תנאי שימוש ומכירה

עודכן במאי 2015

ברוך הבא אל Microsoft Online Store בכתובת www.microsoftstore.com ("Microsoft Store" או "אתר האינטרנט"). Microsoft Store הוא אתר אינטרנט המופעל על ידי Microsoft Ireland Operations Limited, בכתובת Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (במקובץ, "Microsoft", "אנחנו", "אנו", "שלנו").

באמצעות Microsoft Store,‏ Microsoft מספקת לך‏ גישה למגוון משאבים, כולל אתר האינטרנט, מידע על התוכנה, שירותים וטובין אחרים שעשויים להיות זמינים או לא זמינים לרכישה, אזורי ההורדות, תוכנות וכלים (במקובץ "שירותים"). השירותים, כולל עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות ו/או תוספת של נכסי אינטרנט חדשים, כפופים לתנאי שירות ומכירה אלה ("תנאי השימוש והמכירה"). בכך שאתה משתמש באתר האינטרנט, רוכש מוצרים מ- Microsoft Store או משתמש בשירותים כלשהם, אתה מקבל ומסכים לתנאי השירות והמכירה, להצהרת הפרטיות של Microsoft (ראה סעיף 'פרטיות והגנה על פרטים אישיים' להלן) וכן לתנאים ולהתניות, לכתבי מדיניות או לכתבי ויתור רלוונטיים אחרים, המאוזכרים במסמך זה ונגישים באמצעות ההיפר-קישורים הקשורים (במקובץ "כתבי המדיניות של Microsoft Store"). כתבי המדיניות של Microsoft Store נמצאים גם ב- Microsoft Store. אנו ממליצים שתקרא בעיון את כתבי המדיניות של Microsoft Store. תנאי שימוש ומכירה אלה, הצהרת הפרטיות של Microsoft וכתבי המדיניות של Microsoft Store ("החוזה") מרכיבים את ההסכם המלא בינך לבין Microsoft, והם מחליפים ומבטלים כל הסכם, הבטחה, אחריות, מצג והבנות מכל סוג שהוא, בכתב או בעל-פה, בהקשר לתוכן שלהם.

שים לב, אם קיימת חנות מסחרית של Microsoft בארץ או באזור שלך, ייתכן שחלים עליה כתבי מדיניות אחרים.

תנאים הקשורים לשימושך ב- Microsoft Store

 1. מגבלת שימוש אישי ולא מסחרי

  למעט כאשר צוין אחרת, Microsoft Store והשירותים מיועדים לשימושך האישי והבלתי מסחרי. אינך רשאי להפיץ באופן מסחרי, לפרסם, להעניק ברשיון או למכור כל מידע או שירותים שהושגו באמצעות Microsoft Store או השירותים.

 2. הודעה ספציפית למסמכים הזמינים באתר האינטרנט MICROSOFT STORE

  הרשאה לשימוש במסמכים (כגון סקירות טכניות, הודעות לעיתונות, גיליונות נתונים ושאלות נפוצות) מ- Microsoft Store והשירותים מוענקת, בתנאי ש- (1) הודעת זכויות היוצרים הבאה: "© 2015 Microsoft Corporation. כל הזכויות שמורות." מופיעה בכל העותקים, וכן שהן הודעת זכויות היוצרים והן הודעת רשות זו מופיעות, (2) השימוש במסמכים אלה מתוך Microsoft Store או השירותים מיועד לידיעה בלבד ולשימוש לא מסחרי או אישי בלבד, ואין להעתיק או להציב את המסמכים במחשב כלשהו המחובר לרשת או לשדרם במדיה כלשהי, אלא אם הדבר הותר על-ידי פטורים בכפוף לחוקי זכויות היוצרים החלים, וכן (3) אין לבצע שינויים במסמכים. מוסדות חינוך מאושרים, כגון בתי ספר יסודיים ותיכוניים, אוניברסיטאות, מכללות פרטיות/ציבוריות ומכללות קהילתיות, רשאים להוריד ולשכפל מסמכים להפצה בכיתת הלימוד. הפצה מחוץ לכיתת הלימוד מחייבת אישור מפורש בכתב מאת Microsoft. שימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש על-פי חוק, ועלול להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

  המסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים את העיצוב או הפריסה של אתר האינטרנט Microsoft.com, אתר האינטרנט או כל אתר אחר שנמצא בבעלותה של Microsoft, או מופעל, מורשה או נשלט על-ידה. רכיבים של אתרי אינטרנט של Microsoft, כולל אתרי האינטרנט, מוגנים על-ידי מעטה מסחרי (Trade Dress), סימן מסחרי, תחרות לא הוגנת וחוקים נוספים, ואינם ניתנים להעתקה או לחיקוי, בשלמותם או בחלקם. אין להעתיק לשדר מחדש או להעניק גישה לאף סמל, גרפיקה, צליל או תמונה מתוך אתר אינטרנט כלשהו של Microsoft, כולל אתר האינטרנט, אלא אם כן פעולה זו הותרה במפורש על-ידי Microsoft או על-ידי החוק החל.

  המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים המתפרסמים ב- Microsoft Store או בשירותים עשויים להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. מעת לעת נוספים שינויים למידע הכלול בזאת. Microsoft ו/או ספקיה רשאים לערוך בכל עת שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בזאת.

 3. חשבון, סיסמה ואבטחה של חברים

  אם Microsoft Store או אחד מהשירותים מחייב פתיחת חשבון, עליך להשלים את הליך הרישום על-ידי אספקת מידע עדכני, שלם ומדויק כמתבקש בטופס ההרשמה הרלוונטי. בנוסף, יהיה עליך לבחור סיסמה ושם משתמש. בנוסף, ייתכן שתידרש לקבל הסכם שירות או תנאי שימוש נפרדים כתנאי לפתיחת החשבון. אתה אחראי לשמירה על סודיותם של פרטי החשבון ושל הסיסמה שלך, ואחראי לכל הפעילות המתבצעת במסגרת החשבון שלך. אתה מסכים להודיע ל- Microsoft ללא כל עיכוב על כל שימוש לא מורשה בחשבונך, או על כל הפרת אבטחה אחרת.

 4. ללא שימוש בלתי חוקי או אסור

  כתנאי לשימושך בשירותים, אתה מתחייב לכך שלא תשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה לפי תנאים והודעות אלה. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל דרך שעשויה לפגוע בהם, להוציאם מכלל פעולה, להעמיס עליהם יתר על המידה או לגרום נזק לשרת כלשהו של Microsoft או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft, או להפריע לשימוש ולהנאה משירותים אלה של כל צד אחר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה לא מורשית לאף אחד מהשירותים, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft או לאחד מהשירותים על-ידי פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע בכל אמצעי שלא הפך לזמין באופן מכוון דרך השירותים. אינך רשאי להשתמש בשירותים בדרך שמפרה את הזכויות של גורמי צד שלישי, לרבות אך מבלי להגביל, לפגוע בכוונה תחילה באדם או בישות, כולל Microsoft.

  Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בכל עת כל מידע, חשיפה הנדרשת כדי למלא חוק או תקנה ישימים, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או כדי לערוך, לסרב להציב או להסיר מידע או חומר כלשהו, בכללו או בחלקו, כאשר קיימת הצדקה סבירה לכך.

 5. חומרים המסופקים ל- Microsoft sTORE או מוצבים באתר האינטרנט

  Microsoft אינה טוענת לבעלות על החומרים שאתה מספק ל- Microsoft (ובכלל זה משוב, דירוגים והצעות) או מציב, מעלה, שולח כקלט או שולח לשירותים כלשהם, או לשירותים המשויכים להם, לשם סקירה על-ידי הציבור הרחב, או על-ידי חברי קהילות ציבוריות או פרטיות, (כל פעולה כזו נקראת "שליחה" וביחד "חומרים שנשלחו"). עם זאת, Microsoft תהיה רשאית להשתמש בחומרים שנשלחו, כולל שמך, למטרה שלשמה הם נשלחו.

  לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בחומרים ששלחת. Microsoft אינה מחויבת להציב או להשתמש בחומרים שאתה עשוי לשלוח והיא רשאית להסיר כל חומר שתשלח בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  אתה נושא באחריות לכך שאתה הבעלים או שיש לך השליטה על כל הזכויות הנוגעות לחומר ששלחת כמתואר בתנאי שימוש ומכירה אלה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הדרושות לך כדי לספק, להציב, לטעון, להזין כקלט או לשלוח את החומרים שתשלח.

 6. מדיניות בנוגע לשליחת רעיונות ללא הזמנה

  Microsoftועובדיה אינם מקבלים ואינם מתייחסים לרעיונות שהתקבלו מבלי שהתבקשו, בכלל זה רעיונות עבור מסעות פרסום חדשים, מסעות קידום מכירות חדשים, טכנולוגיות או מוצרים חדשים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצר חדשים. נא הקפד לא לשלוח יצירות אמנות, רעיונות, דוגמאות, הדגמות או עבודות מקוריות אחרות. מטרתה הבלעדית של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות פוטנציאליות במקרים שבהם מוצרים או אסטרטגיות שיווק של Microsoft עשויים להיראות דומים לרעיונות שנשלחו ל- Microsoft. מסיבה זו, נא הימנע מלשלוח ל- Microsoft או לאדם כלשהו ב- Microsoft רעיונות שלא התבקשו מראש.

  אם, על אף בקשתנו שלא לשלוח אלינו רעיונות וחומרים, בכל זאת תשלח אותם, עליך להבין כי Microsoft לא תפצה אותך בגינם ולא תהיה ערבה לכך שרעיונותיך וחומריך יטופלו כסודיים או קנייניים.

 7. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי

  Microsoft Store עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי, שיאפשרו לך לצאת מאתר האינטרנט. אתרים מקושרים אלה אינם תחת פיקוחה של Microsoft ו- Microsoft אינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר, או לשינויים או עדכונים שבוצעו באתרים אלה. Microsoft מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד, וכלילת קישור כלשהו אינה מעידה על תמיכת Microsoft באותו אתר. שימושך באתר אינטרנט של צד שלישי עשוי להיות כפוף לתנאים ולהתניות של הצד שלישי.

תנאים הקשורים למכירה של מוצרים לך

 1. זמינות גיאוגרפית

  Microsoft Store מיועד לשימוש על-ידי לקוחות שגרים באזורים המקבל שירות מאתר זה, וייתכן שיחולו מגבלות על המקומות שאליהם נוכל לשלוח מוצרים, כמתואר במדיניות המשלוחים שלנו. כדי להשלים את הרכישה, עליך להיות בעל כתובת חיוב ומשלוח חוקית באזור זה.

 2. משתמשי קצה בלבד

  עליך להיות משתמש קצה כדי לרכוש מוצרים מ- Microsoft Store. משווקים אינם זכאים לרכוש מאתר האינטרנט.

 3. הגבלות על ייצוא

  מוצרים שנרכשו מ- Microsoft Store (כולל חומרה, תוכנה והורדות תוכנה) עשויים להיות כפופים לחוקים ותקנות לפיקוח המכס והייצוא. אתה מסכים לציית לכל חוקים הבינלאומיים והלאומיים ולתקנות החלים עליך בהקשר למוצרים אלה.

 4. דיוק פרטי החיוב והחשבון

  אתה מסכים לספק פרטים מעודכנים, מלאים ומדויקים על הרכישה והחשבון עבור כל הרכישות שתבצע ב- Microsoft Store. אתה מסכים לעדכן באופן מידי את החשבון שלך ופרטים אחרים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני ומספרי כרטיס האשראי ותאריכי התפוגה, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור עמך קשר בהתאם לצורך, בנוגע לעסקאות שלך.

 5. זמינות מוצרים ומגבלות על כמויות ועל הזמנות

  מחירי המוצרים וזמינותם כפופים לשינוי בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, אך תמיד תחויב במחיר המוצג כאשר תאשר את הזמנתך. Microsoft עשויה להטיל מגבלות על הכמויות שניתן לרכוש לכל הזמנה, כל חשבון, כל כרטיס אשראי, כל אדם או כל משק בית, שעליהן תקבל מידע באתר האינטרנט או לפני שנקבל את הזמנתך.

  Microsoft רשאית לסרב או לדחות כל הזמנה בכל עת, להעניק לך החזר כספי בשווי הסכום ששילמת עבור ההזמנה מסיבות מוצדקות, הכוללות, מבלי להגביל, מקרים שבהם לא עמדת בתנאים שצוינו בזמן ההזמנה, לא ניתן לעבד את התשלום, המוצר או השירותים המוזמנים אינם זמינים או כאשר אירעו שגיאות ברורות באתר האינטרנט או בקשר להזמנה שלך. אם לא נוכל לספק את המוצרים או השירותים שהזמנת, ניצור עמך קשר ונציע לך מוצר חלופי שאותו תוכל לשקול במקום המוצר שהזמנת. אם תבחר שלא לרכוש את המוצר החלופי, נבטל את הזמנתך. במקרה של שגיאות ברורות באתר האינטרנט או בקשר להזמנה שלך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן את השגיאה ולחייבת אותך במחיר הנכון. במצב זה, ניצור עמך קשר ונציע לך אפשרות לרכוש את המוצר במחיר הנכון, או לבטל את הזמנתך.

  אם לא צוינה תקופת מסירה ספציפית בזמן שביצעת את ההזמנה, המוצרים או השירותים יסופקו בתוך שלושים (30) יום מתאריך ההזמנה. זיכויים או החזרים כספיים יבוצעו באותה שיטת תשלום ובאותו חשבון ששימשו לביצוע ההזמנה.

 6. רכישות תוכנה ותנאי רשיון

  כל תוכנה זמינה להורדה מ- Microsoft Store ("התוכנה") וטובין אחרים (כולל שירותים) הזמינים ב- Microsoft Store או שירותים הם עבודה מוגנת בזכויות יוצרים של Microsoft ו/או של ספקיה. בעת רכישת תוכנה, אתה רוכש בפועל רשיון לשימוש בתוכנה, ואינך רוכש את התוכנה עצמה. רשיונות תוכנה הנרכשים ב- Microsoft Store כפופים להסכם הרשיון הנלווה למוצר התוכנה ("הסכם הרשיון"). בזמן התקנת התוכנה, תידרש להסכים לתנאים ולהתניות של הסכם הרשיון.

  צור קשר עם MICROSOFT STORE (כמתואר בסעיף 'הודעות ותקשורת' להלן) אם ברצונך לקרוא עותק של הסכם הרשיון הרלוונטי, ללא עלות כלשהי, לפני שתפתח את התוכנה.

  כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה או הטובין שאינם תואמים להסכם הרשיון הרלוונטי ולחוק החל, אסורים באופן מפורש ועלולים להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו מסתכנים בהעמדה לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

  לנוחיותך, Microsoft עשויה לספק כלים וכלי שירות לשימוש ו/או הורדה שאינם חלק מהמוצר או השירותים הנמכרים, כחלק מ- Microsoft Store או מהשירותים או בתוך התוכנות או הטובין שהיא מספקת. עד למידה המותרת על-ידי החוק החל, MICROSOFT אינה ערבה ביחס למידת דיוק התוצאות או הפלט שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בכלים ובכלי שירות אלה.

  יש לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים כחלק מ- Microsoft Store או השירותים, או במוצרי התוכנה או התוכנה.

 7. הורדות תוכנות אלקטרוניות

  מוצרי הורדת תוכנה אלקטרונית ("ESD") מסופקים לך על-ידי הצגת קישור להורדה בחשבון Microsoft שלך (בעבר נקרא "מזהה Windows Live"), המשויך למוצר שרכשת. בכפוף לפיסקה הבאה, אנו נאחסן את הקישור להורדה ומפתחות דיגיטליים קשורים בחשבון Microsoft שלך במשך תקופה ממוצעת מינימלית של שלוש (3) שנים מתאריך הרכישה. עבור מוצרי מנויים להורדות תוכנות אלקטרוניות, ייתכן שיחולו תנאים שונים וזכויות אחסון שונות, שאותם תתבקש לסקור ולקבל בתקופת המנוי שלך.

  אתה מסכים לכך שאנו עשויים לבטל או לשנות את התוכנית שלנו לאחסון מפתחות דיגיטליים בכל עת. אתה מסכים גם לכך שאנו עשויים להפסיק לתמוך באחסון המפתחות עבור מוצר אחד או יותר, בכל עת ומסיבות מוצדקות, כולל, לדוגמה, בסיום מחזור חיי התמיכה של המוצר, ולאחר מכן לא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתח הדיגיטלי. אם נבטל או נשנה את התוכנית שלנו, כך שלא תוכל עוד לגשת לקישור להורדה או למפתחות הדיגיטליות בחשבון שלך, נספק לך הודעה מראש של 90 יום לפחות באמצעות פרטי יצירת הקשר עבור חשבון Microsoft הקשור.

 8. תנאים והתניות אחרים

  בנוסף לתוכנות ולמוצרי הורדות תוכנות אלקטרוניות, אנו עשויים להציע לך מוצרים ושירותים אחרים הזמינים לרכישה או לניסיון ב- Microsoft Store, בכפוף להסכמי רשיון למשתמש קצה, תנאי שימוש, תנאי שירות או תנאים והתניות אחרים נפרדים. אם תרכוש מוצרים אלה או תשתמש בהם, ייתכן שתידרש לקבל גם תנאים אלה כתנאי לרכישה, התקנה או שימוש.

 9. חידוש אוטומטי של מוצרים

  אם חידושים אוטומטיים מותרים בארץ, באזור, במחוז או במדינה שלך, אתה רשאי לרכוש מאיתנו מנויים המתחדשים באופן אוטומטי. אם אתה רוכש מוצרי מנויים כגון אלה, ומספק לנו אמצעי תשלום, אתה (א) מצהיר שהנך מורשה להשתמש באמצעי התשלום שסיפקת ושכל פרטי התשלום שאתה מספק נכונים ומדויקים; (ב) מרשה ל- Microsoft לגבות ממך תשלום תמורת השירותים דרך אמצעי התשלום שלך; וכן (ג) מרשה ל- Microsoft לגבות ממך תשלום תמורת כל תכונה בתשלום של השירותים שאתה בוחר להירשם אליה או להשתמש בה בזמן שהסכם זה בתוקף. אנו נודיע לך בדואר אלקטרוני לפני שנחדש מוצרי מנויים באופן אוטומטי. לאחר שנודיע לך שהמנויים יתחדשו אוטומטית, נהיה רשאים לחדש את השירותים שלך באופן אוטומטי ולגבות ממך את המחיר העדכני באותה עת עבור תקופת החידוש. אנו גם נזכיר לך שנחייב את אמצעי התשלום הנבחר שלך תמורת חידוש השירותים, בין אם הוא היה שמור אצלנו בתאריך החידוש או סופק מאוחר יותר. כמו כן, נספק לך הוראות לביטול השירותים. עליך לבטל את השירותים לפני תאריך החידוש כדי להימנע מחיוב תמורת החידוש.

 10. מחיר ותשלום

  מחיר המוצרים ב- Microsoft Store יהיה כפי שצוין באתר האינטרנט. אם יש לנו חנות מסחרית של Microsoft Store בארץ או באזור שלך, המחירים, בחירת המוצרים ופרסומי קידום המכירות המוצעים באתר האינטרנט עשויים להשתנות בכל עת מאלה המוצעים או זמינים בחנויות המסחריות שלנו. Microsoft אינה ערבה לכך שהמחירים, המוצרים או פרסומי קידום המכירות המוצעים באינטרנט יהיו זמינים או יכובדו גם בחנות המסחרית. באופן דומה, Microsoft אינה ערבה לכך שהמחירים, המוצרים או פרסומי קידום המכירות המוצעים בחנות מסחרית יהיו זמינים או יכובדו גם באינטרנט.

  התמחור ב- Microsoft Store מבוסס על מכירות פריטי התוכנה והחומרה ללקוחות קצה פרטיים. אם אתה רוכש מוצרים עבור ארגונים מסחריים, חינוכיים או ממשלתיים, צור עמנו קשר לקבלת מידע נוסף על התוכניות שאנו מציעים לרישוי רב משתמשים.

  Microsoft Store אינו ערב להתאמת מחירים. אתר Microsoft Store לא יתאים עצמו למחיר המתפרסם המוצע על-ידי משווקים אחרים עבור אותם פריטים.

  אנו עשויים להציע לך הזדמנות להזמין מראש מוצר מאתר האינטרנט שלנו לפני שיהיה זמין לרכישה. אם תבחר להזמין מראש מוצר, אנו עשויים לקחת את פרטי כרטיס האשראי שלך בזמן שתבצע הזמנה מוקדמת. עם זאת, לא נחייב אותך עד התאריך שבו המוצר יהיה זמין להורדה או עד שנשלח אליך את המוצר. אם המחיר המתפרסם של המוצר ירד בין התאריך שבו ביצעת הזמנה מראש לתאריך שבו המוצר יהיה זמין להורדה או למשלוח, נחייב אותה במחיר הנמוך יותר. אתה רשאי לבטל את ההזמנה המוקדמת בכל עת לפני שהמוצר יישלח או יהיה זמין להורדה על-ידי פנייה למספר התמיכה בלקוחות שנמצא בדף מכירות ותמיכה. לאחר שההזמנה המוקדמת תישלח או תהיה זמינה להורדה, תחול מדיניות ההחזרות הרגילה שלנו. אנו נציין באתר האינטרנט אם יחולו תנאים שונים להזמנות מוקדמות עבור מוצר ספציפי.

  המחירים המוצגים באתר האינטרנט אינם כוללים את כל המסים או חיובים אחרים ("המסים") שעשויים לחול על הרכישה שלך. בנוסף, המחירים המוצגים באתר האינטרנט אינם כוללים את עלויות המשלוח. המסים ועלויות המשלוח יתווספו לסכום הרכישה ויוצגו בדף היציאה. תהיה לך הזדמנות לסקור את על המסים ועלויות המשלוח החלים על הרכישה שלך לפני שתאשר את הרכישה. כל פריט בעגלת הקניות מוצג עם מחיר הפריט הנוכחי.

  מבצעים על מוצרים ב- Microsoft Store אינם מהווים מבצעים מחייבים מבחינתו. על-ידי לחיצה על "complete purchase" (בצע רכישה), "submit order" (שלח הזמנה) או לחצן מקביל אחר לשליחת ההזמנה שלך אלינו, אתה מבצע הצעה מחייבת ביחס לכל המוצרים בעגלה שלך. אם נקבל את ההזמנה שלך, תקבל הודעה אוטומטית בדואר אלקטרוני לאישור הרכישה שלך. חוזה הרכישה ייכלל בהודעת דואר אלקטרוני זו.

  Microsoft Store מציע אפשרויות תשלום שונות, כפי שמזוהה באתר האינטרנט שלנו. אנו שומרים את הזכות לשנות את אפשרויות התשלום בכל עת ומכל סיבה. אם ההצעות מתפרסמות במטבע המקומי וניתן לשלם עבורן במטבע אחר באמצעות כרטיס אשראי בינלאומי, המחיר הסופי במטבע שלך יהיה תלוי בשערי ההמרה הזרים, במסים ובעמלות הנגבים על-ידי הבנק או על-ידי מנפיק כרטיס האשראי הבינלאומי שלך. עסקאות אלה עשויות להיות כפופות למסים ו/או לעמלות על עסקאות בינלאומיות, שאינם מחויבים על-ידי Microsoft Store.

 11. מדיניות החזרות

  מדיניות ההחזרות של Microsoft Store מפורטת להלן. מדיניות ההחזרות מסופקת בנוסף לזכויות החזרה סטטוטוריות שעשויות להיות לך במסגרת החוק.

  אתה רשאי לבטל חוזה זה בלי לציין כל סיבה בתוך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים. תקופת הנסיגה תפוג אחרי ארבעה עשר (14) יום, החל מ:

  (i)    עבור שירותים ומוצרי הורדות תוכנות אלקטרוניות, כאשר המוצר זמין להורדה או שהשירות מתחיל לפעול. אתה מסכים לכך שאנו רשאים להתחיל לספק את השירות או מוצר הורדת התוכנה האלקטרונית באופן מיידי בזמן הרכישה; וכן

  (ii)    עבור מוצרים פיזיים, תאריך המסירה.

  אם החוק החל של הארץ או האזור שלך מעניק לך תקופת ביטול ארוכה יותר, תקופה זו תחול.

  כדי לממש את זכותך לבטל, עליך להודיע לנו על החלטת לפני תפוגת תקופת הביטול. צור קשר בדף מכירות ותמיכה כדי להודיע לנו על החלטתך ולהתחיל את תהליך ההחזרה.

  אם תממש את זכות הביטול, אנו נזכה אותך בסכום ששילמת עבור המוצרים והמשלוח שלהם אליך. ההחזר הכספי יבוצע בשיטת התשלום המקורית. עליך להחזיר אלינו את המוצרים הקשורים, ללא כל עיכוב, על חשבונך.

  כתנאי להחזרה, ובמידה המותרת על-פי החוק החל, הדרישות הבאות חלות. יש להחזיר את המוצרים לאחר ששמרת עליהם בצורה סבירה (לדוגמה, עליהם להיות ללא סימני בלאי או נזק, ובמצב שיאפשר לנו למכור אותם). את כל התוכנות ומשחקי הווידאו הארוזים בקופסה יש להחזיר אטומים כפי שנשלחו. עבור שירותים, תוכל להחזיר רק שירותים שלא מסרת או לא השתמשת בהם. עבור מוצרי הורדות תוכנות אלקטרוניות, ייתכן שנחייב אותך גם לחתום על מכתב השמדה אלקטרוני כתנאי לביטול חוזה זה.

  אנו עשויים להרחיב את תקופת זכות הביטול במהלך החגים או בתקופות אחרות. אם תפורסם באתר האינטרנט שלנו תקופה ארוכה יותר, תקופה זו תחול.

  יש לצרף לכל ההחזרות את הקבלה המקורית או פתח ההחלפה, את התיעוד המקורי, ספרי ההדרכה, טופסי הרישום, החלקים והרכיבים (כולל כבלים, בקרים ואביזרים) וכן את האריזה של היצרן. אי הוספת פריטים אלה עלול למנוע או לעכב את ההחזר הכספי או ההחלפה, או לגרור תשלום נוסף, ו- Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל החזרה או החלפה אם קריטריוני ההחזרה לא יתקיימו.


  מקרים חריגים:

  • לא ניתן להחזיר או להחליף פריטים שהוזמנו מאתר האינטרנט Microsoft Store בחנויות מסחריות של Microsoft Retail Store. באופן דומה לא ניתן להחזיר או להחליף פריטים שנרכשו בחנויות מסחריות של Microsoft Store באתר האינטרנט Microsoft Store.

  • אפשרות שדרוג והחזרות. אם רכשת פריט עם אפשרות שדרוג, ההחזרות יהיו כפופות לתקופת הביטול של ארבעה עשר (14), ויבוצעו נהלי החזרה מיוחדים, באופן הבא:

   • אם תחזיר את הפריט לפני פרסום מוצר השדרוג, לא תקבל את מוצר השדרוג.

   • אם תחזיר את הפריט אחרי שמוצר השדרוג יפורסם, עליך להחזיר יחד את הפריט ואת מוצר השדרוג.

  • כאשר נציע מבצעי קידום מכירות המאפשרים לך לחסוך כסף על-ידי רכישת שילוב של מוצרים יחד, יש להחזיר כל המוצרים שנרכשו כחלק ממבצע קידום המכירות כדי לקבל את ההחזר הכספי. אם מבצע קידום המכירות שלך כלל שירות שכבר השתמשת בו, המחיר המלא של השירות ינוכה מסכום ההחזר שתקבל.

  • הצעות לתקופת ניסיון. אם אתה משתתף בהצעה לתקופת ניסיון, עליך לבטל את השירות בתום תקופת הניסיון כדי למנוע צבירת חיובים חדשים, אלא אם נודיע לך אחרת. אם לא תבטל את השירות בתום תקופת הניסיון, נהיה רשאים לחייב אותך תמורת השירות.

 12. שירות לקוחות

  בקר בדף מכירות ותמיכה לקבלת מידע נוסף על אפשרויות שירות הלקוחות.

תנאים הקשורים לשימושך ב- Microsoft Store ולפעולות המכירה

 1. שינויים בתנאים

  תנאי השימוש והמכירה שיהיו בתוקף בזמן שהסכמת להם יחולו על הרכישה וישמשו כחוזה הרכישה בינינו. לפני הרכישה הבאה שלך, ייתכן ש- Microsoft עדכנה את תנאי השימוש והמכירה ללא הודעה מוקדמת. הקפד לסקור את תנאי השימוש והמכירה הנוכחיים בכל פעם שתבקר ב- Microsoft Store. מומלץ לשמור או להדפיס עותק של תנאי השימוש והמכירה לעיון עתידי ולשימוש בהקשר לרכישה שלך.

 2. הגבלות על השימוש על-ידי קטינים

  כדי לרכוש מוצרים מ- Microsoft Store, עליך להיחשב לבגיר, בהתאם לגיל המקובל באזור מגוריך.

 3. פרטיות והגנה על פרטים אישיים

  אנו מתייחסים למידע שנאסף אודותיך ולהיסטוריית הרכישה שלך בכפוף להצהרת הפרטיות שלנו.

 4. הצגת המוצר וצבעים

  Microsoft מנסה להציג את צבעי המוצר והתמונות מדויק ככל האפשר. צגי מחשב שונים מציגים צבעים בדרך אחרת, עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח שהצבע שאתה רואה על הצג יהיה זהה בדיוק לצבע המוצר.

 5. שגיאות באתר

  אנו עושים כל מאמץ לפרסם מידע מדויק, לעדכן באופן סדיר את אתר האינטרנט ולתקן שגיאות כאשר הן מתגלות. עם זאת, התכנים באתר האינטרנט שלנו עשויים להיות שגויים או לא עדכניים בכל רגע נתון. אנו שומרים את הזכות לבצע שינויים באתר האינטרנט Microsoft Store בכל עת, כולל במחירי המוצרים, במפרטים, בהצעות ובזמינות.

 6. סיום השימוש באתר

  Microsoft עשויה לסגור את החשבון שלך או להפסיק את שימושך באתר האינטרנט Microsoft Store בכל עת ומסיבות מוצדקות, לרבות, מבלי להגביל, כאשר תפר תנאי שימוש ומכירה אלה, או אם אתר האינטרנט לא יופעל עוד על-ידי Microsoft. בכך שאתה משתמש ב- Microsoft Store, אתה מסכים לשאת באחריות להזמנות שביצעת או לתשלומים שאתה חייב לפני סיום זה. Microsoft רשאית לשנות, להפסיק או להשעות בכל דרך אחרת את Microsoft Store בכל עת ומכל סיבה, ללא הודעה מוקדמת. אם שינוי, הפסקה או השעיה אלה ישפיעו על שימושך בשירות ו/או במוצר, או ישבשו בכל דרך אחרת את הזמנתך, צור קשר עם Microsoft Store.

 7. כתב ויתור הגבלת חבות

  התנאים בסעיף זה חלים עד המידה המרבית המותרת בחוק. סעיף זה אינו מיועד ואינו פועל כדי להגביל את מחויבותנו עד למידה שאנו עשויים להיות חייבים לך במסגרת החוק או בכפוף לזכויות סטטוטוריות שעשויות להיות לך.

  האחריות למוצרים הנמכרים ב- MICROSOFT STORE כפופה לאחריות חובה סטטוטורית, וכאשר רלוונטי, רק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון או אחריות היצרן שעשויים להיות מצורפים למוצרים.

  למעט כפי שהותר במפורש בהסכם הרשיון או באחריות היצרן שעשויה להיות מצורפת למוצר, לא מסופקת כל אחריות.

  Microsoft מסירה מעצמה כל מצג או אחריות ספציפיים, ולא מספקת כל ערובה מכל סוג שהו ביחס למוצרים, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. MICROSOFT תספק לך את ההגנה וההטבות של חוקי החובה החלים או של כל אחריות סטטוטורית שחלה על מוצרים פגומים.

  MICROSOFT STORE והתוכן שלו מסופק על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שזמין". MICROSOFT וספקיה מסירה מעצמה כל או ייצוג או ערובה אחרת, פרט לזו הנכללת באופן מפורש במסמך זה, בנוגע ל- MICROSOFT STORE, לרבות לכך ששימושך ב- MICROSOFT STORE יהיה נטול הפרעות או פטור משגיאות. אנו לא מסירים את אחריותנו או אחריותו של נציג מטעמנו להונאה או לפציעה או מוות שנגרמו כתוצאה מרשלנות.

  אתה מאשר ומסכים שלגישה לאתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישה כלשהי דרך אתר האינטרנט שלא סמכת עליו לא יהיו סעדים מבחינת הצהרה, מצג, הבטחה או אחריות כלשהי, בכתב או בעל-פה (ובין אם בוצעו בתום לב או מתוך רשלנות), שאינן מוגדרות במפורש בתנאי השירות והמכירה הללו, הצהרת הפרטיות של Microsoft ו/או מדיניות Microsoft Store.

 8. מושגים משפטיים כלליים

  27.1   פרשנות החוזה

  אם, בסמכות שיפוט כלשהי, הוראה כלשהי של חוזה זה או של היישום שלו החל על צד כלשהו או על נסיבות כלשהן היא מוגבלת, אסורה, או אינה ברת אכיפה, הוראה זו, לא תהיה תקפה בסמכות שיפוט זו, בלי לבטל את תוקפן של שאר ההוראות של חוזה זה ולא ישפיעו על התקפות או יכולת האכיפה של הוראה זו בכל סמכות שיפוט אחרת, או לא ישפיעו על יישומה ביחס לצדדים אחרים או לנסיבות אחרות. כאשר הדבר אפשרי, הנחיה זו תחול במידה המרבית המותרת על-פי חוק ותפורש ותחול במידה המינימלית, כאשר עליה להיות תקפה. תנאים אחרים עשויים לחול אם תרכוש מוצרים או שירותים מאתרי אינטרנט אחרים של Microsoft.

  27.2   הקצאה

  אנו רשאים להקצות, להעביר או לפרוס בכל דרך אחרת את הזכויות והחובות שלנו במסגרת חוזה זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת ללא הודעה מראש אליך. אינך רשאי להקצות חוזה זה או להעביר זכויות המוענקות בחוזה זה.

  27.3   אין מוטבים מצד שלישי

  חוזה זה מיועד רק לטובתך וטובתנו. הוא אינו מיועד למען אף אדם אחר, למעט הבאים אחריך ומקבלי ההקצאה.

  27.4   תביעות

  יש להגיש תביעות בתקופת הזמן הנדרשת על-ידי החוק המקומי. אם התביעה לא תוגש במסגרת זמן זו, היא תיחסם לצמיתות.

  27.5   הודעות ותקשורת

  אם יהיו לך שאלות לתמיכת הלקוחות, עיין בדף מכירות ותמיכה באתר האינטרנט. במקרה של מחלוקות, צור עמנו קשר בכתובת המפורטת בחלק העליון של תנאי השימוש והמכירה.

  27.6   החוק החל

  חוזה זה וכל התביעות, המחלוקות והמחויבויות הלא חוזיות שלהלן, כולל תביעות בנוגע להפרת חוזה, הפרת אחריות, חוקי הגנת הצרכן, חוקי תחרות לא הוגנים, ובעוולה יישלט ויהיה כפוף לחוקי אירלנד. הצדדים (אתה ו-Microsoft) מסכימים בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט באירלנד עבור כל המחלוקות או המחויבויות הלא חוזיות שעולות מחוזה זה או קשורות אליו.

 1. הודעות

  יש לשלוח הודעות להפרות לכאורה של זכויות יוצרים אל הסוכן הייעודי של Microsoft. לפרטים ומידע על יצירת קשר, ראה 'הודעות ונוהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים' בכתובת: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. פניות שנשלחו אך אינן קשורות לנוהל לא יענו.

הודעות על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

כל התוכן של אתר האינטרנט והשירות מוגנים בזכויות יוצרים © 2015 Microsoft Corporation aו/או הספקים שלה, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. כל הזכויות שמורות. אנחנו או מי מהספקים שלנו נחשבים לבעלי זכות היוצרים וזכויות אחרות בנוגע לקניין הרוחני על אתר האינטרנט, השירות והתוכן. Microsoft, והשמות, סמלי הלוגו והסמלים של כל המוצרים והשירותים של Microsoft עשויים להיות סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft בארצות הברית, בקנדה ו/או במדינות אחרות.

ניתן למצוא רשימה של סימנים מסחריים של Microsoft בכתובת: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. שמות חברות ומוצרים אמיתיים עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם. כל הזכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה שמורות.


 
חזור לראש הדף
שאלות?