Ak je na našej webovej lokalite uvedená dlhšia lehota, bude platiť táto oznámená lehota.

Ak chcete využiť vaše právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o vašom rozhodnutí ešte pred uplynutím 30-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Informácie o tom, ako nám môžete oznámiť toto svoje rozhodnutie a iniciovať proces vrátenia produktu, nájdete nižšie v časti Proces vrátenia. Na splnenie podmienok konečného termínu odstúpenia od zmluvy stačí, aby ste odoslali oznámenie týkajúce sa vášho využitia práva na odstúpenie od zmluvy ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že sa rozhodnete využiť svoje právo odstúpiť od zmluvy, bez zbytočných odkladov vám refundujeme všetky platby, ktoré ste nám uhradili, vrátane ceny prepravy (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami vybraného spôsobu prepravy, pokiaľ tento spôsob nebol najlacnejším nami ponúkaným spôsobom), pričom táto doba refundácie za žiadnych okolností nepresiahne dobu 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy ste nás informovali o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Refundácie sa budú vykonávať prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, ktorý ste použili pri počiatočnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neodsúhlasili iný spôsob; v každom prípade sa vám v dôsledku takejto refundácie nebudú účtovať žiadne poplatky.

Tovar nám musíte bezodkladne zaslať naspäť a v každom prípade najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy nám oznámite vaše odstúpenie od tejto zmluvy. Konečný termín bude splnený, ak tovar odošlete naspäť pred uplynutím lehoty 14 kalendárnych dní. Položky po ich prijatí preskúmame a ak budú spĺňať naše kritériá vrátenia produktov, vystavíme vám dobropis, ktorý bude uhradený rovnakým spôsobom platby, aký ste použili na zakúpenie danej položky, a odošleme vám e-mail s oznámením o refundácii.

Refundáciu môžeme pozastaviť dovtedy, kým nám nebudú doručené naspäť príslušné produkty alebo kým neposkytnete dôkaz o ich zaslaní naspäť, podľa toho, čo nastane skôr. Náklady na vrátenie produktov hradíme my. Vy budete zodpovední iba za ľubovoľnú zníženú hodnotu tovaru v dôsledku inej manipulácie než tej, ktorá je potrebná na stanovenie povahy, charakteristiky a fungovania tovaru.

Kritériá vrátenia produktov

Akceptujeme vrátenie produktov, ktoré budú spĺňať naše kritériá vrátenia produktov. Aby bolo možné odstúpiť od zmluvy, musia byť v rozsahu povolenom zákonmi splnené nasledujúce požiadavky.

Pri vracaní všetkých produktov sa musí zachovávať primeraná starostlivosť (napríklad nesmú vykazovať opotrebovanie ani poškodenie a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj). Pri všetkých vráteniach produktov musíte priložiť pôvodnú dokumentáciu, návody na používanie, registráciu, súčasti a komponenty (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a pôvodný obal od výrobcu. Ak chcete vrátiť softvér, musíte pribaliť aj všetky príslušné médiá a kódy Product Key. V súlade s platnými právnymi predpismi sa môže v prípade nepriloženia týchto položiek refundácia zamietnuť alebo oneskoriť, prípadne môžu vzniknúť ďalšie náklady. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť vrátenie produktu, ak nie sú splnené kritériá vrátenia a produkt nie je v požadovanom stave.

Obchod Microsoft Store nebude akceptovať vrátenie nasledujúcich položiek: (i) prispôsobené alebo upravené položky, (ii) položky zo špeciálnych objednávok, pokiaľ nie sú súčasťou propagačnej maloobchodnej ponuky obchodu Microsoft Store, (iii) používané alebo pozmenené položky alebo položky, ktoré vykazujú znaky opotrebenia alebo poškodenia, (iv) fyzické alebo stiahnuteľné darčekové kupóny a poukážky a kupóny a poukážky na získanie služieb alebo predplatného (ako sú kupóny a poukážky pre služby Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass a Windows Obchod), (v) poskytnuté služby, (vi) pamäte RAM a (vii) položky zakúpené v rámci výpredaja alebo položky označené ako „dopredaj“ alebo „nie je možné vrátiť“.

Ďalšie podmienky:

Stiahnuteľné produkty a predplatné. V prípade stiahnuteľných produktov a predplatného, ktoré spĺňajú podmienky, môžeme v rámci procesu vrátenia od vás vyžadovať, aby ste podpísali elektronický doklad o zničení, čím potvrdíte, že ste odinštalovali tento produkt a že ste nevytvorili žiadne kópie tohto produktu. Kód Product Key týchto produktov sa zablokuje a softvér už nebudete môcť neskôr nainštalovať ani používať.

Služby. Aby ste mohli vykonať proces vrátenia, služby nesmú byť ešte doručené, poskytnuté ani vami využité.

Softvér a hry. V prípade softvéru a hier sa všetky balené softvérové produkty a videohry musia vrátiť s ich neporušeným zapečatením.

Telefóny. Telefóny môžete vrátiť počas našej lehoty na vrátenie produktov, nesiete však zodpovednosť za zrušenie vašich mobilných služieb v priebehu časového obdobia stanoveného vaším operátorom, inak vám váš operátor môže účtovať poplatok za skoré vypovedanie zmluvy. Ide o podmienky operátora týkajúce sa rušenia služieb, na ktoré nemáme žiadny vplyv.

Karty s kódom Product Key („karty PKC“). Karty s kódom Product Key („karty PKC“) zakúpené s počítačmi môžete vrátiť do lehoty na vrátenie produktov ako samostatnú položku, pokiaľ nebola otvorená, upravená ani poškodená. Ak chcete vrátiť počítač, ktorý ste si zakúpili spolu s kartou PKC, musíte vrátiť aj kartu PKC.

Možnosť inovácie a vrátenia produktov. Ak si zakúpite produkt s možnosťou inovácie, ktorý možno štandardne vrátiť, jeho vrátenie sa bude akceptovať počas lehoty na vrátenie produktu, pričom budú platiť nasledujúce osobitné postupy vrátenia produktov:

 • Ak produkt vrátite pred vydaním inovácie, túto inováciu nezískate.
 • Ak vrátite produkt po vydaní inovácie, musíte spolu vrátiť produkt aj inováciu.

Propagačné akcie a balíky. V prípade propagačných produktov a balíkov musíte spolu vrátiť všetky zahrnuté produkty alebo služby. Ak služba zahrnutá v propagačnej akcii alebo balíku už bola použitá (napríklad použitý kód poskytovaný v rámci propagačnej akcie) alebo propagačná akcia alebo balík obsahovali nerefundovateľnú položku, z refundovanej sumy sa odráta celá maloobchodná cena služby alebo nerefundovateľnej položky. Keď po zakúpení balíka vrátite iba jeho časť, prestáva platiť zľava na balík a z refundovanej sumy sa odráta celková zľava na balík.

Ponuky skúšobného obdobia. Ak využívate nejakú ponuku skúšobného obdobia a nechcete platiť nové poplatky, musíte službu zrušiť do konca jej skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak službu na konci skúšobného obdobia nezrušíte, oprávňujete nás účtovať službu prostredníctvom vášho spôsobu platby.

Osobné údaje. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za žiadne osobné údaje obsiahnuté v rámci vrátených položiek. Zabezpečte odstránenie vašich osobných údajov zo všetkých položiek pred ich vrátením.

Proces vrátenia

Vrátenie väčšiny položiek objednaných z tejto webovej lokality môžete iniciovať okamžite online. Proces vrátenia produktov môžete začať na stránke História objednávok podľa uvedených pokynov. Prípadne môžete o vrátenie požiadať telefonicky. Môžete použiť aj priložený formulár odstúpenia od zmluvy , nie je to však povinné. Ak použijete tento formulár, odošlite ho na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári a my vám ihneď pošleme e-mail s oznámením o prijatí.

Upozorňujeme vás na to, že v súlade s našimi procesmi ochrany osobných údajov a zabezpečenia sa môže pred dokončením zrušenia a refundácie niektorých produktov vyžadovať telefonické potvrdenie.

Online

 1. Ak chcete spustiť proces vrátenia online, prejdite na stránku História objednávok.
 2. Kliknite na prepojenie na vrátenie pri položkách, ktoré je možné vrátiť online, a postupujte podľa zobrazených pokynov.
 3. Po dokončení procesu vrátenia si vytlačte prepravný štítok (ak sa poskytuje).
 4. Prilepte ho na balík. Prekryte ním prípadné predchádzajúce sledovacie štítky nachádzajúce sa na balíku alebo dané štítky odstráňte.
 5. V prípade, že produkty vraciate z Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, počkajte 1 pracovný deň na faktúru, ktorá vám bude doručená e-mailom.
 6. Odovzdajte balík a faktúru (ak je to potrebné) spoločnosti UPS. Nájdite pobočku spoločnosti UPS blízko vás.
 7. Odošlite balík prostredníctvom spoločnosti UPS.

Po dokončení procesu vrátenia vám pošleme e-mail s potvrdením o vrátení.

Telefonicky

Ak chcete požiadať o vrátenie produktov, kontaktujte oddelenie predaja a podpory pred uplynutím tridsať (30) dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy. Po dokončení procesu vrátenia podľa pokynov pracovníka oddelenia technickej podpory vám pošleme e-mail s potvrdením o vrátení.

Stav vrátenia

Prejdite na stránku História objednávok alebo kontaktujte oddelenie predaja a podpory.

Záruky na produkty

Mnohé produkty dostupné v obchode Microsoft Store sa dodávajú so zárukami výrobcu. Konkrétne podrobnosti o tom, ako vyriešiť problémy, na ktoré sa vzťahujú tieto záruky, nájdete v informáciách o zárukách výrobcu. V prípade niektorých produktov budete mať možnosť zakúpiť si za určitý doplatok rozšírený plán služby. Podrobnosti nájdete v informáciách o konkrétnych plánoch.

Okrem toho sa naše produkty môžu dodávať so zárukami, ktoré nemožno odoprieť na základe zákona, ako napríklad zákonná ochrana týkajúca sa chybných alebo nesprávne označených tovarov alebo služieb. Všetky komerčné záruky dopĺňajú tieto práva. Ďalšie informácie o komerčných zárukách a zákonných právach.

Ak budete mať nejaký problém so svojím produktom, obráťte sa na oddelenie predaja a podpory.

 
Späť na začiatok
Máte otázky?