לפני שאתה מחזיר מוצר

אם יש לך בעיה עם מוצר, ייתכן שיש אפשרויות אחרות לפני שאתה מחזיר אותו:

 • מצא את העזרה המקוונת באתר התמיכה של Microsoft.
 • פרסם שאלה בקבוצת הדיון של Microsoft.
 • פנה אל מכירות ותמיכה לתמיכה טכנית, מענה לשאלות על ההזמנה שלך או סיוע בהורדת והתקנת תוכנה.

מדיניות החזרה

מדיניות ההחזרה המלאה של Microsoft Store מפורטת כאן ומוגדרת ב- תנאי השימוש והמכירה. מדיניות ההחזרה ניתנת בנוסף לערובות המשפטיות או כל זכויות החזרה סטטוטוריות כלשהן שמוקנות לך על פי החוק (ראה בסעיף אחריות על המוצר בהמשך).

בכפוף לקריטריונים שלנו להחזר, באפשרותך לחזור בך מהסכם הרכישה, לבטלו ולבקש החזר כספי, מבלי למסור כל סיבה שהיא, בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים. תקופת ביטול זו תפקע בתום שלושים (30) ימים קלנדריים החל מ:

 • עבור מוצרים הניתנים להורדה, כאשר המוצרים נשלחים באופן אלקטרוני לחשבונך והם זמינים להורדה.
 • עבור מנויים ושירותים הניתנים להורדה, כאשר תלחץ על לחצן הרכישה בתהליך היציאה. ייתכן שנתחיל לספק את המנוי או השירות מיד לאחר הרכישה.
 • למוצרים פיזיים/שאינם ניתנים להורדה, מסירה.
 • עבור מוצרים הניתנים להורדה שהוזמנו מראש ועבור מנויים, כאשר המוצרים נשלחים באופן אלקטרוני לחשבונך והם זמינים להורדה. עבור מוצרים פיזיים שהוזמנו מראש/שאינם ניתנים להורדה, כאשר המוצרים נשלחים.
 • במקרה של מוצרים שנכללו בהזמנה אחת ונשלחו בנפרד, כאשר המוצר האחרון נשלח או הפך לזמין.
 • במקרה של מוצר המורכב מחלקים רבים, כאשר החלק האחרון שלו נשלח או הפך לזמין.
 • במקרה של משלוח רגיל של מוצרים במהלך פרק זמן מוגדר, כאשר המוצר הראשון נשלח או הפך לזמין.

אם החוק החל במדינתך מעניק לך תקופה ארוכה יותר של זכאות לביטול, תקופה זו היא שתחול. ייתכן שנרחיב את הזכות לתקופת זכאות לביטול במהלך החגים או בתקופות אחרות. אם באתר שלנו פורסמה תקופה ארוכה יותר, התקופה שפורסמה היא שתחול.

כדי לממש את זכותך לביטול, עליך להודיע לנו על החלטתך במהלך תקופת הזכאות לביטול של 30 יום. ראה בסעיף תהליך ההחזרה בהמשך למידע על הדרכים להודיע לנו על החלטתך ועל פתיחת תהליך החזר. כדי לעמוד בלוח הזמנים של הזכאות לביטול, כל שעליך לעשות הוא לשלוח לנו הודעה לגבי זכותך לממש את הזכאות לביטול לפני שתקופת הזכאות תפוג.

השפעות הזכאות לביטול

אם תממש את זכאותך לביטול, אנו נחזיר לך את כל התשלומים שהתקבלו ממך, כולל עלויות המשלוח (פרט לעלויות המשלימות הנובעות מהבחירה שלך בסוג המשלוח פרט לסוג המשלוח הזול ביותר, המשלוח הסטנדרטי שהוצע על ידינו), ללא עיכוב ובכל מקרה לא יאוחר מ- 14 ימים קלנדריים מהיום שבו קיבלנו את ההודעה ממך שברצונך לבטל הסכם זה. החזרים יבוצעו באותה שיטת תשלום שבה השתמשת לביצוע התשלום הראשוני, אלא אם אתה מסכים במפורש לבצע זאת בדרך אחרת. בכל מקרה, לא יחולו עליך עמלות הנובעות מההחזר.

עליך לשלוח אלינו חזרה את הסחורה ללא עיכוב, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 14 ימים קלנדריים מהיום שבו שלחת אלינו הודעה על רצונך לבטל הסכם זה. אם תשלח את הסחורות חזרה לפני תום פרק הזמן של 14 ימים קלנדריים, ייחשב הדבר כעמידה בלוח הזמנים. אנו נבחן את הפריטים עם קבלתם, ואם הם יימצאו עומדים בקריטריונים שלנו להחזר, ננפיק זיכוי באותה שיטת תשלום שבה השתמשת כדי לרכוש את הפריט, ונשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני על ביצוע ההחזר.

ייתכן שנשהה את הזיכוי עד שנקבל את המוצרים חזרה או שתספק לנו ראיה לכך ששלחת אלינו את המוצרים, הראשונה מבין שתי האפשרויות. אנו נשלם את עלות ההחזר. הנך אחראי רק עבור פגיעה בערך המוצרים הנובעת מטיפול שאינו הכרחי לקביעת האופי, המאפיינים והפעולה של המוצרים.

מדיניות מורחבת בנושא החזר והחלפה בתקופת החגים

לגבי מוצרים, מנויים ושירותים שנרכשו מחנות Microsoft בין ה-1 בדצמבר 2015 ל- 31 בדצמבר 2015, ניתן להחזירם או להחליפם עד ל-31 בינואר 2016, בהתאם להנחיות ההחזר/ההחלפה שלנו המתוארות בהמשך.

קריטריונים להחזר

נקבל החזר של פריטים העונים לקריטריונים להחזרה. כתנאי לזכותך לביטול, ובמידה והדבר מותר על פי החוק, תחולנה הדרישות הבאות.

כל המוצרים חייבים להיות מוחזרים כשהם שמורים במידה סבירה (למשל, שלא ישאו סימני בלאי או נזק, ויהיו במצב שיאפשר לנו למכור אותם מחדש). בכל מקרה של החזרה יש לצרף את התיעוד המקורי, את מדריכי ההנחיות, את הרישום, את החלקים והרכיבים (כולל כבלים, בקרים ואביזרים) ואת אריזת היצרן המקורית. אם אתה מחזיר תוכנה, עליך לצרף גם את כל המדיה ואת מפתחות המוצר. בכפוף לחוק החל, אם פריטים אלה לא ייכללו בהחזר, הדבר עלול לפגוע בהחזר או להשהות אותו, או שיהיה כרוך בעמלות נוספות. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסרב להחזר אם אחד מהקריטריונים והתנאים להחזר לא התמלא.

חנות Microsoft לא תקבל החזר של הפריטים הבאים: (i) פריטים שהותאמו אישית: (ii) פריטים בהזמנות מיוחדות, אם הם אינם חלק ממבצעי מכירות של חנות Microsoft , (iii) פריטים שנעשה בהם שימוש, שינוי או שיש בהם בלאי או נזק, (iv) כרטיסי מתנה וכרטיסי מנוי/שירות פיזיים או שניתנים להורדה (כמו Skype, Xbox Live, Xbox Music Pass, כרטיסים של חנות Windows), (v) שירותים שבוצעו, (vi) מוצרי זיכרון גישה רנדומלי ("RAM"), ו- (vii) פריטי אישורים או פריטים שמסומנים בתג "מכירה סופית" או "לא ניתן להחזר".

תנאים נוספים:

מוצרים ומנויים שניתנים להורדה. עבור מוצרים ומנויים שניתנים להורדה שעומדים בתנאים, ייתכן שנדרוש שתחתום על הודעת ביטול עסקה אלקטרונית כתנאי להחזר כדי לאשר שהורדת את ההתקנה ואינך עושה העתקים של המוצר. מפתח המוצר של מוצרים אלה ייחסם ולא תוכל להתקין או להשתמש בתוכנה בעתיד.

שירותים. כדי לעמוד בתנאים להחזר, הדרישה מחייבת שהשירות לא סופק, לא בוצע ולא נצרך.

תוכנות ומשחקים. עבור תוכנות ומשחקים, כל מוצרי התוכנה ומשחקי הווידאו הנמכרים באריזה חייבים להיות מוחזרים כשהאריזה האטומה אינה פתוחה.

טלפונים. עבור טלפונים, ניתן להחזירם במהלך תקופת ההחזר, אך זוהי האחריות שלך לבטל את השירות במסגרת הזמן המוגדרת על ידי הספק. אחרת ייתכן שהספק יחייב אותך בעמלת סיום עסקה לפני הזמן. זוהי מדיניות הספק, ואין לנו כל השפעה על מדיניות הביטולים שלו.

כרטיסי מפתח מוצר ("PKC"). עבור כרטיסי מפתח מוצר ("PKC") שנרכשו עם מחשבים, ניתן להחזירם בתוך מסגרת הזמן של תקופת ההחזר כפריט נפרד בתנאי שהם לא נפתחו, לא נעשה בהם שינוי ולא נגרם להם נזק כלשהו. אם אתה מחזיר את המחשב שרכשת יחד עם ה-PKC, יש להחזיר גם את ה-PKC.

שדרוג אפשרות והחזרים. אם רכשת מוצר שניתן להחזר שיש לו אפשרות שדרוג, ההחזר יבוצע בתקופת ההחזר, והליכי החזר מיוחדים עשויים לחול כמתואר להלן:

 • אם אתה מחזיר את המוצר לפני הפצת השדרוג, לא תהיה זכאי לקבל את השדרוג.
 • אם אתה מחזיר את המוצר לאחר הפצת השדרוג, עליך להחזיר גם את המוצר וגם את השדרוג יחד.

מבצעי קידום וחבילות. עבור פריטים שנמכרו במבצעי קידום וחבילות, כל המוצרים ו/או השירותים הכלולים במבצע חייבים להיות מוחזרים יחדיו. אם נעשה כבר שימוש בשירות שהיה כלול בחבילה ו/או בפריט מבצע (לדוגמה, קוד מבצע שכבר נוצל), או המבצע ו/או החבילה כוללים פריט שאינו ניתן להחזר, הערך המלא לצרכן של אותו השירות ו/או הפריט שאינו ניתן להחזר ינוכה מסכום ההחזר. במקרה שנרכשה חבילה ורק חלק ממנה מוחזר, ההנחה על הרכישה כחבילה מבוטלת, והסכום המלא של הנחת החבילה ינוכה מן ההחזר.

מבצעים לתקופת ניסיון. אם אתה משתתף במבצע לתקופת ניסיון, עליך לבטל את השירות בסוף תקופת הניסיון כדי להימנע מחיובים חדשים, אלא אם נודיע לך אחרת. אם אינך מבטל את השירות בסוף תקופת הניסיון, אתה מרשה לנו לחייב אותך בהתאם לשיטת התשלום של השירות.

מידע אישי. Microsoft אינה אחראית על מידע אישי כלשהו הכלול בפריטים שהוחזרו. עליך לוודא שהמידע האישי שלך הוסר מכל הפריטים לפני החזרתם.

תהליך החזרה

החזרות של רוב הפריטים שהוזמנו מאתר האינטרנט הזה יכולות להתבצע מייד ובאופן מקוון. כדי להתחיל בתהליך ההחזר, עבור אל היסטוריית ההזמנות שלך ובצע את הפעולות המתוארות. לחלופין, תוכל לבקש החזר דרך הטלפון. כמו כן ניתן להשתמש ב טופס הביטול, אך זה לא חובה. אם אתה משתמש בטופס, שלח אותו לכתובת הדואר האלקטרוני המצוינת בטופס ואנו נשלח לך קבלה בדואר האלקטרוני בהקדם האפשרי.

זכור שבהתאם לתהליכי הפרטיות והאבטחה שלנו, הביטול וההחזר של מוצרים מסוימים עשוי לדרוש אישור טלפוני כדי להשלים את התהליך.

מקוון

 1. כדי להתחיל את תהליך ההחזר באופן מקוון, עבור אל היסטוריית ההזמנות שלך.
 2. לחץ על קישור ההחזר עבור פריטים שניתן להחזיר באופן מקוון ובצע את הפעולות שמופיעות במסך.
 3. לאחר השלמת ההחזר, הדפס את תווית ההחזר (אם יש).
 4. הצמד אותה לחבילה שלך. כסה או הסר כל תווית מעקב קודמת שמודבקת על החבילה שלך.
 5. עבור החזרות לנורווגיה, לליכטנשטיין ולשוויץ, עליך להמתין יום עסקים אחד עד שהחשבונית שלך תגיע בדואר האלקטרוני.
 6. הבא את החבילה שלך ואת החשבונית (אם ניתן) ל-UPS. מצא סניף לשיגור משלוחי UPS באזור שלך.
 7. שלח אותה מ-UPS.

לאחר השלמת תהליך ההחזר, נשלח לך הודעת אישור על ההחזר בדואר אלקטרוני.

טלפונית

פנה אל מכירות ותמיכה כדי לבקש החזר במהלך תקופת הביטול של שלושים (30) יום. לאחר שתבצע את הפעולות ותשלים את תהליך ההחזר מול סוכן תמיכת הלקוחות, נשלח אליך הודעת אישור על ההחזר בדואר אלקטרוני.

מצב ההחזרה

עבור אל היסטוריית ההזמנות או פנה אל מכירות ותמיכה.

אחריות על המוצר

למוצרים רבים הזמינים בחנות Microsoft יש אחריות של היצרן. בדוק את אחריות היצרן כדי לראות את הפרטים לצורך טיפול בבעיות שנכללות בכתב האחריות. עבור מוצרים מסוימים תהיה לך אפשרות לרכוש תוכנית שירות מורחבת בעלות נוספת. עיין בתוכניות הספציפיות לקבלת פרטים נוספים.

בנוסף, ייתכן שהמוצרים שלנו מגיעים עם ערובה שלא ניתן לממש לפי החוק, כמו הגנה סטטוטורית הקשורה לסחורה פגומה או לשירותים ומוצרים שלא תוארו בצורה נכונה.

אם נתקלת בבעיה במוצר, פנה אל צוות מכירות ותמיכה.

 
חזור לראש הדף
שאלות?