VILKÅR FOR BRUG OG SALG

Opdateret maj 2015

Velkommen til Microsoft Online Store på www.microsoftstore.com (“Microsoft Store” eller “Webstedet”). Microsoft Store er et websted, der drives af Microsoft Ireland Operations Limited, på adressen The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Irland (samlet “Microsoft”, “Vi”, “Os”, “Vores”).

Gennem Microsoft Store giver Microsoft Dem adgang til en lang række ressourcer, herunder Webstedet, oplysninger om software, tjenester og andre varer, der muligvis kan eller ikke kan købes, download-områder samt software og værktøjer (samlet “Tjenester”). Tjenesterne, herunder eventuelle opdateringer, forbedringer, nye funktioner og/eller tilføjelsen af eventuelle nye webegenskaber, er underlagt disse vilkår for brug og salg (“Vilkår for brug og salg”). Ved at bruge Webstedet, købe produkter i Microsoft Store eller bruge vores Tjenester accepterer De og indvilliger i disse Vilkår for brug og salg, Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (se afsnittet om BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER nedenfor) og alle andre gældende vilkår og betingelser, politikker eller ansvarsfraskrivelser, der henvises til heri, og som der er adgang til via de relaterede hyperlinks (samlet kaldet “Microsoft Store-politikker”). Microsoft Store-politikkerne findes også i Microsoft Store. Vi opfordrer Dem til at læse Microsoft Store-politikkerne grundigt. Disse Vilkår for brug og salg og Microsofts erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (“Kontrakten”) udgør den fuldstændige aftale mellem Dem og Microsoft og træder i stedet for alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, garantier, indeståelser og forståelser af nogen art, uanset om disse er skriftlige eller mundtlige, vedrørende deres emne.

Bemærk, at hvis vi har en Microsoft Store-forhandler i Deres land eller region, kan den have andre politikker.

Vilkår for Deres brug af Microsoft Store

 1. BEGRÆNSNING AF PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG

  Medmindre andet er angivet, er Microsoft Store og Tjenesterne til Deres personlige og ikke-kommercielle brug. De må ikke kommercielt distribuere, udgive, licensere eller sælge nogen form for data eller tjenester, som stammer fra Microsoft Store eller Tjenesterne.

 2. SPECIFIK MEDDELELSE FOR DOKUMENTER, DER ER TILGÆNGELIGE PÅ MICROSOFT STORE-WEBSTEDET

  Tilladelse til at bruge Dokumenter (som f.eks. hvidbøger, pressemeddelelser, dataark og FAQs) fra Microsoft Store og Tjenesterne gives, forudsat at (1) nedenstående copyrightnotits: “© 2015 Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.” fremstår på alle kopier, og at både ophavsretsnotitsen og denne meddelelse om tilladelse fremstår, (2) brug af sådanne Dokumenter fra Microsoft Store eller Tjenesterne udelukkende er til informativ og ikke-kommerciel eller personlig brug og ikke vil blive kopieret eller offentliggjort på nogen netværkscomputer eller udsendt på noget medium, medmindre det er tilladt i henhold til undtagelser under de gældende ophavsretlige love og (3) ingen ændringer foretages på nogen Dokumenter. Akkrediterede uddannelsesinstitutioner, som f.eks. grundskoler og overbygningsskoler, universiteter, private/offentlige gymnasier og statsgymnasier, kan downloade og reproducere Dokumenter til distribution i undervisningslokalerne. Distribution uden for undervisningslokalerne kræver udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft. Brug til enhver anden form er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere vil blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

  De herover angivne Dokumenter inkluderer ikke design eller layout af webstedet Microsoft.com, Webstedet eller andre websteder ejet, administreret, licenseret eller styret af Microsoft. Elementer af Microsoft-websteder, herunder Webstedet, er beskyttet af love om vareudstyr, varemærker, illoyal konkurrence og andre love, og må ikke kopieres eller imiteres delvist eller i deres helhed. Logoer, grafik, lyd eller billeder fra Microsoft-websteder, herunder Webstedet, må ikke kopieres, videretransmitteres eller gøres tilgængelige, medmindre det udtrykkeligt er blevet tilladt af Microsoft eller den gældende lovgivning.

  Dokumenterne og relateret grafik, som er offentliggjort på Microsoft Store eller Tjenesterne, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer tilføjes jævnligt til oplysningerne heri. Microsoft og/eller Microsofts respektive leverandører kan når som helst lave forbedringer og/eller ændringer i produktet eller produkterne og/eller programmet eller programmerne, der er beskrevet heri.

 3. MEDLEMSKONTO, ADGANGSKODE OG SIKKERHED

  Hvis Microsoft Store eller nogen af Tjenesterne kræver, at De åbner en konto, skal De fuldføre registreringsprocessen med aktuelle, fyldestgørende og nøjagtige oplysninger som anmodet i den pågældende registreringsformular. De skal også vælge en adgangskode og et brugernavn. De skal muligvis også acceptere en serviceaftale eller separate brugervilkår som betingelse for at åbne kontoen. De er ansvarlig for at holde Deres kontooplysninger og adgangskode fortrolige og er ansvarlig for al aktivitet, der forekommer under Deres konto. De accepterer at underrette Microsoft straks i tilfælde af uautoriseret brug af Deres konto eller ved andre former for brud på sikkerheden.

 4. INGEN ULOVLIG ELLER FORBUDT BRUG

  Som betingelse for Deres brug af Tjenesterne indestår De for, at De ikke bruger Tjenesterne til noget formål, der er ulovligt eller forbudt i henhold til disse vilkår, betingelser eller bemærkninger. De må ikke bruge Tjenesterne på nogen måde, der kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe nogen Microsoft-server eller de netværk, der er forbundet til en Microsoft-server, eller gribe ind i andre parters brug og nytte af tjenester. De må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til nogen Tjenester, andre konti, computersystemer eller netværk, der er forbundet til en Microsoft-server eller til nogen af Tjenesterne, gennem hacking, adgangskode-mining eller på nogen anden måde. De må ikke erhverve eller forsøge at erhverve materialer eller oplysninger på måder, der ikke bevidst er gjort tilgængelige gennem Tjenesterne. De må ikke bruge Tjenesterne på en måde, der krænker tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, forsætlig forvoldelse af skade på en person eller enhed, herunder Microsoft.

  Microsoft forbeholder sig retten til når som helst at videregive alle oplysninger, hvoraf afsløring er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, regler, juridiske processer eller offentligt anmodninger, eller til at redigere, afvise at postere eller at fjerne oplysninger eller materiale, i sin helhed eller delvist, hvor der er rimeligt belæg for at gøre dette.

 5. MATERIALER, SOM DE LEVERER TIL MICROSOFT STORE ELLER OFFENTLIGGØR PÅ WEBSTEDET

  Microsoft påberåber sig ikke ejerskab af de materialer De giver til Microsoft (herunder feedback, vurderinger og forslag) eller poster, uploader, giver input om eller sender til en Tjeneste eller dens tilknyttede tjenester til gennemsyn af den almindelige offentlighed, eller af medlemmer af en offentlig eller privat gruppe, (hver en “Fremsendelse” og samlet “Fremsendelser”). Microsoft har imidlertid ret til at bruge Deres Fremsendelse, herunder Deres navn, til det formål, som det blev fremsendt til.

  Der betales ingen kompensation for brugen af Deres Fremsendelse. Microsoft er ikke forpligtet til at poste eller bruge nogen Fremsendelse, De måtte levere, og Microsoft kan fjerne enhver Fremsendelse når som helst efter eget valg.

  De indestår for og erklærer, at De ejer eller på anden måde administrerer alle rettighederne til Deres Fremsendelse som beskrevet i disse Vilkår for brug og salg, herunder, men ikke begrænset til alle de rettigheder, der er nødvendige for at levere, poste, overføre, give input til eller sende Fremsendelserne.

 6. FREMSENDELSESPOLITIK FOR UANMODEDE IDEER

  Microsoft eller Microsofts medarbejdere accepterer ikke eller vurderer ikke uanmodede ideer, herunder ideer til nye reklamekampagner, nye kampagner, nye produkter eller teknologier, processer, materialer, marketingplaner eller nye produktnavne. INDSEND VENLIGST IKKE ORIGINALT KREATIVT ARTWORK, IDEER, EKSEMPLER, DEMOER ELLER ANDET ARBEJDE. Det eneste formål med denne politik er at undgå potentielle misforståelser eller tvister i de tilfælde, hvor Microsofts produkter eller marketingstrategier kan synes at ligne ideer, der er blevet indsendt til Microsoft. Indsend derfor ikke uanmodede ideer til Microsoft eller nogen hos Microsoft.

  Hvis De, på trods af vores anmodning om ikke at indsende Deres ideer og materiale, stadig indsender dem, beder vi Dem forstå, at Microsoft ikke giver nogen forsikringer om, at Deres ideer og materiale vil blive behandlet fortroligt eller som Deres ejendom.

 7. HYPERLINKS TIL TREDJEMANDSWEBSTEDER

  Microsoft Store kan indeholde links til tredjemandswebsteder, som giver Dem mulighed for at forlade Webstedet. Disse tilknyttede websteder kontrolleres ikke af Microsoft, og Microsoft er ikke ansvarlig for indholdet af noget tilknyttet websted eller noget hyperlink på et tilknyttet websted eller ændringer eller opdateringer på sådanne websteder. Microsoft leverer kun disse hyperlinks som en hjælp til Dem, og inkluderingen af et hyperlink er ikke ensbetydende med Microsofts godkendelse af webstedet. Deres brug af tredjemandswebstedet kan være underlagt den pågældende tredjemands vilkår og betingelser.

Vilkår for salget af Produkter til Dem

 1. GEOGRAFISK TILGÆNGELIGHED

  Microsoft Store er beregnet til brug af kunder, som bor i det område, som serviceres af dette Websted, og der kan være begrænsninger mht., hvor vi kan levere produkter som angivet i vores leveringspolitikker. For at gennemføre Deres køb skal De have en gyldig fakturerings- og leveringsadresse i det pågældende område.

 2. KUN SLUTBRUGERE

  De skal være slutbruger for at kunne købe produkter i Microsoft Store. Forhandlere er ikke berettigede til at købe via Webstedet.

 3. EKSPORTBEGRÆNSNINGER

  Produkter, der købes via Microsoft Store (herunder hardware, software og softwareoverførsler) kan være underlagt told- og eksportkontrollovgivninger og -forordninger. De er indforstået med at overholde alle internationale og nationale love og forordninger, der gælder for Dem i forbindelse med sådanne produkter.

 4. NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

  De indvilliger i at tilvejebringe aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb, der foretages i Microsoft Store. De indvilliger i straks at opdatere Deres konto og andre oplysninger, herunder Deres e-mail-adresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre Deres transaktioner og kontakte Dem i det relevante omfang i forbindelse med Deres transaktioner.

 5. PRODUKTERS TILGÆNGELIGHED OG ANTAL SAMT ORDREBEGRÆNSNINGER

  Produktpriser og tilgængelighed kan ændres til enhver tid og uden forudgående varsel, men De vil altid blive opkrævet den pris, der er angivet på det tidspunkt, hvor De bekræfter bestillingen. Microsoft kan sætte en begrænsning på de mængder, der kan købes pr. bestilling, pr. konto, pr. kreditkort, pr. person eller pr. husstand, og De vil blive informeret om en sådan begrænsning på Webstedet, eller inden vi accepterer Deres bestilling.

  Microsoft kan nægte eller afvise en bestilling til enhver tid og refundere et evt. beløb, De har betalt for bestillingen, af lovlige årsager, som omfatter, men ikke er begrænset til, hvis De ikke har overholdt de betingelser, der er angivet på tidspunktet for bestillingen, hvis Deres betaling ikke kan behandles, i hvis de bestilte produkter eller tjenester ikke er tilgængelige, eller åbenlyse fejl på Webstedet eller fejl, der er opstået i forbindelse med Deres bestilling. Hvis vi ikke kan levere de produkter eller tjenester, De har bestilt, vil vi kontakte Dem og muligvis tilbyde Dem et alternativt produkt i stedet. Hvis De ikke vælger at købe det alternative produkt, vil vi annullere Deres bestilling. I tilfælde af åbenlyse fejl på Webstedet eller i forbindelse med Deres bestilling forbeholder vi os ret til at korrigere fejlen og opkræve Dem for den korrekte pris. I den situation vil vi kontakte Dem og tilbyde Dem muligheden for at købe produktet til den korrekte pris eller annullere Deres bestilling.

  Medmindre der er nævnt en specifik leveringsperiode på det tidspunkt, hvor De afgiver Deres bestilling, vil Deres produkter eller tjenester blive leveret inden for tredive (30) dage efter datoen for Deres bestilling. Kreditnotaer eller refusionsbeviser vil blive udstedt via samme indbetalingsmetode og -konto, som der blev anvendt til at afgive bestillingen.

 6. SOFTWAREKØB OG LICENSVILKÅR

  Software, der er gjort tilgængelig til download fra Microsoft Store (“Software”), og andre varer (herunder tjenester), som er tilgængelige på Microsoft Store eller Tjenesterne, er ophavsretligt beskyttet arbejde tilhørende Microsoft og/eller Microsofts leverandører. Når De køber Software, køber De faktisk en licens til at bruge Softwaren, ikke selve Softwaren. Softwarelicenser, der købes i Microsoft Store, er underlagt den licensaftale, der følger med Softwareproduktet (“Licensaftalen”). De skal acceptere vilkårene og betingelserne i Licensaftalen på det tidspunkt, hvor De installerer Softwaren.

  KONTAKT MICROSOFT STORE (SOM BESKREVET I AFSNITTET OM MEDDELELSER OG KOMMUNIKATION NEDENFOR), HVIS DE ØNSKER AT LÆSE EN KOPI AF DEN GÆLDENDE LICENSAFTALE UDEN OMKOSTNINGER, INDEN DE ÅBNER SOFTWAREN.

  Enhver form for reproduktion eller videredistribution af Softwaren eller varer, som ikke er i overensstemmelse med den relevante Licensaftale og gældende lovgivning, er udtrykkeligt forbudt i henhold til loven og kan medføre civil og kriminel straf. Overtrædere risikerer at blive retsforfulgt i videst muligt omfang.

  MICROSOFT KAN SOM EN HJÆLP TIL DEM GØRE VÆRKTØJER OG HJÆLPEPROGRAMMER TILGÆNGELIGE SOM EN DEL AF MICROSOFT STORE ELLER TJENESTERNE ELLER I MICROSOFTS SOFTWARE ELLER VARER TIL BRUG OG/ELLER DOWNLOAD, SOM IKKE ER EN DEL AF DET PRODUKT ELLER DE TJENESTER, DER SÆLGES. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT GIVER MICROSOFT INGEN FORSIKRINGER MED HENSYN TIL NØJAGTIGHEDEN AF RESULTATER ELLER OUTPUT EFTER BRUG AF SÅDANNE VÆRKTØJER ELLER HJÆLPEPROGRAMMER.

  De bedes respektere andre parters immaterielle ejendomsrettigheder ved brug af de værktøjer og hjælpeprogrammer, der er gjort tilgængelige i Tjenesterne eller i Microsofts Softwareprodukter eller varer.

 7. ELEKTRONISKE SOFTWAREOVERFØRSLER

  Elektroniske Softwareoverførselsprodukter leveres til Dem ved at gøre et overførselslink tilgængeligt i Deres Microsoft-konto (tidligere kendt som “Windows Live ID”), som er knyttet til Deres produktkøb. I henhold til nedenstående afsnit opbevarer vi overførselslinket og den relaterede digitale nøgle på Deres Microsoft-konto i tre (3) år efter købsdatoen. For abonnementsbaserede elektroniske softwareoverførselsprodukter kan der gælde andre vilkår og opbevaringsrettigheder, som De vil blive bedt om at gennemse og acceptere på tidspunktet for Deres abonnement.

  De accepterer, at vi til enhver tid kan annullere eller ændre vores opbevaringsprogram for digitale nøgler. De accepterer desuden, at vi kan bringe supporteringen af nøgleopbevaring til ophør for et eller flere produkter til enhver tid af lovlige årsager, herunder, ved eksempel, slutningen af produktsupportens livscyklus, hvorefter De ikke længere vil have adgang til overførselslinket eller til den digitale nøgle. Hvis vi annullerer eller ændrer vores program, så De ikke længere har adgang til overførselslinket eller de(n) digitale nøgle(r) på Deres konto, giver vi Dem mindst 90 dages forudgående varsel via kontaktoplysningerne til den tilknyttede Microsoft-konto.

 8. ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER

  Ud over Software og elektroniske softwareoverførselsprodukter kan De også blive tilbudt andre produkter og tjenester, der kan købes eller afprøves i Microsoft Store, og som er underlagt separate slutbrugerlicensaftaler, brugervilkår, serviceaftalevilkår eller andre vilkår og betingelser. Hvis De køber eller bruger disse produkter, skal De muligvis også acceptere disse vilkår som betingelse for købet, installationen eller anvendelsen.

 9. AUTOMATISK FORNYELSE AF PRODUKTER

  Hvis automatisk fornyelse er tilladt i Deres land, region, provins eller stat, kan De købe abonnementer af os, som automatisk fornyes. Såfremt De køber sådanne abonnementsprodukter og angiver en betalingsmetode over for os, gør De følgende: (i) erklærer, at De er bemyndiget til at bruge den betalingsmetode, De angiver, og at de betalingsoplysninger, De angiver, er korrekte og nøjagtige, (ii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for disse tjenester eller det tilgængelige indhold ved hjælp af Deres betalingsmetode og (iii) bemyndiger Microsoft til at fakturere Dem for enhver betalt funktion i disse tjenester, som De vælger at tilmelde Dem eller bruge, mens denne aftale er i kraft. Vi giver Dem besked per mail, før vi automatisk fornyer ethvert abonnementsprodukt. Når vi har informeret Dem om, at Deres abonnement automatisk fornys, kan vi forny Deres tjenester automatisk og opkræve betaling til den aktuelle pris for fornyelsesperioden. Vi vil også minde Dem om, at vi vil opkræve betaling via Deres valgte betalingsmetode for fornyelsen af disse tjenester, hvad enten den var arkiveret på datoen for fornyelse eller oplyst senere. Vi vil også vejlede Dem i, hvordan De kan annullere disse tjenester. De skal annullere disse tjenester inden datoen for fornyelse, hvis De vil undgå at blive faktureret for fornyelsen.

 10. PRIS OG BETALING

  Prisen for produkter i Microsoft Store vil være som angivet på Webstedet. Hvis vi har en Microsoft Store-forhandler i Deres land eller region, kan de priser, det produktsortiment og de kampagner, der tilbydes på Webstedet, til enhver tid variere i forhold til, hvad der tilbydes eller er tilgængeligt hos vores forhandlere. Microsoft garanterer ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes på internettet, også vil være tilgængelig eller gyldig hos en forhandler. Microsoft garanterer ligeledes ikke, at en pris, et produkt eller en kampagne, der tilbydes hos en forhandler, også vil være tilgængelig eller gyldig på internettet.

  Prisfastsættelsen i Microsoft Store er baseret på salg af Software og hardware til individuelle slutbrugere. Hvis De er indkøber for en kommerciel organisation, en undervisningsinstitution eller en offentlig myndighed, bedes De kontakte os for at få flere oplysninger om vores volumenlicensprogrammer.

  Microsoft Store har ikke en prismatchgaranti. Den vil ikke matche den annoncerede pris, som andre forhandlere sætter på de samme varer.

  Vi kan vælge at tilbyde Dem mulighed for at forudbestille et produkt fra vores Websted, før det kommer på markedet. Hvis De vælger at forudbestille et produkt, kan vi lægge en forhåndsreservation ind på Deres kreditkort på tidspunktet for forudbestillingen. Vi trækker dog ikke beløbet på Deres kreditkort, før produktet er gjort tilgængeligt for Dem via overførsel, eller når vi har afsendt Deres produkt. Hvis den annoncerede pris på produktet falder mellem den dato, hvor De indgav en forudbestilling, og den dato, hvor produktet er tilgængeligt via overførsel, opkræver vi den laveste pris fra Dem. De kan til enhver tid annullere Deres forudbestilling, før produktet er afsendt eller tilgængeligt via overførsel, ved at ringe til vores kundesupportnummer, som kan findes på siden Salg og support. Når Deres forudbestilling er afsendt eller tilgængeligt via overførsel, vil vores normale returneringspolitikker være gældende. Vi vil angive på Webstedet, hvis der gælder andre vilkår for forudbestilling for et specifikt produkt.

  Priser, der vises på Webstedet, inkluderer ikke alle gældende skatter og afgifter (“Skatter”), som kan være gældende for Deres køb. Priser, der vises på Webstedet, inkluderer ej heller leveringsomkostninger. Skatter og leveringsomkostninger lægges til Deres købsbeløb og vises på udtjekningssiden. De har mulighed for at gennemgå alle Skatter og leveringsomkostninger, som er gældende for Deres køb, før De bekræfter Deres køb. Hver enkelt vare i Deres indkøbsvogn vises med den aktuelle varepris.

  Produkttilbud i Microsoft Store udgør ikke bindende tilbud fra os. Ved at klikke på “gennemfør køb”, “afgiv bestilling” eller en lignende knap til at sende Deres bestilling til Os foretager De et bindende tilbud i forbindelse med alle produkterne i Deres indkøbsvogn. Hvis vi accepterer Deres bestilling, modtager De en automatisk you will receive an automated e-mail med købsbekræftelse. Denne e-mail gennemfører købskontrakten.

  Microsoft Store tilbyder forskellige betalingsmuligheder som defineret på vores Websted. Vi forbeholder os ret til at ændre vores betalingsmuligheder til enhver tid og af en hvilken som helst grund. Såfremt tilbud oprettes i Deres lokale valuta og skal betales i en anden valuta med et internationalt kreditkort, afhænger den endelige pris af de udenlandske valutakurser, skatter og gebyrer, som Deres bank eller udstederen af Deres internationale kreditkort anvender. Disse transaktioner kan være underlagt skatter og/eller gebyrer på internationale transaktioner, som ikke opkræves af Microsoft Store.

 11. RETURNERINGSPOLITIK

  Microsoft Stores returneringspolitik er angivet nedenfor. Returneringspolitikken er gældende som supplement til eventuelle lovbestemte returneringsrettigheder, som De måtte have i henhold til lovgivningen.

  De kan trække Dem tilbage fra denne Kontrakt uden grund inden for fjorten (14) kalenderdage. Tilbagetrækningsperioden udløber efter fjorten (14) dage fra:

  (i)    For elektroniske softwareoverførselsprodukter og tjenester, når produktet er gjort tilgængeligt til overførsel, eller tjenesten starter. De accepterer, at vi må begynde at levere tjenesten eller det elektroniske softwareoverførselsprodukt øjeblikkeligt ved Deres køb, og

  (ii)    For fysiske produkter, levering.

  Hvis den gældende lovgivning i Deres land eller område tildeler Dem en længere tilbagetrækningsperiode, vil denne periode være gældende.

  For at udøve Deres ret til tilbagetrækning skal De informere os om Deres beslutning, inden tilbagetrækningsperioden er udløbet. Kontakt os på Salg og support for at meddele os om Deres beslutning og for at starte returneringsprocessen.

  Vi vil refundere det beløb, De betalte for produkterne og leveringen af dem, til Dem, hvis De udøver Deres ret til tilbagetrækning. Tilbagebetalingen udføres ved hjælp af den oprindelige betalingsmåde. De skal returnere de relaterede produkter til os uden unødvendig forsinkelse og for Deres regning.

  Som betingelse for returneringen og i det omfang gældende lovgivning tillader det, gælder følgende krav. Alle produkter skal returneres, efter der er udvist rimelig omhu (de må f.eks. ikke bære præg af slitage eller skader, og de skal være i en stand, som gør det muligt for os at sælge dem videre). Al software og videospil i æsker skal returneres med forseglingen intakt. For tjenester må tjenesten ikke være blevet leveret eller brugt af Dem. Ved returnering af elektroniske softwareoverførselsprodukter beder vi Dem muligvis også om at signere et elektronisk destrueringsbrev som betingelse for tilbagetrækningen fra denne kontrakt.

  I nogle tilfælde kan vi forlænge retten til tilbagetrækning i ferieperioder eller i andre perioder. Hvis der er annonceret en længere periode på vores Websted, vil den annoncerede periode gælde.

  Ved alle returneringer skal der vedlægges en original kvittering eller et gavekort, den originale dokumentation, instruktionsvejledninger, registrering, dele og komponenter (herunder kabler, controllere og tilbehør) samt producentens emballage. I henhold til gældende lovgivning kan manglende vedlæggelse af sådanne elementer forhindre eller forsinke Deres refusion eller ombytning eller medføre yderligere gebyrer, og Microsoft forbeholder sig ret til at nægte enhver returnering eller ombytning, hvis den ikke overholder kriterierne for returnering.


  UNDTAGELSER:

  • Varer, der er bestilt på Microsoft Store-webstedet, kan ikke returneres til eller byttes hos Microsoft Store-forhandlere. På samme måde kan varer, der er købt hos en Microsoft Store-forhandler, ikke returneres eller byttes på Microsoft Store-webstedet.

  • Opgraderingsmulighed og returneringer. Hvis De har købt en vare med en opgraderingsmulighed, er returneringer underlagt tilbagetrækningsperioden på fjorten (14) dage, og der gælder følgende særlige returneringsprocedurer:

   • Hvis De returnerer varen, før opgraderingsproduktet lanceres, vil De ikke modtage opgraderingsproduktet.

   • Hvis De returnerer varen, efter at opgraderingsproduktet er lanceret, skal De returnere både varen og opgraderingsproduktet sammen.

  • Når vi tilbyder kampagner, der giver Dem mulighed for at spare penge ved at købe en samlet pakke af produkter, skal alle de produkter, som købes som en del af kampagnen, returneres, for at det er muligt at dem refunderet. Hvis kampagnen indeholdt en tjeneste, som De allerede har taget i brug, fratrækkes hele tjenestens salgsværdi fra refusionsbeløbet.

  • Prøvetilbud. Hvis De siger ja til et tilbud om prøveperiode, skal De opsige tjenesten ved udløbet af prøveperioden, hvis De vil undgå at pådrage Dem nye omkostninger, medmindre vi meddeler Dem noget andet. Hvis De ikke opsiger tjenesten ved udløbet af prøveperioden, kan vi opkræve et gebyr for tjenesten.

 12. KUNDESERVICE

  Besøg siden Salg og support for at få flere oplysninger om muligheder for kundeservice.

Vilkår for Deres brug af Microsoft Store samt for salg til Dem

 1. VARIATION AF VILKÅR

  Vilkårene for brug og salg, der er gældende på det tidspunkt, hvor De gav tilsagn til dem, gælder for Deres køb og fungerer som købskontrakt mellem os. Inden Deres næste køb, kan Microsoft have opdateret Vilkårene for brug og salg når som helst og uden forudgående varsel. Gennemgå de aktuelle Vilkår for brug og salg, hver gang De besøger Microsoft Store. Vi anbefaler, at De gemmer eller udskriver en kopi af Vilkårene for brug og salg, til fremtidig reference og brug i forbindelse med Deres køb.

 2. BEGRÆNSNINGER PÅ MINDREÅRIGES BRUG

  De skal mindst være myndig i Deres land/område for at købe produkter i Microsoft Store.

 3. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BESKYTTELSE HERAF

  Oplysninger om Dem og Deres ordrehistorik behandles i overensstemmelse med Vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

 4. PRODUKTERS VISNING OG FARVER

  Microsoft forsøger at vise produkternes farver og billeder så nøjagtigt som muligt. Forskellige computerskærme viser dog farver på forskellige måder, og derfor kan vi ikke garantere, at den farve, De får vist på skærmen, svarer nøjagtigt til produktets faktiske farve.

 5. FEJL PÅ WEBSTEDET

  Vi arbejder hårdt for at publicere oplysninger nøjagtigt, opdatere Webstedet regelmæssigt og rette fejl, så snart de opdages. Enhver del af indholdet på vores Websted kan dog være forkert eller forældet på et hvilket som helst tidspunkt. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer på Microsoft Store-webstedet når som helst, herunder af produktpriser, specifikationer, tilbud og tilgængelighed.

 6. OPHØR AF BRUG AF WEBSTEDET

  Microsoft kan til enhver tid annullere Deres konto eller bringe Deres brug af Microsoft Store-webstedet til ophør uanset årsagen, herunder og uden begrænsning, hvis De overtræder disse Vilkår for brug og salg, eller hvis Webstedet ikke længere drives af Microsoft. Ved at bruge Microsoft Store indvilliger De i at blive holdt ansvarlig for alle de bestillinger, De gennemfører, eller gebyrer, som De pådrager Dem inden dette ophør. Microsoft kan ændre, ophæve eller på anden vis annullere Microsoft Store til enhver tid, af en hvilken som helst grund og uden varsel til Dem. Hvis en sådan ændring, ophør eller midlertidig afbrydelse påvirker Deres brug af Tjenesten eller produktet eller på anden måde afbryder Deres bestilling, skal De kontakte Microsoft Store.

 7. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRÆNSNING

  VILKÅRENE I DETTE AFSNIT GÆLDER I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT. DETTE AFSNIT ER IKKE BEREGNET TIL OG FUNGERER IKKE MED HENBLIK PÅ AT BEGRÆNSE VORES ANSVAR I DET OMFANG, VI KAN HAVE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DEM I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN (HERUNDER IFØLGE UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER, SOM DE MÅTTE HAVE).

  DE PRODUKTER, DER SÆLGES I MICROSOFT STORE, ER UNDERLAGT EVENTUELLE OBLIGATORISKE UFRAVIGELIGE INDESTÅELSER OG, HVOR DET ER RELEVANT, GARANTERES KUN, HVIS OVERHOVEDET, I HENHOLD TIL VILKÅRENE I EVENTUELLE LICENSAFTALER ELLER PRODUCENTGARANTIER, SOM KAN FØLGE MED PRODUKTERNE.

  BORTSET FRA SOM UDTRYKKELIGT GARANTERET I LICENSAFTALEN ELLER I EN EVENTUEL PRODUCENTGARANTI, SOM FØLGER MED PRODUKTET, GIVES DER INGEN GARANTI.

  MICROSOFT FREMSÆTTER INGEN SPECIFIKKE ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED OG GIVER INGEN FORSIKRING MED HENSYN TIL PRODUKTERNE, HERUNDER MED HENSYN TIL SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. MICROSOFT VIL YDE DEM BESKYTTELSE OG FORDELE I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER UFRAVIGELIGE OBLIGATORISKE INDESTÅELSER, SOM GÆLDER FOR DEFEKTE PRODUKTER.

  MICROSOFT STORE OG DENS INDHOLD LEVERES, “SOM DEN ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIG”. HVERKEN MICROSOFT ELLER MICROSOFTS LEVERANDØRER VIL GIVE NOGEN ERKLÆRINGER OM ELLER NOGEN FORSIKRING UD OVER DET, DER UDTRYKKELIGT ER INDEHOLDT HERI, FOR MICROSOFT STORE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NØJAGTIGHEDEN AF INDHOLDET, ELLER AT DERES BRUG AF MICROSOFT STORE VIL VÆRE UDEN FORSTYRRELSER ELLER FEJL. VI FRALÆGGER OS HVERKEN VORES ELLER VORES AGENTS ANSVAR FOR SVINDEL ELLER FOR PERSONSKADE ELLER DØD FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED.

  DE ANERKENDER OG ERKLÆRER DEM INDFORSTÅET MED, AT VED AT ÅBNE WEBSTEDET OG/ELLER FORETAGE KØB VIA WEBSTEDET HAR DE IKKE HENHOLDT DEM TIL OG HAR INGEN BEFØJELSER MED HENSYN TIL NOGEN ERKLÆRING, INDESTÅELSE, FORSIKRING ELLER GARANTI, UANSET OM DEN ER SKRIFTLIG ELLER MUNDTLIG (OG UANSET OM DEN ER UDSTEDT USKYLDIGT ELLER FORSØMMELIGT), SOM IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE VILKÅR FOR BRUG OG SALG, MICROSOFTS ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG/ELLER MICROSOFT STORE-POLITIKKERNE.

 8. GENERELLE JURIDISKE VILKÅR

  27.1   Fortolkning af Kontrakten

  Hvis der i nogen jurisdiktion er nogen form for begrænsning, forbud eller håndhævelse af nogen del af denne Kontrakt eller dens gyldighed over for nogen part eller under nogen omstændigheder, vil denne del – ifølge den pågældende jurisdiktion – kun være ugyldig i det omfang, som den pågældende begrænsning, forbud eller håndhævelse tilsiger, uden at ugyldiggøre de øvrige dele af denne Kontrakt og uden at påvirke gyldigheden eller håndhævelsesmulighederne i disse dele i nogen anden jurisdiktion eller uden at påvirke dens anvendelse over for andre parter eller under andre omstændigheder. Hvor det er muligt, skal alle sådanne dele være gældende i videst muligt omfang tilladt af loven og fortolkes og anvendes i mindre omfang, hvis dette er nødvendigt, for at de skal være gyldige. Der kan gælde andre vilkår, hvis De køber produkter eller tjenester på andre Microsoft-websteder.

  27.2   Overdragelse

  Vi kan helt eller delvist overdrage, overføre eller på anden vis stille vores rettigheder og forpligtelser til rådighed til enhver tid uden forudgående varsel. De må ikke tildele denne kontrakt eller overføre nogen rettigheder herunder.

  27.3   Ingen begunstigede tredjeparter

  Nærværende Kontrakt begunstiger udelukkende Dem og os. Den begunstiger ikke nogen anden person med undtagelse af de i henhold til kontrakten tilladte efterfølgere og rettighedserhververe under denne kontrakt.

  27.4   Krav

  Krav skal fremsættes inden for den tidsperiode, som er påkrævet i henhold til den lokale lovgivning. Hvis Deres krav ikke fremsættes inden for dette tidsrum, bortfalder det permanent.

  27.5   Meddelelser og kommunikation

  Se siden Salg og support på webstedet for at finde oplysninger om, hvordan De kan kontakte os med henblik på henvendelser til vores kundesupportteam. I tilfælde af tvister bedes De kontakte os på den adresse, der er anført øverst i disse Vilkår for brug og salg.

  27.6   Gældende lovgivning

  DENNE KONTRAKT OG ALLE KRAV, TVISTER OG IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER, HERUNDER KRAV VEDRØRENDE KONTRAKTBRUD, GARANTIBRUD, FORBRUGERBESKYTTELSESRET, KONKURRENCELOVGIVNING OG ERSTATNINGSRET, VIL VÆRE UNDERLAGT LOVGIVNINGEN I IRLAND. PARTERNE (DE OG MICROSOFT) UNDERORDNER SIG HERMED DOMSTOLENE I IRLANDS EKSKLUSIVE JURISDIKTION OVER ALLE TVISTER ELLER IKKE-KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER, SOM PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL DENNE KONTRAKT.

 1. MEDDELELSER

  Meddelelser om påstand om krænkelse af ophavsret skal sendes til Microsofts udpegede agent. De kan finde detaljer og kontaktoplysninger under Meddelelser og procedurer for påstand om krænkelse af ophavsret på: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. HENVENDELSER, DER INDSENDES, MEN IKKE ER RELEVANTE I HENHOLD TIL PROCEDUREN, VIL IKKE BLIVE BESVARET.

Copyright og varemærker

Hele indholdet af Webstedet og Tjenesten er ophavsretligt beskyttet. Copyright © 2015 Microsoft Corporation og/eller dets leverandører, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Vi og vores leverandører er indehavere af rettigheder, ophavsretlige love og andre immaterialretlige love til Webstedet, Tjenesten og indholdet. Microsoft og navnene, logoerne og ikonerne til alle Microsofts produkter og tjenester kan være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft i USA, Canada og/eller andre lande.

Der findes en liste over Microsofts varemærker på: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Navnene på de faktiske virksomheder og produkter kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Enhver rettighed, der ikke udtrykkeligt er givet i denne Aftale, forbeholdes.


 
Tilbage til toppen
Spørgsmål?