PODMIENKY POUŽÍVANIA A PREDAJA

Aktualizácia: október 2015

Vitajte v online predajni Microsoft Obchod nachádzajúcej sa na lokalite www.microsoftstore.com (ďalej „Microsoft Obchod“ alebo „webová lokalita“). Microsoft Obchod je webová lokalita prevádzkovaná spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited, ktorá sídli na adrese The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (ďalej súhrnne „Microsoft“, „my“, „náš“ a všetky pádové tvary týchto zámen).

Prostredníctvom predajne Microsoft Obchod vám spoločnosť Microsoft poskytuje prístup k rôznym zdrojom vrátane webovej lokality, informácií o softvéri, službách a inom tovare, ktorý si možno alebo nemožno kúpiť, oblastí preberania, softvéru a nástrojov (ďalej súhrnne „služby“). Služby vrátane aktualizácií, zlepšení, nových funkcií alebo pridania nových webových vlastností podliehajú týmto Podmienkam používania a predaja (ďalej „Podmienky používania a predaja“). Používaním webovej lokality, kúpou produktov z predajne Microsoft Obchod alebo používaním služieb súhlasíte s týmito Podmienkami používania a predaja, prehlásením spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov (pozrite si článok OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV nižšie) a príslušnými podmienkami a požiadavkami, zásadami alebo vylúčeniami, na ktoré sa odkazuje v tomto dokumente a ktoré sú prístupné prostredníctvom súvisiacich hypertextových prepojení (súhrnne „zásady predajne Microsoft Obchod“). Zásady predajne Microsoft Obchod sa nachádzajú aj na stránkach predajne Microsoft Obchod. Odporúčame, aby ste si zásady predajne Microsoft Obchod dôkladne prečítali. Tieto Podmienky používania a predaja, prehlásenie spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov a zásady predajne Microsoft Obchod (ďalej „zmluva“) predstavujú celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Microsoft. Tieto dokumenty nahrádzajú a ukončujú platnosť všetkých predchádzajúcich zmlúv, prísľubov, uistení, záruk, prehlásení a dohôd akéhokoľvek druhu, či už písomných, alebo ústnych, s ohľadom na uvádzaný obsah.

Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa Microsoft Obchod, môže mať iné zásady.

Podmienky týkajúce sa používania predajne Microsoft Obchod

 1. OBMEDZENIE OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽÍVANIA

  Pokiaľ nie je stanovené inak, predajňa Microsoft Obchod a služby sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete komerčne distribuovať, publikovať, poskytovať licencie ani predávať žiadne informácie ani služby získané z predajne Microsoft Obchod alebo služieb.

 2. OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA DOKUMENTOV DOSTUPNÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE MICROSOFT OBCHOD

  Povolenie na používanie dokumentov (napríklad technických dokumentov, tlačových správ, údajových hárkov a najčastejších otázok) v rámci predajne Microsoft Obchod a služieb sa udeľuje za predpokladu, že (1) všetky kópie budú obsahovať nasledujúcu informáciu o autorských právach: „© 2015 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.“ a bude sa v nich zobrazovať informácia o autorských právach aj oznámenie o tomto povolení, (2) uvedené dokumenty v rámci predajne Microsoft Obchod alebo služieb sa budú používať len na informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a nebudú sa kopírovať do žiadneho počítača v sieti, uverejňovať v ňom ani vysielať v žiadnych médiách, pokiaľ to nepovoľujú výnimky na základe príslušných zákonov o ochrane autorských práv, a (3) žiadny z dokumentov sa nebude nijako upravovať. Akreditované vzdelávacie inštitúcie, napríklad základné a stredné školy, univerzity, súkromné alebo štátne vysoké školy, môžu prevziať a reprodukovať dokumenty na distribúciu v triede počas vyučovania. Na distribúciu mimo triedy je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti Microsoft. Používanie na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané zákonom a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Proti porušovateľom bude začaté trestné stíhanie v maximálnom možnom rozsahu.

  Dokumenty uvedené vyššie nezahŕňajú návrhy ani vzhľad webovej lokality Microsoft.com, danej webovej lokality ani žiadnej inej webovej lokality, ktorú vlastní, prevádzkuje alebo riadi spoločnosť Microsoft alebo ktorá je prevádzkovaná na základe licencie spoločnosti Microsoft. Prvky webových lokalít spoločnosti Microsoft vrátane daných webových lokalít sú chránené zákonmi na ochranu obchodných znakov, ochranných známok, zákonmi na ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou a ďalšími zákonmi a nesmú sa vcelku ani čiastočne kopírovať ani napodobňovať. Bez výslovného povolenia spoločnosti Microsoft alebo ustanovenia príslušného zákona sa zo žiadnej webovej lokality spoločnosti Microsoft vrátane danej webovej lokality nesmú kopírovať, opakovane prenášať ani sprístupňovať logá, grafické prvky, zvuky ani obrazové materiály.

  Dokumenty a súvisiace grafické prvky publikované v rámci predajne Microsoft Obchod alebo služieb môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie uvedené v týchto dokumentoch sa pravidelne upravujú. Spoločnosť Microsoft alebo jej príslušní dodávatelia môžu kedykoľvek zlepšiť alebo upraviť produkty alebo programy v nich popisované.

 3. ČLENSKÉ KONTO, HESLO A ZABEZPEČENIE

  Ak Microsoft Obchod alebo akákoľvek zo služieb vyžaduje vytvorenie konta, musíte sa zaregistrovať tak, že nám na základe príslušného registračného formulára poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie. Používatelia si taktiež zvolia heslo a používateľské meno. Podmienkou vytvorenia konta môže byť aj prijatie zmluvy o poskytovaní služieb alebo samostatných podmienok používania. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti informácií o konte a hesla, ako aj za všetky aktivity v rámci svojho konta. Súhlasíte s tým, že spoločnosti Microsoft bezodkladne oznámite akékoľvek neoprávnené použitie vášho konta alebo akékoľvek iné narušenie zabezpečenia.

 4. ŽIADNE NEZÁKONNÉ ANI ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

  Podmienkou používania služieb je vaše zaručenie, že ich nebudete používať na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané v týchto ustanoveniach, podmienkach a oznámeniach. Služby sa nesmú používať žiadnym spôsobom, ktorým by sa mohol poškodiť, znefunkčniť, preťažiť alebo narušiť akýkoľvek server spoločnosti Microsoft alebo akékoľvek siete pripojené ku ktorémukoľvek serveru spoločnosti Microsoft, alebo ktorým by sa mohlo zasahovať do používania alebo využívania služieb inými osobami. Používateľ sa nesmie pokúšať o získanie neoprávneného prístupu k žiadnym službám, ďalším kontám, počítačovým systémom ani sieťam, ktoré sú pripojené k serverom alebo službám spoločnosti Microsoft prostredníctvom hakerského postupu, neoprávneného získavania hesiel alebo inými spôsobmi. Používateľ nesmie získavať, ani sa akýmkoľvek spôsobom pokúšať o získanie materiálov alebo informácií, ktoré nie sú zámerne dostupné v rámci služieb. Služby nesmiete používať spôsobom, ktorý porušuje pravidlá tretích strán, okrem iného aj vrátane zámerného poškodzovania určitej fyzickej alebo právnickej osoby vrátane spoločnosti Microsoft.

  Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ktorých zverejnenie sa vyžaduje na dodržanie platných zákonov, nariadení, právnych postupov alebo vládnych požiadaviek, alebo upraviť, odmietnuť poslať či odstrániť všetky informácie alebo materiály, či už kompletné, alebo ich časť, pokiaľ je takýto úkon v primeranej miere opodstatnený.

 5. MATERIÁLY POSKYTNUTÉ PREDAJNI MICROSOFT OBCHOD ALEBO ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ LOKALITE

  Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nároky na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnete (vrátane odozvy, hodnotení a návrhov) alebo uverejníte, odovzdáte, zadáte alebo odošlete do služieb alebo s nimi súvisiacich služieb na účely kontroly verejnosťou alebo členmi akejkoľvek verejnej alebo súkromnej komunity (ďalej a súhrnne „odoslané údaje“). Spoločnosť Microsoft však bude môcť vaše odoslané údaje vrátane vášho mena použiť na účely, na ktoré boli odoslané.

  V súvislosti s používaním odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia. Na spoločnosť Microsoft sa nevzťahuje povinnosť publikovať alebo používať akékoľvek odoslané údaje poskytnuté používateľom a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť.

  Zaručujete sa a vyhlasujete, že vlastníte alebo inak riadite všetky práva na svoje odoslané údaje podľa popisu v týchto Podmienkach používania a predaja vrátane, ale nie výhradne, všetkých práv, ktoré potrebujete na poskytovanie, zverejňovanie, odovzdávanie, zadávanie alebo odosielanie odoslaných údajov.

 6. ZAOBCHÁDZANIE S ODOSLANÝMI NEVYŽIADANÝMI NÁPADMI

  Spoločnosť Microsoft a jej zamestnanci neprijímajú ani nezvažujú nevyžiadané nápady vrátane nápadov na nové reklamné kampane, nové propagačné akcie, nové produkty alebo technológie, postupy, materiály, marketingové plány alebo nové názvy produktov. NEPOSIELAJTE ŽIADNE ORIGINÁLNE VÝTVARNÉ NÁVRHY, NÁPADY, VZORKY, UKÁŽKY ANI INÉ PRÁCE. Výhradným účelom tejto zásady je zabrániť možným nedorozumeniam alebo sporom v prípadoch, kedy sa môžu zdať produkty alebo marketingové stratégie spoločnosti Microsoft podobné nápadom odoslaným spoločnosti Microsoft. Preto spoločnosti Microsoft ani zamestnancom spoločnosti Microsoft neposielajte nevyžiadané nápady.

  Ak napriek tejto žiadosti o neodosielanie odošlete svoje nápady a materiály, musíte si uvedomiť, že spoločnosť Microsoft za ne neposkytuje žiadnu kompenzáciu a nepreberá žiadne záruky za to, že sa s vašimi nápadmi a materiálmi bude zaobchádzať ako s dôvernými alebo patentovanými.

 7. PREPOJENIA NA WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN

  Microsoft Obchod môže obsahovať prepojenia na webové lokality tretích strán, ktoré umožňujú opustiť túto webovú lokalitu. Tieto prepojené lokality nie sú spravované spoločnosťou Microsoft a spoločnosť Microsoft nezodpovedá za ich obsah, prepojenia na takýchto lokalitách ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie na takýchto lokalitách. Spoločnosť Microsoft vám tieto prepojenia poskytuje iba ako pomoc. To však neznamená, že spoločnosť Microsoft danú lokalitu akýmkoľvek spôsobom podporuje. Vaše používanie webovej lokality tretej strany môže podliehať podmienkam a požiadavkám tejto tretej strany.

Podmienky týkajúce sa predaja produktov

 1. GEOGRAFICKÁ DOSTUPNOSŤ

  Microsoft Obchod je určený na používanie zákazníkmi, ktorí bývajú v oblasti obsluhovanej touto webovou lokalitou. Miesta doručovania produktov môžu byť obmedzené, ako je to uvedené v našich prepravných zásadách. Na dokončenie nákupu musíte mať v tejto oblasti platnú fakturačnú a dodaciu adresu.

 2. IBA KONCOVÍ POUŽÍVATELIA

  Ak chcete nakupovať produkty z predajne Microsoft Obchod, musíte byť koncovým používateľom. Predajcovia nemajú oprávnenie na nákup z webovej lokality.

 3. VÝVOZNÉ OBMEDZENIA

  Produkty kúpené v predajni Microsoft Obchod (vrátane hardvéru, softvéru a súborov na prevzatie softvéru) môžu podliehať colným zákonom a predpisom, ako aj zákonom a predpisom na kontrolu exportu. Súhlasíte s dodržiavaním všetkých medzinárodných a vnútroštátnych zákonov a predpisov, ktoré sa na vás vzťahujú v súvislosti s takýmito produktmi.

 4. PRESNOSŤ FAKTURAČNÝCH INFORMÁCIÍ A INFORMÁCIÍ O KONTE

  Súhlasíte s poskytnutím aktuálnych, úplných a presných fakturačných informácií a informácií o konte pre všetky nákupy uskutočnené v predajni Microsoft Obchod. Súhlasíte s bezodkladnou aktualizáciou informácií o konte a iných informácií vrátane e-mailovej adresy, čísel kreditných kariet a dátumov uplynutia doby účinnosti, aby sme mohli uskutočňovať vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať v súvislosti s transakciami.

 5. DOSTUPNOSŤ A MNOŽSTVO PRODUKTOV A OBMEDZENIA OBJEDNÁVOK

  Ceny a dostupnosť produktov sa môžu kedykoľvek a bez upozornenia zmeniť. Vždy sa však bude účtovať cena zobrazená v čase potvrdenia vašej objednávky. Spoločnosť Microsoft môže obmedziť množstvo kupovaných položiek na jednu objednávku, konto, kreditnú kartu, osobu alebo domácnosť, o čom budete informovaní na webovej lokalite alebo pred prijatím vašej objednávky.

  Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek z legitímnych dôvodov odmietnuť alebo zamietnuť akúkoľvek objednávku a vrátiť vám peniaze zaplatené za objednávku. Medzi tieto dôvody okrem iného patrí nesplnenie podmienok platných v čase objednávky, nemožnosť spracovať platbu, nedostupnosť objednaných produktov alebo služieb, prípadne zrejmé chyby na webovej lokalite alebo v súvislosti s vašou objednávkou. Ak nemôžeme dodať objedané produkty alebo služby, budeme vás kontaktovať a môžeme vám namiesto nich ponúknuť alternatívny produkt. Ak sa rozhodnete nekúpiť alternatívny produkt, zrušíme vašu objednávku. V prípade zrejmých chýb na webovej lokalite alebo v súvislosti s vašou objednávkou si vyhradzujeme právo na odstránenie chyby a účtovanie správnej ceny. V takej situácii vás budeme kontaktovať a ponúkneme vám možnosť kúpy produktu za správnu cenu alebo zrušenia vašej objednávky.

  Ak v čase predloženia vašej objednávky nie je uvedené konkrétne obdobie doručenia, vaše produkty alebo služby budú doručené do tridsiatich (30) dní od dátumu objednávky. Peniaze sa vrátia na ten istý účet a použitím rovnakého spôsobu platby ako pri predkladaní objednávky.

 6. KÚPA SOFTVÉRU A LICENČNÉ PODMIENKY

  Na akýkoľvek softvér dostupný na prevzatie z predajne Microsoft Obchod (ďalej „softvér“) a iný tovar (vrátane služieb) dostupný prostredníctvom predajne Microsoft Obchod alebo služieb vlastní autorské práva spoločnosť Microsoft alebo jej dodávatelia. Pri kúpe softvéru si v skutočnosti kupujete licenciu na používanie softvéru. Nekupujete samotný softvér. Licencie na softvér kúpený v predajni Microsoft Obchod podliehajú licenčnej zmluve, ktorá sa dodáva so softvérovým produktom (ďalej „licenčná zmluva“). Pri inštalácii softvéru sa od vás bude vyžadovať súhlas s podmienkami a požiadavkami licenčnej zmluvy.

  AK CHCETE ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ KÓPIU PRÍSLUŠNEJ LICENČNEJ ZMLUVY, PRED OTVORENÍM SOFTVÉRU KONTAKTUJTE MICROSOFT OBCHOD (AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU OZNÁMENIA A KOMUNIKÁCIA NIŽŠIE).

  Akákoľvek reprodukcia alebo redistribúcia softvéru alebo tovaru, ktorá nie je v súlade s príslušnou licenčnou zmluvou a platnými zákonmi, je výslovne zakázaná a môže mať za následok vážne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia riskujú trestné stíhanie v maximálnom možnom rozsahu.

  SPOLOČNOSŤ MICROSOFT MÔŽE V RÁMCI PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD, SLUŽIEB, SOFTVÉRU ALEBO TOVARU SPRÍSTUPNIŤ NÁSTROJE A POMÔCKY NA POUŽÍVANIE ALEBO PREVZATIE, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU PREDÁVANÉHO PRODUKTU ANI SLUŽIEB. V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NEPOSKYTUJE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI VÝSLEDKOV ALEBO VÝSTUPOV Z POUŽÍVANIA TÝCHTO NÁSTROJOV A POMÔCOK.

  Rešpektujte duševné vlastníctvo iných osôb pri používaní nástrojov a pomôcok, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom predajne Microsoft Obchod, služieb, softvérových produktov alebo tovaru.

 7. ELEKTRONICKÉ SÚBORY NA PREVZATIE SOFTVÉRU

  Produkty ESD (elektronické súbory na prevzatie softvéru) sa doručujú sprístupnením prepojenia na prevzatie vo vašom konte Microsoft (predtým označovanom ako konto „Windows Live ID“), ktoré je spojené s kúpou produktu. V súlade s odsekom nižšie uchováme prepojenie na prevzatie a súvisiaci digitálny kľúč vo vašom konte Microsoft tri (3) roky po dátume kúpy. Na predplatené produkty ESD sa môžu vzťahovať iné podmienky a práva na uchovávanie, ktoré si budete musieť prečítať a odsúhlasiť v čase predplatenia.

  Súhlasíte s tým, že náš program uchovávania digitálnych kľúčov môžeme kedykoľvek zrušiť alebo upraviť. Takisto súhlasíte s tým, že pre niektoré produkty môžeme kedykoľvek prestať podporovať uchovávanie kľúčov z legitímnych dôvodov, napríklad po skončení podpory produktu. Potom už nebudete mať prístup k prepojeniu na prevzatie ani k digitálnemu kľúču. Ak náš program zrušíme alebo upravíme tak, že už nebudete mať prístup k prepojeniu na prevzatie ani k digitálnym kľúčom vo svojom konte, najmenej 90 dní vopred vás na to upozorníme použitím kontaktných informácií pre súvisiace konto Microsoft.

 8. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY

  Okrem softvéru a produktov ESD vám môžu byť v predajni Microsoft Obchod ponúkané aj iné produkty a služby, ktoré si môžete kúpiť alebo vyskúšať. Tieto produkty a služby podliehajú samostatným licenčným zmluvám koncového používateľa, podmienkam používania, podmienkam služby alebo iným podmienkam a požiadavkám. Pri kúpe alebo používaní týchto produktov sa od vás tiež môže vyžadovať prijatie týchto podmienok, aby ste ich mohli kúpiť, inštalovať alebo používať.

 9. PRODUKTY S MOŽNOSŤOU AUTOMATICKÉHO PREDĹŽENIA

  Ak sú vo vašej krajine, oblasti, provincii alebo štáte povolené automatické predĺženia, môžete si od nás zakúpiť predplatné, ktoré sa automaticky predlžuje. Ak si takéto predplatené produkty zakúpite a poskytnete nám informácie o spôsobe platby, (i) prehlasujete, že máte oprávnenie používať uvedený spôsob platby a že všetky poskytnuté platobné informácie sú pravdivé a presné, (ii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za služby prostredníctvom vášho spôsobu platby a (iii) oprávňujete spoločnosť Microsoft účtovať vám za každú platenú funkciu služieb, ktorú ste sa rozhodli zaregistrovať alebo používať počas platnosti tejto zmluvy. Pred automatickým predĺžením akýchkoľvek predplatených produktov vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu. Keď vám oznámime, že vaše predplatné bude automaticky predĺžené, môžeme automaticky predĺžiť vaše služby a účtovať vám aktuálnu cenu za dobu predĺženia. Tiež vám pripomenieme, že vám budeme účtovať prostredníctvom vybratého spôsobu platby za predĺženie služieb, či už bol zaregistrovaný v deň predĺženia, alebo neskôr. Poskytneme vám aj pokyny na zrušenie služieb. Služby musíte zrušiť pred dátumom predĺženia, aby vám za predĺženie neboli účtované poplatky.

 10. CENA A PLATBA

  Cena produktov v predajni Microsoft Obchod bude uvedená na webovej lokalite. Ak sa vo vašej krajine alebo oblasti nachádza maloobchodná predajňa Microsoft Obchod, ceny, výber produktov a propagačné akcie ponúkané na webovej lokalite sa môžu kedykoľvek líšiť od toho, čo je ponúkané alebo dostupné v maloobchodných predajniach. Spoločnosť Microsoft sa nezaručuje, že cena, produkt alebo propagačná akcia ponúkaná online bude dostupná alebo uznaná aj v maloobchodnej predajni. Podobne sa spoločnosť Microsoft nezaručuje, že cena, produkt alebo propagačná akcia ponúkaná v maloobchodnej predajni bude dostupná alebo uznaná aj online.

  Ceny v predajni Microsoft Obchod sú založené na predaji softvéru a hardvéru jednotlivým koncovým zákazníkom. Ak nakupujete pre komerčnú, vzdelávaciu alebo vládnu organizáciu, kontaktujte nás, aby sme vám poskytli ďalšie informácie o multilicenčných programoch.

  Microsoft Obchod nezaručuje rovnakú cenu ako u konkurencie. Nedorovná inzerovanú cenu, ktorú iní maloobchodní predajcovia ponúkajú pre rovnaké položky.

  Môžeme umožňovať, aby ste si produkt vopred objednali z našej webovej lokality, skôr než bude k dispozícii na predaj. Ak sa rozhodnete produkt vopred objednať, v čase predbežnej objednávky môžeme zablokovať príslušné prostriedky na vašej kreditnej karte. Z kreditnej karty ich však stiahneme, až keď vám produkt sprístupníme na prevzatie alebo odošleme. Ak sa medzi dátumom predbežnej objednávky a dátumom sprístupnenia produktu na prevzatie alebo dátumom odoslania zníži inzerovaná cena produktu, zaúčtujeme vám nižšiu cenu. Svoju predbežnú objednávku môžete kedykoľvek pred odoslaním produktu alebo jeho sprístupnením na prevzatie zrušiť zavolaním na číslo našej zákazníckej podpory, ktoré sa nachádza na stránke Predaj a podpora. Po odoslaní produktu alebo jeho sprístupnení na prevzatie na základe predbežnej objednávky platia naše bežné zásady vrátenia tovaru. Na webovej lokalite bude uvedené, či sa na konkrétny produkt vzťahujú odlišné podmienky týkajúce sa predbežnej objednávky.

  Ceny zobrazené na webovej lokalite nezahŕňajú žiadne príslušné dane ani poplatky (ďalej „dane“), ktoré sa môžu vzťahovať na váš nákup. Ceny zobrazené na webovej lokalite nezahŕňajú ani náklady na doručenie. Dane a náklady na doručenie sa pripočítajú k sume nákupu a zobrazia na stránke pokladne. Pred potvrdením nákupu budete môcť skontrolovať všetky dane a náklady na doručenie, ktoré sa vzťahujú na váš nákup. Každá položka v nákupnom košíku sa zobrazuje s aktuálnou cenou položky.

  Ponuky produktov v predajni Microsoft Obchod nepredstavujú záväzné ponuky. Kliknutím na tlačidlo „dokončiť nákup“, „odoslať objednávku“ alebo podobné tlačidlo na odoslanie vašej objednávky vytvoríte záväznú ponuku v súvislosti so všetkými produktmi vo vašom košíku. Ak vašu objednávku prijmeme, dostanete automatický e-mail s potvrdením nákupu. Týmto e-mailom sa uzatvára kúpna zmluva.

  Microsoft Obchod ponúka rôzne možnosti platby, ako sú uvedené na našej webovej lokalite. Vyhradzujeme si právo zmeniť možnosti platby kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ak sú ponuky uvedené vo vašej miestnej mene a splatné v inej mene pomocou medzinárodnej kreditnej karty, konečná cena vo vašej mene bude závisieť od výmenných kurzov, daní a poplatkov účtovaných vašou bankou alebo vydavateľom vašej medzinárodnej kreditnej karty. Tieto transakcie môžu podliehať daniam a/alebo poplatkom za medzinárodné transakcie, ktoré Microsoft Obchod neúčtuje.

 11. ZÁSADY VRÁTENIA TOVARU

  Nižšie sú uvedené zásady obchodu Microsoft Store týkajúce sa vrátenia tovaru. Zásady vrátenia tovaru dopĺňajú akékoľvek zákonné práva na vrátenie tovaru, ktoré môžete mať na základe zákona.

  Od tejto zmluvy môžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu do tridsať (30) kalendárnych dní. Obdobie odstúpenia uplynie po tridsať (30) dňoch od:

  (i)    (v prípade produktov ESD a služieb) sprístupnenia produktu na prevzatie alebo spustenia služby. Súhlasíte s tým, že službu alebo produkt ESD môžeme začať poskytovať ihneď po kúpe; a

  (ii)    (v prípade fyzických produktov) doručenia.

  Ak vám zákon platný vo vašej krajine alebo oblasti umožňuje dlhšie obdobie odstúpenia, bude platiť toto obdobie.

  Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie, musíte nás o svojom rozhodnutí informovať, skôr než uplynie obdobie odstúpenia. Kontaktujte nás prostredníctvom stránky Predaj a podpora, na ktorej nám môžete oznámiť svoje rozhodnutie a začať postup vrátenia tovaru.

  Ak si uplatníte právo na odstúpenie, vrátime vám sumu, ktorú ste zaplatili za produkty a ich doručenie. Vrátenie peňazí sa uskutoční použitím pôvodného spôsobu platby. Súvisiace produkty nám musíte vrátiť bez zbytočného meškania a na vlastné náklady.

  Na vrátenie sa v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vzťahujú nasledujúce požiadavky. Všetky vrátené produkty musia vykazovať znaky primeranej starostlivosti (nesmú byť opotrebované ani poškodené a musia byť v stave, ktorý nám umožní ich ďalší predaj). Všetok softvér a videohry v škatuliach sa musia vrátiť s neporušenou pečaťou. Služby nesmú byť poskytnuté ani použité. V prípade produktov ESD môžeme od vás tiež požadovať, aby ste podpísali elektronický list zničenia, ktorý je podmienkou odstúpenia od tejto zmluvy.

  Obdobie uplatnenia práva na odstúpenie môžeme rozšíriť počas sviatkov alebo iných období. Ak sa na našej webovej lokalite inzeruje dlhšie obdobie, bude platiť toto inzerované obdobie.

  Všetok vrátený tovar sa musí dodať spolu s pôvodným dokladom alebo dokladom o darovaní, pôvodnou dokumentáciou, návodmi na používanie, registráciou, časťami a súčasťami (vrátane káblov, ovládačov a príslušenstva) a obalom výrobcu. Nedodanie týchto položiek môže na základe príslušných zákonov zamedziť alebo oneskoriť vrátenie peňazí alebo výmenu, prípadne viesť k ďalším poplatkom. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek vrátenie peňazí alebo výmenu, ak nesplní naše kritériá vrátenia tovaru.


  VÝNIMKY:

  • Položky objednané na webovej lokalite Microsoft Store nemožno vrátiť ani vymeniť v maloobchodných predajniach Microsoft Retail Store. Podobne aj položky kúpené v maloobchodnej predajni Microsoft Store nemožno vrátiť ani vymeniť na webovej lokalite Microsoft Store.

  • Možnosť inovácie a vrátenie tovaru. Ak ste kúpili položku s možnosťou inovácie, vrátenie tovaru bude podliehať tridsať (30)-dňovému obdobiu odstúpenia a budú sa naň uplatňovať nasledujúce špeciálne postupy vrátenia:

   • Ak položku vraciate pred vydaním inovačného produktu, nedostanete inovačný produkt.

   • Ak položku vraciate po vydaní inovačného produktu, musíte vrátiť položku aj inovačný produkt.

  • Ak ponúkame propagačné akcie, ktoré vám umožnia ušetriť peniaze kúpou kombinácie produktov, musíte vrátiť všetky produkty kúpené v rámci propagačnej akcie, aby vám boli vrátené peniaze. Ak vaša propagačná akcia zahŕňala službu, ktorú ste už používali, od vrátenej sumy sa odpočíta celá maloobchodná hodnota služby.

  • Ponuky na využitie skúšobného obdobia. Ak využívate skúšobné obdobie a nechcete platiť nové poplatky, musíte službu zrušiť do konca skúšobného obdobia, pokiaľ vám neoznámime inak. Ak na konci skúšobného obdobia nezrušíte používanie služby, môžeme vám zaúčtovať poplatok za službu.

 12. SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

  Ďalšie informácie o možnostiach služieb zákazníkom nájdete na stránke Predaj a podpora.

Podmienky týkajúce sa používania predajne Microsoft Obchod aj predaja

 1. ZMENA PODMIENOK

  Podmienky používania a predaja platné v čase, keď ste s nimi súhlasili, budú riadiť váš nákup a slúžiť ako kúpna zmluva medzi nami. Pred ďalším nákupom môže spoločnosť Microsoft aktualizovať Podmienky používania a predaja bez toho, aby vám to oznámila. Pri každej návšteve obchodu Microsoft Store si prečítajte aktuálne Podmienky používania a predaja. Kópiu Podmienok používania a predaja odporúčame uložiť alebo vytlačiť na účely budúceho použitia a používania v súvislosti s vaším nákupom.

 2. OBMEDZENIA POUŽÍVANIA MALOLETÝMI OSOBAMI

  Produkty z predajne Microsoft Obchod môžu nakupovať iba osoby, ktoré dosiahli vek plnoletosti platný v krajine alebo oblasti ich trvalého bydliska.

 3. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  S informáciami o vás a vašej histórii nákupov sa bude zaobchádzať v súlade s naším prehlásením o ochrane osobných údajov.

 4. ZOBRAZENIE A FARBY PRODUKTU

  Spoločnosť Microsoft sa snaží zobrazovať farby a obrázky produktov čo najpresnejšie. Jednotlivé počítačové monitory však zobrazujú farbu odlišným spôsobom, takže nemôžeme zaručiť, že farba zobrazená na monitore bude presne zodpovedať farbe produktu.

 5. CHYBY NA LOKALITE

  Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme publikovali presné informácie, pravidelne aktualizovali webovú lokalitu a opravovali nájdené chyby. Akýkoľvek obsah na našej webovej lokalite však v danom čase môže byť nesprávny alebo neaktuálny. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah webovej lokality Microsoft Obchod vrátane cien, špecifikácií, ponúk a dostupnosti produktov.

 6. UKONČENIE POUŽÍVANIA LOKALITY

  Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek ukončiť vaše konto alebo používanie webovej lokality Microsoft Obchod z legitímnych dôvodov vrátane, ale nie výhradne, prípadov, keď porušíte tieto Podmienky používania a predaja alebo keď spoločnosť Microsoft prestane prevádzkovať webovú lokalitu. Používaním predajne Microsoft Obchod súhlasíte s tým, že budete zodpovedať za akékoľvek uskutočnené objednávky alebo poplatky vzniknuté pred takýmto ukončením. Spoločnosť Microsoft môže kedykoľvek zmeniť, ukončiť alebo inak pozastaviť činnosť predajne Microsoft Obchod z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho oznámenia. Ak takáto zmena, ukončenie alebo pozastavenie ovplyvní vaše používanie služby alebo produktu, prípadne inak naruší vašu objednávku, kontaktujte Microsoft Obchod.

 7. ODOPRETIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

  USTANOVENIA TOHTO ČLÁNKU PLATIA V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM. TENTO ČLÁNOK NIE JE URČENÝ A NESLÚŽI NA OBMEDZENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI V ROZSAHU, V AKOM MÔŽEME VOČI VÁM NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ NA ZÁKLADE ZÁKONA (VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK ZÁKONNÝCH PRÁV, KTORÉ SA NA VÁS MÔŽU VZŤAHOVAŤ).

  PRODUKTY PREDÁVANÉ V PREDAJNI MICROSOFT OBCHOD PODLIEHAJÚ VŠETKÝM POVINNÝM ZÁKONNÝM ZÁRUKÁM A V PRÍSLUŠNÝCH PRÍPADOCH SA NA NE POSKYTUJE ZÁRUKA IBA PODĽA PODMIENOK LICENČNEJ ZMLUVY ALEBO ZÁRUKY VÝROBCU, KTORÁ SA MÔŽE DODÁVAŤ S PRODUKTMI.

  OKREM VÝSLOVNEJ ZÁRUKY UVEDENEJ V LICENČNEJ ZMLUVE ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁRUKE VÝROBCU, KTORÁ SA MÔŽE DODÁVAŤ S PRODUKTOM, SA NEPOSKYTUJE ŽIADNA ZÁRUKA.

  SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ŠPECIFICKÉ VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY A NEZARUČUJE ŽIADNE PODMIENKY S OHĽADOM NA PRODUKTY VRÁTANE PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VÁM POSKYTNE OCHRANU A VÝHODY AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ALEBO POVINNÝCH ZÁKONNÝCH ZÁRUK, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA CHYBNÉ PRODUKTY.

  MICROSOFT OBCHOD A JEHO OBSAH SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“ A „PODĽA DOSTUPNOSTI“. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE INÉ VYHLÁSENIA ANI ZÁRUKY NEŽ TIE, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE A TÝKAJÚ SA PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD, VRÁTANE TOHO, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD BUDE BEZ PRERUŠENÍ ALEBO CHÝB. NEODMIETAME NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ NAŠICH ZÁSTUPCOV ZA PODVOD, UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ ALEBO SMRŤ ZAPRÍČINENÉ NEDBALOSŤOU.

  BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRI PRÍSTUPE K WEBOVEJ LOKALITE ANI PRI NÁKUPE PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY STE SA NESPOĽAHLI A NEBUDETE MAŤ ŽIADNE NÁHRADY V SÚVISLOSTI S AKÝMKOĽVEK VYHLÁSENÍM, PREHLÁSENÍM, UISTENÍM ANI ZÁRUKOU, ČI UŽ PÍSOMNÝMI, ALEBO ÚSTNYMI (A ČI UŽ POSKYTNUTÝMI NEVINNE, ALEBO NEDBALO), KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE STANOVENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA A PREDAJA, V PREHLÁSENÍ SPOLOČNOSTI MICROSOFT O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A/ALEBO V ZÁSADÁCH PREDAJNE MICROSOFT OBCHOD.

 8. VŠEOBECNÉ ZÁKONNÉ PODMIENKY

  27.1   Interpretácia zmluvy

  Ak je v ktorejkoľvek jurisdikcii niektoré ustanovenie tejto zmluvy alebo jeho uplatnenie na akúkoľvek zmluvnú stranu alebo okolnosť obmedzené, zakázané alebo nevynútiteľné, takéto ustanovenie bude v tejto jurisdikcii neúčinné bez toho, aby sa stali neplatnými ostatné ustanovenia tejto zmluvy, a bez ovplyvnenia platnosti alebo vynútiteľnosti takýchto ustanovení v akejkoľvek inej jurisdikcii alebo bez ovplyvnenia jeho uplatnenia na iné zmluvné strany alebo okolnosti. Ak je to možné, takéto ustanovenie sa uplatní v plnom rozsahu povolenom zákonmi a bude sa interpretovať a uplatňovať v menšom rozsahu, pokiaľ sa to vyžaduje na dosiahnutie platnosti. Ak kupujete produkty alebo služby z iných webových lokalít spoločnosti Microsoft, môžu sa uplatňovať iné podmienky.

  27.2   Postúpenie

  Naše práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy môžeme kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia postúpiť, previesť alebo inak prideliť, či už vcelku, alebo čiastočne. Z vašej strany nie je možné postúpenie tejto zmluvy ani prevod žiadnych práv, ktoré z nej vyplývajú.

  27.3   Žiadne oprávnené osoby tretej strany

  Táto zmluva slúži výlučne vo váš a náš prospech. Nejde v nej o prospech žiadnych ďalších osôb okrem povolených nástupcov a postupníkov.

  27.4   Nároky

  Nároky sa musia uplatniť do časového obdobia požadovaného miestnymi zákonmi. Ak si nárok neuplatníte včas, stane sa natrvalo premlčaným.

  27.5   Oznámenia a komunikácia

  Ak máte otázky na zákaznícku podporu, pozrite si stránku Predaj a podpora na webovej lokalite. V prípade sporov sa obráťte na adresu uvedenú vo vrchnej časti týchto Podmienok používania a predaja.

  27.6   Rozhodné právo

  TÁTO ZMLUVA A VŠETKY NÁROKY, SPORY A NEZMLUVNÉ ZÁVÄZKY Z NEJ VYPLÝVAJÚCE VRÁTANE NÁROKOV TÝKAJÚCICH SA PORUŠENIA ZMLUVY, PORUŠENIA ZÁRUKY, ZÁKONOV O OCHRANE SPOTREBITEĽA, ZÁKONOV O NEKALEJ SÚŤAŽI A PRÍPADY ÚMYSELNÉHO PORUŠENIA PRÁVA SA BUDÚ RIADIŤ ZÁKONMI ÍRSKA A BUDÚ IM PODLIEHAŤ. ZMLUVNÉ STRANY (VY A SPOLOČNOSŤ MICROSOFT) SA TÝMTO PODROBIA VÝLUČNEJ JURISDIKCII SÚDOV V ÍRSKU PRI ROZHODOVANÍ O AKOMKOĽVEK SPORE ALEBO NEZMLUVNOM ZÁVÄZKU VYPLÝVAJÚCOM Z TEJTO ZMLUVY ALEBO S ŇOU SÚVISIACOM.

 1. UPOZORNENIA

  Oznámenia o porušení uplatnených autorských práv treba odoslať poverenému zástupcovi spoločnosti Microsoft. Podrobnosti a kontaktné informácie nájdete v dokumente o upozorneniach a postupoch týkajúcich sa nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv na lokalite: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. NA ODOSLANÉ OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S TÝMTO POSTUPOM, NEBUDEME REAGOVAŤ.

Oznámenia o autorských právach a ochranných známkach

Na všetok obsah webovej lokality a služby sa vzťahuje autorské právo spoločnosti Microsoft Corporation (Copyright © 2015), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA, prípadne jej dodávateľov. Všetky práva vyhradené. My alebo naši dodávatelia vlastníme právny titul, autorské práva a ďalšie práva duševného vlastníctva na webovú lokalitu, službu a obsah. Microsoft a názvy, logá a ikony všetkých produktov a služieb spoločnosti Microsoft môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA, Kanade alebo iných krajinách.

Zoznam ochranných známok spoločnosti Microsoft nájdete na lokalite: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Názvy skutočných spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tejto zmluve, sú vyhradené.


 
Späť na začiatok
Máte otázky?