ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

 • Name/ Trade Name: Microsoft Ireland Operations Limited
 • Address: Microsoft Building 3, Carmanhall Road, Sandyford Business Park, Dublin 18 Ireland
 • Telephone:

MADDE 2 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

 • Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri
 • http://www.microsoftstore.com/store/msmea/tr_TR/home/ThemeID.27659900/Currency.TRY/mktp.TR. internet adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri bu link vasıtasıyla incelenebilmektedir.

  Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı satışının tamamlanması üzerine Alıcı’ya gönderilen makbuzda gösterilmiştir.

  • Ürün Açıklaması : XXX
  • Adet :
  • Fiyat (KDV dahil) : …… TL
  • Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı
  • Teslim Edilecek Kişi :

  Ürün sevkiyatlarına kampanya bitiminden sonraki 1 hafta içinde başlanacaktır.

  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti 4,90 TL ALICI tarafından ödenecektir (uygulanabilir olduğu takdirde).

  MADDE 3 - GENEL HÜKÜMLER

  1. 3.1) ALICI, http://www.microsoftstore.com/store/msmea/tr_TR/home/ThemeID.27659900/Currency.TRY/mktp.TR internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken isim veya unvan, adres, telefon ve diğer iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.
  2. 3.2) Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile, her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak, ön bilgiler içinde açıklanan sevkiyat süresinin başlaması itibarıyla, ortalama sevkiyat süresi olan 5 gün içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
  3. 3.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
  4. 3.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
  5. 3.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta olmak kaydı ile aynı evsafta ikame bir ürün tedarik edebilir.
  6. 3.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.
  7. 3.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, ALICI sözleşmeden caymış ve SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  8. 3.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
  9. 3.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
  10. 3.10) SATICI’nın bu sipariş ile ilgili taahhütleri sipariş günü için geçerlidir.
  11. MADDE 4 - CAYMA HAKKI

   ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

   Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde doğrudan SATICI'ya yazılı olarak veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. SATICI çağrı merkezine iletilen iade taleplerinin, ilgili yasa gereği geçerli sayılması ve işleme alınması mümkün değildir. Bu hakkın kullanılması halinde,

   1. a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası,
   2. b) İade formu,
   3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, varsa ürün ile birlikte teslim edilmiş kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve diğer belgeler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

   SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

   ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

   SATICI, aracı olarak iade gerçekleştirdiği durumlarda; ALICI’nın geçerli cayma hakkını müteakiben en geç 10 gün içerisinde, ilgili kredi kartına iadeyi gerçekleştirir.

   MADDE 5 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

   Cayma hakkı, ilgili yasal mevzuat uyarınca şu durumlarda kullanılamaz:

   1. (i) Cayma hakkı, hizmetin ifasına başlanmış ya da tamamlanmış olduğu durumlarda kullanılamaz.
   2. (ii) Cayma hakkı, fiyatı borsa ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mal ya da hizmetlere yönelik ilan ve teklifler için geçerli değildir.
   3. (iii) Cayma hakkı, KULLANICI'nın taleplerine bağlı olarak hazırlanmış ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan yahut tek kullanımlık malların teslimine ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.
   4. (iv) Cayma hakkı, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde kullanılamaz.
   5. (v)Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde belirtilen ürünlere ilişkin cayma hakkı kullanılamaz.
   6. (vi) Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
   7. (vii) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.

   ALICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

   İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

  clear
  Başa dön
  Sorunuz var mı?