USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Ažurirano: maj 2015. godine

Dobro došli u Microsoft prodavnicu na mreži koja se nalazi na adresi www.microsoftstore.com („Microsoft prodavnica“ ili „Veb lokacija“). Microsoft prodavnica je veb lokacija kojom upravlja korporacija Microsoft Ireland Operations Limited sa sedištem na adresi The Atrium Building, Block B, Carmanhall Road, Sandyford Business Estate, Dublin 18, Ireland (zajedno„Microsoft“, „Mi“, „Nas“, „Naš“).

Preko Microsoft prodavnice Microsoft vam pruža pristup različitim resursima, uključujući Veb lokaciju, informacije o softveru, usluge i drugu robu koja može ili ne može biti dostupna za kupovinu, oblasti za preuzimanje, softver i alatke (jednim imenom „Usluge“). Usluge, uključujući sva ažuriranja, poboljšanja, nove funkcije i/ili dodatak bilo kojih novih Veb proizvoda, podležu ovim Uslovima korišćenja i prodaje („Uslovi korišćenja i prodaje“). Korišćenjem Veb lokacije, kupovinom proizvoda iz Microsoft prodavnice ili korišćenjem bilo kojih Usluga, prihvatate ove Uslove korišćenja i prodaje, Izjavu o privatnosti korporacije Microsoft (pogledajte odeljak PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJA u nastavku) i sve važeće odredbe i uslove, smernice i odricanja odgovornosti koji su ovde navedeni i kojima se može pristupiti preko povezanih hiperveza (jednim imenom „Smernice za Microsoft prodavnicu“). Smernice za Microsoft prodavnicu mogu da se pronađu i u Microsoft prodavnici. Savetujemo vam da pažljivo pročitate Smernice za Microsoft prodavnicu. Ovi Uslovi korišćenja i prodaje, Izjava o privatnosti korporacije Microsoft i Smernice za Microsoft prodavnicu („Ugovor“) predstavljaju ceo ugovor između Microsofta i vas i prevazilaze i poništavaju sve ranije ugovore, obećanja, jemstva, garancije, izjave i tumačenja bilo koje prirode, pismene ili usmene, a u vezi sa njihovim predmetom.

Imajte u vidu da ukoliko se Microsoft maloprodajna prodavnica nalazi u vašoj zemlji ili regionu, ona može da ima druge smernice.

Uslovi u vezi sa korišćenjem Microsoft prodavnice

 1. OGRANIČENJE LIČNOG I NEKOMERCIJALNOG KORIŠĆENJA

  Osim ako nije drugačije navedeno, Microsoft prodavnica i Usluge namenjeni su za lično i nekomercijalno korišćenje. Ne možete da komercijalno distribuirate, objavljujete, licencirate ili prodajete bilo koje informacije ili usluge koje ste dobili preko Microsoft prodavnice ili Usluga.

 2. POSEBNO OBAVEŠTENJE O DOKUMENTACIJI DOSTUPNOJ NA VEB LOKACIJI MICROSOFT PRODAVNICE

  Dozvola da se koriste Dokumentacija (kao što su bele knjige, obaveštenja za štampu, tabele sa podacima i često postavljana pitanja) iz Microsoft prodavnice i Usluga daje se pod uslovom (1) da se sledeće obaveštenje o autorskim pravima: „© 2015. Microsoft Corporation. Sva prava zadržana.“ prikazuje na svim kopijama i da se obaveštenje o autorskim pravima prikazuje zajedno sa ovim obaveštenjem o dozvoli, (2) da se ovakva Dokumentacija iz Microsoft prodavnice ili Usluga koristi isključivo u informativne i nekomercijalne ili lične svrhe i da neće biti kopirana ili objavljena ni na jednom mrežnom računaru niti emitovana u medijima, osim ukoliko je to izričito dozvoljeno po osnovu važećih zakona o zaštiti autorskih prava i (3) da se u Dokumentaciju ne unose nikakve izmene. Akreditovane obrazovne institucije, kao što su institucije za osnovno i srednje obrazovanje, univerziteti, privatni/državni koledži i državne više škole, mogu da preuzimaju i reprodukuju ovu Dokumentaciju za distribuciju u nastavi. Za distribuciju izvan nastave potrebna je izričita pismena dozvola korporacije Microsoft. Korišćenje u ma koje druge svrhe izričito je zabranjeno zakonom i može da bude oštro kažnjeno prema građanskom i kriminalnom pravu. Prestupnici će biti gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

  Gorenavedena Dokumentacija ne uključuje dizajn ili izgled Veb lokacije Microsoft.com, Veb lokacije ili bilo koje druge Veb lokacije koja je u vlasništvu korporacije Microsoft, kojom Microsoft upravlja, koju licencira ili kontroliše. Elementi Microsoft Veb lokacija, uključujući Veb lokacije, zaštićeni su zakonima o pravnoj zaštiti dizajna, žigovima, nelojalnoj konkurenciji i drugim zakonima i ne smeju se kopirati niti imitirati u celini ili u delovima. Ne smete kopirati, dalje prenositi i stavljati na raspolaganje logotipe, grafiku, zvuk ili slike sa bilo koje Microsoft Veb lokacije, uključujući Veb lokaciju, osim ukoliko Microsoft to izričito ne dopusti ili je to dopuštenu po osnovu važećeg zakona.

  Dokumentacija i povezana grafika objavljena u Microsoft prodavnici ili Uslugama može da obuhvata tehničke ili štamparske greške. Promene se povremeno unose u ove informacije. Microsoft i/ili njegovi dobavljači mogu u svakom trenutku da izvrše poboljšanja i/ili izmene proizvoda i/ili programa koji su ovde opisani.

 3. KORISNIČKI NALOG, LOZINKA I BEZBEDNOST

  Ako Microsoft prodavnica ili bilo koja od Usluga zahteva da otvorite nalog, morate da izvršite proces registracije u kome ćete nam dati aktuelne, potpune i tačne informacije koje se od vas traže u odgovarajućem obrascu za registraciju. Takođe morate da odaberete lozinku i korisničko ime. Od vas može da se zahteva i da prihvatite ugovor o pružanju usluga ili posebne uslove korišćenja da biste mogli da otvorite nalog. Vi ste odgovorni za očuvanje poverljivosti svojih informacija o nalogu i lozinke, a odgovorni ste i za sve aktivnosti do kojih dođe u okviru vašeg naloga. Prihvatate da ćete odmah obavestiti Microsoft o svakom neovlašćenom korišćenju vašeg naloga ili o svakoj drugoj povredi bezbednosti.

 4. BEZ NEZAKONITOG ILI ZABRANJENOG KORIŠĆENJA

  Uslov za korišćenje Usluga je da nam garantujete da ih nećete koristiti u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim odredbama, uslovima i obaveštenjima. Ne smete da koristite Usluge na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili ugrozi ma koji Microsoft server ili mrežu(e) povezane sa ma kojim Microsoft serverom, ili koji bi mogao da ometa treća lica da koriste i uživaju prednosti ma koje Usluge. Ne smete da se služite hakerisanjem, pronalaženjem lozinki niti ma kojim drugim sredstvima da biste ostvarili neovlašćeni pristup ma kojim Uslugama, tuđim nalozima, računarskim sistemima ili mrežama povezanim sa ma kojim Microsoft serverom ili Uslugama. Ne smete ni na koji način da preuzimate ili pokušavate da preuzmete materijale ili informacije koje nisu namenski stavljene na raspolaganje putem ovih Usluga. Usluge ne možete da koristite na način kojim se krše prava trećih strana, uključujući, bez ograničenja, namerno nanošenje štete nekoj osobi ili pravnom licu, uključujući i Microsoft.

  Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije bilo koje informacije čije je otkrivanje neophodno po osnovu bilo kog važećeg zakona, propisa, pravnog postupka ili državnog zahteva, ili da izmeni, odbije da objavi ili ukloni bilo koje informacije ili materijale, u celini ili delom, kada postoji razumno opravdanje za takvu radnju.

 5. MATERIJALI KOJE PRUŽATE MICROSOFT PRODAVNICI ILI OBJAVLJUJETE NA VEB LOKACIJI

  Microsoft ne polaže pravo vlasništva na materijale koje mu pružate (uključujući povratne informacije, ocene i predloge) ili koje objavljujete, otpremate, unosite ili šaljete na bilo koje Usluge ili sa njima povezane usluge, a na uvid šire javnosti ili članova neke javne ili privatne zajednice (svaka zasebno „Poslata stavka“, a zajedničkim imenom „Poslate stavke“). Međutim, korporaciji Microsoft će biti dozvoljeno da koristi vašu Poslatu stavku, uključujući i vaše ime, u svrhe za koje je ona poslata.

  Neće vam biti isplaćena nikakva naknada za korišćenje vaše Poslate stavke. Microsoft nije u obavezi da objavljuje ili koristi ma koju Poslatu stavku koju pružite i može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, da je ukloni.

  Garantujete i izjavljujete da su sva prava na Poslatu stavku u vašem vlasništvu ili na drugi način pod vašom kontrolom, kao što je opisano u ovim Uslovima korišćenja i prodaje, uključujući, bez ograničenja, sva prava koja su vam potrebna da biste pružali, objavljivali, otpremali, unosili ili slali Poslate stavke.

 6. SMERNICE ZA SLANJE NEŽELJENIH IDEJA

  Microsoft i njegovi zaposleni ne prihvataju i ne razmatraju neželjene ideje, uključujući ideje za nove oglasne kampanje, nove promocije, nove proizvode ili tehnologije, procese, materijale, marketinške planove ili nazive novih proizvoda. NEMOJTE DA ŠALJETE SVOJA ORIGINALNA UMETNIČKA DELA, IDEJE, UZORKE, DEMONSTRACIJE ILI DRUGA DELA. Jedini cilj ove smernice je da se izbegnu mogući nesporazumi ili sporovi u slučaju da proizvodi ili marketinške strategije korporacije Microsoft budu slični idejama koje ste poslali korporaciji Microsoft. Iz tog razloga, nije poželjno da korporaciji Microsoft ili njenim zaposlenima šaljete svoje ideje.

  Ako nam ipak pošaljete svoje ideje i materijale, uprkos našem zahtevu da to ne činite, znajte da Microsoft ne garantuje da će se prema njima odnositi kao prema poverljivim informacijama ili kao da su zaštićene vlasničkim pravima.

 7. VEZE DO VEB LOKACIJA TREĆIH STRANA

  Microsoft prodavnica može da sadrži veze do Veb lokacija trećih strana preko kojih možete da napustite Veb lokaciju. Ove povezane lokacije nisu pod kontrolom korporacije Microsoft pa ona nije odgovorna za sadržaj bilo koje povezane lokacije ni za bilo koje veze koje se nalaze na nekoj povezanoj lokaciji, kao ni za promene ili ažuriranja tih lokacija. Microsoft navodi ove veze samo radi vašeg lakšeg korišćenja i njihovo uključenje ne podrazumeva da Microsoft podržava određenu lokaciju. Vaše korišćenje Veb lokacije treće strane može da podleže odredbama i uslovima te treće strane.

Uslovi u vezi sa prodajom proizvoda

 1. GEOGRAFSKA DOSTUPNOST

  Microsoft prodavnica je namenjena za korišćenje od strane korisnika sa prebivalištem u regionu za koji je ova Veb lokacija dostupna i mogu da postoje ograničenja u vezi sa mogućnostima isporuke proizvoda, kao što je navedeno u našim smernicama za isporuku. Da biste dovršili kupovinu, morate da imate važeće adrese za naplatu i isporuku u okviru tog regiona.

 2. SAMO ZA KRAJNJE KORISNIKE

  Morate da budete krajnji korisnik da biste kupovali proizvode iz Microsoft prodavnice. Lokalni prodavci nemaju pravo da kupuju sa Veb lokacije.

 3. IZVOZNA OGRANIČENJA

  Proizvodi kupljeni iz Microsoft prodavnice (uključujući hardver, softver i preuzimanja softvera) mogu da podležu zakonima i propisima koji regulišu carinu i izvoz. Prihvatate da ćete postupati u skladu sa svim međunarodnim i nacionalnim zakonima i propisima koji važe za takve proizvode.

 4. PRECIZNOST INFORMACIJA U VEZI SA NAPLATOM I NALOGOM

  Prihvatate da ćete pružati aktuelne, potpune i precizne informacije o kupovini i nalogu za sve kupovine koje obavljate u Microsoft prodavnici. Prihvatate da ćete pravovremeno ažurirati informacije o nalogu i druge informacije, uključujući adresu e-pošte i brojeve kreditnih kartica i datume isteka, kako bismo mogli da dovršimo vaše transakcije i da vas po potrebi kontaktiramo u vezi sa transakcijama.

 5. DOSTUPNOST I KOLIČINA PROIZVODA I OGRANIČENJA PORUDŽBINA

  Cene proizvoda i dostupnost podležu promeni u svakom trenutku i bez obaveštenja, ali vama će biti naplaćena cena koja je prikazana u vreme kada ste potvrdili porudžbinu. Microsoft može da postavi ograničenje na količine koje mogu da se kupe po porudžbini, po nalogu, po kreditnoj kartici, po osobi ili po domaćinstvu, a o tome ćete biti informisani na Veb sajtu ili pre nego što prihvatimo porudžbinu.

  Microsoft može da u svakom trenutku odbije bilo koju porudžbinu i da vam refundira sve iznose koje ste platili za porudžbinu iz zakonitih razloga koji obuhvataju, bez ograničenja, neispunjavanje uslova koji su navedeni u vreme slanja porudžbine, nemogućnost obrade plaćanja, nedostupnost poručenih proizvoda ili usluga ili usled očiglednih grešaka na Veb lokaciji ili nastalih u vezi sa vašom porudžbinom. Ukoliko ne možemo da vam dostavimo proizvode ili usluge koje ste poručili, kontaktiraćemo vas i možemo da vam ponudimo da razmislite o alternativnom proizvodu. Ukoliko ne izaberete da kupite alternativni proizvod, otkazaćemo porudžbinu. U slučaju očiglednih grešaka na Veb lokaciji ili nastalih u vezi sa vašom porudžbinom, zadržavamo pravo da ispravimo grešku i naplatimo vam tačnu cenu. U toj situaciji ćemo vas kontaktirati i ponuditi opciju da kupite proizvod po tačnoj ceni ili da otkažete porudžbinu.

  Osim ukoliko u trenutku slanja porudžbine nije naveden određeni period isporuke, proizvodi ili usluge će biti isporučeni u roku od trideset (30) dana od datuma slanja porudžbine. Krediti ili refundiranja obavljaće se preko istog načina plaćanja i naloga korišćenih za slanje porudžbina.

 6. KUPOVINE SOFTVERA I USLOVI LICENCIRANJA

  Sav softver koji se stavlja na raspolaganje za preuzimanje iz Microsoft prodavnice („Softver“) i druga roba (uključujući usluge) koji su dostupni u Microsoft prodavnici ili Uslugama zaštićeni su autorskim pravima korporacije Microsoft i/ili njenih dobavljača. Kada kupite Softver, u stvari kupujete licencu za korišćenje Softvera, a ne kupujete sam Softver. Licence za Softver kupljene u Microsoft prodavnici podležu ugovoru o licenciranju koji je priložen uz Softverski proizvod („Uslovi licenciranja“). Od vas će se zahtevati da prihvatite uslove i odredbe Ugovora o licenciranju u vreme kada instalirate Softver.

  KONTAKTIRAJTE MICROSOFT PRODAVNICU (KAO ŠTO JE OPISANO U ODELJKU OBAVEŠTENJA I KOMUNIKACIJA U NASTAVKU) UKOLIKO ŽELITE DA BESPLATNO DOBIJETE KOPIJU VAŽEĆEG UGOVORA O LICENCIRANJU PRE NEGO ŠTO OTVORITE SOFTVER.

  Svaka reprodukcija ili redistribucija ovog Softvera ili robe koja nije u skladu sa relevantnim Ugovorom o licenciranju i važećim zakonom izričito je zabranjena i može biti oštro kažnjena u skladu sa građanskim ili kriminalnim pravom. Prestupnici rizikuju da budu gonjeni sudskim putem u najvećoj mogućoj meri.

  ZBOG VAS, U OKVIRU MICROSOFT PRODAVNICE ILI USLUGA ILI U OKVIRU SOFTVERA ILI ROBE, MICROSOFT MOŽE DA STAVI NA RASPOLAGANJE ALATKE I USLUŽNE PROGRAME ZA KORIŠĆENJE I/ILI PREUZIMANJE, A KOJI NISU DEO PRODATOG PROIZVODA. U MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, MICROSOFT NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU TAČNOSTI REZULTATA ILI IZLAZNIH PODATAKA DOBIJENIH KORIŠĆENJEM BILO KOJIH TAKVIH ALATKI I USLUŽNIH PROGRAMA.

  Poštujte tuđa prava nad intelektualnom svojinom kada koristite alatke i uslužne programe stavljene na raspolaganje u Microsoft prodavnici ili Uslugama ili u Softverskim proizvodima ili robi.

 7. ELEKTRONSKA PREUZIMANJA SOFTVERA

  Elektronska preuzimanja softvera su proizvodi koje vam isporučujemo tako što vam na vašem Microsoft nalogu (ranije „Windows Live ID“) koji je povezan sa kupovinom proizvoda na raspolaganje stavljamo vezu za preuzimanje. U skladu sa dolenavedenim pasusom, vezu za preuzimanje i povezani digitalni ključ čuvaćemo na vašem Microsoft nalogu u periodu od tri (3) godine od datuma kupovine. Za pretplate na Elektronska preuzimanja softvera mogu da važe drugačiji uslovi i prava na skladištenje koja ćete morati da pregledate i prihvatite u trenutku kupovine pretplate.

  Prihvatate da u bilo kom trenutku možemo da otkažemo ili izmenimo program za skladištenje digitalnih ključeva. Prihvatate i da možemo da prestanemo sa pružanjem podrške skladištu za ključeve za jedan ili više proizvoda iz zakonitih razloga, uključujući, na primer, na kraju ciklusa pružanja podrške proizvodu nakon čega više nećete imati pristup vezi za preuzimanje ili digitalnom ključu. Ukoliko otkažemo ili izmenimo naš program tako da više nemate pristup vezi za preuzimanje ili digitalnim ključevima na nalogu, najkasnije 90 dana pre toga dostavićemo vam obaveštenje koristeći kontakt informacije za povezani Microsoft nalog.

 8. DRUGE ODREDBE I USLOVI

  Pored Softvera i Elektronskih preuzimanja softvera, drugi proizvodi i usluge dostupni za kupovinu ili probni period iz Microsoft prodavnice mogu da vam se nude po osnovu posebnih ugovora o licenciranju za krajnje korisnike, uslova korišćenja, odredbi korišćenja ili drugih odredbi i uslova. Ukoliko kupite ili koristite te proizvode, od vas može da se zahteva da prihvatite i ove uslove da biste kupili, instalirali ili koristili neki proizvod.

 9. PROIZVODI SA AUTOMATSKIM OBNAVLJANJEM

  Pod uslovom da je automatsko obnavljanje dozvoljeno u vašoj zemlji, regionu, provinciji ili državi, od nas možete da kupite pretplate koje se automatski obnavljaju. Ako kupite proizvode sa takvom pretplatom i priložite nam način plaćanja, vi (i) izjavljujete da imate ovlašćenje za korišćenje načina naplate koji ste naveli i da su sve navedene informacije istinite i tačne; (ii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati usluge putem vašeg načina plaćanja i (iii) dajete ovlašćenje korporaciji Microsoft da vam naplati sve funkcije usluga koje se plaćaju za koje ste se svojevoljno registrovali ili ih koristite dok je ovaj ugovor na snazi. Obavestićemo vas e-poštom pre automatskog obnavljanja bilo kog proizvoda sa takvom pretplatom. Kada vas obavestimo da će pretplata biti automatski obnovljena, možemo obnoviti usluge automatski i to vam naplatiti po aktuelnoj ceni za period obnavljanja. Pored toga, podsetićemo vas da ćemo naplatu za obnavljanje usluga izvršiti u skladu sa vašim odabranim načinom plaćanja, bez obzira na to da li je postojao u evidenciji na dan plaćanja ili je naveden kasnije. Pružićemo vam i uputstva o tome kako možete da otkažete usluge. Da biste izbegli izvršenje naplate za obnavljanje, morate da otkažete usluge pre datuma obnavljanja.

 10. CENA I PLAĆANJE

  Cene proizvoda iz Microsoft prodavnice biće one koje su navedene na Veb lokaciji. Ako se maloprodajna lokacija Microsoft prodavnice nalazi u vašoj zemlji ili regionu, izbor proizvoda i promocija koji se nude na Veb lokaciji mogu da se u svakom trenutku razlikuju od onoga što se nudi i što je dostupno na maloprodajnim lokacijama. Microsoft ne garantuje da će cena, proizvod ili promocija koja se nudi na mreži biti dostupna i na maloprodajnoj lokaciji. Slično tome, Microsoft ne garantuje da će cena, proizvod ili promocija koja se nudi na maloprodajnoj lokaciji biti dostupna i na mreži.

  Određivanje cena u Microsoft prodavnici zasniva se na prodaji Softvera i hardvera pojedinačnim krajnjim korisnicima. Ukoliko kupujete za komercijalnu, obrazovnu ili državnu organizaciju, kontaktirajte nas da biste dobili više informacija o programima količinskog licenciranja.

  Microsoft prodavnica ne daje garanciju podudaranja cena. Neće usaglašavati oglašavanu cenu koju nude drugi lokalni prodavci za iste artikle.

  Mi možemo da vam nudimo mogućnost da sa Veb lokacije poručite proizvod u pretprodaji pre nego što postane dostupan za prodaju. Ako izaberete da naručite proizvod u pretprodaji, možemo da vam postavimo zaduženje na kreditnoj kartici u vreme slanja porudžbine u pretprodaji. Međutim, nećemo vam naplatiti iznos sa kreditne kartice dok proizvod ne postane dostupan za preuzimanje ili dok vam ne isporučimo proizvod. Ako se oglašavana cena proizvoda smanji u periodu od dana kada ste naručili proizvod u pretprodaji do dana kada proizvod postane dostupan za preuzimanje ili isporuku, naplatićemo vam nižu cenu. Porudžbinu u pretprodaji možete da otkažete u bilo kom trenutku pre nego što vam se proizvod isporuči ili postane dostupan za preuzimanje tako što ćete pozvati broj za korisničku podršku koji je naveden na stranici Prodaja i podrška. Kada se proizvod poručen u pretprodaji isporuči ili postane dostupan za preuzimanje, važe naše uobičajene smernice za povraćaj. Ukoliko za određeni proizvod važe drugi uslovi za proizvode u pretprodaji, to ćemo naznačiti na Veb lokaciji.

  Cene koje se prikazuju na Veb lokaciji ne obuhvataju sve primenjive poreze ili takse („Porezi“) koji mogu da se primenjuju na porudžbinu. Cene prikazane na Veb lokaciji takođe ne uključuju troškove isporuke. Porezi i troškovi isporuke biće dodati iznosu kupovine i prikazani na stranici za plaćanje. Imaćete priliku da pregledate sve Poreze i troškove isporuke koji važe za kupovinu pre nego što je potvrdite. Svaki artikal u Kolicima za kupovinu prikazuje se sa aktuelnom cenom artikla.

  Ponude proizvoda u Microsoft prodavnici ne predstavljaju obavezujuće ponude za vas. Kada kliknete na „dovrši kupovinu“, „pošalji porudžbinu“ ili dugme za poređenje da biste Nam poslali porudžbinu, šaljete obavezujuću ponudu u vezi sa svim proizvodima u kolicima. Ako prihvatimo porudžbinu, primićete automatizovanu poruku e-pošte sa potvrdom kupovine. Ugovor o kupovini se zaključuje ovom porukom e-pošte.

  Microsoft prodavnica nudi različite opcije plaćanja kao što je navedeno na Veb lokaciji. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku i iz bilo kojih razloga promenimo opcije plaćanja. Ako su ponude u lokalnoj valuti i moguće ih je platiti u drugoj valuti pomoću međunarodne kreditne kartice, konačna cena u vašoj valuti zavisiće od kursa, poreza i naknada koje primenjuje vaša banka ili izdavač kreditne kartice. Ove transakcije mogu podlegati porezu/naknadama za međunarodne transakcije koje ne naplaćuje Microsoft prodavnica.

 11. SMERNICE ZA VRAĆANJE

  Smernice za vraćanje za Microsoft prodavnicu navedene su u nastavku. Smernice za vraćanje navedene su kao dodatak zakonskim pravima na vraćanje koja imate po osnovu zakona.

  Možete da povučete Ugovor bez navođenja razloga za to u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana. Period za povlačenje isteći će četrnaest (14) dana:

  (i)    Za Elektronska preuzimanja softvera, od trenutka kada proizvod postane dostupan za preuzimanje ili usluga postane dostupna. Prihvatate da možemo da počnemo sa pružanjem usluge ili elektronskog preuzimanja softvera odmah nakon kupovine i

  (ii)    Za fizičke proizvode, od njihove isporuke.

  Ako vam važeći zakon u vašoj zemlji ili regionu odobrava duži period povlačenja, onda će važiti taj period.

  Da biste iskoristili pravo na povlačenje, morate da nas obavestite o svojoj odluci pre nego što istekne period povlačenja. Kontaktirajte nas na stranici Prodaja i podrška da biste nas obavestili o svojoj odluci i pokrenuli proces vraćanja.

  Refundiraćemo vam novac koji ste platili za proizvode i njihovu isporuku ukoliko iskoristite pravo na povlačenje. Refundiranje će se obaviti preko originalnog načina plaćanja. Morate da nam vratite odgovarajuće proizvode bez kašnjenja i o sopstvenom trošku.

  Kao uslov za vraćanje i u meri dozvoljenoj zakonom važe sledeći zahtevi. O svim proizvodima koji moraju da se vrate mora da se vodi razumna briga (na primer, na njima ne sme da se vidi habanje ili oštećenje i moraju da budu u stanju koje dozvoljava njihovu ponovnu prodaju). Sve igre i softver koji se isporučuju u kutijama moraju da se vrate sa neoštećenom nalepnicom. Za usluge važi uslov da ih niste isporučivali ili koristili. Za Elektronska preuzimanja softvera može da se zahteva i da potpišete elektronsko pismo o uništenju kao uslov za povlačenje iz ovog ugovora.

  Tokom praznika ili drugih perioda možemo da produžimo period povlačenja. Ako se na Veb lokaciji oglašava duži period, važiće taj oglašavani period.

  Svi vraćeni artikli moraju da se šalju sa originalnom priznanicom ili priznanicom o poklonu, originalnom dokumentacijom, uputstvima za upotrebu, registracijom, delovima i komponentama (uključujući kablove, kontrolore i dodatnu opremu) i pakovanjem proizvođača. Podložno važećem zakonu, ukoliko se takve stavke ne pošalju, refundiranje ili zamena može da kasni ili da bude onemogućena ili može da dovede do dodatnih troškova, a Microsoft zadržava pravo da odbije bilo koji povraćaj ili zamenu ukoliko se kriterijumi za vraćanje ne ispune.


  IZUZECI:

  • Artikli poručeni na Veb lokaciji Microsoft prodavnice ne mogu da se vraćaju ili zamenjuju na maloprodajnim lokacijama Microsoft prodavnice. Slično tome, artikli kupljeni na maloprodajnoj lokaciji Microsoft prodavnice ne mogu da se vraćaju ili zamenjuju na Veb lokaciji Microsoft prodavnice.

  • Opcija nadogradnje i vraćanja. Ako ste kupili neki artikal sa opcijom nadogradnje, vraćanja se obavljaju u skladu sa periodom povlačenja od četrnaest (14) dana i važe sledeće posebne procedure za vraćanje:

   • Ako artikal vratite pre nego što se objavi nadogradnja, nećete primiti nadogradnju.

   • Ako artikal vratite nakon što se obavi nadogradnja, morate zajedno da vratite i artikal i nadogradnju.

  • Kada nudimo promocije koje vam omogućavaju da uštedite novac kupovinom kombinacija proizvoda, svi proizvodi koji su kupljeno kao deo promocije moraju da se vrate da biste dobili refundiranje. Ako je promocija obuhvatala uslugu koju ste već koristili, celokupna maloprodajna vrednost usluge biće oduzeta od iznosa koji će vam biti refundiran.

  • Ponude za probne periode. Osim u slučaju da smo vas drugačije obavestili, ako učestvujete u nekoj ponudi u probnom periodu, potrebno je da otkažete uslugu do kraja probnog perioda da biste izbegli nastanak novih troškova. Ako ne otkažete uslugu do kraja probnog perioda, možemo da vam naplatimo uslugu.

 12. KORISNIČKA USLUGA

  Posetite stranicu Prodaja i podrška da biste pronašli više informacija o opcijama korisničke usluge.

Uslovi u vezi sa korišćenjem Microsoft prodavnice i prodajom

 1. RAZLIKE IZMEĐU USLOVA

  Uslovi korišćenja i prodaje koji su na snazi u vreme kada ste ih prihvatili regulisaće vašu kupovinu i imaće svrhu kupovnog ugovora između nas. Pre sledeće kupovine koju obavite, Microsoft može da ažurira Uslove korišćenja i prodaje bez prethodnog obaveštenja. Obavezno pregledajte aktuelne Uslove korišćenja i prodaje svaki put kada posetite Microsoft prodavnicu. Preporučujemo vam da sačuvate ili odštampate kopiju Uslova korišćenja i prodaje za buduće korišćenje i da ih koristite u vezi sa kupovinom.

 2. OGRANIČENJA KORIŠĆENJA ZA MALOLETNA LICA

  Morate da budete punoletni u svojoj pokrajini/teritoriji u kojoj živite da biste kupovali proizvode iz Microsoft prodavnice.

 3. PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH INFORMACIJA

  Prema informacijama o vama i vašoj istoriji kupovine odnosimo se u skladu sa našom Izjavom o privatnosti.

 4. PRIKAZ PROIZVODA I BOJE

  Microsoft pokušava da što je moguće preciznije prikazuje boje i slike proizvoda. Različiti monitori računara različito prikazuju boje i mi ne možemo da garantujemo da će se boja koju vidite na monitoru u potpunosti podudarati sa bojom proizvoda.

 5. GREŠKE NA LOKACIJI

  Naporno radimo da bismo objavljivali precizne informacije, redovno ažurirali Veb lokaciji i ispravljali otkrivene greške. Međutim, bilo koji deo sadržaja sa Veb lokacije može da bude netačan ili zastareo u bilo kom trenutku. Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku pravimo izmene na Veb lokaciji Microsoft prodavnice, uključujući cene proizvoda, specifikacije, ponude i dostupnost.

 6. PREKID KORIŠĆENJA LOKACIJE

  Microsoft može da u svakom trenutku i iz zakonitih razloga uključujući, bez ograničenja, kršenje ovih Uslova korišćenja i prodaje ili ukoliko Veb lokacijom više ne upravlja Microsoft, ukine vaš nalog ili korišćenje Veb lokacije Microsoft prodavnice. Korišćenjem Microsoft prodavnice prihvatate da ste vi odgovorni za sve porudžbine koje pošaljete ili troškove koje ostvarite pre ukidanja naloga. Microsoft može da u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga i bez prethodnog obaveštenja promeni, prekine ili na bilo koji drugi način obustavi funkcionisanje Microsoft prodavnice. Ako takva promena, prekid ili obustava utiče na vaše korišćenje Usluge i/ili proizvoda ili na neki drugi način prekine porudžbinu, kontaktirajte Microsoft prodavnicu.

 7. ODRICANJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  SVI DELOVI OVOG ODELJKA PRIMENJIVI SU U NAJVEĆOJ MERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM. OVAJ ODELJAK NIJE NAVEDEN SA CILJEM DA OGRANIČI NAŠU ODGOVORNOST KOJU U SKLADU SA ZAKONOM MOŽEMO IMATI PREMA VAMA (UKLJUČUJUĆI BILO KOJA ZAKONSKA PRAVA KOJA SE NA VAS PRIMENJUJU).

  PROIZVODI KOJI SE PRODAJU U MICROSOFT PRODAVNICI PODLEŽU BILO KOJIM OBAVEZNIM ZAKONSKIM GARANCIJAMA I, KADA JE TO PRIMENJIVO, ZAŠTIĆENI SU SAMO GARANCIJAMA KOJE SU U SKLADU SA USLOVIMA BILO KOG UGOVORA O LICENCIRANJU ILI GARANCIJE PROIZVOĐAČA KOJI MOGU DA BUDU PRILOŽENI UZ PROIZVODE.

  NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE OSIM KADA JE TO IZRIČITO GARANTOVANO UGOVOROM O LICENCIRANJU ILI U BILO KOJOJ GARANCIJI PROIZVOĐAČA KOJI MOGU DA BUDU PRILOŽENI UZ PROIZVOD.

  MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE POSEBNE IZJAVE NI GARANCIJE I NE DAJE NIKAKVE TVRDNJE U VEZI SA BILO KOJIM STANJEM PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI IZJAVE U VEZI SA PODESNOSTI ZA PRODAJU ILI PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU. MICROSOFT ĆE VAM PRUŽITI ZAŠTITU I POGODNOSTI PO OSNOVU BILO KOG OBAVEZNOG PRIMENJIVOG ZAKONA ILI ZAKONSKIH GARANCIJA KOJE SE ODNOSE NA OŠTEĆENE PROIZVODE.

  MICROSOFT PRODAVNICA I NJEN SADRŽAJ SE PRUŽAJU „TAKVI KAKVI JESU“ I „KAKVI SU NA RASPOLAGANJU“. NI MICROSOFT NI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE NI TVRDNJE OSIM ONIH KOJE SU OVDE IZRIČITO NAVEDENE, A KOJE SU U VEZI SA MICROSOFT PRODAVNICOM, UKLJUČUJUĆI TO DA ĆE VAŠE KORIŠĆENJE MICROSOFT PRODAVNICE BITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA. NE ODRIČEMO SE NI SOPSTVENE NI ODGOVORNOSTI NAŠEG AGENTA U VEZI SA PREVAROM ILI LIČNOM POVREDOM ILI SMRTNIM SLUČAJEM USLED NEPAŽNJE.

  POTVRĐUJETE I PRIHVATATE DA PRILIKOM PRISTUPANJA VEB LOKACIJI I/ILI BILO KOJE KUPOVINE PREKO VEB LOKACIJE SE NISTE POZIVALI NITI ĆETE SE POZIVATI NA PRAVNE LEKOVE U VEZI SA BILO KOJOM IZJAVOM, JEMSTVOM ILI GARANCIJOM, PISMENIM ILI USMENIM, (BEZ OBZIRA NA TO DA LI SU U SKLADU SA ZAKONOM ILI NE) KOJI NISU IZRIČITO NAVEDENI U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I PRODAJE, IZJAVI O PRIVATNOSTI KORPORACIJE MICROSOFT I SMERNICAMA ZA MICROSOFT PRODAVNICU.

 8. OPŠTI PRAVNI USLOVI

  27.1   Tumačenje ugovora

  Ako se u bilo kojoj sudskoj nadležnosti bilo koja odredba ovog Ugovor ili njegova primena na bilo koju stranu ili u bilo kojim okolnostima ograniči, zabrani ili ne može da se sprovede, takva odredba neće, u toj sudskoj nadležnosti, biti na snazi bez opozivanja važenja ostalih odredbi ovog Ugovora i bez uticaja na važenje ili primenjivost takvih odredbi u bilo kojim drugim sudskim nadležnostima ili bez uticaja na njenu primenu na druge strane ili u drugim okolnostima. Kada je to moguće, svaka takva odredba će se primenjivati u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom i biće tumačena i primenjena u manjoj meri kada je to neophodno da bi bila važeća. Drugi uslovi mogu da se primenjuju ukoliko proizvode ili usluge kupujete sa drugih Veb lokacija koje ne pripadaju korporaciji Microsoft.

  27.2   Prenos

  U bilo kom trenutku i bez posebnog obaveštenja možemo da dodelimo i prenesemo naša prava i obaveze po osnovu ovog Ugovora ili da ih se na drugi način odreknemo, u celosti ili delom. Vi ne možete da dodelite ovaj ugovor, niti da prenesete nikakva prava na osnovu njega.

  27.3   Bez trećih lica koja su korisnici prava

  Ovaj Ugovor je napravljen samo za vašu i našu korist. Ne može da služi u korist neke druge osobe, osim za dozvoljene naslednike i prenose.

  27.4   Tužbe

  Tužbe moraju biti podnete u vremenskom periodu koji je određen po osnovu lokalnog zakona. Ako tužbu ne podnesete u dozvoljenom vremenskom roku, to će biti trajno zabranjeno.

  27.5   Obaveštenja i komunikacija

  Za upite u vezi sa korisničkom podrškom posetite stranicu Prodaja i podrška na Veb lokaciji. U vezi sa sporovima nas kontaktirajte na adresi navedenoj pri vrhu ovih Uslova za korišćenje i prodaju.

  27.6   Primenjivo pravo

  OVAJ UGOVOR I SVE TUŽBE, SPOROVI I NEUGOVORNE OBAVEZE PO OSNOVU OVOG UGOVORA, UKLJUČUJUĆI TUŽBE U VEZI SA KRŠENJEM UGOVORA, KRŠENJEM GARANCIJE I NA OSNOVU ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA, ZAKONA O NELOJALNOJ KONKURENCIJI I U SLUČAJU DELIKTA, PODLEŽU ZAKONIMA IRSKE. UGOVORNE STRANE (VI I MICROSOFT) SE PO OSNOVU OVOG UGOVRA STAVLJATE POD EKSKLUZIVNU SUDSKU NADLEŽNOST SUDOVA U IRSKOJ U VEZI SA BILO KOJIM SPOROM ILI NEUGOVORNOM OBAVEZOM PO OSNOVU ILI U VEZI SA OVIM UGOVOROM.

 1. OBAVEŠTENJA

  Obaveštenja o tvrdnjama za kršenje autorskih prava treba slati imenovanom agentu korporacije Microsoft. Više informacija i kontakt informacije potražite u odeljku sa napomenama i procedurama za podnošenje prijava u vezi sa kršenjem autorskih prava na adresi: http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm. ODGOVORI NEĆE BITI POSLATI ZA UPITE KOJI NISU RELEVANTNI ZA OVAJ POSTUPAK.

Obaveštenja o autorskim pravima i žigu

Sav sadržaj Veb lokacije i Usluge zaštićen je autorskim pravom koje ima Copyright © 2015 Microsoft Corporation i/ili njeni dobavljači One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Sva prava zadržana. Mi ili naši dobavljači imamo vlasništvo nad imenom, autorskom pravima i drugim pravima intelektualne svojine za Veb lokaciju, Uslugu i njihov sadržaj. Microsoft i nazivi, logotipi i ikone svih Microsoft proizvoda i usluga mogu biti žigovi ili registrovani žigovi korporacije Microsoft u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i/ili drugim zemljama.

Listu Microsoft žigova možete da pronađete na adresi: https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx. Nazivi stvarnih kompanija i proizvoda mogu biti žigovi odgovarajućih vlasnika. Zadržana su sva prava koja u ovom ugovoru nisu izričito dodeljena.


 
Nazad na vrh
Imate pitanja?