Gebruiks- en verkoopvoorwaarden

Juli 2012

Welkom bij de Microsoft Online Store op www.microsoftstore.com (de “Microsoft Store” of “Website”). De Microsoft Store is een website die wordt geëxploiteerd door Microsoft Corporation, gevestigd op het adres One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA (“Microsoft”, “We”, “Wij”, “Ons” of “Onze”).

Door middel van de Microsoft Store biedt Microsoft u toegang tot diverse informatiebronnen, met inbegrip van de Website, informatie over software, diensten en andere koopwaar die al dan niet verkrijgbaar zijn, downloadgebieden, software en hulpmiddelen (tezamen “Diensten”). De Diensten, met inbegrip van eventuele updates, uitbreidingen, nieuwe functionaliteit, en/of de toevoeging van nieuwe webmogelijkheden, zijn onderworpen aan deze Gebruiks- en verkoopvoorwaarden (“Gebruiks- en verkoopvoorwaarden” of “Contract”). Door gebruik te maken van de Website, producten te kopen van de Microsoft Store of gebruik te maken van Diensten, aanvaardt u en gaat u akkoord met deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, de Privacyverklaring van Microsoft (zie artikel 21 hieronder), en eventuele andere toepasselijke voorwaarden, beleidsregels of vrijwaringen die hierin worden aangehaald en die via de desbetreffende hyperlinks toegankelijk zijn (tezamen de “Beleidsregels van Microsoft Store”). De Beleidsregels van Microsoft Store zijn tevens in de Microsoft Store te vinden. Lees de Beleidsregels van Microsoft Store zorgvuldig door.

Let op: als we een Microsoft Retail Store in uw land hebben, kan deze andere beleidsregels hebben.

Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Microsoft Store

 1. Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik

  Tenzij anders bepaald, zijn de Microsoft Store en Diensten bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U mag informatie of diensten verkregen van de Microsoft Store of Diensten niet commercieel distribueren, publiceren, licentiëren of verkopen.

 2. Mededeling met betrekking tot documenten beschikbaar op de website van de Microsoft Store

  Toestemming tot het gebruik van Documenten (zoals whitepapers, persberichten, datasheets en veelgestelde vragen) uit de Microsoft Store en Diensten wordt verleend, op voorwaarde dat (1) de onderstaande auteursrechtaanduiding: “© 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.” op alle kopieën wordt vermeld en dat zowel de auteursrechtaanduiding als deze mededeling van toestemming wordt vermeld, (2) deze Documenten uit de Microsoft Store of Diensten uitsluitend worden gebruikt voor informatief, niet-commercieel of persoonlijk gebruik en niet zullen worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of in enige vorm uitgezonden via de media, tenzij dit door ontheffingen onder toepasselijke auteursrechtwetgeving is toegestaan, en (3) geen wijzigingen in de Documenten worden aangebracht. Erkende onderwijsinstellingen, zoals basisscholen en voortgezet onderwijs, universiteiten, particuliere en openbare scholen en scholengemeenschappen mogen de Documenten downloaden en reproduceren voor distributie in de leslokalen. Voor verspreiding buiten de klas is uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Microsoft vereist. Gebruik voor enig ander doeleinde is uitdrukkelijk wettelijk verboden en kan resulteren in zware burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd.

  Onder de hierboven genoemde Documenten vallen niet het ontwerp of de lay-out van de website Microsoft.com, de Website of van andere websites die in het bezit zijn van Microsoft of die door Microsoft worden geëxploiteerd of beheerd of waarvoor Microsoft een licentie heeft. De onderdelen van Microsoft-websites, met inbegrip van de Websites, zijn beschermd door het internationale auteursrecht, merkrecht, de wet op oneerlijke concurrentie en door andere wetten, en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Microsoft-website, met inbegrip van de Website, worden verveelvoudigd, opnieuw worden doorgegeven of beschikbaar worden gesteld, tenzij Microsoft of het toepasselijk recht hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

  Het is mogelijk dat de via de Microsoft Store of Diensten gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of drukfouten bevatten. Zo nu en dan worden wijzigingen aangebracht in de informatie hierin. Microsoft en/of haar respectieve toeleveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen in de hierin beschreven producten en/of programma's aanbrengen.

 3. Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

  Indien voor de Microsoft Store of een van de Diensten een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het toepasselijke registratieformulier worden gevraagd. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. Het kan ook zijn dat u een serviceovereenkomst of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden moet accepteren als voorwaarde voor het openen van het account. U bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw wachtwoord en eventuele andere niet-openbare persoonlijke gegevens die aan uw account zijn gekoppeld en voor alle activiteit die plaatsvindt in het kader van uw account. U verklaart Microsoft onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.

 4. Geen onrechtmatig of verboden gebruik

  Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de Diensten, geldt dat u garandeert de Diensten voor geen enkel onrechtmatig doel te gebruiken, noch voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Diensten op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig daarmee verbonden netwerk zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of waardoor het ongestoord gebruik van de Diensten door andere partijen wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met enige Microsoft-server of met een van de Diensten, door middel van hacking, ‘password mining’ of op enige andere wijze. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Diensten is bestemd. U mag de Services niet gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, het moedwillig schade toebrengen aan personen of entiteiten, met inbegrip van Microsoft.

  Microsoft behoudt zich te allen tijde naar eigen goeddunken en voor zover Microsoft dit noodzakelijk acht het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen indien er goede redenen zijn om dit te doen.

 5. Materialen die u aan de microsoft store verstrekt of op de website post

  Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op het materiaal dat u levert aan Microsoft (waaronder feedback, beoordelingen en opmerkingen) of dat u openbaar maakt, uploadt, invoert of indient via de Diensten of daaraan gekoppelde diensten die toegankelijk zijn voor het grote publiek, of door de leden van enige publieke groep of privé-groep, (afzonderlijk een “Bijdrage” en gezamenlijk “Bijdragen” genoemd). Microsoft is echter wel gerechtigd uw Bijdrage, met inbegrip van uw naam, te gebruiken voor het doel waarvoor deze was verstrekt.

  Voor het gebruik van uw Bijdrage ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om uw Bijdrage openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Bijdrage verwijderen.

  U garandeert dat u alle rechten met betrekking tot uw Bijdrage, zoals beschreven in deze Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden, bezit of anderszins in beheer hebt, waaronder zonder beperking begrepen alle rechten die noodzakelijk zijn voor het aanleveren, posten, uploaden, invoeren of inzenden van de Bijdragen.

 6. Beleid ten aanzien van materiaal geleverd aan of openbaar gemaakt op deze website

  Microsoft noch haar werknemers nemen ongevraagde suggesties aan of nemen deze in overweging. Onder deze bepaling valt elke suggestie voor nieuwe advertentiecampagnes, nieuwe aanbiedingen, nieuwe producten of technologieën, procedures, materialen, marketingplannen of nieuwe productnamen. STUUR GEEN ORIGINELE CREATIEVE ILLUSTRATIES, SUGGESTIES, MONSTERS, DEMONSTRATIES OF ANDERE WERKEN. De enige doelstelling van dit beleid is het voorkomen van mogelijke misverstanden of geschillen wanneer producten of marketingstrategieën van Microsoft mogelijk lijken op suggesties die bij Microsoft werden ingediend. Stuur dus niet ongevraagd suggesties of ideeën naar Microsoft of iemand bij Microsoft.

  Als u Microsoft, ondanks ons verzoek dit niet te doen, toch suggesties en materiaal stuurt, moet u begrijpen dat Microsoft niet kan garanderen dat uw suggesties en materiaal als vertrouwelijk of uw eigendom worden beschouwd.

 7. Koppelingen naar websites van derden

  De Microsoft Store bevat mogelijk koppelingen naar websites van derden, waarmee u de Website verlaat. Microsoft heeft geen zeggenschap over deze gekoppelde sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site of van eventuele koppelingen die zich op een gekoppelde site bevinden dan wel wijzigingen of updates op dergelijke sites. Microsoft neemt deze koppelingen naar dergelijke websites uitsluitend op voor uw gemak en het feit dat Microsoft een koppeling opneemt, impliceert op geen enkele wijze dat Microsoft die sites aanbeveelt. Op uw gebruik van de websites van derden zijn mogelijk voorwaarden van de desbetreffende derde partij van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot de verkoop van producten aan u

 1. Geografische beschikbaarheid

  De Microsoft Store is bedoeld voor gebruik door klanten die zijn gevestigd in de regio die door deze Website wordt bediend en er gelden mogelijk beperkingen voor waar we producten naartoe kunnen verzenden, zoals uiteengezet in ons verzendbeleid. Als u producten wilt kopen, moet u een geldig factuuradres en verzendadres binnen die regio hebben.

 2. Uitsluitend eindgebruikers

  U moet een eindgebruiker zijn om producten van de Microsoft Store te kunnen kopen. Resellers komen niet in aanmerking voor aankoop via de Website.

 3. Beperkingen betreffende export

  Producten die worden gekocht van de Microsoft Store (met inbegrip van hardware, software en softwaredownloads), kunnen onderworpen zijn aan douane- en exportwetten en -voorschriften. U stemt ermee in alle internationale en nationale wetten en voorschriften die met betrekking tot deze producten op u van toepassing zijn na te leven.

 4. Correctheid van facturerings- en accountgegevens

  U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die worden gedaan bij de Microsoft Store. U stemt ermee in uw account en andere gegevens onmiddellijk bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en datums van afloop, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen in verband met uw transacties.

 5. Beschikbaarheid van product en beperkingen inzake hoeveelheid en bestellingen

  Prijzen en beschikbaarheid van producten kunnen op elk moment zonder mededeling worden gewijzigd, maar u betaalt altijd de prijs die staat vermeld op het moment dat u uw bestelling bevestigt. Microsoft kan een beperking instellen op de aantallen die kunnen worden aangeschaft per bestelling, per account, per creditcard, per persoon of per huishouden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld op de Website of voordat wij uw bestelling accepteren.

  Microsoft kan een bestelling op elk moment weigeren of afwijzen om legitieme redenen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, omdat u niet aan de op het moment van bestelling vermelde voorwaarden hebt voldaan, omdat uw betaling niet kan worden verwerkt, omdat de bestelde producten of services niet beschikbaar zijn, of vanwege duidelijke fouten op de Website of in verband met uw bestelling. Het door u betaalde bedrag wordt in dat geval gerestitueerd. Indien wij niet in staat zijn de bestelde producten of service te leveren, nemen wij contact met u op en bieden wij u mogelijk een alternatief product aan ter overweging. Als u ervoor kiest het alternatieve product niet aan te schaffen, zullen wij uw bestelling annuleren. In het geval van duidelijke fouten op de Website of in verband met uw bestelling behouden wij ons het recht voor de fout te corrigeren en u de juiste prijs in rekening te brengen. In dat geval zullen wij contact met u op nemen en u de optie geven het product voor de juiste prijs aan te schaffen, of uw bestelling te annuleren.

  Tenzij er bij het plaatsen van uw bestelling een specifieke levertijd is vermeld, worden uw producten of services binnen dertig (30) dagen na de besteldatum geleverd. Tegoeden of restituties zullen worden uitgegeven of gedaan via dezelfde betaalwijze en hetzelfde account als waarmee de bestelling is geplaatst.

 6. Software-aankopen en licentievoorwaarden

  Software die via download beschikbaar wordt gesteld via de Microsoft Store (“Software”) en andere koopwaar (inclusief diensten) die verkrijgbaar zijn via de Microsoft Store of Diensten zijn het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers. Bij aankoop van Software koopt u feitelijk een licentie voor het gebruiken van de Software, en niet de Software zelf. Softwarelicenties die zijn aangeschaft bij de Microsoft Store, zijn onderworpen aan de licentieovereenkomst die bij het Softwareproduct hoort (de “Licentieovereenkomst”). U wordt gevraagd akkoord te gaan met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst op het moment dat u de Software installeert.

  NEEM VOORDAT U DE SOFTWARE OPENT CONTACT OP MET DE MICROSOFT STORE (ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 26.5 IN HET HIERNA VOLGENDE) ALS U EEN (GRATIS) EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST WILT ONTVANGEN.

  Reproductie en herdistributie van de Software of koopwaar niet overeenkomstig de relevante Licentieovereenkomst en toepasselijk recht is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in strenge civiele en strafrechtelijke sancties. Overtreders lopen het risico op de wettelijk maximaal mogelijke vervolging.

  HET IS MOGELIJK DAT MICROSOFT VOOR UW GEMAK ALS ONDERDEEL VAN DE MICROSOFT STORE OF DIENSTEN OF IN HAAR SOFTWARE OF KOOPWAAR PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S BESCHIKBAAR STELT VOOR GEBRUIK EN/OF DOWNLOAD DIE GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN HET VERKOCHTE PRODUCT OF DE VERKOCHTE SERVICE. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN GEEFT MICROSOFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE CORRECTHEID VAN DE RESULTATEN OF DE UITVOER DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PROGRAMMA’S EN HULPPROGRAMMA’S.

  Respecteer de intellectuele-eigendomsrechten van anderen bij het gebruik van de programma's en hulpprogramma's die via de Microsoft Store of Services, of in Softwareproducten of koopwaar beschikbaar worden gesteld.

 7. Elektronische softwaredownloads

  Elektronische Softwaredownloadproducten (“ESD”) worden aan u geleverd door een downloadkoppeling beschikbaar te stellen in uw Microsoft-account (voorheen “Windows Live-ID”) dat aan uw productaankoop is gekoppeld. Overeenkomstig de onderstaande paragraaf slaan we de downloadkoppeling en bijbehorende digitale sleutel in uw Microsoft-account op voor een periode van drie (3) jaar vanaf de aankoopdatum. Voor ESD-abonnementsproducten gelden mogelijk andere bepalingen en opslagrechten die u bij het aangaan van het abonnement wordt gevraagd door te lezen en te aanvaarden.

  U gaat ermee akkoord dat wij het opslagprogramma voor uw digitale sleutel op elk gewenst moment mogen annuleren of wijzigen. Tevens gaat u ermee akkoord dat we de ondersteuning voor de opslag van sleutels voor een of meer producten op elk moment en om legitieme reden kunnen stoppen, met inbegrip van, bij wijze van voorbeeld, aan het einde van de productondersteuningsperiode, waarna u geen toegang meer hebt tot de downloadkoppeling of de digitale sleutel. Indien we ons programma annuleren of zodanig aanpassen dat u geen toegang meer hebt tot de downloadkoppeling of digitale sleutel(s) in uw account, zullen we u daarvan ten minste 90 dagen van tevoren op de hoogte stellen via de contactgegevens van het bijbehorende Microsoft-account.

 8. Overige voorwaarden

  Naast Software en ESD-producten kunnen u in de Microsoft Store andere producten en services worden aangeboden die beschikbaar zijn voor aankoop of evaluatie, die zijn onderworpen aan afzonderlijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers, gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of andere voorwaarden. Als u die producten koopt of gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd die voorwaarden te accepteren als voorwaarde voor het aankopen, installeren of gebruiken.

 9. Prijs en betaling

  De prijs van producten in de Microsoft Store is zoals vermeld op de Website. Als we een detailhandelslocatie van Microsoft Store in uw land hebben, kunnen de prijzen, productselectie en promoties die worden aangeboden op de Website op elk moment afwijken van wat wordt aangeboden of beschikbaar is in onze detaihandelslocaties. Microsoft geeft geen garantie dat een online aangeboden prijs, product of promotie ook beschikbaar is bij een detailhandselslocatie. Evenzo geeft Microsoft geen garantie dat een bij een detailhandelslocatie aangeboden prijs, product of promotie ook online beschikbaar is.

  De prijzen in de Microsoft Store zijn gebaseerd op de verkoop van Software en hardware aan individuele eindconsumenten. Als u aankoopt voor een commerciële, onderwijs- of overheidsinstelling, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over onze Volume Licensing-programma's.

  Microsoft Store biedt geen prijsgarantie. De producten worden niet voor dezelfde prijs geleverd als een andere verkoper hetzelfde artikel voor een lagere prijs aanbiedt.

  We kunnen u de mogelijkheid bieden een product vooruit te bestellen op onze Website, voordat het beschikbaar is voor aankoop. Als u ervoor kiest een product vooruit te bestellen, kunnen we een bedrag reserveren op uw creditcard op het moment van de vooruitbestelling. We zullen uw creditcard echter niet belasten tot de datum waarop het product voor u beschikbaar is om te downloaden of we uw product verzenden. Als de geadverteerde prijs van het product wordt verlaagd tussen de datum waarop u vooruitbestelde en de datum waarop het product beschikbaar is voor downloaden of verzenden, brengen we u de lagere prijs in rekening. U kunt uw vooruitbestelling op elk moment voordat het product is verzonden of beschikbaar is voor downloaden annuleren door het nummer van de klantenservice te bellen, dat u vindt op onze Klantenservicepagina. Zodra uw vooruitbestelling is verzonden of beschikbaar is voor downloaden, is ons gebruikelijke retourbeleid van toepassing. Wij zullen het op de Website aangeven als er voor een specifiek product andere vooruitbestellingsbepalingen gelden.

  De vermelde prijzen zijn exclusief verkoopbelasting (bijvoorbeeld belasting toegevoegde waarde) en andere belastingen of toeslagen (“Belastingen”) die van toepassing zouden kunnen zijn op de aankoop of import van goederen of diensten. Microsoft Corporation is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en is geen geregistreerde belastingplichtige in uw land. Derhalve is belasting toegevoegde waarde niet inbegrepen in de aankoop, en de facturen of kwitanties die in verband hiermee zijn verstrekt. De koper is verantwoordelijk voor betaling of ontvangst van belasting toegevoegde waarde of vergelijkbare belastingen conform zijn/haar belastingverplichtingen in het betreffende rechtsgebied.

  Productaanbiedingen in de Microsoft Store vormen geen bindende aanbieding door ons. Door op “aankoop voltooien”, “bestelling verzenden” of een vergelijkbare knop te klikken om uw bestelling naar ons te versturen, doet u een bindende aanbieding met betrekking tot alle producten in uw winkelwagen. Als wij uw aanbieding aanvaarden, ontvangt u een geautomatiseerde aankoopbevestigingse-mail. Het aankoopcontract is met deze e-mail afgerond.

  Microsoft Store biedt verschillende betalingsopties, zoals aangegeven op onze Website. We behouden ons het recht voor onze betalingsopties op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen.

 10. Retourbeleid

  Hieronder wordt het retourbeleid van de Microsoft Store beschreven. Het retourbeleid wordt geboden in aanvulling op eventuele wettelijke rechten op retournering die u zou kunnen hebben.

  U mag zich zonder opgaaf van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen uit dit contract terugtrekken. De terugtrekkingsperiode verloopt na veertien (14) dagen vanaf:

  (i) Voor ESD-producten en services, de datum waarop het product beschikbaar is gesteld om te downloaden of waarop de service start. U gaat ermee akkoord dat we direct na de aanschaf mogen beginnen de service of het ESD-product te leveren; en

  (ii) Voor fysieke producten, de leverdatum.

  Indien het toepasselijk recht van uw land een langere terugtrekkingsperiode voorschrijft, geldt die periode.

  Om uw recht op terugtrekking uit te oefenen dient u ons van uw beslissing op de hoogte te stellen voordat de terugtrekkingsperiode is verlopen. Neem contact op met de Klantenservice om ons van uw beslissing op de hoogte te stellen en het retourneringsproces te starten.

  Als u gebruikmaakt van uw recht op terugtrekking, zullen wij het bedrag dat u voor de producten en de levering ervan hebt betaald restitueren. De restitutie wordt via de oorspronkelijke betalingsmethode uitgevoerd. U dient de producten in kwestie zonder onnodige vertraging en op uw eigen kosten aan ons te retourneren.

  Als voorwaarde voor retournering en voor zover als dit wettelijk is toegestaan, gelden de volgende vereisten. Alle producten moeten met redelijke zorg worden geretourneerd (er mag geen schade of slijtage zichtbaar zijn en ze moeten in een staat verkeren waarin we ze opnieuw kunnen verkopen). Alle verpakte software en videogames moeten worden geretourneerd met de verzegeling intact. Voor services geldt dat deze nog niet aan u geleverd mogen zijn en nog niet door u mogen zijn geconsumeerd. Voor ESD-producten kunnen we u ook vragen een elektronische vernietigingsverklaring te ondertekenen als voorwaarde voor terugtrekking uit dit contract.

  We kunnen de terugtrekkingsperiode tijdens feestdagen of andere perioden mogelijk verlengen. Indien er op onze Website een langere periode wordt vermeldt, geldt de vermelde periode.

  Alle retourneringen en omruilingen moeten vergezeld gaan van de originele kwitantie of geschenkbon, de originele documentatie, instructiehandleidingen, registratie, onderdelen en componenten (met inbegrip van kabels, controllers en accessoires) en de originele verpakking om te kwalificeren voor retournering. Op grond van het toepasselijke recht kan het ontbreken van dergelijke zaken uw restitutie vertragen of in de weg staan of resulteren in bijkomende kosten en Microsoft behoudt zich het recht voor om een retournering of ruiling te weigeren als deze niet aan onze retourneringscriteria voldoet.

  UITZONDERINGEN:

  • Artikelen die zijn besteld bij de Microsoft Store Website kunnen niet worden geretourneerd aan of omgeruild bij Microsoft Retail Store detailhandelslocaties. Evenzo kunnen artikelen die zijn besteld bij een Microsoft Store detailhandelslocatie niet worden geretourneerd aan of omgeruild bij de Microsoft Store Website.

  • Upgradeoptie en Retourneringen. Als u een artikel hebt gekocht met een Upgradeoptie, vallen retourneringen onder de veertien (14) dagen terugtrekkingsperiode, en zijn de volgende speciale retourprocedures van toepassing:

   • Als u het artikel retourneert voordat het upgradeproduct is uitgebracht, ontvangt u het upgradeproduct niet;

   • Als u het artikel retourneert nadat het upgradeproduct is uitgebracht, moet u het artikel samen met het upgradeproduct retourneren.

  • Wanneer we promoties aanbieden waarbij u geld kunt besparen door een combinatie van producten te kopen, moeten alle producten die zijn gekocht als onderdeel van de promotie worden geretourneerd om een restitutie te ontvangen. Als uw promotie een dienst omvatte die u al hebt gebruikt, wordt de volledige detailhandelswaarde van de dienst afgetrokken van het bedrag van uw restitutie.

  • Proefperiode. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de service voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. Als u de service aan het eind van de proefperiode niet annuleert, kunnen wij u het verschuldigde bedrag voor de service in rekening brengen.

 11. Klantenservice

  Bezoek onze Klantenservicepagina voor meer informatie over klantenserviceopties.

Voorwaarden met betrekking tot uw gebruik van de Microsoft Store en verkopen aan u

 1. Variatie van voorwaarden

  De Gebruiks- en verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u hebt ingestemd, zijn van toepassing op uw aankoop en vormen het aankoopcontract tussen ons. Voordat u eventueel een volgende aankoop doet, kan Microsoft de Gebruiks- en verkoopvoorwaarden hebben aangepast, zonder u daarvan op de hoogte te hebben gesteld. Zorg dat u elke keer dat u de Microsoft Store bezoekt de actuele Gebruiks- en Verkoopvoorwaarden doorneemt. We adviseren u een exemplaar van de Gebruiks- en verkoopvoorwaarden op te slaan of af te drukken om later te kunnen raadplegen en gebruiken in verband met uw aankoop.

 2. Beperking op het gebruik door minderjarigen

  U moet meerderjarig zijn in het gebied waarin u bent gevestigd om aankopen te kunnen verrichten bij de Microsoft Store.

 3. Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens

  Met informatie over u en uw aankoopgeschiedenis wordt overeenkomstig Onze Privacyverklaring omgegaan.

 4. Productweergave en kleuren

  Microsoft probeert productkleuren en -afbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aangezien verschillende computerbeeldschermen kleuren echter verschillend weergeven, kunnen we niet garanderen dat de kleur die u op het scherm ziet exact overeenkomt met de kleur van het product.

 5. Fouten op de site

  We doen ons uiterste best informatie zorgvuldig te publiceren, de Website regelmatig bij te werken en fouten te corrigeren zodra deze worden ontdekt. Inhoud op onze Website kan echter op elk moment onjuist of verouderd zijn. We behouden ons het recht voor op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de Microsoft Store Website, met inbegrip van productprijzen, specificaties, aanbiedingen en beschikbaarheid.

 6. Looptijd en beëindiging

  Microsoft kan uw account of gebruik van de Microsoft Store Website op elk moment beëindigen, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot, indien u deze Gebruiks- en verkoopvoorwaarden overtreedt of indien de Website niet meer door Microsoft wordt geëxploiteerd. Door gebruik te maken van de Microsoft Store stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor bestellingen die u plaatst of kosten die u maakt voorafgaand aan een dergelijke beëindiging. Microsoft kan de Microsoft Store op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen, stoppen of opschorten. Indien een dergelijke wijziging, beëindiging of opschorting van invloed is op uw gebruik van de Service of het product of op andere wijze uw bestelling verstoort, neemt u contact op met de Microsoft Store.

 7. Aansprakelijkheidsbeperking en afwijzing

  DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL ZIJN MAXIMAAL VAN TOEPASSING VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN. DIT ARTIKEL OMVAT GEEN, EN IS NIET BEDOELD ALS EEN, BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ZOVER WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK ZOUDEN KUNNEN ZIJN VOLGENS DE WET OF OP GROND VAN EVENTUELE WETTELIJKE RECHTEN DIE U HEBT.

  DE PRODUCTEN DIE IN DE MICROSOFT STORE WORDEN VERKOCHT VALLEN ONDER ALLE WETTELIJKE GARANTIES EN WORDEN, WAAR VAN TOEPASSING, UITSLUITEND GEGARANDEERD ONDER DE VOORWAARDEN VAN ENIGE LICENTIEOVEREENKOMST OF FABRIEKSGARANTIE DIE MET DE PRODUCTEN KAN WORDEN MEEGELEVERD.

  BUITEN HETGEEN UITDRUKKELIJK IN DE LICENTIEOVEREENKOMST OF IN EEN FABRIEKSGARANTIE DIE MET HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD IS GEGARANDEERD, WORDT ER GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN.

  MICROSOFT DOET GEEN UITSPRAKEN EN GEEFT GEEN VERKLARING OF VERZEKERING VAN ENIGE STAAT MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MICROSOFT BIEDT U DE BESCHERMING EN HET VOORDEEL VAN ALLE EVENTUEEL TOEPASSELIJK RECHT OF WETTELIJKE GARANTIES DIE OP DEFECTE PRODUCTEN VAN TOEPASSING ZIJN.

  DE MICROSOFT STORE EN DE INHOUD ERVAN WORDT AANGEBODEN IN DE HUIDIGE STAAT EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS. MICROSOFT NOCH HAAR LEVERANCIERS DOEN ENIGE VERKLARINGEN OF GEVEN ENIGE GARANTIES, ANDERS DAN UITDRUKKELIJK HIERIN UITEENGEZET, MET BETREKKING TOT DE MICROSOFT STORE, WAARONDER ZONDER BEPERKING BEGREPEN DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INHOUD OF DAT UW GEBRUIK VAN DE MICROSOFT STORE ZONDER ONDERBREKINGEN OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. WE WIJZEN NIET ONZE AANSPRAKELIJKHEID OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE AGENT TEN AANZIEN VAN FRAUDE OF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN TEN GEVOLGE VAN ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE HAND.

 1. Algemene juridische voorwaarden
  1. Interpretatie van het Contract

   Als in enig rechtsgebied enige bepaling van dit Contract of de toepassing ervan op enige partij of omstandigheid beperkt, verboden of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling voor een dergelijk rechtsgebied niet van kracht zijn, waarbij de overige bepalingen van dit Contract onverminderd van kracht blijven en zonder dat dit van invloed is op de geldigheid of afdwingbaarheid van dergelijke bepalingen in enig ander rechtsgebied of de toepassing ervan op andere partijen of omstandigheden. Waar mogelijk zal een dergelijke bepaling van toepassing zijn zover maximaal is toegestaan, en in mindere mate worden geïnterpreteerd en toegepast waar deze noodzakelijkerwijs geldig moet zijn. Overige voorwaarden zijn mogelijk van toepassing als u producten of diensten van andere Microsoft-websites koopt.

  2. Overdraging

   Wij kunnen onze rechten en verplichtingen op grond van dit Contract toewijzen, overdragen of anderszins beschikken, geheel of gedeeltelijk, te allen tijde en zonder kennisgeving aan u. U mag dit Contract niet toewijzen of enige rechten op grond ervan overdragen.

  3. Geen derde begunstigden

   Dit Contract is uitsluitend bedoeld ten gunste van u en ons. Het is niet bedoeld ten gunste van andere personen, behalve voor toegestane opvolgers en toegewezen partijen.

  4. Vorderingen

   Vorderingen dienen te worden ingediend binnen de te plaatse geldende wettelijke periode. Als uw vordering niet tijdig wordt ingediend, wordt deze permanent uitgesloten.

  5. Mededelingen en communicatie

   Voor klantenservicevragen raadpleegt u de Klantenservicepagina op de Website. Bij geschillen neemt u contact met ons op via het adres boven aan deze Gebruiks- en verkoopvoorwaarden.

  6. Toepasselijk recht

   De wet van de staat Washington bepaalt de interpretatie van dit Contract, en geldt voor vorderingen op grond van wanprestatie, ongeacht de beginselen van het internationale privaatrecht. Alle overige vorderingen, inclusief vorderingen betreffende wanprestatie, niet nakoming van garanties, de bescherming van de consument, wetten betreffende onbillijke concurrentie en onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan de wetten van de staat in de VS waarin u bent gevestigd, of als u niet in de VS woont, de wetten van het land waarheen wij uw dienst richten. U en wij stemmen onherroepelijk in met het exclusieve rechtsgebied en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank in King County, Washington, VS, voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit Contract.

 1. Mededelingen

  Mededelingen over inbreuk op auteursrecht dient u te zenden aan de aangewezen Microsoft-agent. Raadpleeg voor meer informatie en contactgegevens de Mededeling en procedure voor het indienen van vorderingen inzake auteursrechtelijke inbreuk op: https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx. INGEZONDEN VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Auteursrecht- en merkaanduidingen

Alle inhoud van de Website en Dienst valt onder Copyright © 2012 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op de Website, Dienst en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers. Microsoft en de namen, logo’s en pictogrammen van alle Microsoft-producten en diensten zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten, Canada en/of andere landen.

Een lijst met handelsmerken van Microsoft vindt u hier:
https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden.

 
Terug naar top
Vragen?