Microsoft® Obchod pre študentov

Podmienky a požiadavky

Dátum vytvorenia: január 2013

Spoločnosť Microsoft ponúka oprávneným študentom, školám a personálu škôl („Oprávnení študenti“, podľa definície uvedenej nižšie) zľavy na softvér, hardvér a iné položky vo svojom Obchode pre študentov („Program”). Program, ktorý špecificky zahŕňa ponuky súvisiace s Programom, sa Oprávneným študentom poskytuje v súlade s nasledujúcimi podmienkami a požiadavkami („Podmienky”). Zúčastnením sa Programu a využitím ponúk Programu prehlasujete, že ste Oprávneným študentom, vyjadrujete súhlas s týmito Podmienkami a potvrdzujete, že ich budete dodržiavať. Pri nákupoch vykonaných v rámci tohto Programu sa budú uplatňovať všetky ďalšie podmienky nákupu v Microsoft Obchode vrátane kompletných zásad vrátenia produktov a Podmienok používania a predaja, pokiaľ nebudú v konflikte s týmito Podmienkami.

POPIS PROGRAMU

Oprávnení študenti môžu využívať ponuky Programu a nakupovať produkty na webovej lokalite Microsoft Obchodu pre študentov na adrese http://www.microsoftstore.com/store/mseea1/sk_SK/home („Lokalita ponuky”)alebo na akejkoľvek inej nástupníckej adrese URL.

DOBA PLATNOSTI PROGRAMU A PONÚK

Program zostane v platnosti, kým ho spoločnosť Microsoft neukončí. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, zrušiť alebo iným spôsobom zmeniť Program a tieto Podmienky. Spoločnosť Microsoft si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, zrušiť alebo iným spôsobom zmeniť ktorékoľvek konkrétne ponuky súvisiace s Programom.

KRITÉRIÁ ZÍSKANIA OPRÁVNENIA NA VYUŽÍVANIE PROGRAMU

Tento program je k dispozícii len pre osoby, ktoré spĺňajú kritériá uvedené nižšie (v časti Oprávnení študenti):

  1. Oprávnená osoba musí byť denným alebo externým študentom vysokej školy alebo univerzity alebo zamestnancom vysokej školy alebo univerzity na plný alebo čiastočný úväzok v oprávnenej akreditovanej vzdelávacej inštitúcii a na požiadanie musí byť schopná spoločnosti Microsoft alebo stanovenému dodávateľovi spoločnosti Microsoft preukázať potvrdenie o zápise. Absolventi týchto inštitúcií nie sú oprávnení využívať Program;
  2. Oprávnená osoba musí overiť svoje oprávnenie vykonaním procesu akademického overenia online na Lokalite ponuky; a
  3. Oprávnená osoba musí mať konto Microsoft alebo si ho musí vytvoriť pri nákupe

V prípade, že sa zúčastníte Programu, spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo spojiť sa s vami priamo alebo prostredníctvom stanoveného dodávateľa spoločnosti Microsoft s cieľom overiť, či ste Oprávneným študentom. Ak spoločnosti Microsoft alebo stanovenému dodávateľovi spoločnosti Microsoft neposkytnete postačujúcu dokumentáciu potvrdzujúcu, že ste Oprávneným študentom, súhlasíte s tým, že uhradíte rozdiel v cene medzi zaplatenou sumou za zľavnenú ponuku Programu a odhadovanou úplnou maloobchodnou cenou rovnakých produktov. O tom, či sú poskytnuté dokumenty dostačujúce na potvrdenie toho, že ste Oprávneným študentom, rozhodne spoločnosť Microsoft podľa vlastného uváženia. Poskytnutím informácií týkajúcich sa oprávnenia na využívanie Programu stanovenému dodávateľovi spoločnosti Microsoft vyjadrujete súhlas s tým, že tento dodávateľ môže poskytnúť tieto informácie spoločnosti Microsoft v súvislosti s Programom.

Spoločnosť Microsoft môže na základe svojho vlastného uváženia akceptovať aj iné formy potvrdenia oprávnenia namiesto procesu akademického overenia online. Spoločnosť Microsoft môže na základe svojho vlastného uváženia určiť kritériá získania oprávnenia na využívanie Programu a kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu môže zmeniť kritériá získania oprávnenia alebo zrušiť oprávnenie na využívanie Programu.

OBMEDZENIA NÁKUPU

Zľavnený softvér:

  1. Softvér Office 365 pre vysokoškolákov: Každý Oprávnený študent môže zakúpiť maximálne dva produkty Office 365 pre vysokoškolákov. Oprávnení študenti môžu druhý produkt Office 365 pre vysokoškolákov aktivovať až po uplynutí troch rokov od počiatočnej aktivácie.
  2. Softvér pre študentov Windows 8 Professional: Každý oprávnený študent si môže zakúpiť maximálne päť (5) licencií v priebehu 12-mesačného obdobia.
  3. Iný ponúkaný softvér: Pokiaľ v podmienkach vzťahujúcich sa na konkrétnu ponuku nie je uvedené inak, Oprávnení študenti môžu zakúpiť maximálne tri licencie na softvér v priebehu 12-mesačného obdobia v rámci Programu a nie viac ako jednu licenciu na každý softvérový produkt. Jedna domácnosť za žiadnych okolností nemôže zakúpiť viac ako maximálne tri licencie na softvér v priebehu 12-mesačného obdobia.

Zľavnený hardvér a iné položky:

V prípade ponúk Programu vzťahujúcich sa na hardvér alebo iné nie softvérové produkty môže byť tiež stanovené obmedzenie počtu položiek, ktoré sa môžu zakúpiť na jedného študenta, domácnosť, ponuku alebo v priebehu určitého obdobia, v súlade s podmienkami konkrétnej ponuky.

PONÚKANÝ SOFTVÉR

V rámci Programu sa poskytujú iba verzie softvérových programov určené na elektronické sťahovanie softvéru (Electronic Software Distribution – „ESD“). V prípade niektorých produktov je na Lokalite ponuky možné objednať aj záložný disk za dodatočný poplatok.

Späť na začiatok

Späť na začiatok